Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Реферат циклу наукових праць Камінської Тетяни Григорівни «Кругообіг капіталу та його вартісне вимірювання в бухгалтерському обліку»

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 110.07 Kb.
Дата16.03.2012
Размер110.07 Kb.
ТипРеферат
Содержание
Прагматичні цілі
Синтаксичні цілі
1. Підхід, який базується на визначенні прибутку як різниці між доходами і оціненими відповідним чином витратами за вказаний пер
Економічна концепція
Юридична концепція
Бухгалтерська концепція
Витратний підхід
Порівняльний підхід
Доходний підхід
Подобный материал:

Реферат

циклу наукових праць

Камінської Тетяни Григорівни

«Кругообіг капіталу та його вартісне вимірювання в бухгалтерському обліку»


Метою даного циклу наукових праць є дослідження капіталу як об’єкту вартісного виміру в бухгалтерському обліку, визначення концептуальних підходів до вартісного вимірювання капіталу в бухгалтерському обліку в працях вітчизняних і зарубіжних вчених, дослідження суті кругообігу капіталу на підприємствах та його відображення на рахунках бухгалтерського обліку.

Для досягнення поставленої мети було поставлено і виконано такі основні завдання:

  • узагальнити теоретико-методологічні підходи до вартісного вимірювання капіталу в бухгалтерському обліку;

  • з’ясувати особливості кругообігу капіталу на його трьох стадіях;

  • дослідити суть поняття «капітал» та його види на підприємствах;

  • на підставі вивчення і узагальнення виділити основні концептуальні підходи до вартісного вимірювання капіталу в бухгалтерському обліку в працях вітчизняних і зарубіжних вчених;

  • систематизувати існуючі погляди на цю проблему вітчизняних і зарубіжних вчених;

- розробити рекомендації, спрямовані на удосконалення теоретико-методологічного напряму вартісного вимірювання капіталу в бухгалтерському обліку, що є передумовою поліпшення управління формуванням і використанням капіталу.

Методологічною основою дослідження є система методів і прийомів наукового пізнання. У процесі дослідження використовувалися діалектичний підхід до розгляду досліджуваних проблем та визначення основних напрямів вдосконалення теоретико-методологічного напряму оціночної діяльності в бухгалтерському обліку. Використані загальнонаукові методи, зокрема системний аналіз, формально-логічний (аналіз та синтез) при вивченні існуючих теоретичних розробок і нормативного регулювання бухгалтерського обліку.

Використання методів вказаних методів дозволило провести паралелі і узагальнення правового становища різних методик оцінки капіталу і зробити висновок про відсутність чіткої системи у цій сфері бухгалтерської науки. У ході дослідження автор опирався на теоретичні положення загальної теорії бухгалтерського обліку.

Науково-теоретичну основу для написання циклу наукових праць склали загальнотеоретичні наукові праці‚ розробки провідних фахівців у бухгалтерській науці – Бутинця Ф.Ф., Дем’яненка М.Я., Жука В.М., Кірейцева Г.Г., Малюги Н.М., Малишева І.В., Пушкаря М.С. Соколова Я.В., Швеця В.Г. та ін.

Нормативно-законодавчою базою роботи є Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, методичні рекомендації та інструкції щодо ведення бухгалтерського обліку на підприємстві та ін.

Фактичний матеріал для дослідження склали узагальнення практичної діяльності підприємств, були використані наукові видання вітчизняних і зарубіжних вчених, а також довідкові видання.

Автор у своїй науковій роботі доводить, що об’єктивною основою розвитку різних концептуальних підходів до вартісного виміру в системі бухгалтерського обліку є наявність широкого кола користувачів бухгалтерської звітності і їх потреб в одержанні відповідної фінансової інформації.

Цілі бухгалтерської звітності в західному обліку поділяються на три категорії: прагматичні, семантичні і синтаксичні.

^ Прагматичні цілі направлені на корисність, тобто доцільність або релевантність даних бухгалтерського обліку, що означає здатність інформації впливати на прийняття рішень, на прогнозування наслідків минулих, теперішніх чи майбутніх подій, а також підтверджувати або коригувати очікування. Цими цілями керуються як зовнішні, так і внутрішні користувачі, яким необхідна інформація про економічні ресурси і зобов’язання підприємства, а також про розмір власного капіталу, про об’єми, час і ступінь визначеності майбутніх надходжень.

Корисність інформації про оцінку активів і зобов’язань підприємства та її значимість для користувачів залежить від того, чи зможе користувач, зокрема, інвестор, визначити взаємозв’язок цієї інформації з очікуваним рухом грошових коштів. Тому виникає потреба в інформації, яка б відображала поточну оцінку доходів, які передбачає одержати підприємство від використання активів, або дисконтована оцінка майбутньої вартості.

Досягнення семантичних цілей передбачає оцінку ресурсів і зобов’язань підприємства на певний момент часу. Інформація цієї оцінки необхідна внутрішнім користувачам, зокрема, власникам і управлінському персоналу для аналізу і виявлення тенденції зміни фінансового стану підприємства. Оцінка за собівартістю або історичною вартістю втрачає актуальність для цих цілей, за виключенням оцінки витрат на певні дати. Перевага надається оцінці за поточною вартістю у зв’язку з тим, що вона ґрунтується на справжніх ринкових цінах.

^ Синтаксичні цілі оцінки передбачають вибір концептуальних підходів до визначення достовірного фінансового результату діяльності економічного суб’єкта, що торкає інтереси багатьох користувачів, серед яких виділяються власники (внутрішні) та інвестори (зовнішні). Ціль оцінки зводиться до визначення валового прибутку як від основної діяльності, так і від інших операцій. Для досягнення цієї мети існує два підходи:

^ 1. Підхід, який базується на визначенні прибутку як різниці між доходами і оціненими відповідним чином витратами за вказаний період. Згідно цього підходу немонетарні активи повинні оцінюватись за вартістю їх придбання, поки вони не списуються на витрати і не співставляються з доходами майбутніх періодів. Монетарні активи оцінюються, як правило, за вартістю продажу, тобто за цінами реалізації. У відповідності із принципом обачності тільки зареєстрований факт господарської діяльності констатує утворення прибутку і визначає момент реалізації. У зв’язку з цим будь-яка інша подія до моменту відвантаження продукції як факту її продажу не може викликати виникнення прибутку, а значить, і зміну вартості активу. Отже, передбачається оцінка активу за вартістю придбання або за історичною вартістю.

2. Підхід, який визначає прибуток у відповідності із концепцією приросту активів: прибуток зростає із збільшенням вартості активу або зниженням кредиторської заборгованості. Мета оцінки у відповідності до цієї концепції полягає у визначенні вартості вибуття після завершення процесу продажу виробленої продукції чи надання послуг. Роль і значення такого підходу полягає в тому, що він передбачає відображення змін вартості на основі достовірних даних про вартість вибуття майна як суми грошових коштів, які очікується отримати. Вибір конкретного методу оцінки при цьому підході залежить від ряду факторів, зокрема, від об’єктивності проведених оцінок, можливості конвертації об’єкту у грошові кошти, методів оцінки відповідних витрат та ін. Однак основне завдання оцінки полягає у вартісному вимірі окремих активів, а не в оцінці підприємства в цілому.

Автор у процесі дослідження стверджує, що необхідно виділити три основні концепції оцінки вартості капіталу.

Вищеназваним цілям відповідають в науковій літературі такі концепції оцінки: економічна, юридична і бухгалтерська. Основоположниками перерахованих концепцій вважають представників французької школи бухгалтерського обліку.

^ Економічна концепція ґрунтується на принципах попиту і пропозиції, конкуренції, заміщення, передбачення або очікування. Реалізація цих принципів здійснюється через визначення майбутньої (дисконтованої) вартості об’єктів у залежності від суми доходів, очікуваних у майбутньому. Застосування даної концепції виправдано, на наш погляд, якщо при складанні звітності переслідуються прагматичні цілі.

Використання цієї концепції дозволяє визначити реальну ринкову вартість підприємства. Інформація про реальну ринкову вартість необхідна не тільки при продажу підприємства, але й в умовах продовження його діяльності. Питання про вартість об’єктів власності, як і ефективність їх використання, було і залишається в центрі уваги власників. Крім того, ця інформація необхідна і керівництву для прийняття певних управлінських рішень, а також постачальникам, покупцям, інвесторам, різним кредитним, страховим та іншим організаціям, які є контрагентами даного підприємства.

Для визначення реальної ринкової вартості при використанні економічної концепції необхідно враховувати такі фактори як час, ризик, наявність особливих видів інтелектуальної власності, конкурентне середовище і специфічні особливості оцінюваних об’єктів. У відповідності із економічною концепцією ринкова вартість об’єкту визначається як поточна вартість очікуваного потоку грошових коштів, дисконтованого за нормою проценту, що розраховується в залежності від норми прибутку, який вимагається інвестором для співставних за ризиком інвестицій.

Однак в умовах ринку, як підкреслює автор, спектр ділових рішень, які приймаються на базі показників бухгалтерської звітності набагато ширший, ніж фінансово-інвестиційні рішення, оскільки користувачів у цих умовах цікавить інформація для прийняття організаційних, корпоративних та інших рішень економічного характеру. Особливу актуальність при цьому набуває інформація прогнозного характеру про перспективи розвитку бізнесу, про ділові ризики, які ґрунтуються, як правило, на дисконтованій оцінці економічних вигод у довгостроковому періоді.

Таким чином, економічна концепція оцінки в умовах ринку є основою для фінансового трактування капіталу як сукупної характеристики майбутніх економічних вигод, очікуваних у результаті майбутньої діяльності. У рамках цієї концепції перед бухгалтерським обліком ставиться завдання надати інформацію про те, що очікує бізнес у найближчій та віддаленій перспективі, а також як менеджмент і керівництво підприємства оцінюють його ділову активність.

^ Юридична концепція вирішує задачі, пов’язані із відчуженням прав власності на майно підприємства або із виконанням конкретного правового акту чи із зміною господарської ситуації. Якщо при підготовці звітності ставиться досягнення семантичної цілі, то при оцінці елементів звітності необхідно виходити із юридичної концепції оцінки.

^ Бухгалтерська концепція орієнтована на одержання повної, достовірної, обґрунтованої інформації про об’єкти бухгалтерського обліку в грошовому вимірі. Основною метою бухгалтерського обліку є створення умов для об’єктивного визначення фінансового результату. Основна відмінність цієї концепції від попередніх полягає в тому, що вона призначена не для ринкової оцінки об’єктів бухгалтерського спостереження, а для вирішення основної мети бухгалтерського обліку.

Автор виділяє три підходи оціночної діяльності до вартісного виміру капіталу.

Поряд з бухгалтерським обліком вартісними категоріями оперує також оціночна діяльність, якою найчастіше є визначення ринкової вартості різних об’єктів.

^ Витратний підхід полягає в розрахунку величини повних витрат на відтворення оцінюваних об’єктів за поточними цінами із врахуванням їх фактичного стану і зношення, тобто визначення витрат, необхідних для відновлення або заміщення об’єкта оцінки із врахуванням його зносу.

^ Порівняльний підхід включає сукупність методів оцінки вартості об’єкта оцінки, які базуються на порівнянні об’єкта оцінки з аналогічними об’єктами, по відношенню до яких є інформація про ціни договірних операцій з ними.

^ Доходний підхід являє собою сукупність методів оцінки вартості об’єкта, які ґрунтуються на визначенні очікуваних доходів від об’єкта оцінки.

Автором здійснена спроба узагальнення викладених концепцій вартісної оцінки в залежності від зміни мети оцінки на окремих стадіях кругообігу капіталу комерційного підприємства. Вона доводить, що на стадії формування капіталу господарюючого суб’єкта – доцільно використовувати історичну оцінку, яка є основою бухгалтерської концепції. Однак застосування цього виду оцінки правомірно тільки для активів, придбаних за рахунок власних джерел господарюючого суб’єкта, оцінка активів при інших надходженнях базується на іншій концепції оцінки. Наприклад, у відповідності до діючих правил оцінки немонетарних активів, які надходять від засновників і якості внесків, необхідна оцінка за узгодженою із засновниками вартістю, зафіксованою в засновницьких договорах, а при безоплатних надходженнях проводиться оцінка за ринковою вартістю.

Для адекватної оцінки руху капіталу в процесі фінансово-господарської діяльності економічного суб’єкта, необхідне відображення у бухгалтерському обліку реального, а не номінального збереження капіталу, яке є одним із основних фінансово-економічних умов його стабільного розвитку. Це пов’язано як з об’єктивними процесами зміни вартості об’єктів обліку, так і з розвитком процесів інфляції чи дефляції, які є атрибутами ринкової економіки. Виконання цього завдання можливе, на думку автора, при застосуванні концепції оцінки за відновлюваною вартістю.

У роботі над циклом наукових праць були використані також особисті здобутки автора, зокрема тези виступів на науково-практичних конференціях. Камінська Т.Г. приймала участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Роль і місце бухгалтерського обліку, контролю й аналізу в розвитку економічної науки та практики» (м. Київ, 2010 р.), ХV Міжнародній науково-практичній конференції «Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика» (м. Луцьк, 2010 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством» (м. Луцьк, 2010 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми розвитку обліку, контролю та аналізу в умовах глобальних економічних змін» (м.Полтава, 2010 р.), Науково-практичній конференції «Актуальні проблеми бухгалтерського обліку і аудиту в сьогоденні» (м. Київ, 2010 р.).

Тези доповідей опубліковано в збірниках матеріалів конференцій.

У цикл наукових праць ввійшли статті, опубліковані у фахових виданнях України для економічних наук:

1) Камінська Т.Г. Відображення кругообігу капіталу на рахунках бухгалтерського обліку // Облік і фінанси АПК. - 2010. - № 4. – С. 22-27.

2) Камінська Т.Г. Взаємозв’язок доходів і витрат як категорій оціночних характеристик руху капіталу в обліку // Науковий вісник НУБіП України. – К.: ВЦ НУБіП, 2010. – Вип. 154. – Частина 3. – С. 170-178.

3) Камінська Т.Г. Капітал як об’єкт вартісного виміру в сучасному обліку // Облік і фінанси АПК. - 2010. - №3. – С. 33-39.

4) Камінська Т.Г. Концептуальні підходи до вартісного виміру капіталу в бухгалтерському обліку // Бухгалтерський облік і аудит.- 2010. - №11. – С. 6-12.

5) Камінська Т.Г. Справедлива вартість у системі ринкової оцінки капіталу як об’єкту бухгалтерського обліку // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Економічні науки. – Вінниця: Вид-во Вінн. Нац. агр. ун-ту. – Випуск 5, том 1. – С. 60-65.

Цикл наукових праць є корисним як у навчальних і наукових цілях, так і у практичній роботі бухгалтерів.

У наукових дослідженнях положення та висновки циклу наукових праць можуть бути основою для подальшої розробки питань теорії та методології вартісного вимірювання капіталу в бухгалтерському обліку. Але це може бути використано при підготовці відповідних нормативно-правових актів, методичних рекомендацій та інструкцій з ведення бухгалтерського обліку на підприємствах.

У практичній діяльності використання одержаних результатів дозволить підвищити фаховий рівень бухгалтерів, сприятиме кращому розумінню теорії та методики в оціночній діяльності.

Матеріали дослідження можуть бути використані при підготовці різного роду навчальних посібників та практичних рекомендацій для бухгалтерів. Окремі результати дослідження безпосередньо використовуються викладачами кафедри бухгалтерського обліку і аудиту при викладанні навчальних дисциплін «Фінансовий облік», «Управлінський облік», «Облік у промислових та агросервісних підприємствах», які викладаються особисто Камінською Т.Г. при підготовці бакалаврів та магістрів зі спеціальності «Облік і аудит» на економічному факультеті та факультеті аграрного менеджменту НУБіП України.

Таким чином, наукова робота «Кругообіг капіталу та його вартісне вимірювання в бухгалтерському обліку» є циклом наукових праць, яких об’єднує спільна проблематика та охоплені завдання. Результати цього дослідження можуть бути застосовані при удосконаленні теорії та методології вартісного вимірювання капіталу в бухгалтерському обліку, а також при подальших дослідженнях кругообігу капіталу на підприємствах в цілому.


Доцент кафедри бухгалтерського обліку

і аудиту Національного університету

біоресурсів і природокористування,

кандидат економічних наук, доцент Камінська Т.Г.

Скачать, 50.35kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru