Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Бізнес-план І його основні розділи. Етичні нор­ми у діяльності творчого колективу при реалізації проекту

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 73.44 Kb.
Дата19.03.2012
Размер73.44 Kb.
ТипДокументы
Подобный материал:

Орієнтовні питання до модульного контролю


 1. Цілі, принципи, функції управління у біз­несі.

 2. Суспільна діяльність, антикризове управління підприємства.

 3. Специфіка роботи фахівців з управління у бізнесі: посадові обов’язки, розподіл ролей і відповідальності.

 4. Особливості діяльності фахівців у сфері планування.

 5. Правове регулювання у бізнесі.

 6. Планування у виробництві. Система планів.

 7. Бізнес-план і його основні розділи.

 8. Етичні нор­ми у діяльності творчого колективу при реалізації проекту.

 9. Стано­влення ринку в Україні і особливості планової діяльності.

 10. Управління ринковою діяльністю підприємства, місце і роль у ньому команди проекту.

 11. Сутність зовнішнього і внутріш­нього середовища і управління ним.

 12. Сфера дії зовнішнього середовища: споживачі, конкуренти, партнери, інвестори, громадські органі­зації, суспільні об’єднання, органи державного регулювання еко­номіки.

 13. Сфера дії внутрішнього середовища: структурні під­розділи підприємства, працівники підприємства на різних ієрархічних рівнях управління та їх неформальні об’єднання.

 14. Системний підхід у розробленні й проведенні планової діяльності у ринковій діяльності підприємства.

 15. Сутність суверенітету підприємства і збереження: оборона ринкової території, отримання кре­диту довіри від інвесторів, акціонерів; ринкова дипломатія.

 16. Заходи з надання «цінності» індивідуальності: консультування, розроблення стратегії.

 17. Понят­тя «легітимність підприємства».

 18. Критерії оцінки легітимності, сфери відповідальності.

 19. Характери й види ринкової легітим­ності підприємства.

 20. Обов’язки підприємства з підтримування легітимності: проведення корисної для нього діяльності, соціаль­ні, заповнення вакууму «підприємство – підлеглий».

 21. Заходи підприємства з підтримування легітимності: регулярне опові­щення суспільства щодо своєї позиції, цілей, дій, орієнтування на суспільну думку.

 22. Внутрішній менеджмент як система заходів, спря­мованих на реалізацію ідеології внутрішнього керівництва під­приємства, стратегії й тактики управління персоналом.

 23. Корпора­тивні відносини: керівники організації й департаментів, «середня ланка», технічний апарат, канцелярія, виробничі відділи, акціо­нери.

 24. Основні завдання фінансового менеджменту у системі управління підприємством.

 25. Формування й дослідження системи корпорати­вних відносин як стратегічний напрям розвитку.

 26. Роль менеджменту у вирішенні проблем внутрішньо-організаційної комунікації.

 27. Концепція двосторонньої комунікації: основна мета і принципи реалізації.

 28. Формування корпоративної культури відносин між працівниками.

 29. Виховування патріотизму працівників підприємства.

 30. Цілі, завдання, етапи у плануванні для бізнесу.

 31. Аналіз і оцінка комунікативної ситуації на ринку.

 32. Методи проведення досліджень у бізнес-плануванні.

 33. Оцінка потенційних можливостей розвитку підприємства.

 34. Засоби внутрішньо-фірмового управління: поточні та разові

 35. Роз­поділ посадових обов’язків залежно від видів організаційних структур його управління.

 36. Аналіз ринкової ситуації і суспільної думки.

 37. Формулювання цілей та розроблення стратегій розвитку підпри­ємства.

 38. Розроблення програми проекту у бізнесі: напи­сання змісту, визначення робочої теорії, цільових аудиторій та програмних завдань.

 39. Тактичне планування бізнесу: створення сценарію (креативний підхід), передбачення катастроф і криз, розроблення заходів з усунення можливих негативних явищ, медіа-планування ПР-кампаній, складання бюджету проекту та оптимізація витрат підприємства.

 40. Оцінювання ефективності діяльності.

 41. Оцінні дослідження. Рівні оцінки кампанії: оцінка критеріїв і методів підготовки, оцінка критеріїв і методів реалізації програми, оцінка критеріїв і методів впливу.

 42. Методики й методи оцінювання ефективності менеджменту у бізнесі.

 43. Економічна й комунікативна ефективність заходів менеджменту.

 44. Система контролю за виконанням бюджету у бізнесі: побудова кривих байдужості, соціограм, розрахунок коефіцієнта якості проекту.

 45. Інтер­претація й використання результатів оцінювання.

 46. Економічне управління засобами комунікації.

 47. Економічна поведінка ринкових суб’єктів і чинники, що її формують.

 48. Роль і значення бізнесу у формуванні економіч­ної поведінки ринкових суб’єктів.

 49. Етапи й елемен­ти управління кризою.

 50. Етапи подолання кризи: ідентифікація й аналіз причин виникнення кризової ситуації, дослідження і де­монстрування альтернативних варіантів економічної та управлін­ської стратегії, складання програми дій, оцінювання результатів виконання програми.

 51. Проблеми управління кризою: неочікуваність, недостатність інформації, ескалація подій, втрата контролю, збільшення уваги ззовні, параліч свідомості, паніка.

 52. Умови та специфіка використання стратегій під час кризи: регресивної, агресивної, оборонної, комбінованої.

 53. Особливості антикризового управління у бізнесі.

 54. Шляхи подолання кризової ситуації завдяки вдалому менеджменту: ідентифікація фірми, корпоративна ідеологія, авторитет та імідж керівництва, комплексна реклама, протикризова робота із засобами масової інформації, корпоративні видання, маркетингові акції, активізація спонсорства, додаткове лобіювання, конку­рентна боротьба і самозахист, судові пошуки, захист інформації, зворотний зв’язок зі споживачами.Література


Основна:

 1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р., № 436–ІV.

 2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р., № 435–ІV.

 3. Закон України «Про авторське право та суміжні права» від 23 грудня 1993 р., № 3792–ХІІ, зі змінами та доповненнями.

 4. Закон України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» № 540/97 –ВР від 23.09.1997 р., зі змінами та доповненнями.

 5. Закон України «Про кінематографію» № 9/98–ВР від 13.01.1998 р., зі змінами та доповненнями.

 6. Закон України «Про Національну Раду України з питань телебачення і радіомовлення» № 528/97–ВР від 23.09.1997 р., зі змінами та доповненнями.

 7. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 25 грудня 2002 р., зі змінами та доповненнями.

 8. Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» від 16 червня 1999 р., № 752–ХІV.

 9. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 р., № 3689–ХІІ.

 10. Закон України «Про рекламу» № 270/96–ВР від 03.07.1996 р., зі змінами та доповненнями.

 11. Закон України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних» від 23 березня 2000 р., № 1587–ІІІ.

 12. Закон України «Про систему суспільного телебачення і радіомовлення України». № 475/97–ВР від 18.07.1997 р., зі змінами та доповненнями.

 13. Закон України «Про телебачення і радіомовлення» № 3759–12 від 21.12.1993 р., зі змінами та доповненнями.

 14. Закон України «Про телекомунікації» № 1280–15 від 18.11.2003 р., зі змінами та доповненнями.

 15. Алешина И. Паблик рилейшенз для менеджеров и маркетеров. – М.: Тандем, 1997. – 178 с.

 16. Бахрин Е. ТВ-панель: от «сырых» данных – к рейтингам // Телерадіокур’єр. – 2003. – № 3. – С. 24–26.

 17. Вачнадзе Г.Н. Всемирное телевидение: новые средства массовой информации – их аудитория, техника, бизнес, политика. – Тбилиси: Ганатлеба, 1989. – С. 363–490.

 18. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Підручник. – К.: КНЕУ, 2002. – 325 с.

 19. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – Вид 5-те, перероб та доп. – К.: КНЕУ, 2005. – 528 с.

 20. Засоби масової комунікації як форма бізнесу: Тези і виступи міжнародної науково-практичної конференції 26 – 27 червня 1992 р. – К., 1992. – 105 с.

 21. Катлип Скотт М., Сентер Аллен Х., Брум Глен М. Паблик рилейшенз. Теория и практика. 8-е изд.: Пер с англ.: Уч. пос. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – 624 с.

 22. Котлер Ф. и др. Основы маркетинга: Пер с англ. – 2 изд. – М.; СПб.; К.: Издательский дом «Вильямс», 1999. – 1152 с.

 23. Котлер Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии: Как создать, завоевать и удержать рынок / Пер. с англ. – М.: ООО «Изд-во АСТ», 2001. – 348 с.

 24. Ленсколд Дж. Регнтабельность инветиций в маркетинг. Методы повышения прибыльности маркетинговых компаний / Пер с англ. – СПб: Питер, 2005. – 272 с.

 25. Лук’янець Т.І. Маркетингова політика комунікацій: Навч. посібник. 2 вид. – К.: КНЕУ, 2004. – 524 с.

 26. Лук’янець Т.І. Рекламний менеджмент: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 418 с.

 27. Макаров Ю.В. «Эффект Кулешова» // Макаров Ю.В., Герасимьюк О.В., Чернилевский С.В. Ты не один! Из новейшей истории украинского ТВ. – Х.: Фолио, 2004. – С. 4–167.

 28. Павленко І.А. Економіка і організація інноваційної діяльності: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2004. – 204 с.

 29. Примак Т.О. Паблік рілейшенз у бізнесі: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2006. – 176 с.

 30. Райс Э. Расцвет пиара и упадок рекламы: Как лучше всего педставить фирму / Эл Райс, Лора Райс; пер с англ. Т. Китаиной. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА: Транзиткнига, 2006. – 317 с.

 31. Сидоренко В.И. Планирование производственно-экономических и постановочных ресурсов при создании аудиовизуальной продукции в условиях рынка: Учебное пособие. – М.: ВГИК, 2000. – 77 с.

 32. Ситцевой А. Авторское право Украины: Сборник нормативно-правовых актов. – К., 1996. – 164 с.

 33. Тарасюк Г.М. Планування комерційної діяльності: Навч. посіб. К.: Каравела, 2005. – 400 с.

 34. Чубасов В.Л. Вступ до спеціальності «Кінотелемистецтво»: Навчальний посібник. – К.: КиМУ, 2005. – 484 с.

 35. Шендерович В. «Здесь было НТВ» // Шендерович В. «Здесь было НТВ» и другие истории. – М.: Захаров, 2002. – С. 5–60.

Скачать, 1409.39kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru