Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Зміст вступ 2 висновки 17 список використаних джерел 32

Загрузка...
Поиск по сайту:


страница1/9
Дата17.03.2012
Размер1.54 Mb.
ТипДокументы
Содержание
Актуальність теми.
Мета і завдання дослідження.
Об’єктом дослідження
Стан наукової розробки
Нормативною базою
Емпірична база
Наукова новизна одержаних результатів.
Практичне значення одержаних результатів.
Особистий внесок здобувача.
Апробація результатів дисертації.
Структура дисертації.
Список використаних джерел
Відомчі нормативно-правові акти
Про внесення
Про затвердження
Про затвердження
Довідкова література
Монографії, підручники та навчальні посібники
Дисертації та автореферати дисертацій
Статті та публікації
...
Полное содержание
Подобный материал:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


ЗМІСТ

ВСТУП 2

ВИСНОВКИ 17

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 32

Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

ВСТУП


З моменту проголошення незалежності Україна опинилася в нових соціально-економічних і політичних умовах, у новому правовому просторі. Перед державою виникла потреба вироблення загальних основ розвитку державності, суттю яких виступає ст. 5 Конституції України: „Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування” [1]. Необхідно створити такі державні органи які б діяли не лише в інтересах держави, а перед усім в інтересах громадян України [920]. Реалізація цього завдання неможлива без ґрунтовної розробки основ менеджменту в органах внутрішніх справ України.

^ Актуальність теми. Створення оновлених органів внутрішніх справ, котрі діють на основі законодавства суверенної держави; поновлення особового складу, що відбулось за роки незалежності; виникнення нових складних завдань, які повинні вирішувати органи внутрішніх справ; необхідність удосконалення роботи з персоналом; організація соціальної роботи; розвиток міжнародного співробітництва; втілення досягнень науки в практичну діяльність органів внутрішніх справ; уміння ефективно працювати в кризових ситуаціях – це проблеми, які сьогодні необхідно вирішувати. А в перспективі – через удосконалення організаційної діяльності в ОВС і удосконалення взаємодії з громадськістю на засадах взаємоповаги та співробітництва досягти підвищення ефективності в роботі з охорони громадського порядку та профілактики правопорушень.

Менеджмент в ОВС України перебуває на стадії розвитку. Нормативно-правову базу організаційно-керівної діяльності складають нормативні акти які базуються на застарілих командно-адміністративних підходах. В основі управління діяльністю органів внутрішніх справ України лежить принцип единоначальства, який веде до авторитаризму в керуванні персоналом ОВС України. Натомість основою менеджменту є координаційний підхід до здійснення керування, суттю якого є демократичні принципи: колегіальності, делегування повноважень, мотивації персоналу.

В теперішніх умовах розвитку українського суспільства керівники органів внутрішніх справ повинні вміти здійснювати менеджмент, знати основні методи проектування організаційних систем, вміти застосовувати на практиці методи наукового менеджменту, а також мати знання з психології, політології та інших сфер науки. Поєднання теоретичних і практичних знань та рекомендацій стосовно керування організацією або колективом маємо в такій галузі науково-прикладних знань, як науковий менеджмент. На превеликий жаль, при підготовці спеціалістів для роботи в органах внутрішніх справ ще недостатньо уваги приділяється вивченню менеджменту, однак саме він дав життя цілій системі знань для здійснення ефективного керування діяльністю різних організаційних систем. Унаслідок вивчення та впровадження у практичну діяльність основ менеджменту в таких провідних країнах світу, як США, Японія, Франція, Німеччина, Англія, Італія вдалося досягнути високого рівня розвитку в усіх галузях суспільно-політичного життя. Сьогодні країни, що розвиваються швидкими темпами, – Китай, Південна Корея та інші, своєму успіху в багатьох галузях завдячують умілому запозиченню методик та наукових розробок із менеджменту.

Питання підвищення ефективності правоохоронної діяльності, які тісно пов’язані з проблемою якості обслуговування населення, перебувають сьогодні у центрі уваги закордонних учених. Так, визначаючи головні підходи до створення нової моделі діяльності поліції, на першому Європейському конгресі з питань керування якістю роботи поліції (Мюнстер, ФРН, березень 1998 р.) підкреслювалось, що поліція розглядається як сервісна служба, яка надає послуги населенню на окремій території і повинна існувати для громадян, розвиваючи для них систему послуг. Особливості цієї політики та характер змін, яких зазнала поліція в результаті її реалізації, призвели до формування нового поліцейського менеджменту.

Впровадження в теорію і практику організації діяльності органів внутрішніх справ України концепції „менеджменту в органах внутрішніх справ” означає не просто зміну назв, а введення цілого комплексу нових підходів та поглядів на діяльність керівників, роботу з персоналом, діяльність органів внутрішніх справ України. Саме в напрямку оптимізації керування правоохоронною системою мають відбуватися зміни і в Україні. Але вони повинні базуватись не на рішеннях тих або інших осіб, наділених владою, а на вивірених, науково обґрунтованих рекомендаціях та положеннях, які розроблені провідними науковцями нашої країни. Автор сподівається, що дослідження організаційно-правових основ менеджменту в органах внутрішніх справ сприятиме реформуванню ОВС у напрямку демократизації, професійного зростання, зменшення формалізму, бюрократизму та авторитаризму в діяльності керівних структур органів МВС.

Вибір теми дослідження зумовлений наступними чинниками, які актуалізують її значення безпосередньо для органів внутрішніх справ:

 • науковою і практичною важливістю вивчення малодослідженої теми менеджменту в органах, структурах і підрозділах внутрішніх справ і з’ясуванні перспектив її подальшої розробки;

 • переглядом існуючої практики здійснення організаційно-керівної діяльності в органах внутрішніх справ і обґрунтуванням потреби вдосконалення її відповідно до вимог і критеріїв ефективності;

 • створенням організаційного механізму, який спонукав би керівників органів внутрішніх справ усіх ланок до таких дій, рішень, що повністю відповідають принципам наукового менеджменту;

 • визначенням, з’ясуванням можливостей вивчення основ менеджменту під час підготовки майбутніх керівників органів внутрішніх справ;

 • обґрунтуванням заходів, що вдосконалюють подальший розвиток організаційно-правового забезпечення впровадження наукового менеджменту в органах і структурних підрозділах внутрішніх справ.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до пп. 2.3, 2.4. „Пріоритетних напрямків фундаментальних досліджень навчальних закладів та науково-дослідних установ МВС України на період 1995-2000рр.”, п. 3, 4 „Тематики пріоритетних напрямів дисертаційних досліджень на період 2002-2005 років” та пп. 1.1.29, 1.1.39, 1.1.52 наказу МВС України „Пріоритетних напрямків наукових та дисертаційних досліджень, які потребують першочергового розроблення і впровадження в практичну діяльність ОВС, на період 2004-2009 рр.” № 755 від 05 липня 2004 р.

Дослідження проводилось у межах „Комплексної програми удосконалення роботи з кадрами і підвищення авторитету міліції на 1999-2005 рр.”, „Програми розвитку системи відомчої освіти та вузівської науки на період 2001-2005 рр.”, „Головних напрямків наукових досліджень Національного університету внутрішніх справ на 1996-2000 рр.”, схвалених Вченою радою університету 5 січня 1996 р. та „Головних напрямків наукових досліджень Національного університету внутрішніх справ на 2001-2005 рр.”, схвалених Вченою радою університету 23 березня 2001 р.

Тема дисертації відповідає пріоритетним завданням навчального процесу з підготовки кваліфікованих фахівців для органів внутрішніх справ України з урахуванням нових вимог щодо сучасних стандартів до професійного рівня керівників.

^ Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у тому, щоб через розвиток наукового менеджменту в органах внутрішніх справ підвищити ефективність діяльності органів внутрішніх справ України, і має як науково-теоретичний аспект, який полягає у всебічному аналізі основних фундаментальних положень сучасних досягнень у галузі наукового менеджменту, так і практичний – розробка конкретних практичних рекомендацій та наукових пропозицій щодо можливостей використання технологій менеджменту в органах внутрішніх справ.

Досягнення цієї мети передбачає розв’язання таких дослідницьких завдань:

 • здійснити аналіз праць вітчизняних та зарубіжних авторів щодо підвищення ефективності діяльності організації;

 • провести аналіз вітчизняного та закордонного досвіду щодо використання наукового менеджменту в діяльності організацій;

 • дослідити роль професіоналізації керівної діяльності і використання принципів менеджменту в державних організаціях;

 • окреслити значення особи менеджера в організації ефективного керування органами внутрішніх справ України;

 • визначити зміст та основні завдання підбору менеджерів органів внутрішніх справ України;

 • узагальнити основні напрями навчання керівників основам менеджменту для ефективної роботи;

 • проаналізувати сучасні підходи до організації роботи менеджера з персоналом;

 • розкрити основні напрями і з’ясувати позитивні можливості менеджменту персоналу органів внутрішніх справ України;

 • викласти основи формування менеджером команди для досягнення цілей, які стоять перед органами внутрішніх справ;

 • проаналізувати роль технологій менеджменту в органах внутрішніх справ як основи сучасного наукового менеджменту;

 • розглянути стан та перспективи розвитку інформаційних та науково-технічних технологій в органах внутрішніх справ;

 • з’ясувати можливості впливу менеджерів на прийняття рішень з оптимізації діяльності органів внутрішніх справ України та розглянути можливості колективних форм прийняття організаційних рішень.

^ Об’єктом дослідження виступають суспільні відносини у сфері організаційної діяльності в органах внутрішніх, в цьому контексті предмет дослідження становлять організаційно-правові основи менеджменту в органах внутрішніх справ.

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження стали сучасні загальні та спеціальні методи наукового пізнання. Під час вивчення, аналізу та узагальнення матеріалів, наукового обґрунтування теоретичних положень і висновків, розробки практичних пропозицій та рекомендацій автор керувався методом філософської діалектики як загальним методом пізнання закономірностей розвитку природи, суспільства та мислення, в руслі якого відбувається розвиток менеджменту як суспільного явища і менеджменту як науки. Методи аналізу і синтезу застосовувались під час усієї роботи над проблемою, починаючи від добору фактичного матеріалу для дисертаційного дослідження, вивчення праць науковців та аналізу нормативної й емпіричної бази до обґрунтування висновків. Спираючись на основні засади вчення про державу і право, соціологічні та статистичні підходи до досліджуваної проблематики, при аналізові питань, що є предметом дослідження, використовувалися, зокрема, системний підхід (під час розгляду певних притаманних менеджменту рис), історичний метод (у висвітленні етапів розвитку певних поглядів на досліджувану проблему), структурно-функціональний метод (кожен із виділених елементів ефективного менеджменту розглядався як характерно-особливий прояв організаційної діяльності, що перебуває у взаємодії з іншими) та інші методи пізнання суспільних процесів і явищ. Як базовий у роботі використовувався порівняльно-правовий метод, завдяки якому встановлено рівень розвинутості нормативно-правової бази досліджуваної проблеми. Статистичний метод використовувався для ілюстрації необхідності впровадження положень теорії менеджменту в практичну діяльність органів внутрішніх справ України. Під час аналізу напрямів впливу менеджера на побудову взаємовідносин, що сприятимуть підвищенню ефективності праці персоналу, використовувались соціологічний та психологічний методи. Метод моделювання використовувався під час конструювання та вироблення практичних рекомендацій для здійснення менеджменту в органах внутрішніх справ України. Метод аналогії застосовувався для доведення переваг наукового менеджменту. Обрані теоретико-методологічні засади дозволили послідовно дослідити організаційно-правові основи менеджменту в органах внутрішніх справ України.

^ Стан наукової розробки досліджуваної проблеми характеризується тим, що питання організаційно-правової діяльності органів внутрішніх справ України в юридичній науці завжди були предметом дослідження. Це сприяло накопиченню відповідного теоретико-методологічного матеріалу та опублікуванню великої кількості наукових монографій, підручників, збірників, статей.

Вивчення можливостей застосування досягнень менеджменту в органах, структурах і підрозділах внутрішніх справ і на сьогодні залишається на недостатньому рівні. Лише за допомогою наукового аналізу ми зможемо адаптувати передові ідеї менеджменту, які використовують правоохоронні органи західноєвропейських країн, до сучасних реалій Української держави. Сьогодні поняття менеджменту в органах внутрішніх справ у ракурсі його ефективності, підвищення якості набуває нового змісту, а тому організаційно-правові основи менеджменту в діяльності органів внутрішніх справ потребують предметного наукового дослідження, пізнання сутності та соціально-юридичного характеру.

^ Нормативною базою дослідження стали нормативно-правові акти, які регулюють діяльність органів внутрішніх справ: Закони України „Про державну службу”, „Про міліцію”, „Про оперативно-розшукову діяльність”, „Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю”, Комплексна програма вдосконалення роботи з кадрами та підвищення авторитету міліції, „Програма розвитку системи відомчої освіти та вузівської науки на період 2001-2005 рр.”, „Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ України” та інші. Ці правові акти є основою забезпечення ефективності організаційної діяльності в органах, структурах та підрозділах внутрішніх справ. Однак уже зараз деякі з них не відповідають сучасним вимогам, не можуть якісно і своєчасно вирішувати проблеми, пов’язані з організаційною діяльністю в ОВС, про що неодноразово наголошували у своїх працях українські вчені. Тому багато положень, що містяться в чинному нормативно-правовому забезпеченні організаційної діяльності в органах внутрішніх справ, очікують свого подальшого розвитку й удосконалення. Особливо актуально це стосовно питань нормативно-правового забезпечення менеджменту в ОВС.

^ Емпірична база дослідження ґрунтується на матеріалах, зібраних під час проведення навчально-ознайомлювальних та навчальних практик у Запорізькому та Хортицькому РВ УМВС України в Запорізькій області, Київському та Центральному РВ ГУ та Євпаторійському МВ МВС України в АР Крим, стажуванні в УАСМ ГУ МВС України в АР Крим, матеріалах інтерв’ювань працівників міліції, опитуваннях і тестуваннях курсантів Запорізького юридичного інституту МВС України, Кримського юридичного інституту Національного університету внутрішніх справ, а також анкетуваннях працівників підрозділів органів внутрішніх справ, що проводилися протягом 2000-2004 рр.

Вивчення значної частини наукового матеріалу з питань менеджменту, аналіз нормативної бази й опрацювання емпіричного доробку дозволив сформулювати власну точку зору на проблему еволюційного перетворення органів внутрішніх справ на сучасну організацію, в діяльність якої впроваджені передові досягнення в галузі наукового менеджменту.

^ Наукова новизна одержаних результатів. Дослідження носить інноваційний характер і є однією з перших спроб висвітлення можливостей всебічного застосування менеджменту в органах внутрішніх справ.

У дисертації на основі проведеного аналізу досягнень сучасної вітчизняної та зарубіжної науки в галузі менеджменту теоретично обґрунтовується необхідність застосування наукового менеджменту в діяльності органів внутрішніх справ.

Підтримується точка зору, що менеджмент, будучи основою та суттю організаційної діяльності, притаманний як комерційним організаціям, так і державним структурам, якою, в свою чергу, є органи внутрішніх справ.

Поняття „менеджмент” розглянуте в комплексному взаємозв’язку з іншим категоріальним апаратом щодо організаційно-керівної роботи, виробленим вітчизняними та закордонними вченими.

Дістала подальшого розвитку концепція професіоналізації організаційно-керівної діяльності в державних організаціях та доведена провідна роль менеджера–професіонала в підвищенні ефективності діяльності органів внутрішніх справ.

Керуючись правилами логічного переходу від об’єктивного до суб’єктивного та причинно-наслідковими взаємозв’язками, проаналізовано необхідність впровадження механізму конкурсного добору керівного складу ОВС.

Дістали подальшого розвитку практичні рекомендації щодо модульного навчання менеджерів (фахівців-професіоналів) основам менеджменту для роботи на керівних посадах в органах внутрішніх справ.

Набула подальшого розвитку загальнотеоретична концепція менеджменту персоналу ОВС, яка базується на застосуванні знань з наукового менеджменту.

Розкриті основні напрями менеджменту персоналу в контексті можливості впливу на них з боку менеджера з метою підвищення ефективності діяльності органів і підрозділів внутрішніх справ України.

Робота менеджера з формування команди для досягнення цілей уперше розглянута як базовий елемент менеджменту і спосіб підвищення ефективності діяльності ОВС.

Обґрунтовується доцільність впровадження організаційних технологій менеджменту в діяльність органів внутрішніх справ України.

Подальшого розвитку набули питання пов’язані з інформаційно-технічним забезпеченням організаційно-керівної діяльності в ОВС.

Удосконалено конкретні шляхи щодо підвищення ефективності організаційних рішень в ОВС як у правоохоронній діяльності в цілому, так і під час кризових ситуацій зокрема.

Проведений у роботі аналіз дозволив сформулювати поняття „менеджмент в органах внутрішніх справ”, виявити і дослідити взаємовплив різних пов’язаних з ним чинників, зробити теоретичні узагальнення щодо напрямків розвитку менеджменту в органах внутрішніх справ України.

Таким чином, у дисертаційному дослідженні, виконаному на основі чинної нормативно-правової бази, яка регулює організаційну діяльність в органах внутрішніх справ, сформульована низка раніше не захищених положень стосовно менеджменту в органах внутрішніх справ. А отже, дисертація є першим в українській правовій науці комплексним дослідженням менеджменту в органах внутрішніх справ у ракурсі підвищення ефективності діяльності ОВС України.

^ Практичне значення одержаних результатів. Результати дослідження в сукупності, розв’язуючи важливу науково-прикладну проблему адаптації досягнень наукового менеджменту в діяльність ОВС, можуть бути використані Міністерством внутрішніх справ України, іншими суб’єктами влади для вдосконалення здійснення організаційно-керівної діяльності, при розробці проектів нормативно-правових актів України, призначених регулювати організаційно-структурну побудову і правоохоронну діяльність органів, служб і підрозділів органів внутрішніх справ тощо.

Викладені в дисертації висновки та пропозиції можуть використовуватись у:

 1. науково-дослідній роботі – для подальшого опрацювання загальних і спеціальних питань менеджменту в органах внутрішніх справ та при розробці науково-практичних посібників й методичних рекомендацій з менеджменту в ОВС;

 2. правотворчості – при підготовці проекту Концепції розвитку ОВС України та наказів МВС України;

 3. правозастосуванні – для вдосконалення практики застосування норм чинного законодавства у сфері менеджменту в органах внутрішніх справ;

 4. навчально-виховному процесі (у вищих навчальних закладах МВС України ) – під час вивчення дисциплін, пов’язаних з організацією діяльності ОВС;

 5. практичній діяльності – як напрямок підвищення рівня організаційно-керівної роботи керівників різних підрозділів ОВС.

Положення дисертації впроваджені у практичну діяльність органів внутрішніх справ („Акт впровадження результатів наукових розробок у діяльність Головного управління МВС України в АР Крим” від 15.03.2005 р., „Акт впровадження результатів наукових розробок у діяльність полку міліції особливого призначення „Беркут” при ГУ МВС України в АР Крим” від 28.03.2005 р.).

Дисертант брав участь у розробці методичних рекомендацій і програм, спрямованих на підвищення рівня навчально-виховної роботи у вищих навчальних закладах МВС України, які апробовані у Кримському юридичному інституті НУВС (Акти впровадження науково-дослідних робіт „Методичні рекомендації щодо складання навчальних програм з дисциплін” та „Методичні рекомендації з організації відпрацювань пропущених занять і незасвоєних тем професійно-орієнтованих дисциплін” у навчальний процес від 24.06.2003 р.), у розробці „Положення про організацію роботи комендатури Кіровоградського юридичного інституту”, яке впроваджено в Кіровоградському юридичному інституті НУВС (Акт впровадження від 24.02.2005 р.).

Стосовно розвитку дисциплін наукового менеджменту у вищих навчальних закладах системи МВС України підготовлені методичні рекомендації, які використовуються в навчальному процесі (Узагальнення передового досвіду з організації навчальної та науково-методичної роботи під час викладання дисципліни „Управління в органах внутрішніх справ” доцента кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Кримського юридичного інституту НУВС, кандидата юридичних наук, доцента, майора міліції С.В. Пєткова” від 26.01.2005 р.).

Відповідно до п. 1.1.52 наказу МВС України № 755 від 05 липня 2004 р. дисертант здійснює керування розробкою впровадження наукового дослідження на тему „Управління органами внутрішніх справ в умовах надзвичайного стану” у практичну діяльність Сімферопольського РВ ГУ МВС України в АР Крим (План від 27.11.2004 р.).

^ Особистий внесок здобувача. Дисертація виконана самостійно з використанням останніх досягнень наукового менеджменту, теорії управління, адміністративного права.

Положення, що містяться в працях опублікованих у співавторстві з: В.П. Пєтковим та О.О. Соломенчуком (2 навчальні посібники); Л.В. Самойлович (термінологічний словник); В.П. Пєтковим, В.П. Ворушило, О.В Кривенком, О.О. Іляшком (5 публікацій у наукових фахових журналах); В.А. Петуховим, В.П. Пєтковим, О.В. Фандалюком, В.П. Ворушило, О.К. Безсмертним (6 методичних рекомендацій, положень, програм, матеріалів); В.П. Пєтковим (1 публікація, яка додатково відображає наукові результати дисертації), поряд з іншими науковими дослідженнями автора стали основою для викладених у відповідних підрозділах дисертації узагальнень. Персональний внесок до опублікованих колективних наукових праць пропорційний кількості співавторів.

У дисертації ідеї та розробки, які належать співавторам, не використовувались. Одержані наукові результати та висновки щодо організаційно-правових основ менеджменту в органах внутрішніх справ, що містяться у дисертації, сформульовані та обґрунтовані на базі особистих теоретичних та практичних досліджень автора.

^ Апробація результатів дисертації. Результати досліджень, викладені у дисертації, оприлюднені за допомогою видавничої, навчальної, пропагандистської роботи.

Розробка проблем, пов’язаних з підвищенням ефективності організаційної діяльності в органах внутрішніх справ та запровадженням досягнень наукового менеджменту в навчально-виховну та практичну діяльність, розпочата у 1998 р. у Запорізькому юридичному інституті МВС України (м. Запоріжжя), знайшла своє відображення в навчально-методичному забезпеченні навчального процесу у вищих навчальних закладах МВС України та під час проведення навчальних занять з дисциплін „Менеджмент в ОВС”, „Управління ОВС”, „Основи управління в ОВС” „Адміністративна діяльність ОВС”, „Зв’язок ОВС з громадськістю”, „Тактико-спеціальна підготовка” та ін., навчально-ознайомлювальних та навчальних практик у Запорізькому юридичному інституті МВС України (м. Запоріжжя), Кримському юридичному інституті Національного університету внутрішніх справ (м. Сімферополь) і Кіровоградському юридичному інституті Національного університету внутрішніх справ (м. Кіровоград).

Основні результати досліджень, теоретичні та практичні висновки були обговорені на наукових та науково-практичних конференціях, у тому числі й міжнародних: науково-практичній конференції “Актуальні проблеми попередження, розкриття та розслідування злочинів органами внутрішніх справ” (Запоріжжя, 1998 р.), науково-практичному семінарі “Права людини і формування правової держави в Україні” (Харків, 1998 р.), ІІІ звітній науково-практичній конференції професорсько-викладацького складу Кримського факультету Національного університету внутрішніх справ (Сімферополь, 2001 р.), міжнародній науково-практичній конференції “Впровадження новітнього законодавства та нових форм роботи в практичну діяльність правоохоронних органів” (Харків, 2003 р.), IV звітній науково-практичній конференції науково-педагогічного персоналу, курсантів і студентів Кримського юридичного інституту Національного університету внутрішніх справ (Сімферополь, 2004 р.), семінарі щодо обміну досвідом між професорсько-викладацьким складом Кримського юридичного інституту НУВС та представниками-експертами Ради Європи (Франція), фахівцями з проблем поліцейської етики (Сімферополь, 2004 р.), регіональній науково-практичній конференції „Проблеми використання сучасних науково-технічних засобів в ОРД” (Кіровоград, 2004 р.).

Публікації. Дисертантом опубліковано 65 наукових праць. Основні результати дисертації викладені у 46 наукових працях, серед яких: 1 монографія; 4 навчальних посібники, 24 статті у наукових журналах та збірниках наукових праць, визначених Вищою атестаційною комісією України фаховими виданнями з юридичних наук, з них – 1 за межами України; 8 методичних рекомендацій положень, програм, методичних матеріалів; 4 праці, які додатково відображають наукові результати дисертації.

^ Структура дисертації. Дисертація складається із вступу, чотирьох розділів, які об’єднують 11 підрозділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Основному тексту кожного розділу передує передмова з коротким описом вибраного напряму. У кінці кожного розділу сформульовані висновки зі стислим викладенням наведених у розділі наукових і практичних результатів. У заключних абзацах розділів подані посилання на особисті праці здобувача щодо розглянутої проблеми. Структура дисертації зумовлена завданнями та внутрішньою логікою досліджуваної проблеми.


Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Скачать, 371.39kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru