Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Освітньо-кваліфікаційної програми «спеціаліст», «магістр» Чернівці, 2011 розділ бюджетна система україни

Загрузка...
Поиск по сайту:


страница2/3
Дата08.03.2012
Размер0.6 Mb.
ТипДокументы
Розділ 3. фінанси
Рекомендовані джерела з курсу
Подобный материал:
1   2   3
^

РОЗДІЛ 3. ФІНАНСИ


Фінанси – специфічна форма суспільних відносин, підсистема економічного базису. Фінанси як історична категорія. Причини, що обумовили виникнення фінансів. Необхідність фінансів, їх роль у ринковій економіці. Фінанси як суспільні, економічні, грошові, розподільчі, фондоутворючі відносини. Специфічні ознаки фінансів, їх суспільне призначення.

Фінансові категорії як форма наукового пізнання сутності фінансових відносин. Взаємозв’язок фінансів з іншими економічними категоріями у процесі вартісного розподілу: кредитом, ціною, заробіт­ною платою. Об’єкти та суб’єкти фінансових відносин.

Функції фінансів як специфічні засоби вираження притаманних їм властивостей. Реалізація суспільного призначення фінансів як економічної категорії та функції фінансів. Розподільча, контрольна, регулююча функції фінансів.

Прояви розподільчої функції фінансів у процесі розподілу та перерозподілу валового внутрішнього продукту і національного доходу. Об’єкти і суб’єкти розподілу та перерозподілу вартості суспільного продукту. Механізм дії розподільчої функції фінансів. Стадії фінансо­вого розподілу: первинний розподіл, перерозподіл, вторинний розподіл.

Зміст контрольної функції, її реалізація в організації контролю за розподілом і цільовим використанням коштів грошових фондів. Суспільне призначення фінансового контролю як форми реалізації контрольної функції фінансів.

Суть регулюючої функції фінансів та її значення у стимулюванні (дестимулюванні) соціально-економічних процесів у суспільстві. Регулююча функція фінансів та втручання держави через фінанси у процес відтворення.

Моделі фінансових відносин у суспільстві. Види моделей фінансових відносин. Ринкова та адміністративна моделі фінансових відносин. Американська, західноєвропейська, скандинавська фінансові моделі. Характерні ознаки моделей фінансових відносин.

Фінансові ресурси, їх сутність, призначення та джерела формування. Централізовані та децентралізовані фінансові ресурси. Місце і значення централізованих фондів у забезпеченні загально­державних потреб. Децентралізовані фінансові ресурси, їх склад та роль у фінансуванні потреб розширеного відтворення.

Поняття фінансової системи, її характерні риси. Типологізація та структуризація фінансових систем за територіальною ознакою і типами економічних систем. Організаційно-інституціональна струк­тура фінансової системи. Внутрішня побудова фінансової системи. Засади та принципи побудови фінансової системи.

Сфери фінансової системи: державні фінанси, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансовий ринок, міжнародні фінанси. Ланки фінансової системи. Місце та роль сфер і ланок у функціонуванні фінансової системи. Характерні ознаки сфер та ланок фінансової системи. Взаємозв’язок між сферами та ланками фінансової системи.

Проблемні питання становлення і розвитку фінансової системи України.

Зміст та значення фінансової політики як складова економічної політики держави. Основні напрями та завдання фінансової політики. Стратегія і тактика фінансової політики. Типи фінансової політики на різних історичних етапах суспільного відтворення: класична, регулю­юча, планово-директивна. Складові фінансової політики: податкова, бюджетна, кредитна, грошова, валютна, інвестиційна, страхова, митна. Фактори, що впливають на фінансову політику.

Суть фінансового механізму, його якісна та кількісна визначе­ність. Взаємодія фінансового механізму з господарським механізмом. Роль фінансового механізму у реалізації фінансової політики держави. Види фінансового механізму: директивний, регулюючий. Складові фінансового механізму: фінансові важелі, фінансові методи, правове забезпечення, нормативне забезпечення, інформаційне забезпечення.

Управління фінансами як важлива галузь управлінської діяль­ності. Призначення та цілі управління фінансами. Об’єкти та суб’єкти управління фінансами. Стратегічне та оперативне управління фінансами. Елементи управління фінансами та їх характеристика. Органи управління фінансами, їх завдання та функції. Система управління фінансами в Україні.

Фінансове планування: сутність, завдання, принципи. Етапи та методи фінансового планування. Основні складові фінансового планування: бюджетне планування, податкове планування. Поняття фінансового плану. Види та форми фінансових планів. Система фінансових планів. Баланс фінансових ресурсів і витрат держави. Баланс фінансових ресурсів і витрат територій. Зведений фінансовий баланс держави. Платіжний баланс держави. Фінансові плани підприємств і організацій.

Фінансовий контроль, його зміст, необхідність та призначення. Мета, завдання та принципи фінансового контролю. Об’єкти і суб’єкти фінансового контролю. Види та форми фінансового контролю. Методи проведення фінансового контролю. Організація фінансового контролю. Органи державного фінансового контролю в Україні та їх повноваження.

Аудит як незалежний фінансовий контроль, його цілі, принципи та завдання. Становлення і розвиток аудиторського контролю в Україні.

Фінансове право, його зміст і роль у забезпеченні цілеспря­мованого функціонування фінансового механізму та реалізації фінансової політики. Об’єкти та суб’єкти фінансового права. Методи та норми фінансового права.

Законодавче та нормативно-правове регулювання фінансової системи України та його розвиток.

Сутність державних доходів, їх економічне значення. Об’єкти та суб’єкти відносин у сфері формування державних доходів. Джерела формування державних доходів. Внутрішні та зовнішні джерела формування державних доходів. Фактори, що впливають на стан та обсяги державних доходів. Принципи організації державних доходів.

Класифікація державних доходів. Централізовані та децентралі­зовані державні доходи. Податкові та неподаткові державні доходи. Доходи від державної форми власності та доходи від інших форм власності. Зворотні та незворотні державні доходи. Закріплені та регульовані державні доходи. Звичайні та надзвичайні державні доходи.

Методи мобілізації державних доходів: податковий, позиковий, емісійний. Необхідність, місце та роль податкового методу у форму­ванні системи державних доходів. Переваги та недоліки позикового методу мобілізації державних доходів. Емісійний метод формування державних доходів, його зміст та особливості. Чинники, що впливають на співвідношення між методами мобілізації державних доходів.

Доходи державного бюджету, їх економічна суть та необхід­ність. Значення та місце доходів державного бюджету у системі державних доходів. Склад та структура доходів державного бюджету. Податкові надходження. Неподаткові надходження. Доходи від операцій з капіталом. Офіційні трансферти. Доходи загального фонду та доходи спеціального фонду державного бюджету. Фінансові інструменти формування доходів державного бюджету.

Економічний зміст доходів місцевих бюджетів. Класифікація доходів місцевих бюджетів: власні, закріплені та регульовані. Доходи місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягів міжбю­джетних трансфертів. Доходи місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів. Методи мобілі­зації доходів місцевих бюджетів: податкові та неподаткові.

Державні цільові фонди, їх суть, необхідність та завдання. Місце та роль державних цільових фондів в економічному та соціальному розвитку держави. Рівень функціонування державних цільових фондів. Цільові фонди, що формуються на загальнодержав­ному рівні. Фонди цільового призначення місцевого самоврядування. Доходи державних цільових фондів та джерела їх формування.

Доходи державних підприємств і організацій як складова децентралізованих державних доходів. Джерела формування доходів державних підприємств та організацій. Прибуток державних підпри­ємств та організацій, особливості його формування та розподілу.

Проблеми функціонування та перспективи розвитку системи державних доходів в Україні.

Державні видатки, їх економічний зміст та своєрідність. Роль державних видатків в економічному та соціальному розвитку держави. Об’єкти відносин щодо функціонування державних видатків. Місце державних видатків у раціональному розміщенні та ефективному використанні державних коштів. Форми прояву та рівень функціону­вання державних видатків. Принципи організації державних видатків.

Система державних видатків: її суть, особливості формування та функціонування. Складові системи державних видатків. Структура державних видатків. Фактори, що визначають структуру державних видатків. Видатки на фінансування виробничої сфери. Видатки на фінансування невиробничої сфери. Організаційне групування державних видатків. Поділ державних видатків залежно від рівня управління.

Методи фінансування державних видатків. Бюджетне фінансу­вання, його зміст та характерні ознаки. Сутність та принципи кошторисного фінансування. Кредитне забезпечення: призначення та особливості. Суть та специфіка самофінансування як методу фінансу­вання державних видатків. Форми фінансування державних видатків: міжбюджетні трансферти, бюджетні кредити, державні гранти, проектне фінансування, бюджетні інвестиції, трансферти населенню.

Економічна суть та призначення видатків державного бюджету. Особливості видатків державного бюджету. Склад та структура видатків державного бюджету. Поточні видатки та видатки розвитку державного бюджету. Видатки загального фонду та видатки спеціаль­ного фонду державного бюджету. Поділ видатків державного бюджету за бюджетною класифікацією. Функціональна, відомча та економічна класифікації видатків державного бюджету.

Поняття видатків місцевих бюджетів. Критерії розмежування видатків між місцевими бюджетами. Класифікація видатків місцевих бюджетів. Видатки на фінансування власних повноважень та видатки на фінансування делегованих повноважень. Порядок фінансування поточного бюджету та бюджету розвитку. Видатки місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів. Видатки місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

Видатки на соціальний захист населення та соціальну сферу, їх характеристика та склад. Соціальні гарантії та механізм їх реалізації. Соціальні стандарти і нормативи, мета їх встановлення та засади формування. Прожитковий мінімум та визначення державних соціальних гарантій і стандартів у сфері доходів населення. Індексація доходів населення.

Зміст видатків на розвиток економіки, їх структура. Джерела та порядок фінансування видатків на розвиток економіки. Форми фінансової підтримки галузей економіки та окремих підприємств. Фінансова підтримка на поворотній та безповоротній основах. Короткостроковий та довгостроковий характер фінансової підтримки.

Видатки на культурно-освітні установи та заклади: суть, особ­ливості планування і фінансування. Структура видатків на культурно-освітні установи та заклади. Державні вимоги до змісту і рівня освіти та їх вплив на склад і обсяги видатків на освіту.

Видатки на охорону здоров’я і фізичну культуру, їх економічний зміст, необхідність та порядок планування. Структура та склад видатків на охорону здоров’я і фізичну культуру. Моделі фінансу­вання охорони здоров’я: бюджетна, бюджетно-страхова. Особливості фінансування видатків на охорону здоров’я.

Суть видатків на державне управління, їх склад та структура. Специфіка планування видатків на державне управління. Джерела та порядок фінансування видатків на державне управління. Регулювання видатків на державне управління.

Видатки на національну оборону: зміст, призначення та якісна характеристика. Структура та склад видатків на національну оборону. Прямі, побічні, приховані видатки на національну оборону. Механізм планування та фінансування видатків на національну оборону.

Економічний зміст видатків на правоохоронну діяльність і безпеку держави, їх необхідність та структура. Склад видатків на правоохоронну діяльність і безпеку держави. Планування видатків на правоохоронну діяльність і безпеку держави. Джерела, форми та порядок фінансування видатків на правоохоронну діяльність і безпеку держави.

Особливості, недоліки та шляхи вдосконалення системи державних видатків в Україні.

Сутність, призначення та роль бюджету держави. Державний бюджет як економічна та правова категорія. Місце та значення державного бюджету в загальній системі фінансових відносин. Державний бюджет як центральна ланка системи державних фінансів. Об’єкти та суб’єкти бюджетних відносин. Специфіка бюджетних відносин. Функції державного бюджету: розподільча, контрольна.

Характеристика державного бюджету як основного фінансового плану держави. Показники, що характеризують стан бюджету. Бюджетний профіцит. Рівновага між доходами та видатками бюджету. Бюджетний дефіцит. Фактори, які впливають на стан та обсяги бюджетного фонду.

Бюджетний дефіцит: суть та причини виникнення. Класифікація бюджетного дефіциту. Наслідки бюджетного дефіциту. Допустимі межі бюджетного дефіциту. Методи фінансування бюджетного дефіциту. Характеристика джерел фінансування бюджетного дефіциту. Шляхи скорочення розміру бюджетного дефіциту.

Поняття бюджетного устрою, основи його формування. Бюджетна система: економічний зміст та принцип побудови. Правові та організаційні засади побудови бюджетної системи. Ланки бюджетної системи: державний бюджет, місцеві бюджети. Зведений бюджет, його сутність та призначення. Загальна характеристика законодавчих та нормативних актів, що регулюють функціонування бюджетної системи України.

Бюджетна політика, її сутність, мета та форми прояву. Завдання бюджетної політики. Роль бюджетної політики у забезпеченні вико­нання фінансової політики держави. Бюджетна стратегія та бюджетна тактика як складові бюджетної політики. Характеристика внутрішніх та зовнішніх чинників, що впливають на бюджетну політику.

Основні напрями та завдання бюджетної політики України на сучасному етапі її розвитку.

Зміст бюджетного механізму та його призначення. Роль бюджетного механізму в регулюванні економічних і соціальних процесів у державі. Бюджетний механізм як засіб реалізації бюджетної політики. Підсистеми бюджетного механізму: забезпечуючі, оперативні, ретроспективні. Складові бюджетного механізму. Організаційні форми бюджетного механізму. Форми бюджетного забезпечення. Бюджетні стимули і санкції.

Бюджетне регулювання, його зміст та необхідність. Бюджетне регулювання як складова бюджетного механізму. Місце та роль бюджетного регулювання у забезпеченні реалізації бюджетної політики. Напрями та форми бюджетного регулювання. Методи бюджетного регулювання.

Суть, моделі та форми міжбюджетних відносин. Механізм реалізації міжбюджетних відносин. Розподіл доходів і видатків між ланками бюджетної системи. Субсидії, субвенції, дотації, їх значення у збалансуванні бюджетів різних рівнів. Бюджетні позики, порядок їх отримання і погашення. Взаєморозрахунки між бюджетами та їх специфіка.

Проблеми міжбюджетних відносин в Україні.

Бюджетний процес, його суть та регламентування. Учасники бюджетного процесу. Стадії бюджетного процесу. Бюджетне планування, його завдання, методи і принципи. Порядок складання, розгляду і затвердження державного і місцевих бюджетів. Особливості виконання державного і місцевих бюджетів. Органи, що забезпечують виконання державного і місцевих бюджетів, їх основні завдання. Складання звітів про виконання державного і місцевих бюджетів та їх затвердження.

Бюджетні права: поняття та особливості регулювання. Бюджетно-правовий статус державних органів влади та управління. Бюджетні права органів влади та управління місцевого самоврядування. Бюджетні ініціативи, їх зміст та роль у бюджетно-правових відносинах. Бюджетні ініціативи державних та місцевих органів влади і управління.

Основні напрями розвитку бюджетної системи України.

Суть, призначення та необхідність податків. Форми прояву податкових платежів: податок, плата, відрахування, внесок, збір. Специфічні ознаки, завдання та функції податків. Взаємозв’язок податків з іншими розподільчими категоріями (кредит, заробітна плата, собівартість). Об’єктивний та суб’єктивний характер податків. Переваги та недоліки податків.

Податки як елемент перерозподілу валового внутрішнього продукту. Принципи оподаткування та історичні аспекти їх становлення і розвитку. Елементи податку та їх характеристика.

Класифікація податків залежно від форми оподаткування, компетенції органу, що регулює вид податку, джерела сплати, платника, терміну стягнення, способу стягнення, співвідношення між ставкою податку і величиною об’єкта оподаткування та інших ознак.

Поняття податкової системи та принципи її побудови. Ознаки, що характеризують податкову систему. Структурні елементи податкової системи: система оподаткування, платники податків, контролюючі органи. Вимоги та наукові підходи щодо побудови й функціонування податкової системи. Методи побудови податкової системи. Показники, що визначають ефективність (якість) податкової системи.

Суть, цілі та завдання податкової політики держави. Критерії формування податкової політики держави. Форми податкової політики держави: політика максимальних податків, політика економічного розвитку, політика виважених податків. Автоматична (недискреційна) та дискреційна політика як форми податкової політики держави, що впливають на формування макроекономічної та соціальної рівноваги. Ефективність податкової політики держави та її оцінка, виходячи з необхідного та достатнього рівня оподаткування. Рівень податкового навантаження.

Характеристика сучасної податкової політики України та напрями її вдосконалення.

Податкова служба держави, її місце та роль в управлінні фінансами. Завдання податкової служби держави. Складові ланки податкової служби України. Повноваження органів державної податкової служби у сфері фінансового контролю. Податкова міліція як спеціальний підрозділ державної податкової служби щодо боротьби із податковими правопорушеннями. Організаційна структура та функції податкової міліції.

Сутність та об’єктивна необхідність створення державних цільових фондів. Місце державних цільових фондів у фінансовій системі державі. Роль державних цільових фондів у забезпеченні соціально-економічної політики держави. Завдання державних цільових фондів. Законодавче та нормативно-правове регламентування державних цільових фондів в Україні.

Класифікація державних цільових фондів. Бюджетні та позабю­джетні державні цільові фонди. Економічні та соціальні державні цільові фонди. Міжнародні, регіональні, загальнодержавні та місцеві цільові фонди. Постійні та тимчасові державні цільові фонди. Мета створення та призначення різних видів державних цільових фондів.

Фінансові ресурси державних цільових фондів, їх зміст та приз­начення. Принципи та особливості формування фінансових ресурсів державних цільових фондів. Фактори, що впливають на обсяги фінан­сових ресурсів державних цільових фондів. Класифікація фінансових ресурсів державних цільових фондів. Джерела формування та напрями використання фінансових ресурсів державних цільових фондів.

Необхідність та зміст соціальних позабюджетних фондів. Роль соціальних позабюджетних фондів у забезпеченні соціальної політики держави. Види соціальних позабюджетних фондів. Джерела форму­вання та напрями використання коштів соціальних позабюджетних фондів. Органи, що здійснюють управління діяльністю соціальних позабюджетних фондів, їх завдання та повноваження.

Пенсійне забезпечення – складова соціального захисту. Специфіка пенсійних відносин в Україні. Фонд загальнообов’язкового державного пенсійного страхування: призначення, завдання та законодавчо-правові засади функціонування. Доходи та видатки бюджету Фонду загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, їх структура та склад.

Альтернативні форми пенсійного забезпечення та сучасна практика їх функціонування в Україні. Місце та роль недержавних пенсійних фондів у вітчизняній системі пенсійного забезпечення.

Досвід зарубіжних країн у сфері пенсійного забезпечення та можливості його застосування в Україні. Необхідність та напрями реформування вітчизняної системи пенсійного забезпечення.

Суть та значення Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездат­ності. Місце та роль Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування з тимчасовою втратою працездатності у системі соціальних позабюджетних фондів. Особливості формування доходів та фінансування видатків бюджету Фонду загальнообов’яз­кового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

Роль системи соціального захисту безробітних у розв’язанні соціально-економічних проблем в Україні. Призначення та завдання Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Механізм формування доходів та фінансування видатків бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Перспективи реформування вітчизняної системи соціального захисту безробітних.

Значення, місце та роль Фонду загальнообов’язкового соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності у реалізації завдань державної соціальної політики. Джерела формування доходів та напрями фінансування видатків бюджету Фонду загальнообов’яз­кового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності.

Необхідність та сутність медичного страхування. Роль медичного страхування у соціальному захисті населення. Світовий досвід становлення та розвитку медичного страхування як складової системи соціального страхування. Сучасний стан та перспективи розвитку медичного страхування в Україні.

Зміст, призначення та завдання цільових фондів місцевого самовря­дування. Місце та роль цільових фондів місцевого самоврядування у системі державних цільових фондів. Складові елементи системи цільових фондів місцевого самоврядування. Принципи та особливості формування і функціонування цільових фондів місцевого самовряду­вання. Джерела формування та напрями використання коштів цільових фондів місцевого самоврядування.

Суть і значення державного кредиту. Об’єктивна необхідність державного кредиту щодо формування додаткових фінансових ресурсів держави й фінансування дефіциту бюджету. Роль державного кредиту у мобілізації коштів населення, підприємств і організацій. Вплив державного кредиту на стан грошового обігу у державі.

Значення державного кредиту у фінансову забезпеченні загальнодержавних та регіональних потреб. Характерні ознаки, завдання та функції державного кредиту. Взаємозв’язок і відмінності між державним та банківським кредитом.

Форми державного кредиту: внутрішній державний кредит, зовнішній державний кредит. Форми внутрішнього державного кредиту: державні позики, державні грошово-речові лотареї, використання ощадних вкладів для кредитування потреб держави, використання коштів державного позикового фонду. Форми зовнішнього державного кредиту.

Державні позики, їх зміст, місце та роль у державних кредитних відносинах. Умови надання державної позики. Форми державних позик: внутрішні та зовнішні державні позики, облігаційні та безоблігаційні державні позики. Суть та особливості внутрішніх та зовнішніх державних позик. Облігації та казначейські зобов’язання як форми облігаційних позик. Безоблігаційні позики та їх форми. Класифікація державних позик за правом емісії, формою випуску, методами розміщення, формами виплати доходів, термінами погашення та іншими ознаками.

Види державних боргових цінних паперів: їх сутнісна характеристика, специфічні ознаки, законодавче й нормативно-правове регулювання. Емісія державних боргових цінних паперів, вибір їх видів, обґрунтування термінів обігу, форми виплати доходів, визначення порядку їх погашення.

Поняття державного боргу. Причини виникнення та наслідки зростання державного боргу. Види державного боргу: капітальний та поточний, активний і пасивний, внутрішній та зовнішній. Борг на душу населення, співвідношення між державним боргом та індивідуальними доходами громадян, відносна величина боргу як показники оцінки державного боргу. Граничний обсяг державного боргу. Джерела погашення державного боргу.

Управління державним боргом та його необхідність. Зміст, мета та завдання системи управління державним боргом. Складові системи управління державним боргом: об’єкти, суб’єкти, боргова політика, борговий механізм, облік і контроль. Стратегічне та оперативне управління державним боргом. Сутність, завдання та особливості боргового планування.

Методи управління державним боргом. Рефінансування державного боргу та механізм його проведення. Реструктуризація та її роль в управлінні державним боргом. Методи реструктуризації державного боргу: пролонгація боргу, консолідація боргу, конверсія боргу, викуп боргу із дисконтом на вторинному ринку, обмін боргу на акції національних підприємств чи національну валюту, тимчасовий мораторій на виплату відсотків або частини основного боргу, списання (анулювання) боргу.

Боргова політика держави. Державний борг та економічна безпека держави.

Досвід зарубіжних країн у сфері управління державним боргом.

Кількісний аспект державного боргу та проблеми сплати в Україні.

Сутність місцевих фінансів, їх значення як фіскального інструменту соціально-економічного розвитку. Причини та об’єктивні передумови виникнення місцевих фінансів. Роль місцевих фінансів у здійсненні політики зміцнення економічної самостійності адміністративно-територіальних формувань в умовах ринкових відносин. Специфічні ознаки місцевих фінансів. Функції місцевих фінансів: розподільча, контрольна, стимулююча. Зміст функцій місцевих фінансів.

Поняття системи місцевих фінансів, принципи її побудови та особливості функціонування. Структурні елементи системи місцевих фінансів та їх сутнісна характеристика. Місцеві фінансові інститути: комунальна форма власності, місцеві бюджети, цільові регіональні фонди, фінанси комунальних підприємств, громадські послуги. Суб’єкти та об’єкти системи місцевих фінансів.

Зміст, цілі та завдання регіональної фінансової політики. Вплив регіональної фінансової політики на розвиток місцевого самовря­дування. Стратегія та тактика фінансової політики на місцевому рівні. Складові регіональної фінансової політики. Бюджетна політика на місцевому рівні та її провідна роль у соціально-економічному розвитку адміністративно-територіальних формувань.

Фінансовий механізм на місцевому рівні, його суть та особливості функціонування. Фінансовий механізм на місцевому рівні як складова економічного механізму управління територіями. Елементи фінансового механізму на місцевому рівні. Організаційні структури, що забезпе­чують функціонування фінансового механізму на місцевому рівні.

Фінансові ресурси місцевого самоврядування: поняття, джерела та специфіка формування. Чинники, що впливають на формування фінансових ресурсів місцевого самоврядування та їх обсяги. Склад фінансових ресурсів місцевого самоврядування. Централізовані та децентралізовані фонди грошових коштів. Власні та залучені фінансові ресурси місцевого самоврядування.

Участь органів місцевого самоврядування у фінансового-кредитних відносинах. Комунальний кредит та його роль у формуванні фінансових ресурсів місцевого самоврядування. Форми комунального кредиту. Місцеві позики, їх суть та характерні ознаки. Види місцевих позик. Механізм здійснення місцевих запозичень.

Сутність, необхідність та мета фінансового вирівнювання адміністративно-територіальних формувань. Причини, що зумовлюють регіональні відмінності у формуванні доходів та фінансуванні видатків місцевого самоврядування. Завдання, принципи та організація фінансового вирівнювання регіонів. Механізм та інструменти фінансового вирівнювання регіонів. Бюджетне регулювання та його роль у фінансовому вирівнюванні регіонів. Види та методи бюджетного регулювання.

Нормативно-правове регулювання місцевих фінансів.

Проблеми становлення та розвитку вітчизняної системи місцевих фінансів. Основні напрями зміцнення фінансової незалежності місцевого самоврядування.

Сутність, значення та завдання фінансів підприємств. Місце та роль фінансів підприємств у фінансовій системі держави. Об’єкти. Суб’єкти та специфічні ознаки фінансів підприємств. Функції фінансів підприємств: оперативна, розподільна, контрольна. Внутрішні та зовнішні фінансові відносини підприємства як суб’єкта господарю­вання, їх напрями та зміст.

Організація фінансів підприємства як основа його функціону­вання. Вплив організації фінансів підприємств на забезпечення ефективного управління їх фінансово-господарською діяльністю. Принципи організації фінансів підприємств: фінансова незалежність, відповідальність за результати діяльності, самоокупність, самофінан­сування, фінансова дисципліна.

Організаційно-правові форми суб’єктів господарювання та їх сутнісна характеристика. Особливості фінансової діяльності підприємств, організацій та установ залежно від форм власності, методів господарювання, сфер економіки, галузевої специфіки, сфер бізнесу. Методи організації фінансової діяльності підприємств, організацій та установ: комерційний розрахунок, неприбуткова діяльність, кошторисне фінансування.

Фінансові ресурси підприємств: суть, значення та роль у забезпеченні фінансово-економічної діяльності господарюючих суб’єктів. Принципи формування фінансових ресурсів підприємств. Класифікація фінансових ресурсів підприємств. Поняття та склад власних, залучених і позикових фінансових ресурсів підприємств. Фактори, що впливають на обсяги фінансових ресурсів підприємств.

Основні фонди (засоби) як матеріально-технічна основа процесу виробництва та здійснення інших видів господарської діяльності підприємств. Фінансові аспекти формування та функціонування основних засобів підприємств. Обігові фонди (кошти) підприємств, необхідність їх формування та склад. Фінансове забезпечення функціонування обігових коштів підприємств.

Фінансові результати підприємства та фактори, що на них впливають. Доходи підприємства, їх зміст, класифікація та джерела формування. Суть, структура та склад витрат підприємства. Специфіка формування доходів і фінансування видатків підприємств, організацій та установ різних форм власності і видів діяльності. Економічний зміст прибутку підприємства, його склад. Особливості формування та використання прибутку залежно від форми організації та напрямів діяльності суб’єкта господарювання.

Організація та функціонування фінансів комерційних підприємств. Принципи та особливості організації фінансової діяльності комерційних підприємств. Джерела формування доходів та напрями фінансування видатків комерційних підприємств. Прибуток та його роль у забезпеченні діяльності комерційних підприємств.

Специфіка фінансової діяльності бюджетних установ. Форми й методи фінансового забезпечення бюджетних установ. Кошторисне фінансування бюджетних установ. Нормування бюджетних асигнувань. Бюджетне фінансування установ освіти, науки, охорони здоров’я, соціального забезпечення, державного управління. позабюджетні кошти бюджетних установ, джерела їх формування та порядок використання.

Фінанси неприбуткових організацій. Види неприбуткових організацій: політичні партії, професійні спілки, товариства діячів мистецтв, спортивні товариства. Особливості та завдання неприбуткових організацій. Джерела формування та напрями використання коштів неприбуткових організацій. Мета функціонування доброчинних фондів. Напрями доброчинної діяльності. Особливості фінансової діяльності доброчинних фондів.

Суть, мета та завдання фінансового менеджменту. Роль та місце фінансового менеджменту в управлінні підприємствами. Принципи та функції фінансового менеджменту. Стратегія та тактика фінансового менеджменту. Механізм фінансового менеджменту: суть, складові, елементи.

Домогосподарство, його зміст та завдання. Домогосподарство як інституційна економічна одиниця та суб’єкт фінансових відносин. Місце та роль домогосподарства у кругообігу фінансових ресурсів у секторах економіки. Функції домогосподарств: постачальницька, виробнича, споживча, заощаджувальна. Характерні ознаки та специфіка сектору домогосподарств в умовах ринкової економіки.

Сутність фінансів домогосподарств, їх значення. Взаємозв’язок фінансів домогосподарств з іншими сферами фінансової системи держави. Роль та завдання фінансів домогосподарств у первинному та вторинному розподілі валового внутрішнього продукту і національного доходу. Функції фінансів домогосподарств: розподільча, регулююча, контрольна, інвестиційна. Фактори, що впливають на стан фінансів домогосподарств.

Фінансові ресурси домогосподарства, їх зміст та призначення. Джерела формування фінансових ресурсів домогосподарств. Напрями використання фінансових ресурсів домогосподарств. Внутрішні грошові потоки домогосподарств. Зовнішні грошові потоки домогосподарств. Грошовий потік та характеристика ступеня фінансової стійкості домогосподарства. Чинники, що впливають на структуру, склад та обсяги фінансових ресурсів домогосподарств. Залежність фінансових ресурсів домогосподарств від рівня дипресивності регіону.

Бюджет домогосподарства, його зміст та призначення. Споживчий бюджет домогосподарства та споживчий кошик. Мінімальний споживчий бюджет домогосподарства. Доходи бюджету домогосподарств та особливості їх формування. Склад доходів бюджету домогоспо­дарства: грошові, загальні, сукупні. Тіньові доходи домогосподарств. Витрати бюджету домогосподарства та фактори, що впливають на їх структуру. Споживчі та неспоживчі витрати бюджету домогосподарства.

Фінансовий портфель громадянина, його сутність та порядок формування. Склад фінансового портфеля громадянина: споживчий, накопичувальний та інвестиційний. Особливості формування складових фінансового портфеля громадянина. Зміст споживчого портфеля громадянина та його структурні елементи. Склад накопичувального портфеля громадянина. Структура інвестиційного портфеля громадянина.

Заощадження домогосподарств: поняття та цілі утворення. Класифікація заощаджень домогосподарств. Мотивовані та немотивовані заощадження домогосподарств. Організовані та неорганізовані заоща­дження домогосподарств. Чинники, що впливають на обсяги та структуру заощаджень домогосподарств. Форми заощаджень домогосподарств. Рівень особистих заощаджень громадян та порядок його визначення.

Особливості, проблеми та перспективи розвитку фінансів домогосподарств в Україні.

Фінансовий ринок як економічна категорія, його суспільне призначення. Об’єктивна передумова функціонування фінансового ринку. Роль фінансового ринку у розподілі доходів, розміщенні грошових ресурсів і капіталів. Фінансовий ринок як організаційна структура. Завдання та мета функціонування фінансового ринку. Функції фінансового ринку та їх характеристика. Державне регулювання фінансового ринку.

Об’єкти та суб’єкти фінансового ринку. Класифікація суб’єктів фінансового ринку за формою, функціями, угодами, що укладаються на фінансовому ринку, та іншими ознаками. Емітенти, інвестори, фінансові посередники, інститути інфраструктури. Держава, підприєм­ства, організації, установи та домогосподарства як суб’єкти фінансового ринку. Завдання, функції та види діяльності суб’єктів фінансового ринку.

Класифікація фінансових ринків за видами фінансових активів, організаційними формами, регіональною ознакою, швидкістю реалізації угод, умовами обігу фінансових інструментів. Сегментація фінансового ринку за групами фінансових активів: грошовий ринок, валютний ринок, ринок капіталів, ринок цінних паперів, ринок золота, страховий ринок, ринок нерухомості. Характеристика складових фінансового ринку.

Інструменти фінансового ринку, їх зміст та необхідність. Класифікація інструментів фінансового ринку. Інструменти грошового ринку та ринку капіталів. Короткострокові та довгострокові фінансові інструменти. Інструменти без наступних фінансових зобов’язань, боргові фінансові інструменти, пайові фінансові інструменти. Фінансові інструменти з фіксованим доходом та фінансові інструменти з невизначеним доходом. Первинні та вторинні фінансові інструменти.

Цінні папери як основний інструмент фінансового ринку. Економічна сутність та ознаки цінних паперів. Класифікація цінних паперів за походженням, терміном функціонування, формою існування, типом використання, порядком розміщення, характером обігу, рівнем ризику, доходом. Види цінних паперів: акції, облігації, казначейські зобов’язання, ощадні сертифікати, векселі, приватизаційні папери. Характеристика видів цінних паперів.

Фінансові посередники, їх завдання та функції. Види фінансових посередників. Депозитні фінансові установи: банківські установи, ощадні організації, кредитні установи, кредитні спілки. Недепозитні фінансові установи: інвестиційні компанії, недержавні пенсійні фонди, страхові компанії. Місце та роль дилерів і брокерів у розвитку інфра­структури фінансового ринку. Фондові біржі, їх завдання та функції.

Сучасні тенденції розвитку фінансового ринку України.

Економічна природа страхування, його зміст та роль у ринковій економіці. Страхування та забезпечення безперервності суспільного виробництва. Ознаки, що характеризують страхування як економічну категорію. Особливості фінансових відносин у сфері страхування. Взаємозв’язок фінансів страхування з іншими сферами фінансової системи держави.

Функції страхування: ризикова, формування і використання страхових резервів, заощаджувальна, превентивна, інвестиційна, контрольна. Зміст функцій страхування. Принципи, на яких ґрунтується страхування як система економічних відносин. Сутність принципів страхування.

Класифікація страхування, її наукове та практичне значення. Основні підходи до класифікації страхування. Класифікація страхування за об’єктами страхування, видом небезпеки, формами страхування, сферами діяльності (спеціалізацією) страховика, організаційно-правовою формою страховика. Характеристика галузей, підгалузей, видів та форм проведення страхування.

Страхові фонди, їх зміст та мета формування. Система страхових фондів: централізовані страхові фонди держави; страхові (резервні) фонди підприємств, організацій, установ; страхові (резервні) фонди домогосподарств; спеціальний фонд страхування вкладів фізичних осіб; страховий фонд страхувальника. Структура та принципи форму­вання страхових фондів. Форма та джерела формування страхових фондів.

Форми страхового захисту: співстрахування та перестрахування. Співстрахування, його суть та механізм застосовування. Місце та роль співстрахування у страховому захисті. Страхові пули та товариства взаємного страхування, їх завдання щодо забезпечення страхового захисту. Зміст та необхідність перестрахування, його значення у забезпеченні гарантій страхового захисту. Основні види та інструменти перестрахування.

Зміст та характерні риси страхового ринку. Об’єктивні умови функціонування страхового ринку. Характеристика страхового ринку в інституціональному та територіальному аспектах. Місцевий, національний і світовий страховий ринки. Фактори, що впливають на стан страхового ринку. Інфраструктура страхового ринку та її елементи. Суб’єкти страхового ринку та взаємовідносини між ними. Об’єкти страхового ринку.

Стан, проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України.

Особливості, принципи та напрями фінансової діяльності страхових організацій. Основні види, призначення та специфіка формування фінансових ресурсів страхових організацій. Джерела утворення та напрями використання фінансових ресурсів страхових організацій. Формування фінансових результатів діяльності страхових організацій. Фінансовий стан страхових організацій та його оцінка.

Фінансова безпека держави, її зміст та значимість. Місце та роль фінансової безпеки у системі економічної безпеки держави. Чинники, що визначають фінансову безпеку держави. Класифікація фінансової безпеки держави. Внутрішня та зовнішня фінансова безпека держави. Фінансова безпека окремого громадянина, фінансова безпека підпри­ємства, фінансова безпека регіону. Складові фінансової безпеки держави та їх характеристика.

Поняття загрози фінансовій безпеці держави. Фактори, які впливають на виникнення загроз фінансовій безпеці держави. Види загроз фінансовій безпеці держави. Стратегічні та тактичні загрози. Існуючі та можливі загрози. Довгострокові, середньострокові, коротко­строкові загрози. Прямі та непрямі загрози. Індивідуальні, групові, локальні, загальнонаціональні загрози. Основні наслідки негативного впливу різних видів загроз на фінансову безпеку держави.

Індикатори, їх зміст та роль у формуванні системи фінансової безпеки держави. Необхідність та місце індикаторів у визначенні критеріальних вимог до стану фінансової безпеки держави. Види індикаторів стану фінансової безпеки держави. Індикатори відстеження (програмні) та індикатори впливу. Класифікація індикаторів за складовими фінансової безпеки держави. Сигнали індикаторів стану фінансової безпеки держави, їх поняття. Якісна та кількісна характе­ристики сигналів індикаторів стану фінансової безпеки держави.

Оцінка рівня фінансової безпеки держави, її необхідність, мета та завдання. Принципи, на яких базується оцінка рівня фінансової безпеки держави. Система оцінки рівня фінансової безпеки держави та її елементи. Методи оцінки рівня фінансової безпеки держави. Рангові ознаки оцінки стану фінансової безпеки держави. Порогові значення індикаторів стану фінансової безпеки держави.

Концепція фінансової безпеки держави, її цілі, завдання та принципи формування. Основні елементи концепції фінансової безпеки держави. Методи та шляхи забезпечення концепції фінансової безпеки держави. Стратегія забезпечення фінансової безпеки держави, її зміст, мета та об’єкти. Пріоритетні напрями стратегії забезпечення фінансової безпеки держави. Органи, які забезпечують реалізацію стратегії фінансової безпеки держави в Україні та їх завдання.

Напрями підвищення рівня фінансової безпеки України.

Поняття міжнародних фінансів, їх призначення. Об’єктивні передумови виникнення і розвитку міжнародних фінансів. Місце та роль міжнародних фінансів у сучасній світогосподарській системі. Суб’єкти міжнародних фінансів. Характерні риси міжнародних фінансів. Компетенції міжнародних фінансів. Функції міжнародних фінансів: розподільча, контролююча, регулювальна, стабілізуюча.

Сутність світової фінансової системи. Елементи світової фінансової системи. Учасники світової фінансової системи. Основні завдання учасників світової фінансової системи. Фінансова глобалізація та її вплив на світову фінансову систему. Міжнародна фінансова інтеграція як об’єктивна передумова фінансової глобалізації. Розвиток фінансових інновацій та глобалізація світової фінансової системи.

Проблеми і протиріччя інтегрування України у світову фінансову систему.

Міжнародна фінансова політика, її зміст та завдання. Форми реалізації міжнародної фінансової політики. Види міжнародної фінансової політики. Довгострокова фінансова політика. Поточна фінансова політика. Складові міжнародної фінансової політики. Типи та методи міжнародної валютної політики. Кредитна політика та її роль у забезпеченні реалізації міжнародної фінансової політики. Податкова політика та її вплив на міжнародне оподаткування.

Світова валютна система: поняття, необхідність та основні завдання. Види валютних систем. Регулювання світової валютної системи. Елементи світової валютної системи. Специфіка функціонування елементів світової валютної системи. Етапи становлення та розвитку світової валютної системи. Особливості функціонування сучасної світової валютної системи.

Призначення та характерні ознаки світового фінансового ринку. Фактори, які обумовлюють глобалізацію національних фінансових ринків. Функції світового фінансового ринку. Учасники світового фінансового ринку, їх завдання. Міжнародні фінансові потоки як об’єктивна передумова функціонування світового фінансового ринку. Типи та канали руху міжнародних фінансових потоків. Чинники, що впливають на стан світового фінансового ринку.

Фінанси спільних підприємств та міжнародних господарських об’єднань. Роль транснаціональних корпорацій та транснаціональних банків у розвитку світового фінансового ринку та у процесах глобалізації і всесвітньої фінансової інтеграції.

Іноземні інвестиції, їх поняття, значення та види. Залучення іноземних інвестицій в Україну: проблеми і перспективи, позитивні та негативні наслідки.

Мета створення та функціонування міжнародних фінансових інституцій. Передумови виникнення міжнародних фінансових інституцій. Значення міжнародних фінансових інституцій для розвитку націо­нальних економік. Завдання міжнародних фінансових інституцій. Система міжнародних фінансових інституцій. Міжнародний валютний фонд як важлива ланка сучасної інституціональної структури міжнародних фінансових відносин. Місце та роль групи Світового банку в економічному зростанні країн світу.

Співробітництво України з міжнародними фінансовими інсти­туціями.

Міжнародні розрахунки, їх поняття та особливості. Чинники, що впливають на стан міжнародних розрахунків. Види міжнародних розрахунків. Комерційні та некомерційні платежі. Двосторонні та багатосторонні міжнародні розрахунки. Основні форми міжнародних розрахунків та їх характеристика.

Економічний зміст балансу міжнародних розрахунків. Види балансів міжнародних розрахунків: розрахунковий баланс, баланс міжнародної заборгованості, платіжний баланс. Платіжний баланс, його призначення та специфіка. Принципи побудови платіжного балансу. Структура платіжного балансу. Класифікація статей платіжного балансу за методикою Міжнародного валютного фонду. Фактори, що впливають на стан платіжного балансу. Методи регулювання платіжного балансу.

Особливості регулювання платіжного балансу в Україні.

Загальні ознаки, класифікація та структурна побудова фінансових систем зарубіжних країн. Сутнісна характеристика окремих ланок фінансових систем країн світу. Глобалізм у світовій економіці та його вплив на розбудову та функціонування фінансових систем. Місце та роль фінансових систем різних зарубіжних країн у світогосподарській системі. Особливості функціонування, проблеми та тенденції розвитку фінансових систем країн світу.

Фінансова політика зарубіжних країн: основні напрями, завдання та роль у забезпеченні соціально-економічного розвитку. Загальна тенденції та специфіка фінансової політики, що проводиться різними зарубіжними країнами. Фінансовий механізм та особливості його функціонування у країнах світу. Система управління фінансами у зарубіжних країнах. Організація та проведення фінансового контролю у країнах світу: спільні риси та відмінності.

Організаційні засади бюджетного устрою у зарубіжних країнах. Бюджетні системи країн світу, особливості їх побудови. Елементи бюджетних систем зарубіжних країн. Структура та склад доходів і видатків державного бюджету країн світу. Бюджетний процес і бюджетний рік у зарубіжних країнах. Виконання бюджету у країнах світу. Організація та інструменти міжбюджетних відносин у зарубіжних країнах. Бюджетна політика як інструмент забезпечення економічного зростання країн світу.

Основні риси податкових систем зарубіжних країн. Еволюція структури податкових систем країн світу. Класифікація податкових систем зарубіжних країн. Елементи податкових систем країн світу. Напрями податкової політики, податковий тиск, податкова конкурен­тоспроможність у зарубіжних країнах. Подвійне оподаткування та механізм його усунення. Офшорні зони та офшорний бізнес, їх вплив на стан і подальший розвиток фінансових систем окремих зарубіжних країн та світової фінансової системи.

Місцеві фінанси та їх вплив на розвиток економічних систем зарубіжних країн. Місцеві бюджети, їх роль у соціально-економічному розвитку місцевого самоврядування країн світу. Склад і структура доходів та видатків місцевих бюджетів зарубіжних країн. Комунальний кредит і місцеві позики, їх місце та роль у формуванні фінансових ресурсів місцевого самоврядування країн світу. Методи та інструменти фінансового вирівнювання у зарубіжних країнах. Інвестиційна діяльність місцевого самоврядування у країнах світу.

Тенденції становлення та розвитку фінансів країн з розвиненою ринковою економікою. Місце та роль фінансів розвинених країн у розвитку світової фінансової системи. Вплив інтернаціоналізації та глобалізації на сучасний стан фінансів країн з розвиненою ринковою економікою. Загальні закономірності державних та місцевих фінансів розвинених країн. Бюджетне регулювання у країнах з розвиненою ринковою економікою та його вплив на їх соціально-економічний розвиток. Система соціального страхування у розвинених країнах.

Фінанси країн, що розвиваються: сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку. Нові форми боротьби за ринки збуту і вкладення капіталу в умовах глобалізації, їх вплив на фінанси країн, що розвиваються. Реформи у бюджетній та податковій сферах у країнах, що розвиваються: необхідність проведення, мета і наслідки. Проблеми фінансування соціального страхування у країнах, що розвиваються. Хронічна дефіцитність бюджетів і проблеми державного боргу в країнах, що розвиваються.

Валютно-фінансова конвергенція та особливості організації фінансів ЄС. Наднаціональна фінансова система ЄС, її регулювання. Фінансові переваги і недоліки вільного руху капіталів, робочої сили, товарів, послуг. Фінансова політика ЄС у контексті поглиблення європейської інтеграції. Бюджет ЄС, бюджетна стратегія і бюджетний процес. Гармонізація та уніфікація податкової політики в межах ЄС. Валютна інтеграція та спільна валютна політика в межах ЄС. Фінансові аспекти аграрної, регіональної, соціальної та митної політики в межах ЄС. Проблеми і протиріччя у зв’язку з розширенням складу ЄС.


^ РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА З КУРСУ

ФІНАНСИ”

Нормативні та інструктивні матеріали:

 1. Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Голос України. – 1996. – 13 липня.

 2. Бюджетний кодекс України (з подальшими змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 37–38.

 3. Господарський кодекс України (з подальшими змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 74.

 4. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України (з подальшими змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

 5. Про державну податкову службу в Україні: Закон Укра­їни (з подальшими змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 6.

 6. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України (з подальшими змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 13.

 7. Про страхування: Закон України (з подальшими змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 18.

 8. Про цінні папери і фондовий ринок: Закон України (з подальшими змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 38.

 9. Про Рахункову палату Верховної Ради України: Закон України (з подальшими змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 43.

 10. Про господарські товариства: Закон України (з подальшими змінами та допов.) // Відо­мості Верховної Ради України. – 1991. – № 1576-ХІІ.

 11. Про систему оподаткування: Закон України (з подальшими змінами та допов.) // Відо­мості Верховної Ради України. – 1991. – № 39.

 12. Про Державне казначейство України: Указ Президента України від 27.04.1995 № 335/95 // Урядовий кур’єр. – 1995. – № 68–69.

Основні:

 1. Кудряшов В.П. Курс фінансів: навч. посіб. – К. : Знання, 2008. – 431 с.

 2. Романенко О.Р. Фінанси: підручник. – К. : ЦНЛ, 2006. – 312 с.

 3. Теорія фінансів: навч. посіб. / за ред. О.Д. Василика. – К. : ЦНЛ, 2005. – 480 с.

 4. Фінанси: підручник / за ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова. – К. : Знання, 2008. – 611 с.

 5. Фінанси: навч. посіб. / За ред. Л.І. Василенко. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2004. – 199 с.

 6. Фінанси. Бюджетна система України : підручник / за ред. С.О. Булгакової. – К. : АВТ, 2004. – 400 с.

Додаткові:

 1. Барановський О.І. Фінансові кризи: передумови, наслідки і шляхи запобігання : монографія / О.І. Барановський. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – 754 с.

 2. Венгер В.В. Фінанси : навч. посіб. / В.В. Венгер. – К. : ЦУЛ, 2009. – 432 с.

 3. Іванов Ю.Б. Податкова система : підручник / Ю.Б. Іванов, А.І. Крисоватий, О.М. Десятнюк. – К. : Атіка, 2006. – 920 с.

 4. Карлін М.І. Державні фінанси України : навч. посіб. / М.І. Карлін. – К. : Знання, 2008. – 348 с.

 5. Карлін М.І. Фінанси України та сусідніх держав : навч. посіб. / М.І. Карлін. – К. : Знання, 2007. – 589 с.

 6. Карлін М.І. Фінанси зарубіжних країн : навч. посіб. / М.І. Карлін. – К. : Кондор, 2004. – 384 с.

 7. Карпінський Б.А. Фінансова система : навч. посіб. / Б.А. Карпінський, О.В. Герасименко. – К. : ЦНЛ, 2005. – 184 с.

 8. Ковальчук С.В. Фінанси : навч. посіб. / С.В. Ковальчук, І.В. Форкун. – Львів : Новий Світ – 2000, 2006. – 568 с.

 9. Козак Ю.Г. міжнародні фінанси : навч. посіб. / Ю.Г. Козак, Н.С. Логвінова, В.В. Ковалевський. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : ЦУЛ, 2007. – 640 с.

 10. Колесников О.В. Історія грошей та фінансів : навч. посіб. / О.В. Колесников, Д.І. Бойко, О.О. Коковіхіна. – 2-ге вид., перероб і доп. – К. : ЦУЛ, 2008. – 140 с.

 11. Миргородська Л.О. Фінансові системи зарубіжних країн : навч. посіб. / Л.О. Миргородська. – К. : ЦНЛ, 2008. – 320 с.

 12. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України : навч. посіб. / Ю.В. Пасічник – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2008. – 670 с.

 13. Стеців Л.П. Фінанси : навч. посіб. / Л.П. Стеців, О.І. Копилюк. – К. : Знання, 2007. – 235 с.

 14. Сунцова О.О. Місцеві фінанси: навч. посіб. / О.О. Сунцова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : ЦУЛ, 2008. – 488 с.

 15. Сухоруков А.І. Фінансова безпека держави : навч. посіб. / А.І. Сухоруков, О.Д. Ладюк. – К. : ЦУЛ, 2007. – 192 с.

 16. Фінанси : навч. посіб. / за ред. В.І. Оспіщева. – К. : Знання, 2006. – 415 с.

 17. Фінанси: навч. посіб. / В.С. Загорський, О.Д. Вовчак, І.Г. Благун, І.Р. Чуй. – 2-ге вид., стер. – К. : Знання, 2008. – 247 с.

 18. Фінанси підприємства: підручник / Л.О. Лігоненко, Н.М. Гуляєва. Н.А. Гринюк та ін. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. – 491 с.

 19. Управління державним боргом : підручник / Н.М. Ушакова, Г.В. Кучер, В.Т. Александров, С.М. Недбаєва. – К. : АВТ, 2004. – 368 с.1   2   3

Скачать, 279.92kb.
Поиск по сайту:

Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru