Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Зміст вступ 2 висновки 17 список використаних джерел 32

Загрузка...
Поиск по сайту:


страница2/9
Дата17.03.2012
Размер1.54 Mb.
ТипДокументы
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ВИСНОВКИ


У дисертації вперше в українській правовій науці через всебічний науковий аналіз основних фундаментальних положень сучасних досягнень у галузі наукового менеджменту здійснено ґрунтовне комплексне дослідження такого напряму організаційно-правової діяльності, як менеджмент в органах внутрішніх справ України. В роботі розроблені конкретні практичні рекомендації та наукові пропозиції щодо можливостей використання технологій менеджменту в органах внутрішніх справ, сформульовані висновки та рекомендації, що вдосконалюють організаційно-правові основи діяльності органів внутрішніх справ.

На основі проведенного анализу ми можемо констатувати, що вітчизняні та закордоні вчені заклали міцні підвалини для розвитку наукового менеджменту в органах внутрішніх справ України. Але слід констатувати, що розвиток наукового менеджменту не знаходить відповідної підтримки ані з боку вищого керівництва МВС України, ані з боку працівників. У більшості навчальних закладів МВС України не вивчається дисципліна „Менеджмент в органах внутрішніх справ”.

Теоретичні розробки та практичні рекомендації з наукового менеджменту в наш час викликають зацікавленість у комерційних структур, керівники яких бачать позитивний економічний ефект, що досягається завдяки впровадженню інноваційних технологій з керування організацією. В свою чергу в органах внутрішніх справ і досі використовуються консервативні методи менеджменту.

Для органів внутрішніх справ життєво необхідним є послідовна, цілеспрямована перебудова як структури системи, так і структури мислення працівників.

Таким чином, якщо менеджмент в цілому – це упорядкування системи, тобто приведення її у відповідність з об’єктивними закономірностями, які діють у певному середовищі, то менеджмент в органах внутрішніх справ – свідома та вольова дія на систему цих органів та їх структурних підрозділів з метою підвищення ефективності їхнього функціонування для підвищення якості охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю.

Якщо раніше управління розглядалось як процес взаємопов’язаних функцій, методів, принципів тощо, і керівник, відтак, був лише складовою частиною цього процесу, то зараз ми можемо говорити про менеджмент в якості вираження (прояву) діяльності (керівної роботи, керування, організаційно-розпорядницької діяльності) керівника в напрямку досягнення мети, поставленої перед ним та керованою ним організацією.

Аналіз праць вітчизняних і зарубіжних авторів щодо менеджменту свідчить, що теоретична розробка питань, пов’язаних з підвищенням ефективності менеджменту на всіх етапах розвитку суспільства мала позитивний вплив як на формування та розвиток державних структур, так і на взаємовідносини в колективі організацій.

Вітчизняний та зарубіжний досвід роботи найбільш розвинутих організацій свідчить, що досягненням високих показників у діяльності вони завдячують не лише впровадженню передових методик у керівництві й використанні найсучасніших технологій, а й багато в чому вмілому добору менеджерів для здійснення організаційно-керівної діяльності.

Менеджмент в ОВС України перебуває на стадії розвитку. На процес впровадження інноваційних ідей менеджменту в діяльність державних органів впливають як політичні, так і соціально-економічні чинники. Цю обставину потрібно враховувати під час формування стратегії розвитку органів внутрішніх справ, а також у політиці стосовно добору керівного персоналу ОВС.

Запропонована концепція впровадження менеджменту в діяльність ОВС містить у собі практичні напрями реалізації:

 • створення науково-практичної лабораторії з вивчення досвіду діяльності поліції у зарубіжних країнах та передового досвіду організаційно-керівної роботи в ОВС;

 • вивчення та запровадження технологій менеджменту в діяльність ОВС України.

Базуючись на дослідженому матеріалі можна зробити висновок про те, що змістом менеджменту є керівна робота. Раціоналізація праці керівників і всіх працівників органів внутрішніх справ і є основою наукового менеджменту. Науковий менеджмент в органах внутрішніх справ є галузевим напрямком наукового менеджменту, при розробці його проблем повинні бути використані всі досягнення наукового менеджменту з урахуванням специфіки завдань, що стоять перед органами внутрішніх справ. Науковий менеджмент передбачає також застосування загальних положень до різних рівнів діяльності органів внутрішніх справ, маючи на увазі, що обсяг проблем організації менеджменту в ОВС, їх спрямованість і методи вирішення суттєво відрізняються на рівнях областей та регіонів. Свою специфіку в організації менеджменту мають також галузеві функціональні та штабні служби. Головними завданнями органів МВС України є охорона громадського порядку, боротьба зі злочинністю тощо. Їх успішному виконанню і повинна бути підпорядкована вся організаційно-керівна діяльність в органах МВС.

Таким чином, група проблем менеджменту в органах МВС пов’язана з розробкою наукових рекомендацій щодо вдосконалення галузевої діяльності служб і працівників (слідчої, адміністративної, оперативно-розшукової). Необхідні значні наукові зусилля, спрямовані на визначення оптимальних варіантів органів внутрішніх справ, нормативів розрахунку штатної кількості всіх служб міністерства, на розробку правового положення і функціональних обов’язків різних органів і посадових осіб. Удосконалення системи менеджменту – не одноразовий захід, а динамічний процес вирішення проблем, які висуваються життям.

Сучасний менеджер органів внутрішніх справ – це професійний керівник, адміністратор, начальник відділу, відділення, який пройшов спеціальну (іноді багаторічну) підготовку в сфері менеджменту та регулярно підвищує кваліфікацію.

Для того щоб навчитись ефективно управляти колективом, менеджер повинен здобути відповідну освіту. Найбільш ефективним підходом у підготовці майбутніх керівників є навчання через діяльність. Але в нас немає можливості проводити експерименти над уже існуючими колективами. Отже, необхідно розробити тренінгові навчальні програми, які б відтворювали реальні управлінські ситуації.

Основою діяльності української вищої школи підготовки керівників має бути теза, що кожний менеджер повинен гідно представляти свою організацію. Менеджер – це посада, для якої є необхідними певні знання, освіта, навички в галузі права, психології, конфліктології, економіки, педагогіки, соціології тощо. Але основа основ – уміння спілкуватися з людьми. Менеджмент – це керування однієї людини іншими. Обрання менеджером правильного стилю менеджменту – запорука його успіху в будь-якій організації [849, c. 12].

Необхідно послідовно розширювати і поліпшувати систему підготовки і перепідготовки управлінського персоналу на всіх рівнях, включаючи вищий керівний персонал. Обов’язок керівника – вчитися управляти по-новому, на основі глибокого засвоєння теорії й практики менеджменту, наукової організації праці, нових методів планування й економічного стимулювання, застосування економіко-математичних методів і сучасної обчислювальної техніки, глибокого знання законодавства. У цьому відношенні необхідно критично вивчати досвід, накопичений найбільш розвинутими країнами.

Враховуючи специфіку роботи правоохоронних органів (наприклад, призначення керівника вищим органом), особливу увагу слід приділити тому, щоб провідні посади обіймали справжні лідери, які користуються повагою та авторитетом серед підлеглих. Якщо певний працівник органів внутрішніх справ за своїми якостями може бути рекомендований на керівну посаду, слід створити для нього відповідні умови для отримання освіти менеджера.

Підвищення кваліфікації менеджерів усіх рівнів повинна вестись цілеспрямовано та послідовно. В роботу державних органів, у тому числі і в органах внутрішніх справ, потрібно запроваджувати передові технології з наукового менеджменту, які напрацьовані у Західній Європі, США і Азії, що дасть можливість уникнути багатьох помилок, через які проходять українські організації, а також мати можливість більш простої інтеграції у міжнародне співтовариство.

Таким чином, менеджер органів внутрішніх справ – це особа, яка має фахову освіту (магістр менеджменту), практичні навички керування персоналом органів внутрішніх справ, притаманні лідеру риси характеру, нормативно закріплені повноваження, відповідний авторитет серед підлеглих, високу морально-етичну та правову свідомість.

Професіоналізм, вміння спілкуватися з підлеглими та громадськістю – основні критерії добору менеджерів органів внутрішніх справ. Менеджер – це професіонал, який надає свої послуги організації і досягає поставленої мети за допомогою найбільш ефективних способів, що не перечать законодавству та нормам моралі.

На основі нормативних актів, які регламентують поведінку персоналу ОВС та морально-етичні норми, що є основою діяльності керівників ОВС, створити „Кодекс етичної поведінки персоналу ОВС”.

Менеджери, перебуваючи на різних щаблях влади, сприяють впровадженню інноваційних технологій в діяльність державних органів. Менеджер в організації діяльності органів внутрішніх справ України повинен стати генератором позитивного досвіду.

Виходячи з зазначеного нормативно-правові акти ОВС України, що регламентують діяльність керівників ОВС, мають містити в собі:

 • критерії добору менеджерів на керівні посади в ОВС;

 • механізм призначення на керівні посади в ОВС та просування по службі, що ґрунтуються на демократичних принципах, виражених у конкурентній основі заміщення вакантних керівних посад;

 • критерії оцінки роботи керівників ОВС.

Слід підкреслити, що навчання керівного персоналу основам менеджменту для ефективної роботи повинно проходити, починаючи з навчання у вищих навчальних закладах МВС України. Працівники органів внутрішніх справ для обіймання посад менеджерів повинні мати відповідну фахову освіту – магістр менеджменту.

Потрібно провести перегляд навчальних планів вищих навчальних закладів системи МВС України відповідно до принципів якості та ефективності:

 • ввести зміни відповідно до сучасних стандартів та вимог, які висуваються до працівників ОВС;

 • узгодити із загальноєвропейськими критеріями освітньої діяльності кредитний розподіл навчальних годин та модульне вивчення дисциплін;

 • розробити чітку класифікацію посад у відповідності до отриманого рівня професійної освіти (бакалавр, магістр).

Для здійснення менеджменту ОВС потрібно, щоб працівники ОВС протягом усього навчання у вищих навчальних закладах вивчали основи наукового менеджменту. Слід приділити увагу впровадженню до навчального процесу в усіх вищих навчальних закладах МВС України таких дисциплін: „Вступ до менеджменту”, „Менеджмент організації”, „Менеджмент в ОВС”, „Менеджмент в кризових ситуаціях” відповідно до розроблених програм.

Менеджмент – основа організаційної діяльності, вихідна точка і кінцевий результат у галузі вивчення дисциплін управлінського циклу. Завдання професорсько-педагогічного складу у вищих навчальних закладах МВС України полягає в тому, щоб на основі одержаної професійної підготовки прищепити знання та навички професійного менеджменту, що допоможе правильно організувати систему менеджменту, приймати найбільш ефективні рішення, забезпечувати їх оптимальне виконання, а також дати необхідне уявлення про способи і шляхи подальшого вдосконалення менеджменту в галузі охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю, допомогти оволодінню науковими методами організації менеджменту та праці.

Психологічні дослідження свідчать, що існують визначені умови, за яких краще здійснюється розвиток колективних зв’язків, краще відбувається процес спільної роботи. Збіг характерів, спільність інтересів, схильностей, просто симпатії відіграють значну роль у створенні сприятливого «психологічного клімату» в колективі.

Інформованість сприяє згуртованості як колективу зокрема, так і системи в цілому. Систематичність інформації, її повнота, своєчасна обробка і науковий аналіз значно підвищують оперативну поінформованість, а відтак, і ефективність службової діяльності органів внутрішніх справ. Використання технологій паблік рилейшнз сприятиме підвищенню ефективності діяльності органів внутрішніх справ, поглибленню довіри громадськості до міліції. В цьому контексті великого значення набуває правильна організація роботи штабних підрозділів органів внутрішніх справ як важливого інструменту впливу керівника на підпорядковану структуру а також як лінії зв’язку з іншими підрозділами, організаціями, установами. За допомогою штабу менеджер може здійснювати планування діяльності організації, а також контроль за виконанням прийнятих рішень.

Ефективні менеджери повинні володіти сучасними методиками впливу на підпорядкований їм колектив. У минуле мають відійти карально-репресивні способи примусу. Соціально-психологічне мотивування працівників до більш високих професійних здобутків є основою інноваційних моделей менеджменту.

Керівник, який працює в органах внутрішніх справ, повинен удосконалювати менеджмент персоналу органів внутрішніх справ. Значну допомогу в удосконаленні організаційно-керівної діяльності можуть надати штабні підрозділи органів внутрішніх справ України. За їх допомогою менеджер матиме можливість впливати на організаційно-керівну діяльність.

Сьогодні важливим є зменшення навантаження на працівників міліції за рахунок відмежування від них функціональних обов’язків, які не мають значного позитивного ефекту в правоохоронній галузі, особливо в діяльності адміністративних служб міліції. Наприклад, необхідно зменшити кількість форм організаційно-звітної документації, складання якої забирає значну частину часу, спростити провадження у справах про адміністративні правопорушення тощо. Однак такі заходи потребують удосконалення законодавства.

У нормативно-правові акти, що регламентують діяльність в ОВС, необхідно внести відповідні зміни:

 • провести кодифікацію чинної нормативної бази з метою усунення дублювань норм загальних основ стосовно проходження служби працівниками ОВС;

 • прийняти закон „Про персонал органів внутрішніх справ України” в якому б були використані сучасні підходи до проходження служби рядовим та начальницьким складом ОВС України;

 • створити стандартні посадові інструкції, які б містили чіткі алгоритми прийняття певних рішень у типових ситуаціях;

 • звести до мінімуму кількість положень, інструкцій, наказів, рішень щодо здійснення організаційно-керівної діяльності.

Наукова організація діяльності та раціональне використання персоналу органів внутрішніх справ сприятиме кращому виконанню правоохоронних функцій. Навіть у складних, кризових ситуаціях менеджер повинен знаходити позитивні сторони і використовувати їх для підвищення продуктивності праці. Конфлікти, які досить часто виникають у кожній організації, ефективний менеджер має використовувати для вдосконалення політики стосовно добору та просування по службі персоналу ОВС.

Керівник, який не просто виконує організаційні функції, а є професіоналом-менеджером, з відповідними знаннями, вміннями та навичками, з відповідною юридичною, психологічною та педагогічною підготовкою, може створити команду для досягнення цілей підвищення ефективності діяльності ОВС та удосконалення якості правоохоронних послуг, які надають органи внутрішніх справ.

Створення команди, в якій всі члени доповнюють та можуть замінити один одного, є одним із завдань менеджера. Зрозуміло, що таке гармонічне поєднання різних особистостей надскладне завдання, а тому менеджер повинен так спланувати роботу з добору персоналу організації, щоб під час формування колективу отримувати найвищу віддачу від кожного працівника.

Отже, менеджмент в ОВС – це безперервний і динамічний процес, спрямований на досягнення найвищої продуктивності праці персоналу ОВС з урахуванням характеру та специфіки завдань, які вони вирішують на основі досягнень науки та передового досвіду. Менеджмент в ОВС виявляється в тому, що на зміну сьогоденним рекомендаціям, які стають загальною нормою трудової діяльності, приходять більш досконалі прийоми, технології, заходи і методи виконання службових завдань.

Тільки за умови постійної мотивації персоналу ОВС, яка полягає у відповідній винагороді за надання правоохоронних послуг та у забезпеченні при постійній підтримці з боку держави соціального захисту працівників ОВС та членів їх сімей (надання соціальних пільг та гарантій), стає можливим формування ресурсу успіху як певного підрозділу так і в цілому органів внутрішніх справ.

Технології менеджменту – це науково обґрунтовані організаційно-керівні заходи спрямовані на підвищення ефективності діяльності ОВС та підвищення якості надання правоохоронних послуг населенню. Для оптимізації діяльності органів внутрішніх справ менеджер повинен постійно і цілеспрямовано впроваджувати передові організаційні та інформаційно-технічні технології менеджменту.

Науковий менеджмент в ОВС немислимий без ретельного планування. Планування в діяльності ОВС є основою в розслідуванні злочинів і пошуку доказів. Воно складається із правильного і своєчасного визначення завдань розслідування, побудови версій, розроблення шляхів і способів їх перевірки, забезпечення максимально широкого використання технічних способів і найбільш доцільних тактичних прийомів. Плануючи роботу підрозділу, менеджер повинен визначити, які слідчі дії необхідні, а також як найбільш правильно провести їх, щоб забезпечити розкриття, повне і об’єктивне розслідування злочину. Планування розслідування в ОВС, де в боротьбі із злочинністю беруть участь працівники різних служб, має особливе значення, є наслідком раціональної організації праці. Правильно організований процес планування дозволяє закінчити слідство у встановлені законом терміни, дисциплінує працівника ОВС, забезпечує повноту і об’єктивність слідства, врешті-решт сприяє вирішенню основного завдання наукової організації організаційної діяльності – отримання максимального ефекту при найменшій витраті слідчим часу, сил і способів. Практичним відтворенням планування є план роботи, який повинен містити конкретну мету, визначені завдання, тому його можна ще розглядати як сукупність заходів, спрямованих на досягнення цілей. Для втілення плану в життя обирають найбільш оптимальні методи, умови і тактика, за допомогою яких ці заходи будуть виконуватись, терміни виконання. Планування не обмежується тільки складанням плану, необхідно організувати його виконання.

Планування роботи та економія часу безпосередньо пов’язані з правильною організацією робочого місця кожного працівника. Якщо підібрано зручні меблі, що відповідають характеру виконуваної робити, правильно розташовані сейфи, шафи, картотеки, якщо всі службові документи реєструються і зберігаються за визначеною системою, що сприяє швидкому їх пошуку, то все це позитивно позначиться і на продуктивності праці. Завдання менеджера створити належні умови праці як собі особисто, так і членам підпорядкованого колективу. За умови раціоналізації організаційної діяльності в органах внутрішніх справ зросте відповідно і такий головний показник міліції, як рівень розкриття правопорушень. А це в свою чергу матиме значний вплив на профілактику правопорушень.

Рішення – це та основна форма організаційної діяльності, в якій полягає зміст праці керівника. Однак це не означає, що робота менеджера зводиться виключно до збору інформації, її перероблення, генерування ідей і вибору варіантів рішення. Організаційне рішення – це сукупність результатів творчого процесу суб’єкта і дій колективу як об’єкта менеджменту з розв’язання конкретної ситуації, яка виникла в зв’язку з функціонуванням організації як системи.

Важливою передумовою підвищення ефективності організаційних рішень, що здійснюються, є визначення складу показників, які контролюються, у ході виконання рішень, результативності їх реалізації.

Показниками ефективності системи менеджменту в ОВС в цілому, і особливо в надзвичайних умовах, є реальні результати діяльності підрозділів, результати охорони громадського порядку, організованість і дисципліна членів підрозділів у процесі виконання покладених завдань. А також рівень керованості та рівень активності членів підрозділів, установка керівника на реально прогнозовану перспективу, винахідливість, ініціатива, ділова направленість керівника для досягнення конкретної мети, дотримання законності всіма учасниками процесу менеджменту.

Загальнонаукові та спеціальні методи організаційно-правової діяльності в органах внутрішніх справ, базуючись на досягненнях науки та техніки, розвитку інформаційних мереж, є основою для здійснення інноваційного менеджменту. Впровадження технологій наукового менеджменту в діяльність органів внутрішніх справ сприятиме підвищенню ефективності діяльності та якості надання правоохоронних послуг.

Планування є основою менеджменту в органах внутрішніх справ. Завдяки вмілому особистому плануванню та вмінню навчити ефективному плануванню підлеглих менеджер може не лише з’ясувати позитивні можливості раціонального використання часу органами внутрішніх справ України, а й значно поліпшити умови праці службовців, надати їм можливість для повноцінного відпочинку, розвитку особистості, оздоровлення.

Слід наголосити, що для здійснення менеджменту в органах внутрішніх справ необхідно постійно вдосконалювати інформаційне забезпечення менеджменту. При цьому інформаційне забезпечення має включати не лише комп’ютерне оснащення підрозділів органів внутрішніх справ і створення інформаційних мереж, а й відповідну підготовку всіх працівників щодо використання новітніх технічних способів у практичній діяльності. Механізація праці менеджерів за допомогою організаційної й обчислювальної техніки як форми наукового менеджменту в органах внутрішніх справ України також сприятиме більш ефективній та раціональній роботі колективу.

На основі вивчення інформаційних та науково-технічних технологій менеджменту в ОВС України провести такі заходи:

 • доведення до персоналу відомчих нормативо-правових актів через засоби масової інформації МВС України;

 • розробка єдиної електронної системи планів та контрольно-облікових документів;

 • удосконалення системи відомчих сайтів в електронній мережі.

Внутрішньо та зовнішньоорганізаційні форми менеджменту повинні бути регламентовані законодавчими та внутрішньовідомчими нормативними актами, а також чіткими посадовими інструкціями, що сприятиме підвищенню ефективності діяльності ОВС. Основним критерієм під час розробки нормативно-правових актів, які регламентують повсякденну роботу органів внутрішніх справ та діяльність під час надзвичайних умов як вираження організаційних рішень, має бути ефективність. Вони мають базуватись та сприяти виявленню та узагальненню передового досвіду роботи в органах внутрішніх справ.

Особливої ваги вміння ефективної організації менеджменту в органах внутрішніх справ України набуває в надзвичайних умовах. Знання та використання наукових підходів до прийняття організаційних рішень – запорука правильних дій підрозділу у кризовій ситуації.

Колективні, колегіальні форми прийняття організаційних рішень в органах внутрішніх справ України, проведення штабних навчань допомагають накопиченню високого рівня знань у керівників усіх ланок, відпрацюванню необхідних розумових узагальнень щодо ситуацій, які виникають.

Для підвищення ефективності організаційних рішень в органах внутрішніх справ необхідне відпрацювання певних алгоритмів дій в тих або інших ситуаціях. Чим менше часу витрачається керівником та його підлеглими на роздуми щодо прийняття рішення, тим ефективнішою є робота органу внутрішніх справ. Організаційно-правові основи менеджменту ОВС – закріплені нормативно-правовими актами взаємовідносини персоналу ОВС, як у внутрішньо-організаційній сфері, так і під час надання правоохоронних послуг населенню.

У практичному сенсі запровадження принципів та технологій менеджменту сприятиме вдосконаленню діяльності ОВС України та поглиблення євроінтеграційниих процесів, що відбуваюся у нашій державі.

Таким чином, менеджмент в органах внутрішніх справ – це 1) сучасна комплексна система навчання, добору та просуванні по службі працівників органів внутрішніх справ, що базується на поєднанні сучасних психологічних та педагогічних технологій, які мають якості, необхідні для найбільш оптимального і досконалого здійснення організаційної діяльності в органах внутрішніх справ; 2) ефективне функціонування організаційно-правової системи забезпечення діяльності персоналу органів внутрішніх справ, що ґрунтується на концепції постійного вдосконалення якості виконання функціональних обов’язків та зростання рівня задоволення соціальних потреб працівників ОВС; 3) оптимальна діяльність органів внутрішніх справ України, основою якої є стратегія ефективності, спрямована на підвищення якості обслуговування населення, що базується на передових методах наукового менеджменту, досягненнях в інших галузях науки і правових нормах українського законодавства.


Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Скачать, 371.39kb.
Поиск по сайту:

Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru