Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Підприємства

Загрузка...
Поиск по сайту:


страница5/6
Дата19.03.2012
Размер0.59 Mb.
ТипДокументы
7. Метод складання плану, який грунтується на використанні норм і нормативів витрат живої і упредметненої праці для визначення п
8. Метод складання плану, який забезпечує узгодження потреб з необхідними ресурсами, — це
9. Метод планування, в основі якого лежать темпи і пропорції, що склалися у минулому, називається
10. Які з перерахованих чинників враховує матриця БКГ (Консультативної групи Бостона)?
11. Згідно матриці Мак-кінсі, при низькій привабливості ринку і середньому конкурентному статусі підприємству необхідно
12. Що не можна віднести до додаткових (контактних) параметрів впливу на збут?
13. Які з приведених параметрів впливу на збут відносяться до початкових?
14. Менеджери підприємства, які відповідають за формування виробничої програми, повинні вирішувати такі завдання
15. Матриця Мак-кінсі враховує
16. Номенклатура виробництва — це
17. Продукція, прийнята відділом технічного контролю і здана на склад готової продукції, — це
18. За періодом дії норми діляться на
19. Експериментальна і теоретична діяльність, яка орієнтована на отримання нових знань про закономірності розвитку природи і сус
20. До заходів плану технічного і організаційного розвитку виробництва, що роблять безпосередній вплив на показники виробу, не в
21. Чим визначається вартість товарів і послуг в ринковому господарстві?
22. Які функції виконує ринок?
23. Формальне планування підприємства застосовується переважно
24. Екстраполяційний метод застосовується переважно
26. Балансовий метод планування
27. Закон попиту затверджує
...
Полное содержание
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6

^ 7. Метод складання плану, який грунтується на використанні норм і нормативів витрат живої і упредметненої праці для визначення планових показників, - це:

а) балансовий метод;

б) матричний метод;

в) нормативний метод;

г) економіко-математичний метод.


^ 8. Метод складання плану, який забезпечує узгодження потреб з необхідними ресурсами, — це:

а) балансовий метод;

б) матричний метод;

в) факторний метод;

г) нормативний метод.


^ 9. Метод планування, в основі якого лежать темпи і пропорції, що склалися у минулому, називається:

а) досвідно-статистичним методом;

б) екстраполяційним методом;

в) інтерполяційним методом;

г) балансовим методом.


^ 10. Які з перерахованих чинників враховує матриця БКГ (Консультативної групи Бостона)?

а) конкурентний статус і темпи зростання ринку;

б) привабливість ринку і темпи зростання ринку;

в) привабливість ринку і частка підприємства на ринку;

г) конкурентний статус і привабливість ринку;

д) темпи зростання ринку і частка підприємства на ринку;

е) темпи зростання ринку і життєвий цикл товару.


^ 11. Згідно матриці Мак-кінсі, при низькій привабливості ринку і середньому конкурентному статусі підприємству необхідно:

а) поволі виходити з ринку;

б) виходити швидко, поволі або залишитися на ринку;

в) інвестувати прибуток в розвиток підприємства;

г) залишитися на ринку;

д) інвестувати прибуток в інші сфери діяльності підприємства.


^ 12. Що не можна віднести до додаткових (контактних) параметрів впливу на збут?

а) якість товару і упаковку;

б) канали розподілу;

в) сервісне обслуговування;

г) рекламу;

д) дії торгових агентів.


^ 13. Які з приведених параметрів впливу на збут відносяться до початкових?

а) якість товару і упаковка;

б) канали розподілу;

в) сервісне обслуговування;

г) реклама;

д) фірмовий асортимент.


^ 14. Менеджери підприємства, які відповідають за формування виробничої програми, повинні вирішувати такі завдання:

а) придбання прав на виробництво або розробка нових товарів і послуг;

б) аналіз по етапах життєвого циклу всієї номенклатури продукції з метою формування рівнів цін з урахуванням вимог ринку;

в) планомірне зняття з виробництва товарів, що знаходяться на стадії спаду;

г) розробка довгострокових стратегічних планів підприємства;

д) визначення масштабів збуту, цін і асортиментної політики підприємства;

е) виконання технологічних операцій по організації збуту продукції підприємства.


^ 15. Матриця Мак-кінсі враховує:

а) конкурентний статус підприємства;

б) показники привабливості ринку;

в) стадії життєвого циклу товару;

г) позиції підприємства на ринку.


^ 16. Номенклатура виробництва — це:

а) вся продукція підприємства, яка прийнята відділом технічного контролю;

б) перелік виробів, які необхідно виготовити на підприємстві в плановому періоді;

в) співвідношення питомої ваги окремих видів виробів в загальному випуску продукції;

г) сукупність товарних груп, які виготовляє підприємство;

д) всі відповіді правильні.


^ 17. Продукція, прийнята відділом технічного контролю і здана на склад готової продукції, — це:

а) реалізована продукція;

б) товарна продукція;

в) валова продукція;

г) номенклатура продукції;

д) нормативно-чиста продукція.


^ 18. За періодом дії норми діляться на:

а) річні, квартальні, місячні;

б) оперативні і поточні;

в) абсолютні і відносні;

г) фактичні і перспективні.


^ 19. Експериментальна і теоретична діяльність, яка орієнтована на отримання нових знань про закономірності розвитку природи і суспільства, — це:

а) прикладні наукові дослідження;

б) фундаментальні наукові дослідження;

в) дослідно-конструкторські роботи;

г) організаційно-технічні дослідження;

д) науково-дослідні роботи.


^ 20. До заходів плану технічного і організаційного розвитку виробництва, що роблять безпосередній вплив на показники виробу, не відносяться:

а) заходи щодо впровадження передової техніки;

б) заходи щодо охорони праці;

в) заходи щодо механізації і автоматизації виробничих процесів;

г) заходи щодо вдосконалення конструкції виробу;

д) заходи щодо підвищення кваліфікації робочих.


^ 21. Чим визначається вартість товарів і послуг в ринковому господарстві?

а) індивідуальними витратами товаровиробників;

б) індивідуально-комплексними характеристиками продукції;

в) попитом і пропозицією;

г) суспільно-необхідними витратами робочого часу.


^ 22. Які функції виконує ринок?

а) контрольну;

б) що розподіляє;

в) інформаційну;

г) суспільного розподілу праці;

д) стимулюючу.


^ 23. Формальне планування підприємства застосовується переважно:

а) в умовах різкої змінної ринкової кон'юнктури;

б) для розробки поточного плану;

в) для розробки стратегічного плану.


^ 24. Екстраполяційний метод застосовується переважно:

а) в умовах централізованого планування;

б) в умовах монополій;

в) в умовах конкурентної боротьби;

г) в умовах олігополій.


25. Інтерполяційний метод застосовується:

а) в умовах монополій;

б) в умовах централізованого планування;

в) в умовах конкурентної боротьби;

г) в умовах олігополій.


^ 26. Балансовий метод планування:

а) передбачає використання фактичних статистичних даних;

б) забезпечує узгодження потреб з ресурсами;

в) дозволяє розробляти не один, а декілька планів;

г) передбачає використання даних бухгалтерського обліку.


^ 27. Закон попиту затверджує:

а) чим більше ціна товару, тим більше кількість продажів;

б) чим нижче ціна товару, тим більше кількість продажів;

в) ціна не впливає на кількість продажів;

г) немає правильної відповіді.


^ 28. Закон пропозиції затверджує:

а) чим вище ціна, тим більше охочих продати товар;

б) чим вище ціна, тим менше охочих продати товар;

в) корисність товару зростає із збільшенням кількості продажів.


^ 29. Параметри впливу на збут:

а) ціна товару;

б) величина податків;

в) валютний курс;

г) реклама товарів;

д) якість товару.


30. При розробці виробничої програми виходять з планованого обсягу продажу:

а) запасу незавершеного виробництва на кінець року;

б) запасу готової продукції на початок року;

в) запасу незавершеного виробництва на початок року;

г) запасу готової продукції на кінець року.


^ 31. При розрахунку валової продукції використовують дані:

а) тривалість планованого періоду;

б) термін зберігання запасів готової продукції;

в) запас незавершеного виробництва;

г) коефіцієнт готовності;

д) коефіцієнт наростання витрат.


32. Розрахуйте виробничу програму в натуральному і вартісному виразі, виходячи з таких даних: ціна виробу 425 у. о., план реалізації продукції 3875 шт., запаси готової продукції на початок періоду - 18 шт., на кінець - 67 шт.

а) 3524 шт., 1497,7 тис, у.о.; б) 3914 шт., 1663,4 тис. у.о.;

в) 3814 шт., 1477,9 тис, у.о.; г)3924 шт., 1667,7 тис. у.о.


33. Розрахуйте запас незавершеного виробництва, виходячи з таких даних: виробнича програма — 4876 шт., тривалість виробничого циклу в днях — 13 днів, коефіцієнт готовності — 0,5, тривалість планованого періоду — 360 днів.

а) 81 шт; б) 83 шт;

в) 87 шт; г) 89 шт.


^ 34. Розрахуйте запас незавершеного виробництва у вартісному виразі (за виробничою собівартістю), виходячи з таких даних:

- середньодобовий випуск виробу;

- виробнича собівартість виробу;

- тривалість виробничого циклу в днях;

- вартість матеріалу на виріб — 530 у.о.

а) 13 790,4 у.о.; б)13 897,6 у.о.

в) 31 481,7 у.о.; г) 12415,6 у.о.


^ 35. Які з цих функцій відносяться до функцій ринку?

а) інформаційна;

б) контролююча;

в) та, що розподіляє;

г) та, що санує.


36. Коли переважно застосовується формальне планування?

а) при розробці поточного плану;

б) при розробці стратегічного плану;

з) при розробці оперативних планів;

г) при розрахунку тривалості міжремонтного циклу.


^ 37. Коли застосовується інтуїтивне планування?

а) при розробці поточного плану;

б) при розробці стратегічного плану;

в) при розробці оперативних планів.


^ 38. Які плани розробляються підприємством в умовах централізованого управління народним господарством?

а) перспективні;

б) галузеві;

в) бізнес-плани;

г) інвестиційні проекти;

д) поточні;

е) оперативні.


^ 39. Які плани розробляються підприємством в умовах ринкових відносин?

а) поточні;

б) бізнес-плани;

в) перспективні;

г) оперативні;

д) стратегічні.


^ 40. Відзначте параметри дії на збут.

а) ціна товару;

б) величина податків;

в) реклама товару;

г) якість товару;

д) валютний курс;

е) канали розподілу.


^ 41. Для розробки виробничої програми використовують показники:

а) об'єм продажів в плановому періоді, в натуральних одиницях;

б) запас готової продукції на кінець планового періоду;

в) тривалість планового періоду в днях;

г) запас незавершеного виробництва в натуральних одиницях.


42. Розрахуйте виробничу програму виробу «А», виходячи з таких даних: план продажів — 4000 шт., запаси готової продукції на кінець періоду —70 шт., на початок періоду - 55 шт.

а) 4005 шт.;

б) 4020 шт;

в) 4015 шт;

г) 3985 шт.


43. Розрахуйте величину запасу готової продукції виробу «В», виходячи з таких даних: план продажів - 2160 шт., термін зберігання цієї продукції на складі складає 5 днів, тривалість планового періоду — 360 днів.

а) 35 шт;

б) 28 шт;

в) 30 шт;

г) 40 шт.


^ 44. Розрахуйте обсяг незавершеного виробництва виробу «С», виходячи з таких даних:

- виробнича програма - 4200 шт.;

- тривалість виробничого циклу в днях - 10;

- тривалість планового періоду в днях — 360;

- коефіцієнт готовності незавершеного виробництва — 0,5.

а) 56 шт;

б) 57 шт;

в) 60 шт;

г) 58 шт.


^ 45. Розрахуйте коефіцієнт наростання витрат, виходячи з таких даних:

- собівартість виробу — 280 у.о.;

- вартість матеріальних витрат — 128 у.о.

а) 0,80;

б) 0,73;

в) 0,60;

г) 0,77.


46. Розрахуйте обсяг незавершеного виробництва у вартісному виразі (за виробничою собівартістю), за допомогою коефіцієнта наростання витрат, використовуючи наступні дані:

- середньодобовий випуск виробу - 24 шт.;

- виробнича собівартість — 450 у.о.;

- тривалість виробничого циклу — 12 днів;

- коефіцієнт наростання витрат — 0,6.

а) 77 800 у.о.;

б) 77 760 у.о.

в) 77 790 у.о.;

г) 77 730 у.о.


^ 47. До складу нормованих предметів праці входять:

а) норми потреби в устаткуванні;

б) потреба в матеріальних ресурсах;

в) нормативи режимів робіт;

г) нормативні коефіцієнти використання матеріалів.


^ 48. До норм витрат праці відносять:

а) структуру ремонтного циклу;

б) норму обслуговування;

в) нормативи відрахування до бюджету з виплаченої заробітної плати;

г) норму вироблення;

д) норму часу.


^ 49. До складу нормативів засобів праці входить:

а) тривалість виробничого циклу виготовлення партії деталей;

б) норми простою устаткування в ремонті;

в) вартість ремонтної одиниці;

г) тривалість ремонтного циклу.


^ 50. До календарно-планових нормативів відносяться:

а) такт потокової лінії;

б) норми простою устаткування в ремонті;

в) запаси деталей, виробів;

г) нормативні коефіцієнти використання матеріалів;

д) матеріали в незавершеному виробництві.


^ 51. До складу фінансових нормативів входять:

а) норматив чисельності тих, що працюють;

б) податок на прибуток;

в) акцизні збори;

г) витрати матеріалів на ремонтні роботи;

д) відрахування до фонду соціального страхування.


52. Розрахуйте цільову суму балансового прибутку, виходячи з таких даних: цільова сума чистого прибутку підприємства, встановлена на плановий період, — 5200 тис. у.о., ставка податку на прибуток - 30%.

а) 7826 тис. у.о.;

б) 8254 тис. у.о.;

в) 7428 тис. у.о.;

г) 8210 тис. у.о.


53. Розрахуйте цільовий розмір прибули від реалізації продукції, виходячи з таких даних: цільова сума чистого прибутку підприємства рівна 5800 тис. у.о.; податок на прибуток — 30%; прибуток від іншої реалізації — 180 тис. у.о., прибуток від фінансових інвестицій — 220 тис. у.о.

а) 7420 тис.у.о.;

б) 7280 тис.у.о.;

в) 7428 тис.у.о.;

г) 7886 тис. у.о.


54. Розрахуйте необхідне зниження собівартості реалізованої продукції за рахунок заходів плану підвищення ефективності виробництва, використовуючи дані: обяг продажів — 34 000 тис. у.о., планована величина прибутку від реалізації продукції — 8200 тис. у.о., собівартість продукції по плановій номенклатурі і ассортименту, і по нормативах на початок планового періоду —28 200 тис. у.о.

а) 2600 тис. у.о.;

б) 2400 тис. у.о.;

в) 2200 тис. у.о.;

г) 3100 тис. у.о.


^ 55. Розрахуйте відсоток зниження трудомісткості продукції при підвищенні продуктивності устаткування на 14%.

а) 13,1%;

б) 10%;

в) 12,3 %;

г) 8,5%.


^ 56. Розрахуйте відсоток підвищення продуктивності устаткування при зниженні трудомісткості продукції на 18%.

а) 24,2%;

б)22,0%;

в) 20,5%;

г) 23,8%.

57. Розрахуйте среднеквартальную норму трудомісткості продукції і економію від зниження трудомісткості продукції, виходячи з таких даних: трудомісткість виробу на початок кварталу - 34 нормо-г., на кінець кварталу - 30 нормо-г. плановий випуск виробу — 38 тис. штук.

а) 34 нормо-г. 152 000 нормо-г;

б) 36 нормо-г. 22 800 нормо-г;

в) 32 нормо-г. 76 000 нормо-г;

г) 26 нормо-г. 48 000 нормо-г.


58. Розрахуйте планову среднеквартальную норму витрати матеріалу при наступних даних: норма на початок кварталу — 12,4 кг., нова норма (введена на початку третього місяця) — 11,8 кг.

а) 12,0 кг;

б) 12,2 кг;

в) 12,3 кг;

г) 11,9 кг


Додаток Б


^ ТЕСТОВІ ЗАПИТАННЯ ДО МОДУЛЯ II


1. На величину виробничої потужності впливає:

а) кількість устаткування;

б) фонд часу робочого;

в) продуктивність устаткування;

г) трудомісткість продукції.


^ 2. До екстенсивних резервів зростання виробничої потужності відносяться:

а) збільшення кількості встановленого устаткування;

б) модернізація устаткування;

в) зменшення позапланових простоїв устаткування;

г) збільшення режимного фонду часу роботи устаткування.


^ 3. До інтенсивних резервів зростання виробничої потужності відносяться:

а) поліпшення конструкції виробів;

б) використання прогресивніших інструментів;

в) впровадження нової технології;

г) ліквідація втрат часу в роботі устаткування.


4. Розрахуйте коефіцієнт завантаження устаткування на виробничу програму, якщо трудомісткість програми по нормах, що діють, дорівнює 22600 нормо-гдин; коефіцієнт виконання норм - 1,3; фонд часу встановленого устаткування - 23 180 годин.

а) 0,82; б) 0,75; в) 0,74; г) 0,77.


5. Розрахуйте коефіцієнт реальної змінності роботи устаткування, використовуючи наступні дані: коефіцієнт завантаження устаткування - 0,792; коефіцієнт режимної змінності - 2,14.

а) 1,82; б)1,62; в) 1,69; г) 1,64.


^ 6. Виробнича потужність підприємства визначається:

а) як середня величина потужності структурних підрозділів підприємства;

б) за потужністю провідних підрозділів (цехів, ділянок, груп устаткування);

в) за потужністю цехів основного і допоміжного виробництв.


^ 7. Якими шляхами можна збільшити реальну змінність устаткування?

а) внести зміну в асортимент продукції;

6) змінити структуру трудомісткості продукції;

в) збільшити чисельність робочих;

г) змінити структуру парку устаткування;

д) перевести роботу підприємства на більшу кількість змін.


^ 8. Коефіцієнт режимної змінності устаткування характеризує:

а) питома вага i-го виду устаткування в загальній кількості машин;

б) ступінь використання устаткування по змінах;

в) пропорційність між структурою трудомісткості продукції і структурою парку устаткування з урахуванням прийнятого режиму роботи.


^ 9. Як Ви вважаєте, який з перерахованих варіантів є оптимальним для підприємства?

а) темп зростання продуктивності праці на 10% більший, ніж темп зростання заробітної плати;

б) темпи зростання заробітної плати вищє, ніж темпи зростання продуктивності праці;

в) темпи зростання продуктивності праці рівні темпам зростання заробітної плати;

г) темпи зростання продуктивності праці трохи випереджають зростання заробітної плати.


^ 10. Що необхідно зробити, щоб усунути недоліки факторного методу планування збільшення продуктивності праці?

а) за базу розрахунку необхідно узяти середньорічне вироблення базисного року;

б) за базу розрахунку необхідно узяти рівень середньорічного вироблення, виходячи з планової номенклатури і асортименту і нормативів витрат праці на початок планового періоду;

в) необхідно враховувати перехідну економію;

г) всі відповіді правильні.


^ 11. Які з перерахованих чинників не враховуються при використанні методу планування продуктивності праці по нормативах на початок планового періоду?

а) зниження трудомісткості продукції;

б) поліпшення використання фонду робочого часу робочими;

в) зміна питомої ваги купувальних напівфабрикатів;

г) підвищення середніх норм вироблення.


^ 12. У основі розрахунків зростання продуктивності праці лежить:

а) рівень трудомісткості програми і продуктивності праці по нормативах на початок планового періоду;

б) трудомісткість продукції базисного періоду;

в) показники витрат праці за станом на кінець базового періоду.


^ 13. Зростання продуктивності праці визначається за формулою:
14. Якщо чисельність робочих відрядників на початок кварталу складала 520 чол., а за рахунок зниження трудомісткості планується скоротити її на 15 чол., то зростання продуктивності праці складе:

а) 2,8%; б) 3,1%;

в) 3%; г) 3,5%.


^ 15. Мета розробки плану по праці — це:

а) розрахунок необхідної чисельності персоналу;

б) визначення оптимального співвідношення між чисельністю різних категорій персоналу;

в) визначення необхідної чисельності, складу персоналу підприємства і планування коштів на оплату праці;

г) вдосконалення форм і систем заробітної плати.


^ 16. Розрахунок чисельності персоналу грунтується на:

а) кількісній оцінки персоналу;

б) якісній оцінки персоналу;

в) аналізі впливу окремих чинників на рівень використання трудових ресурсів;

г) всі відповіді правильні.


^ 17. У ринкових умовах оцінка потреби в персоналі ускладнена у зв'язку:

а) із зміною чинників зовнішнього середовища підприємства;

б) із зміною чинників внутрішнього середовища підприємства;

в) із зміною технічного рівня виробництва;

г) з багатопрофільністю особових чинників працівника.

1   2   3   4   5   6

Скачать, 2817.87kb.
Поиск по сайту:

Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru