Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Реферат циклу наукових праць

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 133.53 Kb.
Дата16.03.2012
Размер133.53 Kb.
ТипРеферат
Содержание
Актуальність роботи.
Подобный материал:


Міністерство освіти і науки України

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка


Реферат

циклу наукових праць

Теоретико-методичні основи фізичного виховання учнів загальноосвітніх шкіл та підготовки юних спортсменів”,

поданих на здобуття премії Президента України для молодих вчених в галузі природничих, технічних та гуманітарних наук


Здобувач: Максименко Ігор Георгійович

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, завідувач кафедри олімпійського і професійного спорту Луганського національного університету

імені Тараса Шевченка


Луганськ – 2009


^ Актуальність роботи. У сучасних умовах спостерігається значне зниження рухової активності населення України, особливо дітей, підлітків та студентської молоді, що призвело до зниження рівня їх фізичного здоров’я. Найбільш поширюваними захворюваннями є хвороби серцево-судинної системи (до 80%), органів дихання (до 50%) і часті повторні гострі респіраторно-вірусні захворювання (до 90%), що свідчить про зниження опірності дитячого організму несприятливим чинникам навколишнього середовища (Г.Л. Апанасенко, 1992-2008; Г.М. Сердюковська, 1992; Т.Ю. Круцевич, 1999; Л.П. Матвєєв, 2005).

Сучасні соціально-економічні умови життя пред’являють високі вимоги до рівня фізичного розвитку, працездатності та функціонального стану організму дітей різного шкільного віку та студентів. Особливу значущість набувають питання ефективного підбору засобів та методів фізичного виховання, які спрямовані на здобуття максимального оздоровчого ефекту при заняттях фізичною культурою і спортом дітей, юнаків та дівчат цієї вікової категорії (В.К. Бальсевич, В.О. Запорожанов, 1987; В.Л. Волков, 1988; О.Д. Дубогай, 1989, 1991, 2001; В.М. Платонов, 2004, 2005, 2008). Слід відзначити, що заходи, які здійснювались на державному рівні протягом останнього часу, не викликали значних зрушень, пов’язаних із покращенням фізичного стану школярів та студентів. Тому національні загальнодержавні програми з розвитку фізичного виховання і спорту (1998-2004, 2006-2010) націлюють спортивну науку і практику на вирішення оздоровчих завдань фізичного виховання, та пошук нових шляхів їх розв’язання.

Крім того, досить актуальною у цей час є проблема оптимізації процесу підготовки юних спортсменів у різних видах спорту (В.П. Филин, 1995; Л.П. Матвеев, 1999; В.Н. Платонов, 2004). Вирішення цієї проблеми сприятиме не тільки зростанню спортивних результатів, а й значному підвищенню фізичних кондицій учнівської та студентської молоді.

На основі аналізу матеріалів літературних та інтернет-джерел встановлено, що із зазначених проблеми було проведено лише фрагментарні та різнохарактерні дослідження (В.К. Бальсевич, В.О. Запорожанов, 1987; В.Л. Волков, 1988; О.Д. Дубогай, 1989, 1991; Г.Л. Апанасенко, 1992-2008; Г.М. Сердюковська, 1992; Т.Ю. Круцевич, 1999; Л.П. Матвєєв, 2005; E. Mombaеrts, 1993; J. Waty, Y. Calvin, 2004, 2007; M. Visentini, 2006; E. Aboutoihi, 2006).

Зазначене вище обумовило проведення серії експериментальних досліджень з наступною метою та завданнями.

Мета досліджень: обґрунтувати інноваційні підходи до побудови процесу фізичного виховання учнів загальноосвітніх шкіл та підготовки юних спортсменів.

Задачі досліджень:

1) на основі узагальнення матеріалів літературних, інтернет-джерел та досвіду провідних фахівців вивчити сучасний стан досліджуваної проблеми;

2) узагальнити передовий досвід фізичного виховання школярів США та визначити перспективні напрямки його використання у загальноосвітніх навчальних закладах України;

3) на прикладі футболу розробити електронний навчальний посібник та обґрунтувати ефективні схеми використання мультимедійних технологій в підготовці школярів різного віку та рівня майстерності;

4) визначити кількісні характеристики різних сторін підготовленості юних спортсменів, урахування яких забезпечить якісну побудову тренувального процесу на етапах багаторічної підготовки;

5) експериментально обґрунтувати раціональні схеми різних структурних утворень процесу підготовки юних гравців;

6) дослідити особливості системи підготовки юних гравців, що використовується у спортивних іграх на першому - третьому етапах багаторічного тренування та визначити перспективні напрямки удосконалення існуючої системи.

У відповідності до зазначених мети та задач протягом 2000-2009 рр. здобувачем Максименком І.Г. було проведено низку експериментальних досліджень. Методи досліджень: теоретичного аналізу та узагальнення; методи аналізу програмної документації, анкетування, опитування та бесіди; педагогічного спостереження і експерименту; медико-біологічні методи досліджень; методи математичної статистики. Педагогічні спостереження також здійснювались з використанням низки окремих методів, до складу яких увійшли:

- антропометрія;

- педагогічне тестування рівня розвитку фізичних якостей та технічної підготовленості;

- полідинамометрія основних м’язових груп;

- тестування рівня функціональної підготовленості та фізичної працездатності;

- пульсометрія та реєстрація показників витрат енергії;

- вимірювання квазістаціонарного потенціалу кори головного мозку.

Наукова новизна досліджень:

  • на основі узагальнення досвіду провідних фахівців та матеріалів проведених досліджень уперше в історії СНД розроблено електронний навчальний посібник „Основи відбору, навчання та тренування футболістів” (з грифом Міністерства освіти і науки України), на прикладі якого доповнено і внесено нові дані про особливості використання інформаційних технологій з метою підвищення рівня здоров’я учнівської молоді;

  • уперше на основі аналізу організації та змісту процесу фізичного виховання у школах США сформульовано рекомендації щодо впровадження інноваційних технологій у систему середньої освіти в Україні;

  • уперше виявлено кількісні характеристики фізичної, технічної підготовленості та змагальної діяльності школярів різного віку та кваліфікації у взаємозв’язку із генетичними особливостями;

  • уперше обґрунтовано структуру мікро-, макроциклів тренування з урахуванням індивідуальних особливостей юних спортсменів для 1-3 етапів багаторічної підготовки;

  • уперше на прикладі спортивних ігор доповнено і внесено нові дані про вдосконалення традиційної побудови системи підготовки юних спортсменів.

Практична значущість одержаних результатів досліджень полягає в реалізації принципово нової концепції побудови багаторічного процесу спортивної підготовки школярів віком 6 – 17 років, використання якої дозволяє покращити рівень здоров’я та підвищити ефективність тренувального процесу юних спортсменів.

За результатами проведених досліджень здобувачем Максименком І.Г. підготовлено та опубліковано серію наукових праць:

- монографії „Планування та контроль тренувального процесу в спортивних іграх” (Луганськ: Знання, 2000.-276 с.) обсягом 17,2 др. арк. та „Оптимізація процесу підготовки футболістів” (Луганськ: Альма-матер, 2004.-352 с.,

у співавторстві з В.О. Папаікою) обсягом 20,4 др. арк.;

- електронний навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України „Основи відбору, навчання та тренування футболістів” (Луганськ: ЛНПУ імені Тараса Шевченка, 2004. – 75 Mb) обсягом 75 мегабайт;

- навчальний посібник „Уроки футбола в школе” (Луганськ: Знання, 2003.-336 с.) обсягом 21 др. арк.;

- навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України „Фізичне виховання школярів у США” (К.: Олимп. л-ра, 2008.-144 с., у співавторстві з Т.Ю. Осадчою) обсягом 8,4 др. арк.;

- навчальний посібник „Шкільні уроки футболу” (Луганськ: Знання, 2003. – 322 с., у співавторстві з В.О. Папаікою) обсягом 20,6 др. арк.;

- 22 статті, у тому числі 4 статті у зарубіжних виданнях (Болгарія, Латвія, Росія, Молдова) та 14 статей у фахових виданнях України (список додається).

Результати досліджень, які відображені у циклі

наукових праць здобувача

1. На основі узагальнення матеріалів літературних, інтернет-джерел та досвіду провідних фахівців встановлено, що у сучасній Україні більше 80 % дітей різного шкільного віку мають серйозні відхилення у стані здоров’я, що пов’язано з низьким рівнем життя та несприятливими екологічними умовами. Найбільш ефективним шляхом підвищення рівня здоров’я учнівської молоді є пошук та застосування якісних інноваційних технологій фізичного виховання, адекватних індивідуальним можливостям школярів. Таке заключення цілком узгоджується з результатами досліджень ряда авторів (М.Я. Набатнікова, 2000; Т.Ю. Круцевич, 2004; М.М. Булатова, 2005). Матеріали аналізу стана здоров’я школярів та юних спортсменів представлено у монографії „Оптимізація процесу підготовки футболістів”, навчальному посібнику „Шкільні уроки футболу” та серії статей здобувача.

2. Порівнювальний аналіз американських та українських програмно-нормативних документів, які регламентують діяльність вчителя фізичної культури, дозволив установити, що раціональне впровадження певних особливостей системи фізичного виховання школярів США в систему національного фізвиховання сприятиме зростанню рівня здоров’я, профілактиці шкідливих звичок і пропаганді здорового способу життя учнівської молоді. Так, існує необхідність внесення до Програми з фізичного виховання загальноосвітніх українських шкіл наступних основних положень:

1) впровадити обов’язкові щоденні заняття з фізичної культури для учнів з 1 по 12 клас;

2) покращити спортивні бази шкіл та поновити увесь спортінвентар;

3) розширити коло спортивних секцій, які працюють при школах;

4) розробити та ввести в Програму курс занять для дітей з вадами здоров’я;

5) впровадити індивідуальні картки учня, в яких фіксувати зміни рівня підготовленості школяра протягом усього терміну навчання;

6) оцінювання вмінь та навичок здійснювати не на основі використання загальних нормативів, а, враховуючи прогрес окремого учня під час засвоєння нового матеріалу. Зазначені вище результати досліджень відображено у навчальному посібнику „Фізичне виховання школярів у США”

3. Підготовлено комп’ютерний навчальний посібник „Основи відбору, навчання та тренування футболістів” з п’яти розділів (отримав гриф Міністерства освіти і науки України та був схвалений федерацією футболу України), застосування якого дозволяє забезпечити ефективний процес навчання та перевірку знань юних школярів. В ході експериментальних досліджень з використанням посібника на уроках фізичної культури та в тренувальному процесі футболістів на етапах початкової, попередньої базової та спеціалізованої базової підготовки виявлено помітне поліпшення технічної, тактичної, теоретичної підготовленості та якостей уваги юних спортсменів, обумовлене реалізацією на практиці принципів свідомості, активності, наочності та методу ідеомоторного тренування. Обґрунтовано оптимальні схеми та умови застосування комп’ютерних навчальних посібників і програм на першому – третьому етапах багаторічної підготовки спортсменів, що передбачають їх використання на початку уроку (тренувальних занять): 7 – 8-річними початківцями – 2 рази на тиждень по 15 хв; 12 – 13-річними гравцями – 3 рази на тиждень по 15 хв; 16 – 17-річними спортсменами – 4 рази на тиждень по 15 хв.

Використання обґрунтованих схем дозволило забезпечити на етапі початкової підготовки більш ефективне оволодіння технікою гри та покращення показників розподілу і стійкості уваги, на другому і третьому етапах багаторічного тренування поряд із значним поліпшенням зазначених характеристик – підвищення ефективності змагальної діяльності та рівня теоретичної підготовленості юних школярів.

4. Установлено кількісні характеристики показників фізичної та технічної підготовленості спортсменів у різних видах спортивних ігор, які забезпечують зростання майстерності на етапах багаторічного тренування з урахуванням співмірності в розвитку фізичних якостей, технічної підготовленості та темпів їх приросту. Так, у гравців, які спеціалізуються з футболу, зафіксовано наступні темпи приросту показників розвитку основних фізичних якостей від рівня ІІІ розряду до майстра спорту:

а) швидкості: у бігу на 30 м та на 60 м з високого старту – на 85,4 % та 86,3 % відповідно; швидкісно-силових якостей: у стрибках угору з місця та потрійному з місця – на 65,1 % та 81,9 %;

б) силових здібностей: у тесті на визначення сумарного показника відносної сили п’яти м’язових груп ноги – на 85,9%;

в) спеціальної та загальної витривалості: у бігу 7×50 м та у тесті Купера – на 89,3 % та 81,7%. У ході порівнювального аналізу отриманих показників фізичної та технічної підготовленості гравців у футзал, футбол і баскетбол із кваліфікацією ІІІ розряд – майстер спорту встановлено:

- футболісти та гравці у футзал мають практично однаковий (p > 0,05) рівень розвитку швидкості; найвищі кількісні значення показників швидкісно-силових якостей на всіх сходинках класифікації зафіксовано в баскетболістів, а найнижчі – у спортсменів, які спеціалізуються у футзалі;

- за показниками загальної витривалості та кількісними характеристиками сумарного показника відносної сили п’яти м’язових груп ноги гравці у футзал із кваліфікацією ІІІ розряд – майстер спорту достовірно (p < 0,05) випереджають баскетболістів, поступаючись футболістам; спортсмени, які спеціалізуються з футзалу, достовірно переважають футболістів за параметрами швидкісної техніки володіння м’ячем та за результатами жонглювання м’ячем.

5. Виявлено, що найбільш ефективною є така побудова макроциклу тренування, при якій робота, спрямована на розвиток швидкості та швидкісно-силових якостей, проводиться постійно – протягом усього року, а не тільки у змагальному періоді. На прикладі футболу було встановлено, що всі тренувальні навантаження з переважною спрямованістю на розвиток швидкості та швидкісно-силових якостей слід розподіляти в річному циклі наступним чином:

підготовчий період – спеціалізовані засоби 65%, неспеціалізовані – 35%;

змагальний період –спеціалізовані засоби 80%, неспеціалізовані засоби -20%.

Підвищенню ефективності процесу підготовки у спортивних іграх сприяє використання наступного співвідношення обсягів тренувальних навантажень у річному циклі (в змагальному періоді):

на розвиток швидкості й техніко-тактичних навичок – 18%;

на розвиток швидкісно-силових й техніко-тактичних навичок – 26%;

на розвиток спеціалізованої витривалості й техніко-тактичних

навичок – 10%;

на вдосконалення загальної витривалості й техніко-тактичних

навичок – 9%;

на вдосконалення ігрових та техніко-тактичних навичок – 37%.

Встановлено раціональну структуру побудову різних типів мікроциклів тренування, використання якої значно підвищує якість процесу підготовки юних спортсменів у спортивних іграх. Матеріали досліджень з вивчення показників різних сторін підготовленості та побудови структурних утворень тренувального процесу представлено у монографії „Планування та контроль тренувального процесу в спортивних іграх”, у монографії „Оптимізація процесу підготовки футболістів”, електронному посібнику „Основи відбору, навчання та тренування футболістів” та у серії статей.

6. Аналіз традиційної системи тренування юних спортсменів на 1-3 етапах багаторічної підготовки дозволив виявити низку наступних недоліків:

- збільшення оптимальних річних обсягів роботи у 1,5-2 рази та, як наслідок, підвищення тривалості занять і застосування в підготовці значних і великих навантажень; ранню спеціалізацію, яка передбачає вже на другому етапі багаторічного тренування визначення ігрових амплуа спортсменів;

- участь юних гравців у значній для цих вікових категорій кількості офіційних змагань та двосторонніх матчів, метою яких є досягнення перемоги, що обумовлює наявність на другому етапі та у першій половині третього етапу спеціально-організованої підготовки до таких змагань;

- відсутність урахування в тренувальному процесі індивідуальних особливостей спортсменів – психологічних відмінностей, схильності до прояву певних фізичних якостей і технічної майстерності, а також здібностей до відновлення працездатності після змагань та тренувань;

- відсутність використання у реальному тренувальному процесі мультимедійних та відеопрограм для підвищення рівня техніко-тактичної майстерності та теоретичної підготовленості юних гравців.

На основі експериментальних досліджень виявлено, що у тренувальному процесі на етапі початкової підготовки у заняттях із дітьми має місце часте використання значних навантажень: 6-7-річний футболіст за одне типове тренування витрачає, в середньому, 344,7±11,8 ккал при середніх значеннях ЧСС mах на рівні 208±6,1 уд·хвˉ¹ та сумі ЧСС за заняття 12154,7±98,4 уд; 11-12-річний баскетболіст, відповідно, 806±29,7 ккал, 201,7±5,9 уд·хвˉ¹, 13821±100,7 уд. Встановлено, що енергетичні потреби організму дітей, обумовлені виконанням тренувальних програм, у повній мірі не задовільняються за допомогою раціону харчування, який використовується середньостатистичною українською родиною. Так, наприклад, середня енергетична вартість добового раціону харчування 6-7-річних школярів складає 1760-1830 ккал, при цьому середньодобові витрати енергії з урахуванням тренувальних навантажень у цих початківців сягають 1855 і більше ккал. Встановлено показники витрат енергії, максимальних значень ЧСС і суми серцевих скорочень у юних футболістів, баскетболістів і гравців у футзал під час використання різних за спрямованістю та величиною тренувальних і змагальних навантажень на етапах попередньої базової та спеціалізованої базової підготовки. Участь 16 - 17-річних гравців у футзал у серії офіційних ігор характеризується витратами енергії на рівні 1029,8±32,4 ккал, показниками ЧСС mах – 197,7±5,5 уд·хвˉ¹, сумарними значеннями ЧСС – 12143,5±92,3 уд та оцінюється, як отримання значних навантажень.

На основі аналізу типових раціонів харчування та показників енерговитрат юних школярів виявлено, що на другому та третьому етапах багаторічної підготовки спортсмени у більшості випадків отримують із продуктами харчування недостатню для забезпечення повноцінної життєдіяльності та виконання тренувальної роботи кількість ккал. Так, наприклад, середньодобові витрати енергії з урахуванням участі у змаганнях у 15-річних футболістів сягають 3800 і більше ккал, а середня енергетична вартість добового раціону харчування складає 3310-3500 ккал. Результати досліджень з вивчення традиційної системи підготовки та особливостей енерговитрат юних спортсменів відображено у статтях „Характеристика затрат энергии в спортивных играх”, „Дослідження особливостей енерговитрат гравців, які спеціалізуються з різних видів спортивних ігор” та ін.

Результати досліджень впроваджено: у навчальний процес загальноосвітніх шкіл м. Луганська; до навчального процесу Луганського вищого училища фізичної культури – з метою покращення процесу навчання студентів з дисципліни „Спортивні ігри”; у навчальний процес Інституту фізичного виховання і спорту Луганського національного університету імені Тараса Шевченка та Полтавського державного педагогічного університету ім.. В. Короленка – для підвищення ефективності викладання дисциплін „Теорія і методика спортивних ігор”, „Теорія і методика спортивного тренування”; у навчально-тренувальний процес збірних команд України з футзалу та баскетболу, у тренувальний процес дитячо-юнацьких спортивних футбольних шкіл України, а також у навчально-тренувальний процес міні –футбольної команди „ЛТК” (м. Луганськ), гравці якої, використовуючи розробки здобувача, посіли 1 місце у Першості України з футзалу серед 17-річних гравців. Акти впровадження результатів дослідження у практику додаються.


Здобувач І.Г. Максименко


Скачать, 178.75kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru