Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів фізика

Загрузка...
Поиск по сайту:


страница2/6
Дата17.03.2012
Размер1.6 Mb.
ТипДокументы
Учні повинні знати
Основні вимоги
Учні повинні знати
1. Теплові явища
Основні вимоги
2. Електричні явища
Основні вимоги
3. Електромагнітні явища
Основні вимоги
Учні повинні вміти
4. Світлові явища
Основні вимоги
1. Основи кінематики
Основні вимоги
2. Основи динаміки
Основні вимоги
Учні повинні знати
3. Закони збереження
Основні вимоги
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6

Рівень В

(додатково до вимог, зазначених у рівні А)

^ Учні повинні знати:

 • принцип дії гідравлічного преса;

 • причини, що обумовлюють існування атмосфери,
  зменшення атмосферного тиску з висотою.

Учні повинні вміти:

 • застосовувати основи молекулярно-кінетичної
  теорії для пояснення залежності тиску від температури
  та зміни об'єму газу;

 • користуватися формулою для розрахунку сили тиску, яку розвиває гідравлічний прес;

 • пояснювати більш складні приклади використан-ня основних положень та законів гідро- й аеростатики;

 • розв'язувати задачі, що вимагають комплексного
  використання 2—3-х формул.

5. Робота і потужність. Енергія

(13 год)

Робота сили, що діє у напрямі руху тіла. Потужність. Прості механізми. Умова рівноваги важеля. Момент сили. Рівність робіт при використанні механізмів, ККД механізму.

Потенціальна енергія піднятого тіла, стиснутої пру-жини. Кінетична енергія рухомого тіла. Перетворення одного виду механічної енергії в інший. Енергія річок і вітру. Екологічні характеристики джерел енергії.

Фронтальні лабораторні роботи

 1. З'ясування умови рівноваги важеля.

(9. Визначення ККД під час піднімання тіла по по-хилій площині.)

Демонстрації

 1. Визначення роботи під час переміщення тіла.

 2. Будова і дія важеля, блоків.

 3. Момент сили. Правило моментів.

 4. Рівність роботи під час використання простих ме-
  ханізмів.

 5. Потенціальна енергія піднятого над Землею тіла і
  деформованої пружини.

 6. Перехід одного виду механічної енергії в інший.

 7. Виконання роботи за рахунок кінетичної енергії тіла.

 8. Дія водяної турбіни (на моделі).

^ ОСНОВНІ ВИМОГИ

Рівень А

Учні повинні знати:

 • поняття механічної роботи, потужності;

 • формули механічної роботи, моменту сили;

 • приклади, що ілюструють наявність потенціаль-
  ної та кінетичної енергій.

Учні повинні вміти:

 • розпізнавати в різних механічних пристроях і в
  живій природі прості механізми і застосовувати до них
  поняття моменту сили, роботи;

 • розв'язувати задачі із застосуванням формул:

А=Fs; N = ; F1l1=F2l2.

На даному рівні засвоєння матеріалу не слід вимагати знань про блок — різновид важеля, формул, що стосу-ються енергії.

Рівень В

(додатково до вимог, зазначених у рівні А)

^ Учні повинні знати:

 • блок — це різновид важеля;

 • пояснення змісту понять: енергія, потенціальна
  та кінетична енергії.

Учні повинні вміти:

• застосовувати блок.

Екскурсія

Можливі об'єкти екскурсії: будівельний майданчик, механічний цех або ремонтна майстерня, водопровідна мережа, ГЕС, елеватор, машинно-тракторний парк, тваринницька ферма, млин, вітро- або гідроелектрична малопотужна станція, поливальна установка.

8-й КЛАС

(2 год на тиждень, усього 68 год)

^ 1. Теплові явища

(22 год)

Тепловий рух. Внутрішня енергія. Два способи зміни внутрішньої енергії: робота і теплопередача. Види теп-лопередачі. Засоби зменшення теплових втрат.

Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини. Питома теплота згоряння палива. Плавлення і тверднення тіл. Температура плавлення. Питома теплота плавлення.

Випаровування і конденсація. Кипіння. Температура кипіння. Питома теплота пароутворення.

Пояснення змін агрегатних станів речовини з точки зору молекулярно-кінетичних уявлень.

Перетворення енергії в механічних і теплових про-цесах. Двигун внутрішнього згоряння. Парова турбіна. Теплові двигуни і охорона природи.

Фронтальні лабораторні роботи

1. Порівняння кількості теплоти під час змішування води з різною температурою.

(2. Визначення питомої теплоємності твердого тіла.)

Демонстрації

 1. Модель теплового руху.

 2. Нагрівання тіл у процесі виконання роботи та теп-
  лопередачі.

 3. Теплопровідність твердих тіл, рідин і газів.

 4. Конвекція в рідинах і газах.

 5. Нагрівання тіл випромінюванням.

 6. Порівняння теплоємностей тіл однакової маси.

 7. Калориметр і способи користування ним.

 8. Спостереження за процесами плавлення і тверд-
  нення кристалічного тіла.

 9. Сталість температури кипіння води.
 1. Випаровування різних рідин.

 2. Охолодження рідин під час випаровування.

 3. Будова та дія парової турбіни.

^ ОСНОВНІ ВИМОГИ Рівень А

Учні повинні знати:

 • поняття: внутрішня енергія, теплопередача i ро-
  бота як способи зміни внутрішньої енергії, теплопро-
  відність, конвекція, кількість теплоти, питома теп-
  лоємність речовини, питома теплота згоряння палива,
  питома теплота плавлення і пароутворення;

 • формули для підрахунку кількості теплоти, що
  витрачається під час зміни температури тіла, агрегат-
  них станів речовини, згоряння палива;

 • прояв теплових процесів у навколишньому сере-
  довищі, застосування їх у техніці (в теплових двигунах,
  технічних пристроях і приладах).

Учні повинні вміти:

 • пояснювати теплові явища і процеси на основі
  положень молекулярно-кінетичної теорії;

 • користуватися термометром і калориметром;

 • знаходити за таблицями значення питомої тепло-
  ємності речовини, питомої теплоти згоряння палива,
  питомої теплоти плавлення і пароутворення та пояс-
  нювати, що означає це число;

 • розв'язувати найпростіші задачі із застосуванням
  формул:

Q = ст(t2 – t1); Q =m; Q = Lт;Q = qт.

Рівень В

(додатково до вимог, зазначених у рівні А)

Учні повинні знати:

 • явище випромінювання; графіки перебігу тепло-
  вих процесів;

 • принцип роботи парової турбіни.

Учні повинні вміти:

 • пояснювати якісні задачі із застосуванням поло-
  жень молекулярно-кінетичної теорії;

 • розв'язувати задачі з використанням рівняння
  теплового балансу;

• виконувати фізичні досліди, що ілюструють теп-лові явища, робити спостереження, виготовляти прості фізичні прилади (калориметр, турбіну, термос тощо).

^ 2. Електричні явища

(23 год)

Електризація тіл. Два роди зарядів. Взаємодія за-ряджених тіл. Електричне поле.

Дискретність електричного заряду. Електрон. Будова атомів. Електричний струм. Гальванічні елементи. Аку-мулятори. Електричне коло. Електричний струм у ме-талах. Сила струму. Амперметр.

Електрична напруга. Вольтметр.

Електричний опір.

Закон Ома для ділянки електричного кола. Пито-мий опір. Реостати. Види з'єднань провідників.

Робота і потужність струму. Кількість теплоти, що виділяється в провіднику зі струмом. Лампа розжарю-вання. Електронагрівальні прилади. Розрахунок елект-роенергії, що споживається побутовими елект-роприладами. Коротке замикання. Плавкі запобіжники.

Фронтальні лабораторні роботи

3. Складання електричного кола та вимірювання сили
струму в різних його ділянках.

 1. Вимірювання напруги на різних ділянках елек-
  тричного кола.

 2. Регулювання сили струму реостатом.

 3. Визначення опору провідника за допомогою ам-
  перметра і вольтметра.

 4. Визначення роботи і потужності електричного
  струму.

 5. Визначення ККД установки з електричним на-
  грівником.

Демонстрації

 1. Електризація різних тіл.

 2. Взаємодія наелектризованих тіл. Два роди зарядів.

 3. Будова і принцип дії електроскопа.

 4. Подільність електричного заряду.

 5. Джерела струму: гальванічні елементи, акуму-лятори.

 1. Складання електричного кола.

 2. Вимірювання сили струму амперметром.

 3. Вимірювання напруги вольтметром.

 4. Залежність струму від напруги на ділянці кола і
  від опору цієї ділянки.
 1. Вимірювання опорів.

 2. Залежність опору провідників від довжини, площі
  поперечного перерізу і матеріалу.

 3. Будова і принцип дії реостатів.

 4. Послідовне і паралельне з'єднання провідників.

 5. Нагрівання провідників струмом.

^ ОСНОВНІ ВИМОГИ

Рівень А

Учні повинні знати:

 • поняття: електричний струм у металах, напрям
  електричного струму, електричне коло, сила струму,
  електричний опір, електрична напруга, питомий елек-
  тричний опір, потужність, робота;

 • закон Ома для ділянки кола;

 • формули для розрахунку: сили струму, опору про-
  відника за його довжиною і площею поперечного пере-
  різу, роботи і потужності електричного струму, кількості
  теплоти, що виділяється в провіднику зі струмом;

 • про дискретність електричного заряду; існування
  електрона, існування електричного поля;

 • використання в побуті й техніці понять і законів
  (лампа розжарювання, електронагрівальні прилади,
  електромагніти, електродвигуни), необхідність економії
  теплової та електричної енергії.

Учні повинні вміти:

 • застосовувати положення електронної теорії для
  пояснення електризації тіл при їх дотику, пояснювати
  існування електричного струму в металах, причини електричного опору;

 • креслити схеми найпростіших електричних кіл,
  складати електричне коло за схемою, вимірювати силу
  струму в колі, напругу на кінцях провідника, користу-ватися реостатом;

• розв'язувати задачі на застосування закону Ома і таких формул:

I=; R=p; A=IUt; Q=I2Rt;

 • знаходити за таблицями значення питомого опору
  провідника;

 • знімати покази електролічильника та обчислювати
  кошторис витраченої електроенергії.

Рівень В

(додатково до вимог, зазначених у рівні А)

Учні повинні знати:

 • закономірності послідовного і паралельного з’єд-
  нань провідників;

 • будову і принцип дії гальванічних елементів та
  акумуляторів.

Учні повинні вміти:

 • використовувати основні положення електронної
  теорії для пояснення існування провідників та ді-
  електриків, нагрівання провідників під час проходжен-
  ня в них електричного струму;

 • пояснювати характер зміни опору при з'єднанні
  провідників;

 • розв'язувати розрахункові задачі з використанням
  формул послідовного і паралельного з'єднань провідників.

^ 3. Електромагнітні явища

(9 год)

Магнітне поле струму. Електромагніти та їх за-стосування. Постійні магніти. Магнітне поле Землі. Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Електрови-мірювальні прилади. Електродвигун постійного струму.

Фронтальні лабораторні роботи

9. Складання електромагніту і випробування його дії. (10. Вивчення електричного двигуна постійного струму.)

Демонстрації

 1. Виявлення магнітного поля провідника зі струмом.

 2. Розташування магнітних стрілок навколо прямого провідника і котушки зі струмом.

 3. Підсилення магнітного поля котушки зі струмом
  введенням у неї залізного осердя.

4. Використання електромагнітів (в електромаг-
нітному підйомному крані, електромагнітному дзвінку,
реле, телеграфі).

 1. Взаємодія постійних магнітів.

 2. Магнітне поле Землі.

 3. Рух прямого провідника і рамки зі струмом у маг-
  нітному полі.

 4. Будова і дія електричного двигуна постійного струму.

 5. Будова електровимірювальних приладів.

^ ОСНОВНІ ВИМОГИ

Рівень А

Учні повинні знати:

 • факт існування магнітного поля і його властивості;

 • дослід Ерстеда, що виявляє магнітну дію струму;
 • конфігурацію магнітних ліній магнітного поля
  прямого струму;

 • будову електромагніту і принцип дії приладів, у
  яких він використовується — підйомні пристрої, елек-
  тричний дзвінок;

• будову і принцип дії електродвигуна;

Учні повинні вміти:

 • зображати магнітні лінії прямолінійного провід-
  ника і котушки зі струмом;

 • складати електромагніт із деталей;

 • розв'язувати прості якісні задачі.

Рівень В

(додатково до вимог, зазначених у рівні А)

Учні повинні знати:

• конфігурацію магнітних ліній магнітного поля ко-
тушки зі струмом;

• магнітне поле Землі (природні магніти).
^ Учні повинні вміти:

 • пояснювати принцип дії телеграфу, електромаг-
  нітного реле,

 • зображати магнітне поле котушки зі струмом, кон-
  струювати електромагніти й електродвигуни постійно-
  го струму.

^ 4. Світлові явища

(10 год)

Джерела світла. Прямолінійне поширення світла. Пояснення сонячного і місячного затемнень.

Відбивання світла. Закони відбивання. Плоске дзеркало.

Заломлення світла. Лінза. Фокусна відстань. По-будова зображень, що дає тонка лінза. Оптична сила лінзи. Око. Окуляри. Фотоапарат.

Фронтальна лабораторна робота 11. Одержання зображень за допомогою лінзи.

Демонстрації

 1. Прямолінійне поширення світла.

 2. Відбивання світла.

 3. Закони відбивання світла.

 4. Зображення в плоскому дзеркалі.

 5. Заломлення світла.

 6. Хід променів у лінзах.

 7. Одержання зображень за допомогою лінз.

 8. Модель ока.

 9. Будова й дія фотоапарата і проекційного апарата.

 10.  Визначення фокусної відстані та оптичної сили лінзи.


^ ОСНОВНІ ВИМОГИ

Рівень А

Учні повинні знати:

• поняття: прямолінійність поширення світла, від-
бивання і заломлення світла, оборотність світлових про-менів, фокусна відстань лінзи, оптична сила лінзи;

 • закон відбивання світла;

 • практичне застосування основних понять і законів
  у вивчених оптичних приладах.

Учні повинні вміти:

 • будувати хід променів на межі двох середовищ, у
  плоскопаралельній пластинці, в лінзах;

 • будувати зображення предмета в плоскому дзер-
  калі та тонкій лінзі;

 • одержувати зображення предмета за допомогою
  лінзи, визначати її фокусну відстань;

 • розв'язувати якісні задачі з використанням знань
  про світлові явища та обчислювати оптичну силу
  лінзи.

Рівень В

(додатково до вимог, зазначених у рівні А)

Учні повинні знати:

 • закон заломлення світла;

 • роль окулярів у виправленні дефектів зору.

Учні повинні вміти:

 • будувати зображення предмета, розміщеного на
  будь-якій відстані від опуклої лінзи та перед угнутою
  лінзою;

 • розв'язувати розрахункові задачі з використанням
  законів відбивання і заломлення світла.

Екскурсія


Можливі об'єкти екскурсії: машинно-тракторний парк, сільськогосподарське чи промислове підпри-ємство, агролабораторія, ветеринарна лабораторія, ме-ханічні та електромеханічні майстерні, ливарні ви-робництва тощо.


9-й КЛАС

(2,5 год на тиждень, усього 85 год)

^ 1. Основи кінематики

(20 год)

Механічний рух. Відносність руху. Система відліку. Матеріальна точка. Траєкторія. Шлях, переміщення. Миттєва швидкість. Прискорення. Рівномірний і рівноприскорений рухи. Прискорення вільного падіння. Графіки залежності кінематичних величин від часу в рівномірному і рівноприскореному рухах.

Рівномірний рух по колу. Доцентрове прискорення. Період і частота.

Фронтальна лабораторна робота

1. Визначення прискорення тіла при рівноприско-реному русі.

Демонстрації

 1. Відносність руху.

 2. Прямолінійний і криволінійний рухи.

 3. Спідометр.

 4. Додавання переміщень.
 1. Падіння тіл у повітрі та розрідженому просторі
  (трубка Ньютона).

 2. Визначення прискорення при вільному падінні.

 3. Напрям швидкості під час руху по колу.

 4. Стробоскоп.

^ ОСНОВНІ ВИМОГИ Рівень А

Учні повинні знати:

 • поняття: матеріальна точка, система відліку, шлях,
  переміщення, швидкість, прискорення, період, частота
  для розглянутих видів механічного руху;

 • провідні ідеї: відносність механічного руху, основна
  задача механіки;

• рівняння, що описують прямолінійний рівномір-
ний і рівноприскорений рухи.

Учні повинні вміти:

 • вимірювати і робити найпростіші розрахунки фі-
  зичних величин: часу, відстаней, швидкостей, прискорень;

 • користуватися динамометром, масштабною ліній-
  кою, секундоміром, приладом для визначення при-
  скорення у рівноприскореному русі;

 • читати й будувати графіки залежності кінематич-
  них величин від часу в рівномірному і рівнопри-
  скореному рухах;

 • розв'язувати найпростіші задачі на визначення
  швидкості, прискорення, шляху і переміщення для роз-
  глянутих видів руху;

 • зображати на кресленні під час розв'язування за-
  дач напрями векторів , , та їх проекції на коор-
  динатну вісь.

Рівень В

(додатково до вимог, зазначених у рівні А)

Учні повинні знати:

 • виведення формули доцентрового прискорення;

 • правило додавання переміщень і швидкостей під
  час розгляду руху тіла в системі відліку, що рухається
  відносно іншої;

 • про послідовність кроків у науковому пізнанні
  кінематики руху матеріальної точки.

Учні повинні вміти:

 • записувати рівняння руху за даним графіком;

 • будувати графік зміни однієї величини за графіком
  іншої;

 • розв'язувати типові задачі про кінематику руху
  матеріальної точки.


^ 2. Основи динаміки

(32 год)


Перший закон Ньютона. Інерційна система відліку.

Маса. Сила. Другий закон Ньютона. Додавання сил. Третій закон Ньютона.

Гравітаційні сили. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння, центр мас. Рух тіла з початковою швидкістю під дією сили тяжіння. Рух штучних супутників. Розра-хунок першої космічної швидкості.

Сила пружності. Закон Гука.

Вага тіла, що рухається з прискоренням вертикаль-но. Невагомість. Сила тертя. Коефіцієнт тертя.

Принцип відносності Галілея. (Умови рівноваги тіл.)

Фронтальні лабораторні роботи

 1. Визначення жорсткості пружини.

 2. Визначення коефіцієнта тертя ковзання.

 3. Вивчення руху тіла, кинутого горизонтально.

 4. Вивчення рівноваги тіл під дією кількох сил.

 5. Вивчення руху тіла по колу під дією сил пруж-
  ності й тяжіння.

Демонстрації

 1. Прояв інерції.

 2. Порівняння мас тіл.

 3. Вимірювання сил.

 4. Другий закон Ньютона.

 5. Додавання сил, що діють на тіло під кутом одна
  до одної.

 6. Третій закон Ньютона.

 7. Центр мас тіла.

 8. Вага тіла під час прискореного піднімання та падіння.

9. Залежність дальності польоту тіла від кута кидання.
10. Невагомість.

 1. Залежність сили пружності від деформації.

 2. Сили тертя ковзання і кочення.

 3. Відцентрові механізми.

 4. Рівновага тіл під дією кількох сил.

 5. Види рівноваги тіл.^ ОСНОВНІ ВИМОГИ

Рівень А

Учні повинні знати:

 • поняття: інертність, маса, сила, інерційна система
  відліку, центр мас;

 • закони і принципи: закони Ньютона, закон все-
  світнього тяжіння, закон Гука, залежність сили тертя
  від сили тиску, принцип відносності Галілея;

 • практичне застосування: рух штучних супут-
  ників, транспорту по прямолінійній і коловій трає-
  кторіях, вантажопідйомники, рівновага тіл, що обер-
  таються.

Учні повинні вміти:

 • вимірювати і робити найпростіші обчислення фі-
  зичних величин: прискорення, маси, сили;

 • користуватися динамометром;

 • читати й будувати графік залежності сили пруж-
  ності від деформації;

 • зображати на кресленні до задач напрями век-
  торів швидкості, прискорення, сили та визначати їх
  проекції на обрані осі координат;

 • розв'язувати найпростіші задачі щодо визначення
  величин, які характеризують рух одного або двох взає-
  мозв'язаних тіл, керуючись відповідним алгоритмом дій.

Рівень В

(додатково до вимог, зазначених у рівні А)

^ Учні повинні знати:

• застосування законів до руху тіл по параболі під
дією сили тяжіння.

Учні повинні вміти:

 • з'ясовувати залежності у законах;

 • розкривати механізм виникнення сили пружності
  внаслідок деформації, сили тертя, зміни ваги під час прискореного руху, причини невагомості й перевантаження;

 • розраховувати гальмівний шлях, першу космічну
  швидкість;

 • розв'язувати задачі середнього рівня складності, в тому числі задачі на рух: по параболі під дією сили тяжіння, на поворотах, по коловій траєкторії у вертикальній або горизонтальній площинах під дією сили тяжіння сили пружності, по похилій площині за наявності сили тертя; на рівновагу тіл, що мають вісь обертання.

^ 3. Закони збереження

(19 год)

Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух. Будова ракети. Внесок українських учених у роз-виток космонавтики (Ю.В.Кондратюк, С.П.Корольов). Значення праць К.Е.Ціолковського для космонавтики. Успіхи в освоєнні космічного простору.

Механічна робота. Потенціальна і кінетична енергії. Закон збереження енергії в механічних процесах. За-лежність тиску рідини від швидкості її течії. Підіймальна сила крила літака. Значення робіт М.Є.Жуковського для розвитку авіації. Розвиток авіації в Україні. Екологічні аспекти розвитку авіації та космонавтики.

Фронтальна лабораторна робота

7. Вивчення закону збереження механічної енергії.

Демонстрації

 1. Закон збереження імпульсу.

 2. Реактивний рух.

 3. Перехід потенціальної енергії в кінетичну і навпаки.

 4. Зміна енергії тіла під час виконання роботи.

 5. Залежність тиску рідини від швидкості її течії.

 6. Будова і принцип дії пульверизатора і водостру-
  минного насоса.

 7. Підіймальна сила крила літака.

 8. Карбюратор.

 9. Принципи дії вітряного двигуна (на моделі).^ ОСНОВНІ ВИМОГИ

Рівень А

Учні повинні знати:

 • поняття: імпульс, робота сили, потенціальна і кі-
  нетична енергії, потужність, ККД;

 • закон збереження імпульсу, закон збереження і перетворення енергії;

 • практичне застосування: ККД машин і механіз-
  мів, підіймальна сила крила літака.

Учні повинні вміти:

 • робити найпростіші розрахунки фізичних вели-
  чин: імпульсу, роботи, потужності, ККД;

 • розв'язувати прості задачі на визначення кіне-
  тичної та потенціальної енергій, на застосування за-
  конів збереження імпульсу та енергії.

Рівень В

(додатково до вимог, зазначених у рівні А)

Учні повинні знати:

 • робота сили тяжіння не залежить від траєкторії руху тіла;

 • потенціальна і кінетична енергії — величини відносні;

 • закони збереження діють лише в замкнених сис-
  темах тіл.

Учні повинні вміти:

 • пояснювати фізичний зміст визначення «робота
  сили пружності (сили тяжіння) дорівнює зміні потенці-
  альної енергії, взятої з протилежним знаком»;

 • наводити власні приклади дії законів збереження;

 • розв'язувати задачі середнього рівня складності.


1   2   3   4   5   6

Скачать, 146.97kb.
Поиск по сайту:

Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru