Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Вступ мета І завдання навчальної дисципліни

Загрузка...
Поиск по сайту:


страница1/7
Дата19.03.2012
Размер1.58 Mb.
ТипДокументы
Содержание
Предмет навчальної дисципліни
Основний зміст дисципліни
1. 2. Тестові завдання
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в.
Відповіді: 1) а; 2) б: 3) в.
Відповіді: 1) а, б, в, г, є; 2)
Відповіді: 1) а, б, г, д, є; є, ж; 2) а, в, д, е; 3) а, в, д, е, є.
Відповіді: 1); 2); 3).
Відповіді: 1) а, б, в, г, є; 2) а, в, г, є; 3) а, б, г.
Відповіді: 1) а, в, г; 2) а, б, д; 3) в, г, д.
Відповіді: 1) а: 2) б; 3) в.
1.3. Практичні завдання та питання для обговорення
2.1. Питання для теоретичної підготовки
2.2. Тестові завдання
Відповіді: І) а, б, г, д; 2) б, г, д, є; 3) а, б, в, г, д, є.
Відповіді: І) а, б, в, г, д; 2) б, в, д; 2) б, в, г.
Відповіді: І) а, б, г; 2) б, в, г; 3) а, г.
Відповіді: 1) а, б, в, г, є, ж: 2) а, б, в, г; 3) г, є, є, ж; 4) а, б, в, д, е, є.
2. 3. Практичні завдання та питання для обговорення
3.1. Питання для теоретичної підготовки
...
Полное содержание
Подобный материал:
  1   2   3   4   5   6   7

ВСТУП

Мета і завдання навчальної дисципліни: набуття майбутніми фахівцями поглиблених теоретичних знань та практичних навичок з питань обрання опти­мальних варіантів соціально-економічних планів розвитку підприємств та бізнес-планів виробництва товарів і надання послуг; розкриття ролі процесу планування в умовах створення багатоскладової економіки.

Сучасні спеціалісти повинні знати основні принципи та методи планування, найважливіші планові показники та способи їх розрахунку, систему внутрішньо­господарських планів і механізм їх взаємозв'язку в нових, ринкових відносинах, а також вміти самостійно розробляти, обґрунтовувати різні плани-проекти та сприя­ти їх здійсненню в сучасних умовах виробництва та надання послуг.

^ Предмет навчальної дисципліни: процес планування діяльності автотранс­портного підприємства.

Програма курсу розглядає теоретичні та практичні основи внутріфірмового планування з нових ринкових позицій, основні види, методи та принципи плану­вання різних форм власності та господарювання, обґрунтування та оптимізації комплексних планів соціально-економічного розвитку підприємств і бізнес-планів виробництва продукції та надання послуг з урахуванням діючих ринкових обме­жень.

В умовах ринку кожен виробник та підприємець орієнтований на отримання високих кінцевих результатів. Програма курсу покликана не тільки забезпечувати процес виробництва конкурентоспроможної продукції та надання конкурентосп­роможних послуг, а й сприяти досягненню повної зайнятості ресурсів, справедли­вому розподілу доходів і зростанню рівня життя.

Суть планування в ринковій економіці полягає в тому, щоб найкращим чином обґрунтувати такі види, обсяги, інші показники виробництва, продажу товарів, надання послуг та виконання робіт, які при умілому використанні існуючих ре­сурсів можуть принести підприємству максимальний дохід. З цього витікає два важливих моменти в теорії планування, в обґрунтуванні та максимізації планового прибутку кожного підприємства: скорочення ресурсів, які використовуються та приріст капіталу. Перший шлях орієнтує виробників та підприємства з надання послуг на планування зниження витрат, другий — на підвищення результатів.

^ Основний зміст дисципліни: методологія планування діяльності підприємс­тва: вплив процесу роздержавлення економіки на соціально-економічне плануван­ня діяльності підприємств; особливості бізнес-плану підприємств різних форм власності та господарювання; обґрунтування рівнів беззбитковості підприємств; обґрунтування соціального розвитку трудового колективу підприємства та визна­чення джерел його фінансування. Освоєння дисципліни «Планування діяльності підприємства» ґрунтується на основних поняттях і визначеннях курсів «Основи економічної теорії» (НФ1), «Макроекономіка» (НФ2), «Мікроекономіка» (НФ12), «Основи статистики» (НФ13), «Фінанси» (НФ15), «Гроші і кредит» (НФ16), «Економіка підприємства» (НФ17), «Теорія економічно­го аналізу» (НФ18), «Основи менеджменту» (НП2), «Маркетинг» (НПЗ), «Фінанси підприємства» (ВП4), «Організація та нормування праці» (ВП13), «Проект­ний аналіз» (ВШ5), «Інформаційні технології у менеджменті» (ВШО).


ТЕМА 1. Сутність планування і особливості його здійснення на підприємстві

1.1. Питання для теоретичної підготовки

 1. Планування як наука.

 2. Предмет, зміст та завдання курсу.

 3. Сучасні методологічні підходи до планування господарської діяльності підприємства.

 4. Філософські концепції планування.

 5. Планування як функція управління підприємством.

 6. Методи та інструменти планових розрахунків.

^ 1. 2. Тестові завдання

1. Сутність планування полягає:

а) у вивченні поведінки людей та механізму прийняття рішень окремими мікросистемами;

б) в розробці та обгрунтуванні цілей, визначенні найкращих методів і способів їх досягнення при ефективному використанні всіх видів ресурсів;

в) у впливі на процес через прийняття рішень.
^ Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в.

2. Об'єктом науки планування є:

а) управлінські рішення;

б) підприємство як суб'єкт господарювання;

в) зовнішнє середовище.
^ Відповіді: 1) а; 2) б: 3) в.

3. Основні принципи планування виробництва:

а) стабільність;

б) неперервність;

в) універсальність;

г) оптимальність;

д) комплексність;
є) науковість.

^ Відповіді: 1) а, б, в, г, є; 2) б, г, д, є; 3) б, в, г, д, є.

4. Назвіть методи планування:

а) балансовий;

б) пробно-статистичний;

в) техніко-економічного аналізу;

г) пофакторний;
д)нормативний;

е) метод оптимізації планових рішень;

є) матричний;

ж) екстраполяційний.

^ Відповіді: 1) а, б, г, д, є; є, ж; 2) а, в, д, е; 3) а, в, д, е, є.

5. Балансовий метод у плануванні - це:

 1. метод, що грунтується на взаємозв'язку ресурсів, які необхідні для реалізації цілей підприємства та джерел їх забезпечення;

 2. метод, при якому підприємства встановлюють мету для досягнення в майбутньому і, виходячи з неї, визначають тривалість планового періоду й проміжні планові показники;

з) метод, що грунтується на оптимізаційних розрахунках різних моделей розвитку підприємства.

Відповіді: 1); 2); 3).

6. Пробно-статистичний метод планування - це:

 1. метод, що грунтується на визначенні норм витрат різних ресурсів і забезпечення на цій основі необхідного випуску продукції;

 2. метод, що грунтується на оптимізаційних розрахунках різних моделей розвитку підприємства;

 3. метод, що передбачає використання фактичних статистичних даних за попередні роки, середніх величин при встановленні планових показників.

^ Відповіді: 1); 2); 3).

7. Планування як наука грунтується на таких методах наукових досліджень:

а) системного підходу;

б) експерименту;

в) конкретно-історичного підходу;

г) моделювання;

д) матричний;

є) комплексного підходу.

^ Відповіді: 1) а, б, в, г, є; 2) а, в, г, є; 3) а, б, г.

8. Основні філософські концепції планування:

а) альтернативна;

б) спеціальна;

в) формальна;

г) ринкова;

д) системна.

^ Відповіді: 1) а, в, г; 2) а, б, д; 3) в, г, д.

9. Нормативний метод планування грунтується на:

а) використанні обгрунтованих норм;

б) використанні обгрунтованих планових показників;

в) використанні обгрунтованих норм і нормативів.
^ Відповіді: 1) а: 2) б; 3) в.

10. Яку з наведених відповідей слід вважати правильною:

а) при пофакторному методі планування планові значення показників визначаються на основі впливу найважливіших факторів, які обумовлюють зміни цих показників;

б) при пофакторному методі планування показники найважливіших розділів плану повинні бути оптимізовані за допомогою спеціальних економіко-математичних моделей.

Відповіді: 1) а; 2) б.

^ 1.3. Практичні завдання та питання для обговорення

 1. Розкрийте сутність планування в умовах ринку. Інкрементальне планування на сьогодні - "нова хвиля"?

 2. Чи важлива сьогодні роль планування на підприємстві?

 3. Що таке планування? Обгрунтуйте необхідність планування господарської діяльності підприємств.

 4. У чому полягає методика планування? Дайте загальну характеристику методики планування.

 5. Які методи наукових досліджень застосовуються в процесі планування?

 6. Що таке альтернативний вибір у плануванні?

 7. У чому полягає системний підхід та раціональний вибір планування?

 1. Які три основні філософські концепції виділяють у плануванні?
  Дайте коротку характеристику кожній з цих концепцій.

 2. Розкрийте структуру і зміст плану економічного і соціального розвитку колективу підприємства. 1. Що являє собою балансовий метод планування?

 2. Який основний недолік пробно-статистичного методу планування?

ТЕМА 2. Система планів підприємства

^ 2.1. Питання для теоретичної підготовки

 1. Система планів підприємства.

 2. Зміст, особливості, взаємозв'язки планів підприємства.
  3. Різновиди планів та їх комплекси. 1. Зміст та структура поточних планів.

 2. Організація розробки планів.

^ 2.2. Тестові завдання

1. План підприємства — це:

а) документ, що містить аналіз діяльності підприємства за попередній період і передбачає програму майбутніх дій;

б) завчасно розроблена система заходів, що передба*йк'цілі, зміст, збалансовану взаємодію ресурсів, обсяги, методи, послщрвність і строки виконання робіт для досягнення поставлених цілей;

в) обидва визначення є правильними.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в.

2. Стратегічні програми реалізуються через систему:

 1. поточних планів;

 2. поточних та оперативних планів;

 3. стратегічних і поточних планів;

 4. стратегічних, поточних і оперативних планів.
  Відповіді: І); 2); 3); 4).

3. Основними розділами плану підприємства вважаються такі:

а) планування ремонту;

б) план технічного розвитку;

в) план соціального розвитку;

г) виробнича програма;

д) планування праці та заробітної плати;

є) план капітального будівництва.

^ Відповіді: І) а, б, г, д; 2) б, г, д, є; 3) а, б, в, г, д, є.

4. Розрізняють такі види планів промислового виробництва:

а) комплексні;

б) поточні;

в) оперативні;

г) розширені;

д) перспективні.

^ Відповіді: І) а, б, в, г, д; 2) б, в, д; 2) б, в, г.

5. Техніко-економічне планування передбачає розробку:

а) перспективних планів;

б) техпромфінплану;

в) квартальних планів;

г) виробничих завдань для дільниць.
Відповіді: І) а, б, в: 2) а, б; 3) а, в, г

6. Існують такі напрямки планувань

а) прогресивне;

б) ретроградне;

в) оперативне;

г) кругове.

^ Відповіді: І) а, б, г; 2) б, в, г; 3) а, г.

7. Основні принципи планування діяльності підприємства:

а) єдності;

б) координації;

в) інтеграції;

г) універсальності;

д) гнучкості;

е) безперервності;

є) точності;

ж) збалансованості.

^ Відповіді: 1) а, б, в, г, є, ж: 2) а, б, в, г; 3) г, є, є, ж; 4) а, б, в, д, е, є.

8. Залежно від терміну, на який розробляється план, існують такі види
планів підприємства:

а) бізнес-план;

б) фінансовий план;

в) довготермінові плани;

г) короткотермінові плани.

Відповіді: 1) а, г; 2) а, б; 3) б, в, г.

9. Поточне планування визначає цілі підприємства:

 1. на 5-10-15 років;

 2. на 2-5 років;

 3. на рік;
  Відповіді: 1); 2); 3).

10. Оперативні плани - це:

 1. плани на 5-10-15 років;

 2. плани на рік;

 3. детальні плани, присвячені вирішенню конкретних питань діяльності підприємства в короткотерміновому періоді.
  Відповіді: 1); 2); 3).

^ 2. 3. Практичні завдання та питання для обговорення

 1. Що являє собою система планів підприємства і яке коло проблем вона вирішує?

 2. Дайте класифікацію видів планування за тривалістю планового періоду і складіть їх коротку характеристику.

 3. Які завдання вирішуються на стратегічному і поточному рівні планування?

 4. У чому сутність оперативного рівня планування?

 5. Дайте характеристику технічно-економічного планування і кола питань, які воно вирішує.

 6. У чому полягає планування соціального розвитку колективу підприємства?

 7. Розкрийте структуру і зміст плану економічного і соціального розвитку колективу підприємства?

 8. Що являють собою норми та нормативи і в чому полягає їх відмінність?

 9. Якими методами встановлюються планові норми і нормативи? У чому суть науково обгрунтованих норм і їх значення у плануванні?

 1. Який загальний порядок розробки планів підприємства і його основні етапи?

 2. Яка роль планово-економічних та інших функціональних служб у розробці планів?

 3. Які організаційні структури застосовуються у плануванні і, в свою чергу, в чому полягає сутність лінійної та функціональної структури?

 1. Яким основним кваліфікаційним вимогам повинен відповідати сучасний економіст-плановик?

 2. Розробіть проект з вибору організаційної форми системи планування на підприємстві. Продумайте функціональні обов'язки кожної ланки організаційної структури та окремих виконавців неспеціалі-зованих підрозділів, що займаються плануванням.

ТЕМА 3. Інформаційні ресурси та нормативна база планування

^ 3.1. Питання для теоретичної підготовки

 1. Характеристика інформації для планування.

 2. Види інформації.

 3. Форми відображення інформації для планування.

 4. Джерела формування інформації для планування.

 5. Поняття нормативної бази планування.

 6. Система норм та нормативів.

 7. Класифікація норм та нормативів.

8. Застосування норм та нормативів для планування діяльності підприємства.

^ 3.2. Тестові завдання

1. За стадіями управління розрізняють такі види інформації:

а) планову;

б) облікову;

в) нормативну;

г) балансову;

д) інформацію для аналізу;

е) для оперативного управління і регулювання;

є) матричну;

ж) прогнозну.

^ Відповіді: 1) а, б, в, д, є, ж; 2) а, б; в, г, е, є;3) а, в, г, ж.

2. Джерелами інформації для процесу планування є:

а) зовнішнє середовище підприємства;

б) внутрішнє середовище підприємства;

в) внутрішнє і зовнішнє середовище підприємства;
Відповіді: 1) а: 2) б; 3) в.

3. Нормативна база планування складається із:

а) системи норм і нормативів;

б) групових показників;

в) системи планів.
^ Відповіді: І) а; 2) б; 3) в.

4. Фінансові нормативи включають:

а) нормативи відрахувань до бюджету;

б) нормативи чисельності;

в) календарно-планові нормативи;

г) перспективні нормативи.

^ Відповіді: 1) а, б; 2) а; 3) б, г; 4) а, г; 5) а, б, в, г.

5. За характером розповсюдження норми і нормативи поділяються на:

а) перспективні;

б) оперативні;

в) поточні;

г) галузеві;

д) подетальні;
є) індивідуальні.

Відповіді: 1) а ,в, г; 2) а, б, в; 3) а, б, г, є.

^ 3.3. Контрольні питання та питання для обговорення

 1. Які види інформації для планування діяльності підприємства
  існують?

 2. Які є джерела інформації для процесу планування?

 3. Що таке інформаційна база планування?

 4. Внутрішні джерела інформації, їх сутність і види?

 5. Чи впливають зовнішні джерела інформації на планування діяльності підприємства?

 6. Що таке нормативна база планування?

 7. Класифікація економічних норм і нормативів.

 8. Які існують норми і нормативи нормування витрат праці?

9. Де застосовуються календарно-планові нормативи? Які їх види?

10. Які види фінансових нормативів ви знаєте?


ТЕМА 4. Маркетингові дослідження та планування збуту продукції

^ 4.1. Питання для теоретичної підготовки

 1. Формування плану збуту з урахуванням досліджень ринку, життєвого циклу продукції і детермінантів попиту.

 2. Планування реклами.

 3. Комунікаційна політика у здійсненні планів збуту продукції.

 4. Планування збуту продукції.

^ 4.2. Тестові завдання

1. Збут підприємством свого товару — це:

а) процес реалізації промислової продукції з метою задоволення потреб і запитів споживачів та отримання доходу;

б) комплекс заходів у сфері досліджень торгівельно-збутової діяльності підприємства;

в) процес виробництва промислової продукції з метою задоволення потреб і запитів споживачів.

^ Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в.

2. Планування збуту продукції проводять на основі:

а) маркетингових досліджень;

б) наявних ресурсів підприємства;

в) наявних виробничих підрозділів підприємства;

г) аналізу показників діяльності підприємства за попередні роки.
Відповіді: 1) а, г; 2) а, б; 3) а, в, г; 4) в, г.


3. Комунікаційна політика підприємства — це:

а) комплекс заходів щодо забезпечення інформованості споживачів та посередників про фірму або (та) її товари з метою просування продукції;

б) комерційна пропаганда споживчих властивостей товару (послуг) з метою його продажу, що містить вибіркову інформацію про товар.
^ Відповіді: 1) а; 2) б.

4. Для реалізації маркетингових цілей застосовують такі види реклами:

а) інформаційна;

б) комунікаційна;

в) пропонуюча;

г) підкріплююча;

д) престижна;
е) нагадувальна;

є) поширена.

^ Відповіді: 1) а, б, в, г, е, є; 2) а, в, г, д, е; 3) г, д, е, є.

5. План збуту продукції— це:

а) план виробництва та реалізації продукції;

б) обсяг продукції та послуг, який визначається попитом у процесі дослідження ринку й буде реалізований у плановому періоді.
Відповіді: 1) а; 2) б.

6. Плановий обсяг збуту визначається:

а) у діючих цінах на час складання плану;

б) у порівняльних цінах.
Відповіді: 1) а; 2) б.

7. Які витрати формують планові витрати на збут:

а) адміністративні;

б) витрати на гарантійний ремонт;

в) загальновиробничі.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в.

8. При плануванні витрат на рекламу їх необхідно віднести до витрат:

а) адміністративних;

б) загальновиробничих;

в) на збут.

^ Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в.

9. Розробка плану збуту повинна відбутися:

а) в обсягах і в строки, що відповідають можливостям підприємства;

б) в обсягах і в строки, що відповідають запитам споживачів;
^ Відповіді: 1) а; 2) б.

10. Витрати на збут продукції - це:

а) витрати на обслуговування й управління виробництва;

б) витрати на дослідження ринку, рекламу продукції та її продаж.
^ Відповіді: 1) а; 2) б.

11. Ефективність реклами оцінюється за такими показниками:

а) витрати на рекламу в розрахунку на одного покупця;

б) витрати на рекламу в розрахунку на одиницю обсягу збуту продукції;

в) коефіцієнт використання матеріалів;

г) коефіцієнт оборотності рекламних засобів.
^ Відповіді: І) а, б; 2) б, в, г.

12. Існують такі основні параметри впливу на збут продукції:

а) ціна товару;

б) якість товару;

в) упаковка;

г) сервісне обслуговування;

д) виробнича потужність;
є) асортимент продукції.
Відповіді: 1) а, 6, в, г, є; 2) б, в, г, д, є.

^ 4.3. Контрольні питання та питання для обговорення

 1. Яку роль відіграє планування збуту продукції в системі планування діяльності підприємства?

 2. Що таке план збуту продукції? Охарактеризуйте етапи розробки плану збуту.

 3. Що таке маркетингові дослідження ринку? У чому їхня суть?

 4. Охарактеризуйте життєвий цикл товару і залежність обсягу його збуту від етапів циклу.

 5. Які чинники впливають на збут продукції?

 6. Що таке комунікаційна політика, її цілі та інструменти?

 7. Яке значення реклами у збільшенні збуту продукції, які види реклами ви знаєте?

 8. Як планується рекламна діяльність підприємства?

 9. Які найбільш поширені методи складання кошторису на рекламні витрати?

 1. Які показники характеризують план збуту продукції? Яка методика їхнього розрахунку?

 2. Як плануються витрати, пов'язані зі збутом продукції?

^ 4.4. Задачі для самостійного розв'язування

Задача 1. Розрахувати план збуту продукції підприємства на основі таких даних: у минулому році підприємство випустило 2000 виробів А та 5000 виробів Б, у плановому році збільшиться виробництво цих виробів на 10%, ціна виробів складає відповідно 5 та 6 тис. грн. Крім того, буде виготовлено комплектуючих виробів на суму 2500 тис. грн, з них на 1500 тис. грн - для сторонніх замовників. Залишки нереалізованої продукції на складі становитимуть на початок планового періоду 2 млн грн, на кінець - 0,8 млн грн.

Задача 2. Розрахувати плановий обсяг збуту та величину прибутку за такими даними: 1) обсяг товарної продукції на плановий період складатиме 80 млн грн;

 1. залишки нереалізованої продукції на початок планового періоду - 5,3 млн грн, на кінець планового періоду - 4,8 млн грн;

 2. витрати на 1 грн товарної продукції-0,82 грн.

Задача 3. Розрахувати план збуту продукції підприємства на основі таких даних: у минулому році підприємство випустило 1200 виробів А та 2900 виробів Б; у плановому періоді збільшиться виробництво цих виробів на 10%; ціна виробів складає відповідно 4 та 5 тис. грн. Крім того, буде виготовлено комплектуючих виробів на суму 2500 тис. грн, з них - на 1500 тис. грн - для сторонніх замовників. Залишки нереалізо­ваної продукції на складі становитимуть на початок планового періо­ду 9 млн грн, на кінець - 0,4 млн грн.

ТЕМА 5. Планування виробництва продукції

  1   2   3   4   5   6   7

Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru