Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Програма курсу: “основи психології менеджменту” Мета

Загрузка...
Поиск по сайту:


Дата17.03.2012
Размер148 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Теми семінарських занять з курсу
Семінар 5,6.
Подобный материал:

ПРОГРАМА КУРСУ: “ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ”


Мета – дати основи психологічних знань (основні завдання, проблеми, напрямки досліджень у загальній психології управління), сформувати розуміння взаємозв’язку психології та менеджменту, значення теоретичних знань для формування культури, і зокрема – психологічної, особливості менеджера, розвивати практичні навички використання психологічних даних та рекомендацій для досягнення успіху у менеджерській діяльності.


Завдання курсу:

 1. Ознайомити з основами загальної психології (поняття про психічні процеси, етапи та якості особистості).

 2. Сформувати уявлення про цілісність людської психіки, рушійні сили її становлення та етапи розвитку особистості.

 3. Виділити психологічні аспекти на різних етапах управлінського циклу, можливі застереження та рекомендації щодо їх оптимального існування.

 4. Озброїти навичками психологічного забезпечення вирішення проблем менеджменту в умовах ринкової системи господарювання (проблеми кадрів, ділового спілкування, подолання конфліктів, побудови відповідного іміджу, тощо).


Тема 1. Предмет та завдання психології як науки. Основні галузі психологічних знань. Необхідність теоретичних та практичних психологічних знань у сучасних ринкових умовах.

Структура психологічних знань, їх роль у реалізації програми особистісного та міжособистісного менеджменту. Психологічна культура, її складові.

Тема 2. Сучасні психологічні школи та основні напрямки психологічних досліджень: біхевіоризм, гештальтпсихологія, психоаналіз, психологія установки.

Найпоширеніші методи психології та їх застосування у менеджерській діяльності: спостереження, експеримент, тестування, анкетування, бесіда, моделювання, аналіз результатів діяльності, т.ін.

Процедури оцінки управлінських здібностей менеджерів в “оціночних центрах” зарубіжних країн.

Тема 3. Особистість – центральне поняття в психології. Психологічна характеристика.

Співвідношення понять: індивід, особистість, індивідуальність. Біологічне та соціальне в структурі особистості.

Тема 4. Джерела активності особистості. Мотивація як прояв потреб особистості. Класифікація потреб. (Ієрархічна піраміда потреб за А.Маслоу). Спрямованість особистості. Особистість у бізнесі.

Тема 5. Структура особистості.

Базові властивості особистості: темперамент, характер, здібності. Фізиологічні основи темпераменту. Типи темпераменту, їх психологічна характеристика.

Структура характеру, основні риси. Формування індивідуального та типового у характері.

Поняття про здібності, їх діагностику. Майстерність. Талант. Розвиток здібностей. Вимірювання здібностей (тестування).

Врахування індивідуальних рис особистості у роботі менеджера.

Тема 6. Пізнавальні процеси особистості. Інтелект.

Відчуття, їх природа, види. Чутливість, її вимір. Компенсаторні можливості відчуттів. Сенсибілізація.

Сприймання, його види та властивості: предметність, цілісність, структурність, константність, вибірковість. Активність особистості при сприйманні. Аперцепція.

Пам’ять. Її види та типи. Закономірність запам’ятовування. Фактори забування. Засоби мнемотехніки та їх значення для оптимізації роботи менеджера.

Мислення та чуттєве пізнання. Єдність мислення та мови. Логічні форми мислення. Процеси мислення: аналіз, синтез, узагальнення. Проблемна ситуація та її вирішення у менеджерській діяльності. Індивідуальні особливості мислення (самостійність, швидкість, гнучкість, глибина думки, узагальнення).

Способи керування пам’яттю, тренінг інтелекту. Тести та спеціальні вправи для самовдосконалення основних психічних процесів особистості.

Тема 7. Свідомість особистості. Самосвідомість. Структура та функції самосвідомості. Ідентифікація та рефлексія.

Тема 8. Психологічні основи самоорганізації.

Психологія встановлення мети. Стадії розвитку людських цінностей. Ціннісні орієнтації. Психологія успіху, її складові.

Тести та вправи на подолання стереотипів мислення, які заважають успіху.

Тема 9. Особистісний менеджмент.

Вмінні розпізнавати, регулювати та управляти своїм психічним станом. Емоційно-вольова сторона діяльності: почуття і емоції особистості, їх соціальна обумовленість.

Фізіологічні основи емоційних станів: стресу, афекту, настрою, фрустрації. Саморегулювання та баланс у сфері почуттів та емоційно-вольових станів. Профілактика стресу.

Збільшення енергії та подолання втоми. Рекомендації з подолання нервового напруження, стресу, афектів та ін.

Формування вольових якостей особистості менеджера. Вміння керувати особистим часом. Психолого-організаційні принципи планування дня.

Увага як вибіркова спрямованість та сконцентрованість психічної діяльності. Рекомендації з розвитку уваги для успішної діяльності менеджера.

Тема 10. Психологія та психологічне спілкування.

Спілкування як об’єкт психологічного вивчення. Єдність спілкування та діяльності. Функції спілкування. Види спілкування. Засоби спілкування. Індивідуальні особливості та тактика спілкування. Бар’єри у спілкуванні та рекомендації щодо їх подолання. Основні етапи встановлення контакту.

Тема 11. Ділова комунікація.

Модель комунікативного процесу. Втрати інформації у каналах передачі. Психолого-організаційні засоби зменшення втрат інформації. Проблема розуміння співбесідника. Смисл та значення інформації.

Фази спілкування. Сторони (структура) спілкування. Ділова бесіда. Особливості її проведення. Вербальні та невербальні засоби проведення ділової бесіди.

Техніка ділового спілкування. Комунікативні вміння. Тактичні прийоми спілкування. Стереотипи спілкування, їх часткове використання та подолання.

Тема 12. Психологія міжособистісних взаємовідносин.

Психологічні типи особистостей та менеджмент. Психологічна сумісність. Оцінка сумісності. Акцентуйовані особистості. Конфліктні особистості. Психологічні рекомендації по роботі з “важкими” людьми.

Тема 13. Конфлікти та шляхи їх подолання.

Види конфліктів, їх причини. Психологічна структура конфлікту. Управління та міжособистісні стилі вирішення конфліктів. Методи “гасіння” конфлікту.

Тема 14. Імідж. Психологічні закономірності побудови та зміни. Мистецтво самопрезентації. Механізм створення іміджу: персоніфікація, ідентифікація та ін. Основні аспекти іміджу (зовнішній образ як прояв внутрішніх якостей та рушійна сила (мотиваційна сила) образу.

Самопізнання. Вплив “ореолу”. Якості, що формують імідж. Критерії вибору моделі соціальної поведінки.

Прояви іміджу (психологічні аспекти): стиль одягу, прикраси, манера говорити та ін.

Психологічні аспекти іміджу фірми.

Тема 15. Психологія взаємовідносин у групі.

Соціально-психологічна структура групи. Сприймання людини людиною та типові установки неточного (помилкового) сприйняття. Психологічні механізми взаємовпливу у груповій діяльності: наслідування, суггестія, конформізм, ін.

Психологічні феномени керівництва: опіка, тиск, мотивування, спрямованість. Психологічні передумови домагання своїх цілей у керівництві. Лідерство. Його ознаки, відмінності, цілі, типи. Соціометрія.

Тема 16. Виховна діяльність менеджера.

Сутність виховання. Принципи виховання. Засоби та методи педагогічного впливу на особистість. Поняття про педагогічну майстерність менеджера.


^ ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З КУРСУ:

ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ”


СЕМІНАР 1. Місце та значення психології управління у системі наук.

 1. Менеджмент та психологія, їх взаємозв’язок. Психологічна культура, її складові.

 2. Спільні риси та відмінності наукових та буденних психологічних знань.

 3. Основні етапи розвитку психології управління. “Оціночні центри” в практиці роботи закордонних менеджерів.

 4. Як може допомогти в житті та бізнесі програма особистісного та міжособистісного менеджменту.

ЛІТЕРАТУРА:

 1. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. Курс лекций. –М.: ЧеРо, 1966.

 2. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. –М.: Наука, 1989.

 3. Основи психології / за ред. Киричука О.В., Роменця В.А. –Київ, Либідь, 1996.


СЕМІНАР 2. Особистість. Психологічна характеристика.

 1. Біологічне та соціальне в структурі особистості. Проблема наслідування психічних властивостей.

 2. Мотивація як прояв потреб особистості. Види мотивів. Рівень домагань особистості.

 3. Співвідношення понять: людина, індивід, особистість, індивідуальність.

 4. Структура особистості: базові властивості – темперамент, характер, здібності.

 5. Типи темпераменту, їх психологічна характеристика. Темперамент та індивідуальний стиль роботи менеджера.

 6. Структура характеру та симптомокомплекси його властивостей. Взаємозв’язок з темпераментом. Прояви характеру в діяльності менеджера.

 7. Кількісна характеристика та якісна характеристика здібностей. Задатки як природні передумови здібностей. Спадковість та здібності. Структура здібностей. Діагностика та розвиток здібностей.

ЛІТЕРАТУРА:

 1. Психология и педагогика. / Учебное пособие для ВУЗов. Под ред. Радугина А.А. –М.:Центр, 1996.

 2. Бодалев А.А. Психология о личности. –М.: Изд-во Моск. Ун-т. 1988.

 3. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии: информац. –методич. материалы к курсу “Общ. психология” /Учеб. пособие для студентов пед.ин-тов. –М.: Просвящение, 1989.

 4. Аграшенков А. Психология на каждый день. Советы, рекомендации, тесты. –М.: Вече, 1997.

 5. Практическая психология для менеджеров. / Под ред. Тутушкиной –М.: Информ. –изд.дом “Фитиль”, 1996.

 6. Основи психології / За ред. Киричука О.В., Роменця В.А. –К.: Либідь, 1996.


^ СЕМІНАР 5,6. Пізнавальні процеси особистості. Інтелект.

 1. Відчуття, їх класифікація. Компенсаторні можливості відчуттів. Пороги чутливості.

 2. Сприймання, його залежність від спрямованості особистості. Основні властивості сприймання. Аперцепції. Ілюзії сприймання.

 3. Закономірності запам’ятовування. Фактори забування. Засоби мнемотехніки та їх значення для оптимізації менеджерської діяльності.

 4. Проблемна ситуація у роботі менеджера. Мислительні дії по її вирішенню. Структура інтелекту. Вимір інтелекту.

ЛІТЕРАТУРА:

 1. Та ж, що й до Семінарів 2, 3, 4, а також:

 2. Введение в психологию / Под общ.ред. проф. А.В.Петровского. –Москва: Изд.центр “Академия”, 1996.


СЕМІНАР 7. Ообистісний менеджмент.

 1. Саморегулювання та баланс у сфері почуттів та емоційно-вольових станів.

 2. Стрес. Фази його розвитку. Заходи боротьби та профілактики стресу, афекту, фрустрації.

ЛІТЕРАТУРА:

 1. Щеник Г.В. практическая психология менеджмента. –К.: Украина, 1994.

 2. Аграшенков А. Психология на каждый день. Советы, рекомендации, тесты. –М.: Вече, 1997.

 3. Ладанов И.Д. практический менеджмент (психотехника управления и самотренировки). –М.: Элник, 1995.


СЕМІНАР 8. Психологія спілкування.

 1. Функції та засоби спілкування. Невербальні засоби спілкування.

 2. Типи спілкування.

 3. Бар’єри у спілкуванні. Шляхи подолання та етапи налагодження контакту із партнером по спілкуванню.

ЛІТЕРАТУРА:

 1. Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека человеком. –М., 1982.

 2. Добрович А.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения. –М.: Просвещение, 1987.

 3. Ладанов И.Д. Практический менеджмент (психотехника управления и самотренировки). –М.: Элник, 1995.

 4. Практическая психология для менеджеров. / Под ред. Тутушкиной –М.: Информ. –изд.дом “Фитиль”, 1996.

 5. Введение в психологию / Под общ.ред. проф. А.В.Петровского. –Москва: Изд.центр “Академия”, 1996.


СЕМІНАР 9. Конфлікти та їх подолання.

 1. Види конфліктів. Психологічна структура конфлікту. Типові причини.

 2. Міжособистісні стилі вирішення конфліктів.

ЛІТЕРАТУРА:

 1. Та ж, що й до семінару 8, а також:

 2. Скотт Дж.Г. Конфликты, пути их преодоление. –К.: Внешторгиздат, 1991.


СЕМІНАР 10. Імідж у менеджменті.

 1. Психологічні закономірності побудови та зміни іміджу. Прояви іміджу.

 2. Якості особистості, що сприяють формуванню іміджу. Та свідчать про самореалізацію чи впевненість у собі.

 3. Психологічні аспекти іміджу фірми.

ЛІТЕРАТУРА:

 1. Та ж, що й до семінару 8.


СЕМІНАР 11. Психологічні аспекти в управлінському циклі.

 1. Індивідуальний стиль діяльності менеджера. Психологічні передумови домагання своїх цілей у керівництві. Лідерство. Його ознаки та цілі. Типи лідерів.

 2. Психолого-організаційні принципи планування робочого дня. Визначення пріоритетів та система планування часу.

ЛІТЕРАТУРА.

 1. Та ж, що й до семінару 8.Скачать, 311.14kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru