Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Програма з Історії України для вступних випробувань на основі повної загальної середньої освіти

Загрузка...
Поиск по сайту:


Дата17.03.2012
Размер69.5 Kb.
ТипДокументы
Содержание
2 Давньоруський період української історії (ІХ-Х1У ст.)
3 Литовсько-Польська доба української історії (XIV- перша пол. ХУІІ ст.). Виникнення козацтва
4 Українська національно-визвольна війна. Козацько-гетьманська держава (сер. XVII - кін. XVIII ст.)
5 Україна у складі Російської та Австрійської імперій (кін.ХУІІІ -поч. XX ст.)
6 Українська національно-демократична революція 1917-1920 рр.
7 Україна в міжвоєнний період (1921-1939 рр.)
8 Україна і друга світова війна (1939-1945 рр.). Рух Опору
9 Україна в 1945-1991 рр.
10 Україна в умовах незалежності
Подобный материал:

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор технікуму

_____________О.О.Гайдей

_____________2011р.


Програма з Історії України для вступних випробувань

на основі повної загальної середньої освіти


1 Стародавня Історія України

Українські землі в первісну епоху. Поява перших людей на території сучасної України. Палеоліт. Мезоліт. Неоліт. Неолітична революція. Енеоліт. Трипільська культура. Бронзовий вік. Залізний вік.

Кочові народи на території України. Кіммерійці. Скіфи. Сармати. Етнокультурні зв'язки скіфів та сарматів із слов'янами.

Антична цивілізація Північного Причорномор'я. Походження слов'янських народів.

Стародавні слов'яни в період великого переселення народів. Анти. Слов'янські племена.


^ 2 Давньоруський період української історії (ІХ-Х1У ст.)

Утворення і розвиток ранньофеодальної держави Київська Русь. Теорії походження Київської Русі. Устрій Київської Русі (економіка,соціальний устрій, форма правління, етнічний устрій). Утвердження християнства. Розквіт Київської держави. Початок занепаду.

Феодальна роздробленість Золота Орда. Історичне значення Київської Русі.

Галицько-Волинське князівство (ХІІ-ХІУст.). Етапи політичноі історії Галицько-Волинського князівства. Об’єднання земель за Романа Мстиславича. Діяльність Романа. Політика Данила Галицького. Історичне значення Галицько-Волинського князівства.


^ 3 Литовсько-Польська доба української історії (XIV- перша пол. ХУІІ ст.). Виникнення козацтва

Українські землі під владою Литви та Польщі. Литовська та Польська експансія.

Кревська 1385р. Унія. Люблінська 1569 р. Унія та її наслідки для України. Створення Речі Посполитої. Берестейська церковна Унія 1596 р.: передумови та наслідки.

Виникнення українського козацтва. Причини та джерела появи козацтва. Запорізька Січ: створення, устрій, військово-політична організація. Д. Вишневецький.

Визвольний рух в Україні у ХУІ - першій пол. XVII ст. Повстання під проводом К.Косинського і С.Наливайка. Поразка повстань та тимчасовий занепад Запорізької Січі. Боротьба козацтва з турками і татарами. Гетьман П.Сагайдачний. Хотинська війна. Утвердження козацької автономії. Козацькі повстання 1620-1630-х рр. Причини поразки та наслідки повстань.


^ 4 Українська національно-визвольна війна. Козацько-гетьманська держава (сер. XVII - кін. XVIII ст.)

Причини, характер і рушійні сили. Основні концепції періодизації Визвольної війни. Початковий етап війни (1648-1649). Перемоги козацько-селянського війська під Жовтими Водами, Корсунем, Пилявцями. Битва під Зборовом. Зборівський мир. Відновлення української державності. Формування державних інституцій і активізація зовнішньополітичної діяльності уряду Б.Хмельницького. Молдавські походи Хмельницького. Битва під Берестечком і Білоцерківський мир. Битви під Батогом і Жванцем. Зближення України з Московією. Переяславська Рада. Березневі статті Б.Хмельницького 1654 року. Входження України під протекторат Московії. Завершальний етап Визвольної війни. Воєнні дії 1654-1657 рр. Становище Гетьманщини після смерті Б.Хмельницького. Основні напрями внутрішньої та зовнішньої політики І.Виговського. Гадяцька унія. Битва під Конотопом. Гетьманування Юрія Хмельницького. Поглиблення руйнівних процесів в Українській державі.

Історичне значення Визвольної війни українського народу. Визвольна війна як незавершена буржуазна революція. Оцінка особи Богдана Хмельницького в науковій літературі.

Соціально-економічний та політичний розвиток України в др. пол.ХУІІ-ХУІІІст. Політика І. Виговського. Гадяцький договір. Діяльність Ю. Хмельницького. Руїна. Внутрішня та зовнішня політика І. Мазепи. Конституція П. Орлика.


^ 5 Україна у складі Російської та Австрійської імперій (кін.ХУІІІ -поч. XX ст.)

Українське національне відродження XIX ст..Сутність українського національного Відродження,його передумови та етапи розвитку.

Масонські ложі. Діяльність декабристів. Кирило-Мефодіївське товариство. Т.Г. Шевченко.

Громадянський рух. Виникнення перших партій. «Руська трійця».

Становище Правобережної України під владою Польщі. Остаточне знищення Запорізької Січі.

Соціально-економічна модернізація України. Особливості капіталізації економіки Наддніпрянської і Західної України. Реформи 60-80-х рр..ХІХ ст. та їх вплив на Україну. Соціальні зміни, спричинені модернізацією економіки.

Україна на початку XX ст.(1900-1914 рр.) Активізація революційно-визвольної боротьби. Україна в революції 1905 - 1907 рр. Столипінська аграрна реформа в Україні. Україна в роки першої світової війни ( 1914-1918 рр.). Українські січові стрільці.


^ 6 Українська національно-демократична революція 1917-1920 рр.

Українське національно-державне відродження 1917-1920 рр. Лютнева буржуазно-демократична революція в Росії та Україна. Утворення Української Центральної Ради. Універсали УЦР. Генеральний Секретаріат. Більшовицький переворот. Третій Універсал Центральної Ради і утворення УНР. Проголошення Четвертим Універсалом Центральної Ради незалежності УНР.

Боротьба за відновлення державності українського народу (1917-1920 рр.) Історична сутність Універсалів Центральної влади. Війна УНР з РРФСР. Брестський мир.

Гетьманат Скоропадського. Внутрішня та зовнішня політика уряду Скоропадського.

Директорія. Встановлення влади Директорії УНР. С. Петлюра. Внутрішня політика і зовнішньополітична діяльність Директорії.

Національно-визвольний рух в Галичині. Проголошення ЗУНР. Організація держави на західноукраїнських землях. Злука УНР і ЗУНР. УГА.

Утвердження Радянської влади в Україні. Зимовий похід армії УНР.

Історичне значення української національно-демократичної революції 1917-1920 рр.


^ 7 Україна в міжвоєнний період (1921-1939 рр.)

Радянська Україна в 20-30-і рр. Соціально-економічні перетворення в Україні на основі непу. Україна і утворення СРСР.

Політика українізації. Індустріалізація України:причини, хід, наслідки. Колективізація українського села: причини, Голодомор 1932-1933 рр, наслідки. Утвердження сталінського тоталітарного режиму. Масові репресії.

Західна Україна у 20-30-і рр. Колонізація Західної України: політика Польщі, Румунії, Чехословаччини. Політичне життя. Національно-визвольний рух. Створення ОУН.

Приєднання західноукраїнських земель до УРСР. Політика радянізації в західних областях України.


^ 8 Україна і друга світова війна (1939-1945 рр.). Рух Опору

Політика великих держав напередодні війни. Пакт «Молотова-Ріббентропа».

Напад Німеччини на СРСР. Причини поразок радянських військ. Оборонні бої літа-осені 1941р.

Україна в роки німецької окупації. Рух Опору в Україні.

Визволення України від фашистських загарбників.

Вклад України в перемогу над фашистами. Людські і матеріальні втрати України.


^ 9 Україна в 1945-1991 рр.

Період посилення сталінського тоталітарного режиму (1945-1953 рр.) Територіальні зміни в Україні після другої світової війни. Україна на міжнародної арені. Відбудова народного господарства. Перетворення в Західній Україні.

Україна в умовах десталінізації. Період хрущовської «відлиги» (1953-1964 рр.). Економічні та соціальні реформи. Зародження дисидентського

РУХУ-

Період «застою» і кризи радянського суспільства (1964-1985 рр.). Спроби реформування економіки. Посилення кризових явищ. Згортання демократії. Дисидентський рух в Україні. Україна в період перебудови. Проголошення незалежності України.


^ 10 Україна в умовах незалежності

Політичний розвиток України. Основні державотворчі події. Конституція України.

Економічне життя України в 90-і рр. XX ст.. - на поч. XXI ст. «Помаранчева революція».

Духовне життя суспільства. Відродження мови. Стан освіти. Відродження релігії і церкви. Зовнішня політика України.


Література

1 Історія України / За ред. Алєксєєва Ю. - К., 2001.

2 Бойко О. Історія України - К., 2000.

3 Рибалка І. Історія України. Ч. 1-Х., 1995;Ч.2.-Х, 1997.

4 Субтельний 0. Україна: історія. - К., 1993 .

5 Історія України. Курс лекцій у двох томах. - К, 1992.

6 Історія України. - К., 1997.

7 Баталій Д. Нарис історії України. - К., 1994.

8 Борисенко В, Курс української історії. - К., 1997.

9 Верстюк В.і., Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник. - К., 1995.

10 Винокур 0., Трубчанінов С. Давня і середньовічна історія України. -К., 1996.

11 ГрицакЯ. Нарис історії України. Формування модерної української нації 19-20 століття. - К., 1996.

12 Грушевський М. Історія України - Русі. ВИ тт., 12 кн. - К., 1991 -1998.

13 Дорошенко Д. Нарис історії України. Т.1-2. - К., 1991.

14 Жуковський А., Субтельний 0. Нарис історії України. - Львів, 1993.

15 Єфименко 0. Історія України та її народу. - К., 1992.

16 Історія України в особах 9 -18 ст. - К., 1993.

17 Історія України в особах 19 - 20 ст. - К., 1995.

18 Костомаров М. Історія України в життєписах визначних її діячів. -К, 1991.

19 Котляр М. Історія України в особах. Давньоруська держава. -К.,1996.

  1. Котляр М, Кульчицький С. Довідник з історії України. - К., 1996.

  2. Крип' якевич І. Історія України. - Львів, 1992.

22 Кульчицький С.В., Коваль М.В., Курносов Ю.О. Історія України. Част. 1-2. Для 10-го і 11-го кл. середньої школи. - К., 1994.

  1. Нагаевський І. Історія української держави 20 ст. - К., 1994.

  2. Підкова І., Шуст Р. Довідник з історії України. Ч.І-2. - Львів, 1994.

  3. Полонська-Василенко Н. Історія України. Т. 1-2. - К., 1995.

26 Сторінки історії України 20 століття. Посібник для вчителя. -К.,1992.

  1. Толочко П.П. Літописи Київської Русі. - К., 1994.

  2. Чотири Універсали. - К., 1990.Уклав Чубич Л.М.

Скачать, 1325.33kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru