Підприємства

Поиск по сайту:


НазваниеПідприємства
страница5/6
Дата19.03.2012
Размер0.59 Mb.
ТипДокументы
Смотрите также:
1   2   3   4   5   6

^ 7. Метод складання плану, який грунтується на використанні норм і нормативів витрат живої і упредметненої праці для визначення планових показників, - це:

а) балансовий метод;

б) матричний метод;

в) нормативний метод;

г) економіко-математичний метод.


^ 8. Метод складання плану, який забезпечує узгодження потреб з необхідними ресурсами, — це:

а) балансовий метод;

б) матричний метод;

в) факторний метод;

г) нормативний метод.


^ 9. Метод планування, в основі якого лежать темпи і пропорції, що склалися у минулому, називається:

а) досвідно-статистичним методом;

б) екстраполяційним методом;

в) інтерполяційним методом;

г) балансовим методом.


^ 10. Які з перерахованих чинників враховує матриця БКГ (Консультативної групи Бостона)?

а) конкурентний статус і темпи зростання ринку;

б) привабливість ринку і темпи зростання ринку;

в) привабливість ринку і частка підприємства на ринку;

г) конкурентний статус і привабливість ринку;

д) темпи зростання ринку і частка підприємства на ринку;

е) темпи зростання ринку і життєвий цикл товару.


^ 11. Згідно матриці Мак-кінсі, при низькій привабливості ринку і середньому конкурентному статусі підприємству необхідно:

а) поволі виходити з ринку;

б) виходити швидко, поволі або залишитися на ринку;

в) інвестувати прибуток в розвиток підприємства;

г) залишитися на ринку;

д) інвестувати прибуток в інші сфери діяльності підприємства.


^ 12. Що не можна віднести до додаткових (контактних) параметрів впливу на збут?

а) якість товару і упаковку;

б) канали розподілу;

в) сервісне обслуговування;

г) рекламу;

д) дії торгових агентів.


^ 13. Які з приведених параметрів впливу на збут відносяться до початкових?

а) якість товару і упаковка;

б) канали розподілу;

в) сервісне обслуговування;

г) реклама;

д) фірмовий асортимент.


^ 14. Менеджери підприємства, які відповідають за формування виробничої програми, повинні вирішувати такі завдання:

а) придбання прав на виробництво або розробка нових товарів і послуг;

б) аналіз по етапах життєвого циклу всієї номенклатури продукції з метою формування рівнів цін з урахуванням вимог ринку;

в) планомірне зняття з виробництва товарів, що знаходяться на стадії спаду;

г) розробка довгострокових стратегічних планів підприємства;

д) визначення масштабів збуту, цін і асортиментної політики підприємства;

е) виконання технологічних операцій по організації збуту продукції підприємства.


^ 15. Матриця Мак-кінсі враховує:

а) конкурентний статус підприємства;

б) показники привабливості ринку;

в) стадії життєвого циклу товару;

г) позиції підприємства на ринку.


^ 16. Номенклатура виробництва — це:

а) вся продукція підприємства, яка прийнята відділом технічного контролю;

б) перелік виробів, які необхідно виготовити на підприємстві в плановому періоді;

в) співвідношення питомої ваги окремих видів виробів в загальному випуску продукції;

г) сукупність товарних груп, які виготовляє підприємство;

д) всі відповіді правильні.


^ 17. Продукція, прийнята відділом технічного контролю і здана на склад готової продукції, — це:

а) реалізована продукція;

б) товарна продукція;

в) валова продукція;

г) номенклатура продукції;

д) нормативно-чиста продукція.


^ 18. За періодом дії норми діляться на:

а) річні, квартальні, місячні;

б) оперативні і поточні;

в) абсолютні і відносні;

г) фактичні і перспективні.


^ 19. Експериментальна і теоретична діяльність, яка орієнтована на отримання нових знань про закономірності розвитку природи і суспільства, — це:

а) прикладні наукові дослідження;

б) фундаментальні наукові дослідження;

в) дослідно-конструкторські роботи;

г) організаційно-технічні дослідження;

д) науково-дослідні роботи.


^ 20. До заходів плану технічного і організаційного розвитку виробництва, що роблять безпосередній вплив на показники виробу, не відносяться:

а) заходи щодо впровадження передової техніки;

б) заходи щодо охорони праці;

в) заходи щодо механізації і автоматизації виробничих процесів;

г) заходи щодо вдосконалення конструкції виробу;

д) заходи щодо підвищення кваліфікації робочих.


^ 21. Чим визначається вартість товарів і послуг в ринковому господарстві?

а) індивідуальними витратами товаровиробників;

б) індивідуально-комплексними характеристиками продукції;

в) попитом і пропозицією;

г) суспільно-необхідними витратами робочого часу.


^ 22. Які функції виконує ринок?

а) контрольну;

б) що розподіляє;

в) інформаційну;

г) суспільного розподілу праці;

д) стимулюючу.


^ 23. Формальне планування підприємства застосовується переважно:

а) в умовах різкої змінної ринкової кон'юнктури;

б) для розробки поточного плану;

в) для розробки стратегічного плану.


^ 24. Екстраполяційний метод застосовується переважно:

а) в умовах централізованого планування;

б) в умовах монополій;

в) в умовах конкурентної боротьби;

г) в умовах олігополій.


25. Інтерполяційний метод застосовується:

а) в умовах монополій;

б) в умовах централізованого планування;

в) в умовах конкурентної боротьби;

г) в умовах олігополій.


^ 26. Балансовий метод планування:

а) передбачає використання фактичних статистичних даних;

б) забезпечує узгодження потреб з ресурсами;

в) дозволяє розробляти не один, а декілька планів;

г) передбачає використання даних бухгалтерського обліку.


^ 27. Закон попиту затверджує:

а) чим більше ціна товару, тим більше кількість продажів;

б) чим нижче ціна товару, тим більше кількість продажів;

в) ціна не впливає на кількість продажів;

г) немає правильної відповіді.


^ 28. Закон пропозиції затверджує:

а) чим вище ціна, тим більше охочих продати товар;

б) чим вище ціна, тим менше охочих продати товар;

в) корисність товару зростає із збільшенням кількості продажів.


^ 29. Параметри впливу на збут:

а) ціна товару;

б) величина податків;

в) валютний курс;

г) реклама товарів;

д) якість товару.


30. При розробці виробничої програми виходять з планованого обсягу продажу:

а) запасу незавершеного виробництва на кінець року;

б) запасу готової продукції на початок року;

в) запасу незавершеного виробництва на початок року;

г) запасу готової продукції на кінець року.


^ 31. При розрахунку валової продукції використовують дані:

а) тривалість планованого періоду;

б) термін зберігання запасів готової продукції;

в) запас незавершеного виробництва;

г) коефіцієнт готовності;

д) коефіцієнт наростання витрат.


32. Розрахуйте виробничу програму в натуральному і вартісному виразі, виходячи з таких даних: ціна виробу 425 у. о., план реалізації продукції 3875 шт., запаси готової продукції на початок періоду - 18 шт., на кінець - 67 шт.

а) 3524 шт., 1497,7 тис, у.о.; б) 3914 шт., 1663,4 тис. у.о.;

в) 3814 шт., 1477,9 тис, у.о.; г)3924 шт., 1667,7 тис. у.о.


33. Розрахуйте запас незавершеного виробництва, виходячи з таких даних: виробнича програма — 4876 шт., тривалість виробничого циклу в днях — 13 днів, коефіцієнт готовності — 0,5, тривалість планованого періоду — 360 днів.

а) 81 шт; б) 83 шт;

в) 87 шт; г) 89 шт.


^ 34. Розрахуйте запас незавершеного виробництва у вартісному виразі (за виробничою собівартістю), виходячи з таких даних:

- середньодобовий випуск виробу;

- виробнича собівартість виробу;

- тривалість виробничого циклу в днях;

- вартість матеріалу на виріб — 530 у.о.

а) 13 790,4 у.о.; б)13 897,6 у.о.

в) 31 481,7 у.о.; г) 12415,6 у.о.


^ 35. Які з цих функцій відносяться до функцій ринку?

а) інформаційна;

б) контролююча;

в) та, що розподіляє;

г) та, що санує.


36. Коли переважно застосовується формальне планування?

а) при розробці поточного плану;

б) при розробці стратегічного плану;

з) при розробці оперативних планів;

г) при розрахунку тривалості міжремонтного циклу.


^ 37. Коли застосовується інтуїтивне планування?

а) при розробці поточного плану;

б) при розробці стратегічного плану;

в) при розробці оперативних планів.


^ 38. Які плани розробляються підприємством в умовах централізованого управління народним господарством?

а) перспективні;

б) галузеві;

в) бізнес-плани;

г) інвестиційні проекти;

д) поточні;

е) оперативні.


^ 39. Які плани розробляються підприємством в умовах ринкових відносин?

а) поточні;

б) бізнес-плани;

в) перспективні;

г) оперативні;

д) стратегічні.


^ 40. Відзначте параметри дії на збут.

а) ціна товару;

б) величина податків;

в) реклама товару;

г) якість товару;

д) валютний курс;

е) канали розподілу.


^ 41. Для розробки виробничої програми використовують показники:

а) об'єм продажів в плановому періоді, в натуральних одиницях;

б) запас готової продукції на кінець планового періоду;

в) тривалість планового періоду в днях;

г) запас незавершеного виробництва в натуральних одиницях.


42. Розрахуйте виробничу програму виробу «А», виходячи з таких даних: план продажів — 4000 шт., запаси готової продукції на кінець періоду —70 шт., на початок періоду - 55 шт.

а) 4005 шт.;

б) 4020 шт;

в) 4015 шт;

г) 3985 шт.


43. Розрахуйте величину запасу готової продукції виробу «В», виходячи з таких даних: план продажів - 2160 шт., термін зберігання цієї продукції на складі складає 5 днів, тривалість планового періоду — 360 днів.

а) 35 шт;

б) 28 шт;

в) 30 шт;

г) 40 шт.


^ 44. Розрахуйте обсяг незавершеного виробництва виробу «С», виходячи з таких даних:

- виробнича програма - 4200 шт.;

- тривалість виробничого циклу в днях - 10;

- тривалість планового періоду в днях — 360;

- коефіцієнт готовності незавершеного виробництва — 0,5.

а) 56 шт;

б) 57 шт;

в) 60 шт;

г) 58 шт.


^ 45. Розрахуйте коефіцієнт наростання витрат, виходячи з таких даних:

- собівартість виробу — 280 у.о.;

- вартість матеріальних витрат — 128 у.о.

а) 0,80;

б) 0,73;

в) 0,60;

г) 0,77.


46. Розрахуйте обсяг незавершеного виробництва у вартісному виразі (за виробничою собівартістю), за допомогою коефіцієнта наростання витрат, використовуючи наступні дані:

- середньодобовий випуск виробу - 24 шт.;

- виробнича собівартість — 450 у.о.;

- тривалість виробничого циклу — 12 днів;

- коефіцієнт наростання витрат — 0,6.

а) 77 800 у.о.;

б) 77 760 у.о.

в) 77 790 у.о.;

г) 77 730 у.о.


^ 47. До складу нормованих предметів праці входять:

а) норми потреби в устаткуванні;

б) потреба в матеріальних ресурсах;

в) нормативи режимів робіт;

г) нормативні коефіцієнти використання матеріалів.


^ 48. До норм витрат праці відносять:

а) структуру ремонтного циклу;

б) норму обслуговування;

в) нормативи відрахування до бюджету з виплаченої заробітної плати;

г) норму вироблення;

д) норму часу.


^ 49. До складу нормативів засобів праці входить:

а) тривалість виробничого циклу виготовлення партії деталей;

б) норми простою устаткування в ремонті;

в) вартість ремонтної одиниці;

г) тривалість ремонтного циклу.


^ 50. До календарно-планових нормативів відносяться:

а) такт потокової лінії;

б) норми простою устаткування в ремонті;

в) запаси деталей, виробів;

г) нормативні коефіцієнти використання матеріалів;

д) матеріали в незавершеному виробництві.


^ 51. До складу фінансових нормативів входять:

а) норматив чисельності тих, що працюють;

б) податок на прибуток;

в) акцизні збори;

г) витрати матеріалів на ремонтні роботи;

д) відрахування до фонду соціального страхування.


52. Розрахуйте цільову суму балансового прибутку, виходячи з таких даних: цільова сума чистого прибутку підприємства, встановлена на плановий період, — 5200 тис. у.о., ставка податку на прибуток - 30%.

а) 7826 тис. у.о.;

б) 8254 тис. у.о.;

в) 7428 тис. у.о.;

г) 8210 тис. у.о.


53. Розрахуйте цільовий розмір прибули від реалізації продукції, виходячи з таких даних: цільова сума чистого прибутку підприємства рівна 5800 тис. у.о.; податок на прибуток — 30%; прибуток від іншої реалізації — 180 тис. у.о., прибуток від фінансових інвестицій — 220 тис. у.о.

а) 7420 тис.у.о.;

б) 7280 тис.у.о.;

в) 7428 тис.у.о.;

г) 7886 тис. у.о.


54. Розрахуйте необхідне зниження собівартості реалізованої продукції за рахунок заходів плану підвищення ефективності виробництва, використовуючи дані: обяг продажів — 34 000 тис. у.о., планована величина прибутку від реалізації продукції — 8200 тис. у.о., собівартість продукції по плановій номенклатурі і ассортименту, і по нормативах на початок планового періоду —28 200 тис. у.о.

а) 2600 тис. у.о.;

б) 2400 тис. у.о.;

в) 2200 тис. у.о.;

г) 3100 тис. у.о.


^ 55. Розрахуйте відсоток зниження трудомісткості продукції при підвищенні продуктивності устаткування на 14%.

а) 13,1%;

б) 10%;

в) 12,3 %;

г) 8,5%.


^ 56. Розрахуйте відсоток підвищення продуктивності устаткування при зниженні трудомісткості продукції на 18%.

а) 24,2%;

б)22,0%;

в) 20,5%;

г) 23,8%.

57. Розрахуйте среднеквартальную норму трудомісткості продукції і економію від зниження трудомісткості продукції, виходячи з таких даних: трудомісткість виробу на початок кварталу - 34 нормо-г., на кінець кварталу - 30 нормо-г. плановий випуск виробу — 38 тис. штук.

а) 34 нормо-г. 152 000 нормо-г;

б) 36 нормо-г. 22 800 нормо-г;

в) 32 нормо-г. 76 000 нормо-г;

г) 26 нормо-г. 48 000 нормо-г.


58. Розрахуйте планову среднеквартальную норму витрати матеріалу при наступних даних: норма на початок кварталу — 12,4 кг., нова норма (введена на початку третього місяця) — 11,8 кг.

а) 12,0 кг;

б) 12,2 кг;

в) 12,3 кг;

г) 11,9 кг


Додаток Б


^ ТЕСТОВІ ЗАПИТАННЯ ДО МОДУЛЯ II


1. На величину виробничої потужності впливає:

а) кількість устаткування;

б) фонд часу робочого;

в) продуктивність устаткування;

г) трудомісткість продукції.


^ 2. До екстенсивних резервів зростання виробничої потужності відносяться:

а) збільшення кількості встановленого устаткування;

б) модернізація устаткування;

в) зменшення позапланових простоїв устаткування;

г) збільшення режимного фонду часу роботи устаткування.


^ 3. До інтенсивних резервів зростання виробничої потужності відносяться:

а) поліпшення конструкції виробів;

б) використання прогресивніших інструментів;

в) впровадження нової технології;

г) ліквідація втрат часу в роботі устаткування.


4. Розрахуйте коефіцієнт завантаження устаткування на виробничу програму, якщо трудомісткість програми по нормах, що діють, дорівнює 22600 нормо-гдин; коефіцієнт виконання норм - 1,3; фонд часу встановленого устаткування - 23 180 годин.

а) 0,82; б) 0,75; в) 0,74; г) 0,77.


5. Розрахуйте коефіцієнт реальної змінності роботи устаткування, використовуючи наступні дані: коефіцієнт завантаження устаткування - 0,792; коефіцієнт режимної змінності - 2,14.

а) 1,82; б)1,62; в) 1,69; г) 1,64.


^ 6. Виробнича потужність підприємства визначається:

а) як середня величина потужності структурних підрозділів підприємства;

б) за потужністю провідних підрозділів (цехів, ділянок, груп устаткування);

в) за потужністю цехів основного і допоміжного виробництв.


^ 7. Якими шляхами можна збільшити реальну змінність устаткування?

а) внести зміну в асортимент продукції;

6) змінити структуру трудомісткості продукції;

в) збільшити чисельність робочих;

г) змінити структуру парку устаткування;

д) перевести роботу підприємства на більшу кількість змін.


^ 8. Коефіцієнт режимної змінності устаткування характеризує:

а) питома вага i-го виду устаткування в загальній кількості машин;

б) ступінь використання устаткування по змінах;

в) пропорційність між структурою трудомісткості продукції і структурою парку устаткування з урахуванням прийнятого режиму роботи.


^ 9. Як Ви вважаєте, який з перерахованих варіантів є оптимальним для підприємства?

а) темп зростання продуктивності праці на 10% більший, ніж темп зростання заробітної плати;

б) темпи зростання заробітної плати вищє, ніж темпи зростання продуктивності праці;

в) темпи зростання продуктивності праці рівні темпам зростання заробітної плати;

г) темпи зростання продуктивності праці трохи випереджають зростання заробітної плати.


^ 10. Що необхідно зробити, щоб усунути недоліки факторного методу планування збільшення продуктивності праці?

а) за базу розрахунку необхідно узяти середньорічне вироблення базисного року;

б) за базу розрахунку необхідно узяти рівень середньорічного вироблення, виходячи з планової номенклатури і асортименту і нормативів витрат праці на початок планового періоду;

в) необхідно враховувати перехідну економію;

г) всі відповіді правильні.


^ 11. Які з перерахованих чинників не враховуються при використанні методу планування продуктивності праці по нормативах на початок планового періоду?

а) зниження трудомісткості продукції;

б) поліпшення використання фонду робочого часу робочими;

в) зміна питомої ваги купувальних напівфабрикатів;

г) підвищення середніх норм вироблення.


^ 12. У основі розрахунків зростання продуктивності праці лежить:

а) рівень трудомісткості програми і продуктивності праці по нормативах на початок планового періоду;

б) трудомісткість продукції базисного періоду;

в) показники витрат праці за станом на кінець базового періоду.


^ 13. Зростання продуктивності праці визначається за формулою:
14. Якщо чисельність робочих відрядників на початок кварталу складала 520 чол., а за рахунок зниження трудомісткості планується скоротити її на 15 чол., то зростання продуктивності праці складе:

а) 2,8%; б) 3,1%;

в) 3%; г) 3,5%.


^ 15. Мета розробки плану по праці — це:

а) розрахунок необхідної чисельності персоналу;

б) визначення оптимального співвідношення між чисельністю різних категорій персоналу;

в) визначення необхідної чисельності, складу персоналу підприємства і планування коштів на оплату праці;

г) вдосконалення форм і систем заробітної плати.


^ 16. Розрахунок чисельності персоналу грунтується на:

а) кількісній оцінки персоналу;

б) якісній оцінки персоналу;

в) аналізі впливу окремих чинників на рівень використання трудових ресурсів;

г) всі відповіді правильні.


^ 17. У ринкових умовах оцінка потреби в персоналі ускладнена у зв'язку:

а) із зміною чинників зовнішнього середовища підприємства;

б) із зміною чинників внутрішнього середовища підприємства;

в) із зміною технічного рівня виробництва;

г) з багатопрофільністю особових чинників працівника.

Реклама:
1   2   3   4   5   6

Скачать 0.59 Mb.
Поиск по сайту:
Разместите кнопку на своём сайте:
Генерация документов


База данных защищена авторским правом ©GenDocs 2000-2011
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты
Учебный материал

Рейтинг@Mail.ru