Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Пояснювальна записка

Загрузка...
Поиск по сайту:


страница6/7
Дата09.03.2012
Размер0.97 Mb.
ТипДокументы
Опрацювати рекомендовану літературу, законспектувати статі В. Шевчука (одну), В. Соболь (“Новела про сатира” і ще 1 на вибір), Я
Підготувати коротке повідомлення про розвиток традицій Г. Сковороди в українському байкарстві (Є. Гребінка, П. Гулак-Артемовськи
Теми для самостійного опрацювання
Планування самостійної роботи студента
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7
ТЕМА 7. Анонімна історична драма “Милість Божа”

 1. Тема і джерела драми. Відмінність твору за ідейно-тематичним змістом від попередніх та сучасних йому шкільних драм. Питання про автора п’єси, його погляди і симпатії.

 2. Композиція драми. Двоплановість сюжету. Відповідність побудови твору компонентам шкільної драми за теорією Ф. Прокоповича.

 3. Образ Б. Хмельницького. Підтвердити погляди та риси характеру Хмельницького ілюстраціями з тексту драми.

 4. Образ України у драмі. Проілюструвати цитатами з тексту.

 5. Ідея драми. Навести уривки, які найбільш влучно виражають ідейне спрямування твору.

 6. Мовно-стильові та художні особливості драми. Бароковий характер твору, символічні образи, персоніфікація та алегорія у творі. Проілюструвати прикладами.

Завдання

 1. Уважно прочитати твір (повністю). Виписати цитати для характеристики образів та ідейного спрямування драми.

 2. Опрацювати рекомендовану літературу. З праці Ф. Проко­повича виписати вимоги до шкільної драми.

 3. Законспектувати статтю В. Працьовитого, дослідження М. Грицая та М. Возняка.

 4. З’ясувати залежність ідейного спрямування п’єси (особливо 5-ї дії) від політичного контексту.

 5. Визначити бароковий характер твору на основі ознак барокової естетики.

Художні тести

Давня українська література: Хрестоматія / За ред. М. Сулими.– К., 1996.– С. 420–432.

Українська література ХVІІІ ст.– К., 1983.– С. 306–324.

Дослідження

Грицай М. С. Українська драматургія ХVІІ – ХVІІІ ст.– К.: Вища шк., 1974.– С. 78–88.

Історія української літератури: У 8 т. Т. 1.– К., 1987.– С. 462–285, 480–494.

Возняк М. Історія української літератури: У 2 кн. Кн. 2.– Л.: Світ, 1994.– С. 211–216.

Прокопович Ф. Про поетичне мистецтво // Прокопович Ф. Твори: У 3 т. Т. 1.– К., 1979.– С. 339–353.

Франко І. Русько-український театр (Історичні обриси) // Франко І. Зібр. творів: У 50 т. Т. 29.– К., 1981.– С. 293–336.

Працьовитий В. Образ Богдана Хмельницького у шкільній драмі “Милість Божія” // Сучасний погляд на літературу: Наук. зб.– К., 2001.– Вип. 5.– С. 7–21.


ТЕМА 8. Літопис Самійла Величка

 1. Літопис Самійла Величка як монументальний історико-літературний твір. Відомості про автора літопису.

 2. Історія створення літопису, його завдання й основні джерела (аналіз “Передмови до читача”).

 3. Документальність літопису, місце в ньому художнього домислу.

 4. Структура твору та аналіз ідейного змісту основних “сказань”. Принципи творення історичних осіб – Богдана Хмельницького, Івана Виговського, Івана Сірка та ін.

 5. Суспільні погляди та політична орієнтація автора літопису.

 6. Літопис Самійла Величка як антологія художніх творів різних авторів. “Новела про сатира” в контексті літопису.

 7. Стиль і поетика літопису.

 8. Літопис Самійла Величка й українська література ХІХ – ХХ ст.

Завдання

 1. Ознайомитися з виданням літопису в перекладі В. Шевчука (К., 1991). За хрестоматією давньої української літератури уважно прочитати передмову, розділи та “Новелу про сатира”. Виписати цитати для характеристики образів Б. Хмельницького та І. Сірка.

 2. ^ Опрацювати рекомендовану літературу, законспектувати статі В. Шевчука (одну), В. Соболь (“Новела про сатира” і ще 1 на вибір), Я. Дзири (одну) та В. Крекотня.

 3. Уважно прочитати й осмислити “Новелу про сатира”. З’ясувати роль художніх прийомів у творі, їх зв’язок з есте­тикою бароко.

 4. Підготувати повідомлення про вплив літопису Самійла Величка на українську літературу ХІХ – ХХ ст.

Художні тексти

Величко Самійло. Літопис: У 2 т. / Пер. В. Шевчука.– К., 1991.

Українська література ХVІІІ ст.– К., 1983.– С. 479–527.

Давня українська література: Хрестоматія / За ред. М. Сулими.– К., 1996.– С. 469–496.

Дослідження

Возняк М. Історія української літератури: У 2 кн. Кн. 2.– Л.: Світ, 1994.– С. 374–382.

Марченко М. І. Українська історіографія (з давніх часів до середини ХІХ ст.).– К., 1959.

Білецький О. Козацькі літописи // Білецький О. Зібр. праць: У 5 т. Т. 3.– К., 1965.

Шевчук В. Самійло Величко та його літопис // Шевчук В. Дорога в тисячу років.– К., 1990.– С. 184–208.

Соболь В. О. “Істинний Малої Русі син” та його заповіт Україні // Пам’ять століть.– 1999.– № 4.– С. 62–66.

Крекотень В. Сказання про війни козацькі та його автор // Київ.– 1986.– № 10.– С. 110–111.

Шевчук В. Загадка літопису Самійла Величка // Наука і культура: Щорічник.– К., 1986.– Вип. 20.– С. 386–393.

Дзира Я. Творчість Шевченка і літопис Величка // Вітчизна.– 1962.– № 5.– С. 188–192.

Дзира Я. Величкове оповідання про Івана Сірка в українській літературі // Український історичний журнал.– 1966.– № 6.– С. 154–156.

Соболь В. Козацькі літописи. Літопис Самійла Величка // Дивослово.– 1996.– № 7.– С. 45–50.

Соболь В. Новела про сатира в контексті літопису Самійла Величка // Слово і Час.– 1994.– № 4–5.– С. 5–10.

Соболь В. Епоха та її герої в літописі Самійла Величка // Слово і Час.– 1995.– № 4.– С. 5.

Соболь В. “У терпінні вашім знайдеться душа ваша...” (Літопис Самійла Величка) // Київ.– 1995.– № 2–3.– С. 143–147.

Соболь В. Літопис Самійла Величка як явище українського літера­турного бароко.– Донецьк, 1996.– 336 с.


ТЕМА 9. Байки і притчі Григорія Сковороди

 1. Історія створення збірки “Байки харківські”. Погляди Г. Сково­роди на жанр байки (аналіз передмови до збірки).

 2. Джерела сюжетів. Вплив античної і вітчизняної традицій на байки Сковороди; їх своєрідність.

 3. Збірка “Байки харківські” як образне втілення головних засад філософії Г. Сковороди:

- справжні та фальшиві людські цінності;

- “сродна праця” як найбільша духовна потреба людини;

- ідея побратимства, людських взаємин, дружби;

- ідея простоти й елітарності.

 1. Тема виховання у притчах Г. Сковороди (“Вдячний Еродій”, “Убогий Жайворонок”).

 2. Традиції Г. Сковороди в українському байкарстві.Завдання

 1. Прочитати байки і притчі Сковороди в оригіналі або в перекладі сучасною українською мовою.

 2. Опрацювати рекомендовану літературу. Законспектувати праці Д. Багалія, С. Русової, Ф. Поліщука, І. Іваньо, Т. Косяченко, М. Ласло-Куцюк, Л. Мостової.

 3. З’ясувати поняття жанру байки за “Літературознавчим словником-довідником” (К., 1997. – С. 7576.).

 4. Простудіювати передмову Г. Сковороди до збірки “Байки харківські”, зробити виписки.

 5. Обґрунтуйте поділ творів на ідейно-тематичні групи (див. 3-тє питання плану). Відшукайте і тематично згрупуйте байки, в яких втілено ці чотири мотиви та ідеї (письмово). Які ще філософські проблеми можна виявити в байках Г. Сковороди?

 6. ^ Підготувати коротке повідомлення про розвиток традицій Г. Сковороди в українському байкарстві (Є. Гребінка, П. Гулак-Артемовський, Л. Глібов та ін.).

Художні тексти

Сковорода Г. С. Вірші. Пісні. Байки. Діалоги. Трактати. Притчі. Прозові переклади. Листи.– К., 1983.

Сковорода Григорій. Твори: В 2 т. К., 1961.

Сковорода Григорій. Твори: В 2 т. / Перед. О. Мишанича.– К., 1994.

Дослідження

Багалій Д. Український мандрований філософ Григорій Сковорода.– К., 1992.– С. 342–350.

Барабаш Ю. “Знаю человека…”: Григорий Сковорода. Поэзия. Философия. Жизнь.– М., 1989.

Білецький О. Г. С. Сковорода // Білецький О. Зібр. праць: У 5 т. Т. 1.– К., 1965.

Боженко М. К. Байки Г.С.Сковороди // Українська мова і література в школі.– 1967.– № 9.– С. 15–19.

Крекотень В.Байки в українській літературі ХVІІ – ХVІІІ ст.– К., 1963.

Махновець Л. Григорій Сковорода.– К., 1972.

Попов П. Григорій Савич Сковорода.– К., 1969.

Поліщук Ф. Григорій Сковорода.– К., 1978.

Педагогічні ідеї Г. Сковороди.– К., 1972.

Русова С. Виховні ідеї Г. С. Сковороди // Дивослово.– 1996.– № 8.– С. 42–45.

Мишанич О. Григорій Сковорода: Нариси життя і творчості.– К., 1994.– 48 с.

Шевчук В. Ідея простоти в елітарному світогляді Григорія Сковороди // Україна. Наука і культура.– К., 1993.– С. 86–93.

Іваньо І. Філософія і стиль мислення Г. Сковороди.– К., 1983.– Розд. ІІ: Від літератури до філософії. Фабула і мораль.

Косяченко В. Т. “Басни харьковския” Г. С. Сковороди і його традиції в українському байкарстві // Українське літературознавство.– Л.: Вища шк., 1975.– Вип. 25. – С. 62–67.

Ласло-Куцюк М. Байки Сковороди і езопівська традиція // Ласло-Куцюк М. Велика традиція.– Бухарест, 1979.– С. 17–37.

Мостова Л. Жанротворча роль іносказання в байках Г. С. Сковороди // Медієвістика: Зб. наук. статей.– О., 2000.– Вип. 2.– С 134–141.


^ ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

ТЕМА 1. Вірші на історичні теми ХVІІ ст.

 1. Вірші і пісні про події національно-визвольної війни. Образ Б. Хмельницького в історичних віршах.

 2. Вірші про Руїну в Україні. Образ матері-України в творах невідомих авторів.

 3. Вірші про боротьбу з турками і татарами.

Література

Возняк М. Історія української літератури: У 2 кн. Кн. 2.– Л.: Світ, 1994.– С. 424–498.

Пінчук С. П. Образ Богдана Хмельницького в давній українській літературі // Українська мова і література.– 1979.– № 1.

Франко І. Хмельниччина 1648 –1654 років у сучасних віршах // Франко І. Зібр. творів: У 50 т. Т. 31.– К., 1983.

Шевчук В. Давня українська література як речник державотворення // Шевчук В. Козацька держава.– К., 1995.– С. 22–47.


ТЕМА 2. Вертепна драма

 1. Генезис та джерела вертепної драми.

 2. Особливості функціонування вертепних вистав.

 3. Зміст релігійного та світського дійства вертепної драми.

 4. Персонажі вертепної драми. Типізація образів. Вико­ристання засобів гумору і сатири.

 5. Поєднання книжних і фольклорних елементів. Трансформація вертепних драм.

Література

Возняк М. Історія української літератури: У 2 кн. Кн. 2.– Л.: Світ, 1994.– С. 241–256.

Франко І. До історії українського вертепу ХVІІІ ст. // Франко І. Зібр. творів: У 50 т. Т. 36.– К., 1990.– С. 170–375.

Федас Й. Ю. Український народний вертеп: У дослідженнях ХІХ – ХХ ст.– К., 1987.– 184 с.

Швець І. Вертеп як феномен християнства // Київська старовина.– 1996.– № 2–3.


ТЕМА 3. Історична проза другої половини ХVІІ ст.

 1. Характер літописання другої половини ХVІІ ст.

 2. Густинський літопис як зразок церковно-монастирського літописання.

 3. “Кройника” Феодосія Сафоновича (1672 р.).

 4. “Синопсис” (1674 р.) – перший підручник історії в Україні.

Література

Марченко М. І. Українська історіографія (з давніх часів до середини ХІХ ст.).– К., 1959.– С. 53–63.

Береза І. Ю. Пантелеймон Кохановський – український письменник кінця ХVІІ ст. // Слово і Час.– 1991.– № 5.– С. 71–76.

Корпанюк М. Монастирсько-церковне літописання ХVІІ – ХVІІІ ст. // Розбудова держави.– 1996.– № 1–12.– С. 22–25.

Єрьомін І. До історії суспільної думки на Україні другої пол. ХVІІ ст. (“Синопсис”) // Матеріали до вивчення історії української літератури: У 5 Т. Т. 1.– К.: Рад. шк.– С. 329–338.


Форми контролю за самостійною роботою студентів:

 • перевірка прочитаних текстів та конспектів першоджерел;

 • написання рефератів на запропоновані теми.^ ПЛАНУВАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТАз/п

Зміст роботи

Термін вико­нання

1.

Ознайомитися з текстом Біблії. Виконати стислий конспект десяти сюжетів (оповідей) із Біблії (на вибір): п’ять старозавітних оповідей та стільки ж із Нового Завіту.

Див.: Святе Письмо Старого та Нового Завіту. Повний переклад, здійснений за оригінальними єврейськими, арамійськими та грецькими текстами. – Б. м.: Українське біблійне товариство, 1992.– 352 с.; Біблія або Книга Святого Письма Старого та Нового Завіту.– Б. м.: Українське біблійне товариство, 1991.– 290 с.

лютий

2.

Уважно прочитати уривки літопису “Повість минулих літ”. Стисло законспектувати зміст таких сюжетів (оповідань):

“Благословіння св. Андрієм Київських гір та опис звичаїв слов’янських племен”; “Заснування Києва”; “Похід Олега на Царгород”; “Смерть Ігоря”; “Помста Ольги”; “Оповідання про князя Святослава”; “Оповідання про князя Ярослава”;

“Оповідання про Кожум’яку”; “Про осліплення Василька Теребовльського”; “Про Білгородський кисіль”; “Повчання Володимира Мономаха дітям”.

Див.: Хрестоматія давньої української літератури / Упоряд. акад. О. І. Білецький.– К.: Рад. шк., 1967.– С. 13–33 (фрагменти).

Давня українська література: Хрестоматія / Упоряд. М. Сулима.– К.: Рад. шк., 1961.– С. 157–166.

Літопис Руський / Пер. Л. Є. Махновця.– К.: Дніпро, 1989.

Повість врем’яних літ / Пер. В. Яременка.– К., 1990.

Повісти минулих літ. Літопис / Переказ В. Близнеця.– К., 1990.

лютий

3.

Прочитити “Київський літопис” та законспектувати:

“Оповідання про Батиєве побоїще”;

“Опис битви на річці Калка”.

Див.: Хрестоматія давньої української літератури / Упоряд. акад. О. І. Білецький.– К.: Рад. шк., 1967.–

С. 13–33 (фрагменти).

Літопис Руський / Переказ Л. Є. Махновця.– К.: Дніпро, 1989.

лютий
4.

Прочитати ти стисло законспектувати з Галицько-Волинського літопису такі оповіді:

“Легенда про Євшан-зілля”; “Оповідання про поїздку князя Данила до хана Батия”.

Див.: Хрестоматія давньої української літератури / Упоряд. акад. О. І. Білецький.– К.: Рад. шк., 1967.–

С. 13–33 (фрагменти):

Літопис Руський / Переказ Л. Є. Махновця.– К.: Дніпро, 1989.

лютий

5.

Прочитати одне з оригінальних житій з “Повісті минулих літ” (Ольги, Володимира, Бориса і Гліба, Феодосія Печерського). Стисло записати зміст до робочого зошита або читацького щоденника.

Див.: Літопис Руський / Переказ Л. Є. Махновця.– К.: Дніпро, 1989.

Повість врем’яних літ / Пер. В. Яременка.– К., 1990.

Повість минулих літ. Літопис / Переказ В. Близнеця.– К., 1990.


лютий

6.

Уважно прочитати та стисло законспектувати зміст чотирьох оповідань (патерикових новел) із “Києво-Печерського патерика” (на вибір).

Див.: Києво-Печерський патерик. – К., 1991 (Репр. вид. 1931 р.); Давня українська література: Хрестоматія / Упоряд. М. Сулима.– К.: Рад. шк., 1991.– С. 216–223.

лютий

7.

Уважно прочитати й виписати цитати, що характеризують Закон і Благодать та образ кн. Володи­мира в проповіді Іларіона Київського “Слово про закон і благодать”.

Див.: Давня українська література: Хрестоматія / Упоряд. М. Сулима.– К.: Рад. шк., 1991.– С. 166–182.

лютий

8.

Прочитати та законспектувати оповідання про Ігорів похід за Київським літописом. Зіставити з викладом подій у “Слові про Ігорів похід”. Власні спостереження стисло законспектувати.

Див.: Літопис Руський / Пер. Л. Є. Махновця.– К.: Дніпро, 1989.– С. 355–342.

“Слово о полку Игоревъ” та його поетичні переклади і переспіви.– К.: Наук. думка, 1967.– 524 с.

“Слово про Ігорів похід”. Пам’ятка української літератури ХІІ віку / Пер. Митрополита Іларіона (Івана Огієнка).– Рівне, 2000.– 231 с.

березень
9.

Прочитати й виписати афоризми з пам’ятки ХІІІ ст. “Моління Данила Заточника”.

Див.: Слово Данила Заточника, написане ним своєму князеві Ярославові Володимировичу / Передм.

В. Горського // Київ.– 1993.– № 11.– С. 145–148.

березень

10.

Прочитати й опрацювати “Слово о Лазаревім воскресінні”.

Див.: Антологія української поезії: В 6 т. Т. 1.– К., 1984.

березень

11.

Простудіювати дослідження І. Франка про пам’ятку.

Див.: Франко І. Слово о Лазаревъ воскресеніи: Староруська поема на апокрифічні теми // Франко І. Зібр. творів: У 50 т. Т. 32.– К., 1981.– С. 55–111.

березень

12.

Опрацювати та законспектувати такі статті:

 • Зілинський Орест. Духовна генеза першого українського Відродження // Європейське Відродження та українська література ХVІ – ХVІІІ ст.– К.: Наук. думка, 1993.– С. 276–299.

 • Чижевський Дмитро. Ренесанс та реформація в літературі // Чижевський Д. Історія української літератури (від початків до доби реалізму).– Т., 1994.– С. 213–217.

 • Кравців Б. Ренесанс і гуманізм на Україні // Сучасність.– 1974.– № 9.– С. 3–52. (Європейське Відродження та українська література ХІV – ХVІІІ ст.– К., 1993.– С. 300–318).

 • Шевчук В. О. Відродження і реформація в українській культурі ХV – ХVІІ ст. // Філософська і соціологічна думка.– 1989.– № 4.– С. 73–86.

 • Савчук О. Поет-гуманіст Павло Русин з Кросна // Європейське Відродження та українська література ХІV – ХVІІІ ст.– К., 1993.– С. 126–150.

 • Наливайко Д. Станіслав Оріховський як український латиномовний письменнник Відродження // Українська література XVI–XVI cт. та інші слов’янські літератури.– К.: Наук. думка, 1984.– С. 161–185.

березень

13.

Прочитати за антологією Українські гуманісти епохи Відродження: У 2 кн.– К., 1995 або Антологією української поезії.– К., 1984.– Т. 1. твори Юрія Дрогобича, Павла Русина, Себастьяна Кленовича, Станіслава Оріховського. Виписати цитати та основні думки (з прозових творів С. Оріховського). Простежити художню інтерпретацію релігійних сюжетів та використання міфологічних образів і мотивів античної культури в творчості поетів “роксоланської формації”.

березень

14.

З’ясувати історичні передумови полемічної літератури (Флорентійська унія 1439 року, Люблінська і Берестейська унії).

Див.: Франко І. З історії Брестського собору 1596 р. // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. Т. 46, кн. 2.– К., 1985.–

С. 197–219.

березень

15.

Уважно прочитати твори полемістів (див. Список художніх текстів), виписати їхні аргументи.

березень

16.

Вивчити погляд сучасних учених на проблему. Опрацювати та законспектувати такі статті:

 • Ушкалов Л. Феномен української полемічної літератури // Слово і Час.– 2000.– № 10.–

С. 16–22.

 • Усатенко Г. Полеміка кінця ХVІ – поч. ХVІІ ст. як підсумки минулого та предтеча майбутнього // Медієвістика: Збірник наук. статей.– О., 2000.– Вип. 2.– С. 52–60.

березень

17.

Прочитати (за Хрестоматією чи окремими виданнями творів Івана Вишенського) “Послання до єпископів”, “Послання до всіх людей ...” та “Викриття диявола-світодержця”. Прочитати уривок з “Треносу” Мелетія Смотрицького (монолог-лямент Церкви). Стисло законспектувати зміст. Навести 2 – 3 цитати з творів Вишенського та Смотрицького як зразок стилю письменників-полемістів.

Див.: Вишенський Іван Твори / Упоряд. І. П. Єрьо­міна.– К., 1959.– С. 45–49, 82–125.

Вишенський Іван. Твори / З книжної української мови пер. В. Шевчук.– К.: Дніпро, 1986.– С. 23–28, 62–108.

Смотрицький М. Тренос, тобто плач Єдиної Святої Вселенської Апостольської Східної Церкви ... / Пер. В. Крекотня // Українська література ХVІІ ст: Синкрет. писемність. Поезія. Драматургія. Белетристика / Упоряд., прим. і вступ. ст. В. Крекотня.– К.: Наук. думка, 1987.– С. 67–107.

березень
18.

З’ясувати значення таких слів і термінів, записавши визначення до робочих зошитів або читацьких щоденників: апракосне євангеліє, апокриф, агіоґрафія, аскеза (аскетизм), алітерація, асонанс, епітет, афоризм, метафора, рефрен, ритм, сентенція, канон, хроніка, легенда, теоцентризм, анонімність, містифікація, символ, образ, алюзія, компіляція, ініціали, перґамент, традиція, антитеза, риторика, паралелізм, контраст, парафраза, ремінісценція, апострофа, риторичне питання, поетичний образ, вірш силабічний, кільце, еклога, панегірик, послання, отпис, гумор, сатира, сонет, полеміка, елегійний дистих, буколіка, діалог, притча, патерик, гуманізм, реформація.

Див.: Літературознавчий словник-довідник / Р. Гром’як, Ю. Ковалів та ін.– К.: ВЦ “Академія”, 1997.– 752 с., а також “Українська літературна енциклопедія”, інша довідкова література.

лютий – березень


19.

Уважно прочитати та законспектувати основні положення статей:

 • Чижевський Д. Бароко // Чижевський Д. Історія української літератури (від початків до доби реалізму).– Т., 1994.– С. 239–303.

 • Іваньо І. Про українське літературне барокко // Українське літературне барокко: Зб. наук. праць.– К.: Наук. думка, 1987.– С. 3–18.

 • Гнатюк О. До переоцінки літературного процесу ХV – ХVІІ ст. // Європейське Відродження та українська література ХІV – ХVІІІ ст.: Зб. наук. праць / Відп. ред. О. Мишанич.– К.: Наук. думка, 1993.– С. 237–266.

 • Коптілов В. Від Тібру до Дніпра (Міркування про своєрідність українського Бароко) // Сучасність.– 1997.– № 2.– С. 139–149.

 • Коптілов В. Від Тібру до Дніпра (Шляхами поезії українського Бароко) // Сучасність.– 1997.– № 2.– С. 93–103.

 • Крекотень В. Українська поезія ХVІІ ст. в системі східноєвропейської літератури бароко // Українське бароко.– К., 1993.– С. 54–64.

 • Кримський С. Культурна універсальність українського бароко // Вісник НАН України.– 2000.– № 10.– С. 47–56.

 • Макаров А. Світло українського бароко.– К., 1994. (Опрацювати окремі розділи книги, зокрема “Людина бароко”, “Козацтво і бароко”, “Ірраціоналізм бароко”).

 • Наливайко Д. Українське літературне бароко в європейському контексті // Українське літературне бароко.– К., 1987.– С. 46–75.

 • Наливайко Д. Феномен українського бароко в європейському контексті // Слово і Час.– 2002.– № 2.– С. 30–38.

квітень

20.

Ознайомитися з творами українських поетів ХVІІ – ХVІІІ століть (див. список художніх текстів). Опрацювати збірники:

 • Антологія української поезії: У 6 т.– К.: Дніпро, 1984.– Т. 1.

 • Аполлонова лютня: Київські поети ХVІІ – ХVІІІ ст.– К.: Молодь, 1982.

 • Українська поезія: Кінець ХVІ – початок ХVІІ ст. / Упоряд. В. Колосова, В. Крекотень.– К., 1978.

 • Українська поезія ХVІІ ст. Середина.– К., 1992.

 • Марсове поле. Героїчна поезія на Україні: У 2 кн.– К., 1988 – 1989.

 • Пісні Купідона. Любовна поезія на Україні ХVІ – поч. ХІХ ст.– К., 1984.

Прочитати й законспектувати передмови до збірників. Прізвища авторів, назви творів, зауваги щодо їх змісту та окремі цитати виписати в робочий зошит.

квітень

21.

Уважно прочитати й законспектувати статті:

 • Шевчук В. Співці музи роксоланської в Києві // Шевчук В. Дорога в тисячу років.– К., 1990.–

С. 191–125.

 • Шевчук В. Співці музи роксоланської в Чернігові // Там само.– С. 126–134.

 • Шевчук В. Співці музи роксоланської на західних землях // Там само.– С. 135–144.

Шевчук В. Діамант у попелі (про Данила Братковського як поета й людину) // Там само.–

С. 165–171.

квітень
22.

Вивчити напам’ять такі твори:

 • Лазар Баранович. “Скрізь на Україні видно лиш руїни”, “Світ збурили грози на людськії сльози”, “Про час для всього – доброго і злого”, “Веселка в небі – втішитись треба”.

 • Іван Величковський. “Поети про Дедала звіщають билиці” (до слів “...Не полетиш безпечно, людино, до неба”).

 • Данило Братковський. “Мінливість світу не зрозуміти”, “Нові палаци”, “Несталість світу”, “Смерть”.

квітень

23.

Опрацювати й законспектувати статті:

 • Білецький О. Зародження драматичної літератури на Україні // Матеріали до вивчення історії української літератури: У 5 т. Т. 1.– К., 1959.–

С. 228–246.

 • Білецький О. Українська драматургія ХVІІ – ХVІІІ ст. // Матеріали до вивчення історії української літератури: У 5 т. Т. 1.– К., 1959.– С. 303–310.

 • Франко І. Русько-український театр (Історичні обриси) // Там само.– С. 303–310.

 • Франко І. Слово про збурення пекла: українська пасійна драма // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. Т. 37.– К., 1982.– С. 456–499.

 • Софронова Л. Жанрова система київської шкільної драми // Українська література ХVІ – ХVІІІ ст. та інші слов’янські літератури.– К., 1984.– С. 232–252.

 • Шевчук В. Його живив бентежний дух … (Слово про Феофана Прокоповича) // Шевчук В. Дорога в тисячу років.– К., 1990.– С. 172–181.

травень

24.

Уважно прочитати та законспектувати з літопису Самовидця опис Чорної ради в Ніжині. Порівняти його з висвітленням події в романі “Чорна рада” П. Куліша.

Див.: Давня українська література: Хрестоматія / За ред. М. Сулими.– К., 1991.– С. 459–461; або Літопис Самовидця / Підготов. Я. Дзири.– К., 1971.– С. 89–93.

травень

25.

Уважно прочитати уривки літопису Григорія Грабянки та законспектувати оповідання:

 • “Розповідь про козацьку битву з ляхами під Переяславом”; “Про гетьмана Трясила”;

 • “Гетьманство Брюховецького”;

 • “Гетьманство Мазепи в Малій Росії”; “Чому повстав Палій?”

Див.: Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки.– К., 1992.

травень
26.

Законспектувати оповідання з Історії Русів / Пер.

І. Драча.– К.: Рад. письменник, 1991:

 • “Про Вишневецького, Ружинського”.– С. 50–52, 57–58.

 • “Тарасова ніч”.– С. 92–93.

 • “Барабаш і Хмельницький”.– С. 99–101.

 • “Битва Хмельницького під Збаражем і умови миру”.– С. 135–140.

 • “Дари в Чигирині”.– С. 140–144.

 • “Переяславська угода”.– С. 161–169.

 • “Смерть Богдана Хмельницького”.– С. 188–199.

 • “Доля Юрася Хмельниченка”.– С. 206–207.

 • “Війна Самойловича з турками”– С. 232–235.

 • “Анафема Мазепі”.– С. 267–268.

 • “Полтавська битва”.– С. 267–268.

 • “Полуботок”.– С. 285–288.

 • “Царювання Єлизавети та обрання гетьманом Розумовського”.– С. 303–307.

травень27.

Уважно прочитати й стисло законспектувати такі праці:

 • Ковалинський М. Життя Григорія Сковороди // Сковорода Г. Пізнай в собі людину.– Л.: Світ, 1995.– С. 10–44 (виписати цитати, що характеризують особу Сковороди).

 • Петров В. Особа Сковороди // Філософська і соціологічна думка.– 1995.– № 1–6.

 • Шудря К. Дивовижний феномен української культури // Сковорода Григорій: дослідження, розвідки, матеріали.– К., 1992.– С. 153–163.

 • Олянчин Д. Значення Сковороди // Там само.–

С. 248–253.

 • Шевчук В. У чому полягала поетична реформа Григорія Сковороди // Україна. Культура і наука.– К., 1990.– Вип. 24.

травень

28.

Прочитати збірку поезій Г. Сковороди “Сад божественних пісень”. За хрестоматією давньої української літератури або окремими виданнями вивчити напам’ять вірші: “Всякому місту – звичай і права”, “Ой пташино жовтобока”, “Dе libertate”.

травень

29.

З’ясувати значення слів і термінів, записавши визначення до робочих зошитів або читацького щоденника:

бароко, рокoко, панегірик, ода, епіграма, епітафія, анекдот, притча, байка, діаріуш, щоденник, діалог, трактат, містерія, міракль, мораліте, інтермедія, вертеп, травестія, бурлеск, пролог, сонет, курйозний та фігурний вірш, акростих, вірш силабічний, октава, інверсія, концепт, контраст, парадокс, антипод (антиномія), експресія, гіпербола, оксиморон, метафізика, медитативний.

квітень– травень

1   2   3   4   5   6   7

Скачать, 149.19kb.
Поиск по сайту:

Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru