Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Україна міністерство аграрної політики україни вінницький державний аграрний університет

Загрузка...
Поиск по сайту:


страница2/7
Дата08.03.2012
Размер1.38 Mb.
ТипДокументы
Генезис та еволюція фінансів
Фінансове право та фінансова політика
Податки. податкова система
Примітка: облікова ставка НБУ - 10 % річних.
Податкова накладна
Умова продажу
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7
ТЕМА 2

^ ГЕНЕЗИС ТА ЕВОЛЮЦІЯ ФІНАНСІВ


1). План семінарського заняття

 1. Генезис категорії фінансів.

 2. Передумови та фактори історичного формування фінансів.

 3. Етапи еволюції фінансів.

 4. Еволюція фінансів України.


Література: 5, 24, 36


2). Контрольні запитання

 1. Коли народилася фінансова наука і хто вважається її батьком?

 2. Роль французьких фізіократів XVIII ст. А. Сміта і Д. Рікардо у розвитку фінансової науки.

 3. Німецька школа фінансів XIX ст., її основні ідеї.

 4. Ідеї українських економістів-фінансистів кінця XIX ст.

 5. Теорія Дж. Кейнса - революція в економічній і фінансовій науці.

 6. Стокгольмська школа «Циклічного балансування бюджету».

 7. Погляди неокласичної і неоконсервативної шкіл у галузі фінансів.

 8. Ідеї регулювання економіки в ученні посткейнсіанців і прихильників соціального ринкового господарства.

 9. Які є ознаки фінансів як специфічної вартісної категорії?

 10. Назвіть основні джерела формування фінансових ресурсів.

 11. Розкрийте історичний розвиток терміна financia.

 12. Якими факторами було зумовлено формування категорії "фінанси"?

 13. Назвіть головні історичні передумови виділення терміна "фінанси".

 14. Чи можна стверджувати, що фінанси — це відносини, які не виходять за межі розподільчого процесу? Доведіть своє твердження.

 15. Якими причинами зумовлена відмінність фінансів різних суспільно-економічних формацій?

 16. Як вплинув перехід суспільства до товарно-грошових відносин на розвиток фінансів як економічної категорії?

 17. Дайте характеристику кожному з етапів розвитку фінансів.

 18. Назвіть сукупність головних ознак фінансів на сучасному етапі розвитку.

 19. Назвіть основні джерела доходів для покриття потреб держави, які склалися історично.

 20. Якими властивостями характеризуються фінанси в сучасних умовах?

 21. Розкрийте основні етапи розвитку фінансів України.


3). Самостійна робота


Завдання 1. Сформувати словник основних термінів і понять: фінансові ресурси, дотація. державні цільові фонди, державні трансферти, кошторис, субсидія, субвенція, прожитковий мінімум


Завдання 2. Тести


1. Термін finis використовувався у грошових відносинах, що виникали між державою та населенням, і трактувався як:

 1. умова кредитної угоди;

 2. завершення грошового платежу;

 3. документ про сплату мита.


2. Формування економічного терміна financia відбулося у:

 1. XV ст.;

 2. XII ст.;

 3. XV ст.


3. До однієї з найважливіших історичних передумов формування категорії фінансів у Середньовіччі належить:

 1. виникнення поняття загальнодержавного фонду грошових коштів;

 2. розвиток дипломатичних зв'язків між Західною Європою та країнами Близького Сходу;

 3. інтенсивний розвиток сільського господарства та промисловості.


4. Фінанси можуть існувати тільки за наявності:

 1. мануфактурного виробництва;

 2. державного управління;

 3. кредитно-лихварських відносин.


5. Який з перелічених факторів не належить до тих, що зумовлюють генезис категорії фінансів:

 1. суспільний поділ праці;

 2. розвиток товарно-грошових відносин;

 3. розвиток грошового господарства, чітке формування та використання основних функцій грошей;

 4. відсутність незалежних суб'єктів господарювання, які здійснюють підприємницьку діяльність;

 5. забезпечення державою системи законодавчих та правових норм;

 6. формування загальнодержавного фонду грошових коштів — бюджету?


6. Нерозвинена форма фінансів характеризується:

 1. інтенсивним розвитком грошових відносин;

 2. невиробничим характером фінансів;

 3. великою кількістю ланцюгів фінансової системи;

 4. наявністю розвинутого страхового ринку.


7. Первісному суспільному устрою була властива:

 1. наявність постійного державного апарату;

 2. відсутність системи формування державних доходів та витрат;

 3. виконання грошима усіх своїх функцій.


8. Основними джерелами доходів рабовласницьких держав були:

 1. контрибуції;

 2. військова здобич;

 3. натуральні податі;

 4. особисті повинності;

 5. усі відповіді правильні;

 6. правильних відповідей немає.


9. Яке з перелічених тверджень не належить до закономірностей історичного розвитку фінансових відносин у рабовласницькому і феодальному суспільствах:

 1. фінанси почали виражати приватноправовий принцип діяльності держави;

 2. фінанси стали органічно пов'язаними із доходами і витратами держави;

 3. фінанси тісно пов'язані з правовою діяльністю держави;

 4. податки, збори, позики, а також грошові витрати держави мали врегульований характер;

 5. більша частка витрат бюджету мала непродуктивний характер?


10. Головним джерелом мобілізації ресурсів до державного і місцевого бюджетів та перерозподілу національного доходу на етапі розвитку розвинутої форми фінансів є:

  1. державний кредит;

  2. особисті повинності;

  3. податки;

  4. державні інвестиції;

  5. доходи від операцій на фінансовому ринку.


Завдання 3. Знайдіть хибні твердження серед запропонованих.

 1. Фінанси є історичною категорією, зміст якої суттєво змінюється із зміною загальних умов суспільного ладу.

 2. Фінанси історично відіграють роль загального еквівалента і вимірюють витрати праці виробників.

 3. Матеріальною основою існування та функціонування грошей є фінанси.

 4. Фінанси — це відносини, які не виходять за межі розподільчого процесу.

 5. Розвиток суспільних відносин зумовив витіснення натуральних відносин грошовими.

 6. Формування і використання грошових фондів держави є специфічним суспільним призначенням фінансів.

 7. Фінанси та рівень їх розвитку не залежать від характеру відносин розподілу національного доходу держави.

 8. В умовах панування натуральних відносин, фінанси як система грошових відносин, вже набули загального характеру.

 9. Будь-яка держава завжди має широке коло джерел формування фондів, необхідних для реалізації своїх функцій.

 10. Функціонування фінансів сприяє створенню і зростанню кредитних ресурсів.Завдання 4. Провести обговорення у вигляді рольової гри «Круглий стіл» видатних фінансистів всіх часів і народів.

Розповісти в хронологічній послідовності про вклад фінансистів у розвиток фінансової науки: Аристотеля, Діомеда Карафи, Ж. Бодена, Т. Гоббса, Т. Лок-ка, Л. фон Секкендорфа, Ф. Юсті, Ф. Кене, А. Сміта, Д. Рікардо, А. Вагнера, К. Рау, К. Маркса, М. Бунге, Д. Кейнса, Р. Слоу, Т. Стейна, А. Лаффера, В. Ойкена та представників російських та украшських фшансових кіл XX ст.


ТЕМА 3

^ ФІНАНСОВЕ ПРАВО ТА ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА


1). План семінарського заняття

 1. Фінансова система України, її основні підсистеми та ланки.

 2. Правове регулювання фінансової діяльності держави.

 3. Фінансова політика як складова економічної політики держави.

 4. Фінансовий механізм.

 5. Державне управління фінансами.

 6. Фінансовий контроль.


Література:1, 2, 4, 6, 9, 14, 16, 36


Теми рефератів

 1. Структурна побудова та засади функціонування фінансової системи в Україні.

 2. Економічна сутність та правові основи фінансової діяльності держави.

 3. Регулюючий вплив фінансової політики на розвиток суспільства.

 4. Формування системи фінансових органів та інституцій в Україні.

 5. Механізм управління фінансовою системою в Україні.

 6. Організація та здійснення фінансового контролю в Україні.


2). Контрольні запитання

 1. Охарактеризуйте фінансову систему за внутрішньою структурою.

 2. Що таке організаційна структура фінансової системи?

 3. Що таке фінансовий ринок, які його структура та роль?

 4. Дайте характеристику міжнародних фінансів.

 5. У чому полягає сутність фінансової політики?

 6. Що є основною метою фінансової політики?

 7. Який регулюючий вплив здійснюється на економічний розвиток країни за допомогою фінансової політики?

 8. Які складові містить фінансова політика?

 9. Які елементи включає механізм реалізації фінансової політики?

 10. У чому полягають сутність та особливості фінансової стратегії та фінансової тактики?

 11. Що таке фінансовий механізм? Які елементи входять до його складу?

 12. Чим забезпечується ефективність фінансового механізму?

 13. Що таке фінансові органи та фінансові інституції?

 14. Який склад і функції фінансових органів в Україні?

 15. Яким чином організовується система управління державними фінансами в Україні?

 16. У чому полягає сутність стратегічного та оперативного управління фінансами? Які органи державної влади та управління його здійснюють?

 17. Які функції виконує Міністерство фінансів України?

 18. Які функції покладені на Державне казначейство?

 19. Які функції і повноваження має Державна податкова адміністрація?

 20. Що таке фінансовий контроль і яка його роль?

 21. Які існують види та методи фінансового контролю?

 22. Які функції і повноваження має Контрольно-ревізійна служба?

 23. Які функції і повноваження має Рахункова палата України?

 24. Які функції покладені на Аудиторську палату та аудиторські фірми?

 25. У чому полягають відмінності між державним, відомчим, корпоративним і незалежним фінансовим контролем?


3). Самостійна робота


Завдання 1. Сформувати словник основних термінів і понять: фінансова система, ланка фінансової системи, державні фінанси, міжнародні фінанси, фінансовий ринок, страхування, бюджет держави, фонди цільового призначення, державний кредит, фінансові органи, фінансові інституції, зведений бюджет, фінанси домогосподарств, фінанси підприємств, фінансова політика, фінансова стратегія, фінансова тактика, податкова політика, бюджетна політика, грошово-кредитна політика, міжнародна фінансова політика, фінансовий механізм, фінансові інструменти, управління фінансами, фінансове законодавство.


Завдання 2. Тести


1. Фінанси підприємств, установ, організацій та фінанси населення поєднані поняттям:

 1. централізовані фінанси;

 2. децентралізовані фінанси;

 3. фінансова інфраструктура.


2. До складу державних фінансів не входять:

 1. державний бюджет;

 2. державний кредит;

 3. позабюджетні спеціальні фонди;

 4. фінанси підприємств колективної форми власності.


3. Базовою ланкою фінансової системи країни є фінанси підприємств, тому що:

 1. для них характерна висока регламентація державних фінансових відносин;

 2. у них існують власні доходи;

 3. саме тут утворюється переважна частина фінансових ре­сурсів держави.


4. Державні фінанси — це:

 1. система економічних відносин, пов'язаних з формуванням, розподілом і використанням фондів грошових коштів з метою виконання завдань і функцій держави;

 2. сукупність всієї грошової маси в країні;

 3. обсяг грошової маси, що використовується для обслуговування товарного обігу.


5. До складу фінансової інфраструктури належать:

 1. система органів управління фінансами;

 2. нормативно-законодавча база;

 3. підготовка фахівців;

 4. спеціалізоване виробництво;

 5. усі відповіді правильні.


6. Державний кредит — це:

 1. особлива форма грошових відносин, коли держава є боржником;

 2. складова загальнодержавних фінансів, яка дає змогу утворити централізовані фінансові ресурси для потреб держави;

 3. грошові відносини, які виникають між державою, юридичними і фізичними особами, та пов'язані з мобілізацією коштів та їхнім використанням на фінансування державних потреб.


7. Позабюджетні цільові фонди — це:

 1. специфічна форма перерозподілу та використання фінансових ресурсів країни для фінансування конкретних соціальних та економічних потреб загальнодержавного або регіонального значення;

 2. форма забезпечення додатковими ресурсами пріоритетних сфер економіки та розширення соціальних допомог населенню.


8. Державний бюджет — це:

 1. система економічних відносин, що складаються в суспільстві в процесі формування, розподілу та використання нейтралізованого фонду грошових коштів держави;

 2. грошові відносини, які виникають між державою та юридичними особами у зв'язку зі створенням централізованих фондів.


9. До складу децентралізованих фінансів не входять:

 1. фінанси підприємницьких структур;

 2. фінанси населення;

 3. місцеві бюджети.


10. Провідною ланкою загальнодержавних фінансів є:

 1. державний бюджет;

 2. державний кредит;

 3. позабюджетні фонди;

 4. місцеві бюджети.


11. Місцеві фінанси — це:

 1. система економічних відносин, за допомогою яких формуються, розподіляються та перерозподіляються фонди грошових коштів, що використовуються на економічний та соціальний розвиток територій;

 2. система економічних відносин, за допомогою яких формуються регіональні спеціальні фонди;

 3. сукупність органів управління фінансами на рівні регіонів.


12. У складі фінансової системи виділяють такі підсистеми:

 1. централізовані фінанси;

 2. державний бюджет;

 3. децентралізовані фінанси;

 4. фінанси населення;

 5. фінансова інфраструктура;

 6. міжнародні фінанси.


13. Стратегічне управління фінансами в Україні здійснюють:

 1. Верховна Рада, Президент та його апарат, Кабінет Міністрів;

 2. Державне казначейство, Державна податкова адміністрація України;

 3. Міністерство фінансів, управління (відділи) міністерств, відомств, фінансові служби підприємств та організацій.


14. Оперативне управління фінансами здійснюють:

 1. Верховна Рада, Президент та його апарат, Кабінет Міністрів;

 2. Державне казначейство, Державна податкова адміністрація України;

 3. Міністерство фінансів, управління (відділи) міністерств, відомств, фінансові служби підприємств та організацій.


15. Фінансове законодавство в Україні приймає:

 1. Державне казначейство;

 2. Кабінет Міністрів;

 3. Верховна Рада;

 4. Рахункова палата.


Завдання 3. До запропонованих термінів доберіть єдине правильне визначення серед тих, які наводяться нижче.


Терміни

 1. Фінанси.

 2. Централізовані фінанси.

 3. Децентралізовані фінанси.

 4. Гроші.

 5. Національний дохід.

 6. Валовий внутрішній продукт.

 7. Фінансова система.

 8. Державний бюджет.

 9. Державний кредит.

 10. Позабюджетні цільові фонди.

 11. Аудит.


Визначення

 1. Фонди, які використовуються для розширення надання соціальних послуг населенню, розвитку галузей інфраструктури.

 2. Централізований фонд коштів держави, головний інструмент перерозподілу національного доходу.

 3. Сукупність фінансових ланок, які забезпечують виконання державою економічних та політичних функцій.

 4. Сукупність економічних відносин, що виникають між державою та фізичними або юридичними особами в процесі формування загальнодержавного фонду грошових ресурсів.

 5. Перевірка публічної фінансової звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації про фінансово-господарську діяльність суб'єктів господарювання з метою визначення їх вірогідності, повноти та відповідності чинному законодавству, встановленим нормативам.

 6. Вартість кінцевих товарів та послуг, які вироблені резидентами певної країни на її території за певний період часу.

 7. Новостворена вартість у масштабі суспільства.

 8. Загальний еквівалент, за допомогою якого вимірюються витрати праці виробників.

 9. Економічні відносини, які пов'язані з формуванням, розподілом і використанням фондів грошових коштів у процесі розподілу і перерозподілу національного доходу.

 10. Економічні відносини, пов'язані з формуванням, розподілом та використанням фондів грошових коштів держави, які акумулюються в державній бюджетній системі та урядових позабюджетних фондах.

 11. Грошові відносини, які опосередковують обіг фондів грошових коштів підприємства, населення.


Завдання 4. Дo запропонованих термінів доберіть єдине правильне вивчення серед тих, що наводяться нижче.


Терміни

 1. Фінансова політика.

 2. Фінансові ресурси держави.

 3. Фінансовий механізм.

 4. Фінансовий метод.

 5. Правове забезпечення.

 6. Внутрішні фактори, які впливають на фінансову політику.

 7. Зовнішні фактори, які впливають на фінансову політику.


Визначення

  1. Форма власності на основні засоби виробництва, структура економіки, соціальний склад населення, стан розвитку економіки, організація грошового обігу тощо.

  2. Закони, постанови Верховної Ради, укази Президента, укази та листи міністерств та ін.

  3. Система державних заходів, спрямованих на мобілізацію глянсових ресурсів, їх розподіл і використання для забезпечення економічного і соціального розвитку держави.

  4. Сукупність форм і методів створення і використання фондів фінансових ресурсів з метою забезпечення різноманітних потреб державних структур господарських суб'єктів і населення.

  5. Економічні взаємовідносини з іншими державами, інтеграція у світові економічні системи тощо.

  6. Засіб впливу фінансових відносин на господарський процес.

  7. Сукупність усіх цільових фондів грошових коштів держави, необхідних для її функціонування.


Завдання 5. Знайдіть хибні твердження серед запропонованих.


   1. Відповідно до концентрації капіталу необхідність втручання держави в економіку зменшується.

   2. 2.Фінансова політика не впливає на процес реалізації сукупного суспільного продукту.

   3. Фінансова політика спрямована на формування максимально можливого обсягу фінансових ресурсів.

   4. Держава здійснює безпосереднє управління всіма фінансовими ресурсами країни.

   5. Закони у сфері фінансів приймає Міністерство фінанси України.

   6. Фінансовий механізм — це засіб реалізації фінансової політики.

   7. До фінансової стратегії належать дії держави стосовно стратегічного розвитку її фінансової системи.

   8. Державне казначейство входить до системи органів державної законодавчої влади.

   9. Рахункова палата України — це постійно діючий вищий орган державного фінансово-економічного контролю.

   10. Державне казначейство складає проект Державного бюджету України.ТЕМА 4

^ ПОДАТКИ. ПОДАТКОВА СИСТЕМА


1). План семінарського заняття

 1. Економічна сутність і функції податків.

 2. Елементи податку, їх характеристика.

 3. Податкова система та податкова політика в Україні.

 4. Класифікація податків.

 5. Характеристика основних податків податкової системи України.


Література:3, 7, 19, 36


2). Контрольні запитання та завдання

 1. Якою є економічна природа податків?

 2. Назвіть функції, які виконують податки.

 3. Види класифікацій податків.

 4. Прямі і непрямі податки: їх переваги і недоліки.

 5. Назвіть види прямих податків.

 6. Які ви знаєте види непрямих податків?

 7. Податки загальнодержавні і місцеві.

 8. В чому полягає сутність податкової системи?

 9. Визначте структуру податкової системи України.

 10. Дати визначення податкового механізму і назвати його складові.

 11. Розкрийте економічну сутність податків і значення їх у фінансовій системі України?

 12. У чому полягають відмінності між податком і обов'язковим платежем? Наведіть приклади.

 13. Назвіть джерела податків.

 14. Які функції виконують податки?

 15. Охарактеризуйте єдність і суперечливість функцій податків

 16. Назвіть принципи оподаткування.

 17. Які основні елементи податку?

 18. Охарактеризуйте економічний зміст податкової системи.

 19. Назвіть загальнодержавні податки і збори України.

 20. Перелічіть місцеві податки і збори.

 21. Охарактеризуйте механізми оподаткування податком на додану вартість, акцизним збором і митом.

 22. Дайте характеристику механізму оподаткування прибутку підприємств, податку з доходів фізичних осіб.


3). Самостійна робота


Завдання 1. Сформувати словник основних термінів і понять: податки, податкова система. суб’єкти оподаткування, податкова політика, податкові платежі, податкові пільги, податковий період, податковий оклад, одиниця обкладання податку, носій податку, об’єкт оподаткування, масштаб оподаткування, принципи побудови податкової системи, податкові ставки: тверді, процентні, пропорційні, прогресивні; прямі податки, непрямі податки, податкова квота.


Завдання 2 Тести


1. Податки — це обов'язкові платежі:

 1. юридичних осіб до місцевих бюджетів залежно від розміру доходів;

 2. фізичних осіб до бюджетної системи залежно від вартості майна;

 3. юридичних і фізичних осіб до бюджетної системи залежно від вартості майна, розміру доходу або обсягу споживання.


2. За допомогою податків перерозподіляються;

 1. резервні фонди;

 2. ВВП і НД;

 3. вартість основного капіталу;

 4. вартість робочої сили.


3. Які види платежів належать до прямих податків:

 1. акцизний збір, мито;

 2. податок на прибуток підприємств, податок з доходів фізичних осіб;

 3. ПДВ?


4. Які ставки ПДВ діють сьогодні в Україні:

 1. нульова і 25 %;

 2. 10 і 28 % ;

 3. нульова і 20 %;

 4. 17%?


5. Які види податків і зборів належать до місцевих:

 1. акцизний збір, податок на додану вартість;

 2. ринковий збір; податок з реклами; комунальний податок;

 3. податок на прибуток підприємств;

 4. мито, державне мито?


6. Хто є дійсним платником ПДВ та акцизного збору:

 1. виробник товару;

 2. торговельне підприємство;

 3. споживачі товарів та послуг;

 4. всі відповіді правильні?


7. Значна частка непрямих податків свідчить про:

 1. фіскальний характер податкової системи;

 2. неефективну систему стягнення податків;

 3. низький рівень податкової культури.


8. Дайте правильне визначення поняття "податкова система":

 1. сукупність податків, що визначається державою;

 2. сукупність податків і зборів, що визначається державою;

 3. сукупність загальнодержавних і місцевих податків і зборів.


9. Залежно від рівня державного управління податки поділяють на:

 1. загальнодержавні, місцеві;

 2. прямі, непрямі;

 3. разові;

 4. систематичні.


10. Як класифікують податки за методом оподаткування:

 1. прямі, непрямі;

 2. загальнодержавні та місцеві;

 3. прогресивні, регресивні, пропорційні;

 4. розкладні, окладні?


11. Що оподатковується:

 1. об'єкт податку;

 2. носій податку;

 3. суб'єкт податку;

 4. джерело податку?


12. Цільовий характер мають:

 1. обов'язкові платежі;

 2. податки;

 3. державне мито;

 4. штрафні санкції.


13. Фізичні та юридичні особи, які зобов'язані сплачувати податок за законом, є:

 1. суб'єктами податку;

 2. носіями податку;

 3. об'єктами податку;

 4. джерелами податку.


Завдання 3. Теоретичне завдання


3.1.  Розібратися із структурно-логічною схемою прямо­го оподаткування підприємств і фізичних осіб:

 • оподаткування прибутку підприємства;

 • прибутковий податок з громадян;

 • земельний податок;

 • оподаткування власників транспортних засобів;

 • податок на промисел.

3.2. Дати характеристику структурно-логічної схеми непрямого оподаткування юридичних і фізичних осіб:

 • податок на додану вартість;

 • акцизний збір.

3.3. Ознайомитись із нормативно-законодавчими акта­ми України щодо податкової системи України.


Завдання 4. Задача


Працівнику у березні 2008 р. була нарахована заробітна плата в розмірі 860 грн. На 1 січня цього року підприємство є його основним місцем роботи. Визначте суму податку з доходів фізичних осіб.


Завдання 5. Задача


Митна вартість товару, що надійшов на територію України, становить 1000 дол. США. Ставка імпортного мита відповідно до Єдиного митного тарифу — 15 %, митний збір за митне оформлення товару — 0,2 % митної вартості. Ставка акцизного збору — 35 %, ставка ПДВ — 20 %. Визначте суму імпортованого мита, митного збору, акцизного збору та податку на додану вартість. Курс НБУ — 1 дол. США — 5,5 грн.


Завдання 6. Практичне завдання


 1. На кожний із видів податків, розглянутих у теоре­тичному завданні, придумати задачу і розв’язати її са­мостійно.

 2. Опрацювати законодавчо-нормативні акти щодо системи оподаткування, податкової політики в Україні, реформи державної податкової служби.Завдання 7. Відповідно до нижче вказаних даних необхідно:

 1. Обчислити суми податкового зобов'язання, податкового кредиту та податку на додану вартість за звітний період, яка підлягає сплаті до бюджету.

 2. Заповнити податкову накладну за 24.02.08р. ТОВ „Гуртовня”

 3. Скласти податкову декларацію на бланку встановленої форми.

 4. Накласти відповідні фінансові санкції за порушення чинного податкового законодавства.ВИПИСКА

І. З журналу ТОВ «Гуртовня» (дані : число – 24.02.08р.; №46 – номер документа; індивідуальний номер платника -246123789951; м. Хмільник, Вінницької області, вул. 1-го травня, 34 – місце знаходження; тел.: 32-11-98; номер свідоцтва про ПДВ – 213456; особа яка склала накладну – Вознюк А.А ) за лютий місяць поточного року надійшла виручка за реалізовані товари за вільними цінами (в т. ч. ПДВ) від ПСП „Іскра” (дані: індивідуальний номер платника – 357789956145; м. Гнівань Вінницької області, вул. Дунаєвського 12,34; тел.: 2-45-89; номер свідоцтва про ПДВ- 654789)

а) 4 лютого - 13 250грн.

б) 11 лютого - 15 000грн.

в) 17 лютого - 4 724 240 грн.

г) 24 лютого - 6 821 710 грн.

Проведено оплату постачальникам за одержану сировину, матеріали і паливо за вільними цінами, вартість яких віднесено до складу валових витрат (в т. ч. ПДВ):

а) 5 лютого - 724 800 грн.

б) 9 лютого - 183 171 грн.

в) 15 лютого - 912 410 грн.


II. Платіжне доручення платником на сплату в бюджет ПДВ за березень здано у відділення банку несвоєчасно на суму 20 400 грн., (із затримкою 32 дні), а податкову декларацію за цей місяць подано в податковий орган 24 квітня (сума ПДВ, відповідно до декларації, склала 55 600грн.).

^ Примітка: облікова ставка НБУ - 10 % річних.Оригінал (видається покупцю)
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом ДПА України 30.05.97 № 185

(у редакції наказу ДПА України 08.10.98 № 469)


Копія (залишається у продавця)
(Непотрібне виділити поміткою «»

^ ПОДАТКОВА НАКЛАДНА

Дата виписки податкової накладної _____________ Порядковий номер ____________________

Продавець Покупець

Особа (платник податку) – продавецьОсоба (платник податку) – покупець
(назва, прізвище, ім’я, по-батькові для фізичної особи) (назва, прізвище, ім’я, по-батькові для фізичної особи)

(індивідуальний податковий номер продавця) (індивідуальний податковий номер покупця)


Місцезнаходження продавця _____________________________________

Місцезнаходження покупця _______________________________________


Номер телефону _______________________________

Номер телефону _______________________________


Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (продавця)Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (покупця)

^ Умова продажу ______________________________________________________________________

(форма цивільно-правового договору)

Форма проведення розрахунків ________________________________________________________

(бартер, готівка, оплата з розрахункового рахунка, чек тощо)


Розділ

Дата відвантаження (виконання, надання (оплати) товарів (робіт, послуг)

Номенклатура поставки товарів (робіт, послуг) продавця

Одиниця виміру товару

Кількість (об’єм, обсяг)

Ціна продажу одиниці продукції без урахува-ння ПДВ

Обсяги продажу (база оподаткування) без урахування ПДВ, що підлягають оподаткуванню за ставками

Загальна сума коштів, що підлягає оплаті

20%

0%

(реалізація на митній території України)

0% (експорт)

Звільнення

від ПДВ (ст. 5)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

І

Усього по розділу І


ІІ

Товаротранспортні витрати

ІІІ

Зворотна (заставна) тара


IV

Надано покупцю

надбавка (+)

знижка (–)

V

Усього по розділу І+ІІIV

VI

Податок на додану вартість

VII

Загальна сума з ПДВ
1   2   3   4   5   6   7

Скачать, 21.92kb.
Поиск по сайту:

Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru