Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Пакет матеріалів

Загрузка...
Поиск по сайту:


страница6/9
Дата08.03.2012
Размер2.67 Mb.
ТипДокументы
В Виховання
Г Громадянськість
Д Дедукція
З Задатки
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Словник термінів з педагогіки


А

Актив – ініціативна група вихованців, яка усвідомлює вимоги керівника колективу і допомагає в організації діяльності колективу.

Атестація педагогів – комплексна перевірка, що здійснюється спеціальною атестаційною комісією з метою визначення рівня кваліфікації педагога, що дає їм змогу претендувати на присвоєння більш високого кваліфікаційного рівня.

Б


Бесіда – метод безпосереднього спілкування, який дає змогу одержати від співрозмовників інформацію, що цікавить учителя, за допомогою заздалегідь підготовлених запитань.

Безумовний рефлекс – природжений рефлекс, стереотипна реакція організму на біологічно значимі впливи зовнішнього чи внутрішнього середовища.

^ В


Виховання – цілеспрямований та спуціально організований процес формування якостей особистості.

Віковий період – відрізок життя людини, який досягає певного ступеня розвитку і має характерні особливості.

Відчуття – психічний процес, що полягає у відображенні мозком властивостей предметів і явищ, станів організму під безпосереднім впливом подразників на відповідні органи чуття.

Вправляння – виконання учнем певних дій з метою вироблення і закріплення необхідних навичок та позитивних норм поведінки.

Виховуючі ситуації – спеціально організовані педагогічні умови для формування в учнів мотивів позитивної умови для формування в учнів мотивів позитивної поведінки чи подолання недоліків.

Важковиховані – категорія осіб, в яких під впливом несприятливих для розвитку соціальних, психолого-педагогічних та методико-біологічних умов з'являється негативне ставлення до навчання, норм поведінки, відбувається зниження або втрата почуття відповідальності за свої вчинки.

Викладання – організація та управління вчителем пізнавальної діяльності учнів, в результаті чого відбувається розвиток і виховання школярів.

Вправи цілеспрямоване, багаторазове повторення учнями певних дій та операцій для формування навичок та вмінь.

Відставання – невиконання учнями вимог або однієї з них, наявне на одному з проміжних етапів навчального процесу.

Внутрішкільний контроль – систематична цілеспрямована перевірка адміністрацією школи роботи педагогічного колективу, окремого вчителя.

Вік – конкретна, відносно обмежена в часі ступінь фізичного і психічного розвитку людини.

Вікова криза – перехідний період від одного етапу вікового розвитку до іншого, що супроводжується різкими змінами психічного та фізичного розвитку.

^ Г


Громадянськість – духовно-моральна цінність, світоглядна і психологічна характеристика особистості, що визначає її обов’язок і відповідальність перед співвітчизниками, Батьківщиною.

Громадська думка – система загальних суджень людей, яка виникає в процесі їх діяльності і спілкування та виражає ставлення до різних явищ, подій, що становлять загальний інтерес.

^ Д


Дедукція процес переходу від судження, що виражає загальне положення, до судження, що виражає вужчі положення або частковий випадок.

Диспут – вільний, жвавий обмін думками, колективне обговорення питань, що хвилюють його учасників.

Дискусія – метод групового обговорення проблеми з метою з'ясування істини шляхом зіставлення різних думок.

Дитячі громадські організації – об'єднання громадян віком від 6 до 14 (молодіжні від 14 до 28) років, метою яких є діяльність, спрямована на реалізацію та захист прав і свобод, творчих здібностей, задоволення власних інтересів.

Дидактика – галузь педагогіки, що розробляє теорію навчання й освіти.

Державний стандарт загальної освіти – звіт норм і положень, що визначають державні вимоги до освіченості учнів і випускників шкіл на рівні початкової, базової та повної загальної середньої освіти, а також гарантії держави щодо її здобуття.

Дидактична мета – очікуваний, раніше запланований викладачем результат навчальної діяльності, спрямований на поліпшення засвоєння учнями знань, набуття вмінь та навичок.

Дисципліна – свідоме дотримання учнями правил і норм поведінки, чітке й організоване виконання ними своїх обов’язків, підпорядкування громадським інтересам.

Домашня робота – самостійне виконання учнями навчальних завдань після уроків.

Диференціація в освіті – процес та результат створення відмінностей між частинами освітньої системи.

Е


їЕмоції – елементарні переживання, що виникають у людини під впливом загального стану організму.

Ефективність виховання – співвідношення між метою виховання і результатами досягнутими у процесі формування особистості, соціальних груп.

^ З


Задатки – природні особливості людини, які є передумовою для розвитку індивіда.

Здібності – психічні властивості індивіда, що є передумовою успішного виконання певних видів діяльності.

Закономірності виховання – стійкі, повторювані, об’єктивно існуючі зв’язки у вихованні, реалізація яких сприяє ефективному розвитку особистості.

Заохочення – схвалення позитивних дій і вчинків з метою спонукання вихованців до їх повторення.

Здібності – потенційні можливості людини, які забезпечують їй більш високі, ніж в інших людей, показники в діяльності.

Знання – факти, відомості, наукові теорії, закони, поняття, системно закріплені у свідомості людини.

Зміст освіти – система наукових знань, практичних умінь і навичок, засвоєння й набуття яких закладає основи для розвитку та формування особистості.

Загальна середня освіта – цілеспрямований процес засвоєння систематизованих знань про природу, людину, суспільство, культуру та виробництво засобами пізнавальної та практичної діяльності, результатом якого є інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток особистості, що є основою для подальшої освіти і трудової діяльності.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Скачать, 235.87kb.
Поиск по сайту:

Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru