Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Питання для підготовки до здачі екзамену з курсу "Маркетинг" для студентів ІІІ курсу спец. 050206 денної форми навчання

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 40.05 Kb.
Дата19.03.2012
Размер40.05 Kb.
ТипДокументы
Подобный материал:

Питання для підготовки до здачі екзамену з курсу "Маркетинг" для студентів ІІІ курсу спец. 7.050206 денної форми навчання


 1. Історичні передумови виникнення маркетингу як способу ефективного управління господарською діяльністю.

 2. Сутність маркетингу, еволюція його визначення.

 3. Цілі підприємства та цілі маркетингу.

 4. Визначення та сутність понять, які становлять теоретичну основу маркетингу: нужда, потреба, попит, товар, обмін, угода, ринок.

 5. Елементи комплексу маркетингу: товар, ціна, система розподілу, система просування.

 6. Види маркетингу залежно від масштабів і сфери діяльності та виду товару.

 7. Види та завдання маркетингу підприємства, що діє в умовах різного співвідношення між попитом і пропозицією.

 8. Концепції діяльності підприємства на ринку.

 9. Поняття конс’юмеризму та біхейворизму.

 10. Вплив громадських рухів за захист прав споживачів та охорону навколишнього середовища на діяльність підприємства.

 11. Системний підхід до організації маркетингової діяльності підприємства.

 12. Маркетинг як циклічний і безперервний процес.

 13. Коротка характеристика основних етапів маркетингової діяльності підприємства.

 14. Функції маркетингу.

 15. Фактори, під постійним впливом яких знаходиться система маркетингу підприємства.

 16. Внутрішнє середовище маркетингу.

 17. Зовнішнє (макро- та мікро-) середовище маркетингу.

 18. Елементи мікросередовища: постачальники, посередники, клієнти, конкуренти, контактні аудиторії.

 19. Фактори макросередовища: економічне, політико-правове, техніко-технологічне, екологічне, демографічне, соціально-культурне середовище.

 20. Короткий зміст етапів проведення маркетингових досліджень.

 21. Метод кабінетних досліджень.

 22. Значення інформації для прийняття маркетингових рішень.

 23. Класифікація інформації.

 24. Можливі джерела отримання вторинної інформації, доцільність, переваги та недоліки її використання.

 25. Методи позакабінетних (польових) досліджень.

 26. Опитування: поштою, по телефону, особисте інтерв’ю.

 27. Правила складання листів опитування (анкет), характеристика можливих помилок, типи питань, приклади складання анкет.

 28. Кількісні методи польових досліджень.

 29. Якісні методи маркетингових досліджень, доцільність їх застосування.

 30. Зміст поняття кон’юнктури ринку.

 31. Методи прогнозування ринкових ситуацій.

 32. Модель поведінки покупців на споживчому ринку.

 33. Фактори, що впливають на поведінку покупців.

 34. Процес прийняття рішення про купівлю.

 35. Особливості купівлі товарів промислового призначення.

 36. Критерії вибору постачальників.

 37. Особливості прийняття посередником рішення про закупівлю.

 38. Поняття сигмента та процесу сегментування ринку.

 39. Принципи та критерії сегментування .

 40. Варіанти охоплення ринку: недиференційований маркетинг, диференційований маркетинг, концентрований маркетинг.

 41. Сутність стратегії маркетингу, значення стратегічного планування для ефективного господарювання.

 42. Маркетингові стратегії підприємства щодо товару.

 43. Маркетингові стратегії щодо ринку.

 44. Стратегії зростання: інтенсивного, інтеграційного, диверсифікаційного.

 45. Методи розробки стратегій маркетингу на основі матриць.

 46. Зміст та структура програми маркетингу.

 47. Методи розрахунку бюджету маркетингу.

 48. Поняття товару і товарної одиниці в теорії маркетингу.

 49. Три рівні товару.

 50. Сутність, цілі та завдання товарної політики підприємства.

 51. Поняття якості товару.

 52. Торговельна марка, її складові, вимоги до марочних товарів.

 53. Концепція життєвого циклу товару.

 54. Характеристика етапів життєвого циклу.

 55. Сутність та роль інновацій у маркетинговій діяльності підприємства.

 56. Основні етапи розробки товару-новинки.

 57. Поняття конкурентоспроможності товару.

 58. Фактори, що впливають на формування конкурентоспроможності товару та критерії її оцінки.

 59. Сутність, цілі та завдання цінової політики в системі "маркетинг – mix".

 60. Визначальні фактори цінової політики підприємства.

 61. Цілі ціноутворення.

 62. Методи встановлення цін.

 63. Структура ціни.

 64. Класифікація цін за різними принципами.

 65. Види цін.

 66. Поняття цінової стратегії.

 67. Види цінових стратегій.

 68. Державна політика регулювання цін.

 69. Поняття системи збуту та її складові елементи.

 70. Канал збуту, його рівні, характеристика каналів збуту різних рівнів.

 71. Функції каналів збуту.

 72. Види збутових маркетингових систем (багатоканальні, горизонтальні, вертикальні).

 73. Розвиток вертикальних збутових маркетингових систем, їх різновиди (керовані, корпоративні, договірні).

 74. Маркетингові рішення щодо структури каналу збуту та схема їх прийняття.

 75. Характеристика інтенсивного, селективного та виключного збуту.

 76. Поняття товароруху, його цілі, функції.

 77. Значення і місце системи маркетингових комунікацій у комплексі маркетингу.

 78. Елементи системи маркетингових комунікацій.

 79. Характерні особливості та види реклами.

 80. Методи стимулювання збуту.

 81. Характеристика особистого продажу.

 82. Поняття "фірмового стилю", його основні елементи.

 83. Розробка товарного знака.

 84. Сутність і завдання організації служби маркетингу на підприємстві.

 85. Основні вимоги до побудови організаційних структур служби маркетингу, їх види.

 86. Характеристика й доцільність застосування функціональної організаційної структури служби маркетингу, її переваги і недоліки.

 87. Варіанти товарної, географічної, ринкової та матричної організаційної структури служби маркетингу.

 88. Організація маркетингового контролю за виконанням річних планів, прибутковістю, дотриманням стратегічних напрямів.

 89. Мета контролю, прийоми і методи його здійснення.

 90. Рівні контролю.

Скачать, 92.98kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru