Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни «Міжнародний маркетинг»

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 93.08 Kb.
Дата17.03.2012
Размер93.08 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
Содержание
Завдання до контрольних робіт контрольних робіт з дисципліни
Подобный материал:

Методичні рекомендації

до виконання контрольних робіт з дисципліни

«Міжнародний маркетинг»


Головною метою виконання контрольної роботи є поглиблене вивчення, творче осмислення та закріплення студентами теоретичних знань з відповідних тем програм курсу дисципліни, набування вміння визначити важливі економічні ситуації в міжнародному маркетингу як сукупності сучасної теорії та практики прийомів і методів функціонування підприємств на зарубіжних ринках, розробляти стратегії, плани, оцінки конкурентного середовища та конкурентоспроможності фірми, використовувати набутті знання та приймати відповідні рішення стосовно маркетингового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності.

Водночас контрольна робота є перевіркою знань навчального матеріалу курсу «Міжнародний маркетинг», самостійного опанування студентами заочного відділення сутністю системи міжнародних економічних відносин, тенденцій і динаміки розвитку світогосподарських процесів, зовнішньоекономічної політик окремих країн та міжнародного ринкового середовища в цілому, а також оволодіння практичними аспектами маркетингової поведінки суб’єктів господарської діяльності в умовах невизначеного та швидко змінюваного міжнародного середовища.

Студенти виконують контрольну роботу за пропонованою тематикою по варіантах у вигляді реферату, який складається з докладних відповідей на шість питань. Виконуючи контрольну роботу, студент повинен розкрити зміст обраних за варіантом питань та виконати інші вимоги завдання.

Контрольну роботу слід виконувати відповідно до наведеного плану питань варіанту, вказуючи назву кожного питання. Кожний студент виконує контрольну роботу у відповідності з вказаним у таблиці номером варіанту, який відповідає останній цифрі залікової книжки або особистого шифру.

На контрольній роботі обов’язково має бути номер залікової книжки, академічної групи, прізвище та ініціали студента, номер домашнього телефону, а також рецензійний бланк (зразок додається). Сторінки контрольної роботи слід пронумерувати. В кінці роботи має бути перелік використаної в процесі її виконання літератури, який складається у загальноприйнятому порядку та відповідно до встановлених вимог на писання списку джерел.

Крім рекомендованої у методичному посібнику літератури потрібно використовувати і інші літературні джерела, а саме: нові законодавчі та інструктивні матеріали, монографії, статті з наукових журналів, газет, довідкову літературу, інші підручники. Відповіді на окремі питання контрольної роботи треба доповнити прикладами з практичної зовнішньоекономічної діяльності фірми (організації), де працюють студенти.

Обсяг контрольної роботи має бути не менше ніж 15 сторінок друкованого тексту, або 20 -25 сторінок рукопису. Рекомендований шрифт для друкованого тексту - Times New Roman, розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Текст рукопису має бути написаний акуратним, розбірливим почерком фіолетовою, синьою або чорною пастою.

Контрольна робота виконується і подається для перевірки на кафедру у термін, визначений учбовою частиною навчального закладу освіти, але не пізніше ніж за два тижні до початку заліково-екзаменаційної сесії. На контрольній роботі має бути підпис студента та дата її виконання.

Завдання на контрольну роботу можна одержати у викладача, або у методиста кафедри, або в учбовій частині в електронному варіанті на власний накопичувач. Виходячи з практики власної роботи, студент може запропонувати свою тему, але вона повинна відповідати програмі курсу і разом з планом написання погоджена з викладачем.

Своєчасно виконану контрольну роботу студент надає на кафедру або учбовий відділ університету для перевірки та рецензування. Якщо контрольна робота відповідає вимогам методичних вказівок, то вона допускається до захисту чи заліку. Якщо контрольна робота має серйозні зауваження, то вона повертається студенту для доопрацювання з повторним пред’явленням до захисту.


^ Завдання до контрольних робіт контрольних робіт з дисципліни

«Міжнародний маркетинг»

Таблиця обрання варіантів контрольної роботи

№ варіанта

№№ питань контрольної роботи

1

1

11

21

31

41

51

2

2

12

22

32

42

52

3

3

13

23

33

43

53

4

4

14

24

34

44

54

5

5

15

25

35

45

55

6

6

16

26

36

46

56

7

7

17

27

37

47

57

8

8

18

28

38

48

58

9

9

19

29

39

49

59

0

10

20

30

40

50

60


Перелік питань до контрольних робіт:


 1. Зміст та сутність міжнародного маркетингу.

 2. Загальні риси і відзнаки внутрішнього та міжнародного маркетингу.

 3. Економічне середовище міжнародного маркетингу.

 4. Політико-правове середовище міжнародного маркетингу.

 5. Соціально-культурне середовище міжнародного маркетингу.

 6. Інформаційно-технологічне середовище міжнародного маркетингу.

 7. Особливості, цілі та завдання міжнародного маркетингу.

 8. Теоретичні основи та історія розвитку міжнародного маркетингу.

 9. Маркетингова інформаційна система міжнародного маркетингу.

 10. Маркетингова інформаційна система міжнародного бізнесу.

 11. Сутність та зміст міжнародних маркетингових досліджень.

 12. Система та завдання маркетингової інформації на міжнародному рівні.

 13. Особливості та цілі досліджень цільових ринків у міжнародному маркетингу.

 14. Методичні підходи до аналізу конкурентоспроможності економічних об’єктів різних рівнів.

 15. Основні напрямки підвищення міжнародної конкурентоспроможності економіки України.

 16. Шляхи державного сприяння, підвищення конкурентоспроможності суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

 17. Стратегічні цілі та засоби підвищення міжнародної конкурентоспроможності підприємств.

 18. Система показників по визначенню конкурентоспроможності підприємств.

 19. Сутність та зміст конкурентоспроможності підприємств.

 20. Сутність та зміст конкурентоспроможності продукції.

 21. Міжнародні стандарти та проблеми підвищення конкурентоспроможності товару.

 22. Правові основи міжнародної контрактної політики.

 23. Структура та зміст міжнародного контракту.

 24. Товарна політика підприємства на закордонних ринках.

 25. Міжнародна політика цін на товари та послуги.

 26. Методи просування товарів та послуг на зовнішньому ринку.

 27. Сервісна політика у міжнародному маркетингу.

 28. Види маркетингових стратегій ринкової діяльності фірми.

 29. Стратегії вибору фірмою засобів виходу на зовнішній ринок.

 30. Товарні маркетингові стратегії у зовнішньоекономічній діяльності.

 31. Брендинг та його роль у маркетинговій стратегії на міжнародному рівні.

 32. Методичні підходи до аналізу зовнішніх ринків.

 33. Сутність та зміст сегментації закордонних ринків.

 34. Фактори сегментації світового ринку.

 35. Теорія конкурентних переваг Майкла Портера.

 36. Методика ціноутворення у міжнародному маркетингу.

 37. Поняття життєвого циклу товару у міжнародному маркетингу.

 38. Маркетингові характеристики товарної політики на міжнародних ринках.

 39. Митні тарифи та податки у зовнішньоекономічній діяльності.

 40. Демпінгові ціни та антидемпінгове законодавство на міжнародному рівні.

 41. Особливості організації товарного руху на зовнішніх ринках.

 42. Комплексна оцінка надійності закордонних партнерів.

 43. Основи комунікативної політики у міжнародному маркетингу.

 44. Міжнародний маркетинг в умовах глобалізації економіки і інтернаціоналізації підприємництва.

 45. Оцінка конкурентного потенціалу бізнес-партнерів на міжнародних ринках.

 46. Основні стратегії проникнення на міжнародні ринки.

 47. Розподільча та збутова політика в міжнародному маркетингу.

 48. Особливості міжнародної ліцензійної торгівлі.

 49. Франчайзинг як форма партнерства з закордонними фірмами.

 50. Передавання технологій як форма виходу на зовнішній ринок.

 51. Міжнародний маркетинг як наслідок інтернаціоналізації маркетингової діяльності.

 52. Особливості передавання міжнародної рекламної кампанії.

 53. Канали розподілу товарів в міжнародному маркетингу.

 54. Маркетинг як специфічна функція управління діяльністю міжнародних фірм.

 55. Основні ризики фірми на міжнародних ринках.

 56. Маркетинг міжнародних орендних операцій.

 57. Маркетинг комерційних операцій на міжнародних товарних біржах.

 58. Сутність, зміст та принципи міжнародного маркетингового планування.

 59. Методика аналізу і оцінки привабливості міжнародного ринку.

 60. Контроль і оцінка ефективності заходів міжнародного маркетингу.Рекомендована література:


 1. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16 квітня 1991 р. № 959 – ХІІ.

 2. Закон України «Про єдиний митний тариф» від 5 лютого 1992 р. № 2097 – ХІІ.

 3. Закон України «Про карантин рослин» від 30 червня 1993 р. № 3348 – ХІІ.

 4. Закон України «Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності» від 23 грудня 1998 р. № 351 – XIV.

 5. Постанова Кабінету Міністрів України «Про здійснення екологічного контролю в пунктах пропуску через державний кордон» від 20 березня 1995 р. № 198.

 6. Порядок митного оформлення імпортних товарів (продукції), що підлягають обов’язковій сертифікації в Україні, затверджений Постановою КМУ від 4 листопада 1997 р. № 1211.

 7. Єдиний митний тариф в Україні.

 8. Авдокушин Е.Ф. Маркетинг в международном бизнесе: Учеб. пособ. – М.: «Дашков и Ко», 2002.

 9. Азарян Е.М. Международный маркетинг. – К.: НВФ «Студцентр», 1998.

 10. Азов Г.Л. Конкурентне преимущества фирмы. – М.: Новости, 2000.

 11. Алексунин В.А. Международный маркетинг: Учеб. пособ. – М.: «Дашков и Ко», 2000.

 12. Багиев Г.Л. и др. Международный маркетинг: Учеб. пособ. для вузов – СПб.: «Питер», 2001.

 13. Бареукова С.В. Международный маркетинг: Учеб. пособ. – М.: Финансовая академія при Правительстве РФ, 1999.

 14. Васильев Г.А. Международный маркетинг: Учеб. пособ. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999.

 15. Дибенко Н.И., Самохвалова В.В. Основы международного маркетинга. – СПб.: Политехника, 2000.

 16. Каніщенко О.Л. Міжнародний маркетинг: теорія і господарські ситуації: Навч. посіб. – К.: ІВЦ «Політехніка», 2004.

 17. Красульников В.С. Международный маркетинг: проблемы, технологи, организация. – М.: Тенс, 2000.

 18. Международный маркетинг / Под ред. проф. Н.И. Перцовского. – М.: «Высшая школа», 2001.

 19. Моисеева Н.К. Международный маркетинг (материалы к лекциям): Учеб. пособ. – М.: 1999.

 20. Никифорова С.В. Международный маркетинг: Учеб. пособ. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1998.

 21. Новошинська Л.В. Міжнародний маркетинг: Навч. посіб. – К.: ЦНЛ, 2004.

 22. Сайфулаева М.Э. Международный маркетинг в экономике современной России. – М.: «Экономика», 2001.

 23. Циганкова Т.М. Управління міжнародним маркетингом: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2001.

 24. Черенков В. Международный маркетинг: Учеб. пособ. – СПб.: «Знание», 1998.

 25. Черномаз П.А. Международный маркетинг: Учебн.-практ. пособ. – Харьков: Консум, 2000.

Скачать, 405.13kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru