Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Методичні рекомендації для контрольної роботи для студентів окр «Молодший спеціаліст» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 321.06 Kb.
Дата09.03.2012
Размер321.06 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
Содержание
Таблиця вибору варіанту контрольної роботи
Вихідні дані
Вихідні дані
Вихідні дані
Вихідні дані
Багаторічні насадження
Вихідні дані
Вихідні дані
Види угідь
Обчислити ввізне мито при розмитненні імпортних тютюнових виробів
Види угідь
Циклова комісія фінансів та бухгалтерського обліку
1. Історія виникнення та сучасний стан оподаткування
2. Порядок визначення оподатковуваного доходу при оподатку-ванні податком з доходів фізичних осіб
Доходи, які не включаються
7. Список літератури.
Подобный материал:

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ та продовольства УКРАЇНИ


АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ УПРАВЛІННЯ І ПРАВА

ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ


ПОДАТКОВА СИСТЕМА

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДЛЯ контрольної роботи

для студентів ОКР «Молодший спеціаліст»

галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»

напрямку підготовки «Фінанси і кредит»


ПОЛТАВА 2011

Зміст


1. Правила вибору варіанта та вимоги до оформлення

контрольної роботи 3

2. Варіанти контрольної роботи 5

3. Приклад виконаної контрольної роботи 13

4. Список літератури 19

Правила вибору варіанта та вимоги до оформлення контрольної роботи


Мета контрольної роботи: закріплення теоретичних та організаційних засад податкового законодавства і менеджменту; набуття навичок контрольної роботи податкових органів, умінь роз’яснювати податкове законодавство, пояснювати дискусійні питання, подавати пропозиції щодо удосконалення податкової системи.

Контрольна робота з дисципліни “Податкова система” показує наскільки глибоко студент засвоїв курс, як він уміє самостійно вивчати питання в рамках обраної теми.

Контрольна робота включає 30 варіантів, кожен з яких містить два теоретичних питання і задачу.

Теми контрольних робіт обираються згідно двох останніх цифр номера залікової книжки за таблицею, наведеною в цих методичних вказівках, і узгоджуються з викладачем.

Після вибору теми необхідно підібрати літературні джерела, опрацювати їх і скласти план роботи. Для написання роботи поряд з опрацюванням джерел потрібно ознайомитись з практикою організації нарахування та сплати податків на підприємствах, організацією перевірок податковими органами.

При написанні контрольної роботи не можна обмежуватись лише матеріалом підручників. Необхідно ознайомитись із законодавчими і нормативними актами з обраної теми, підібрати наукову літературу та ознайомитись із публікаціями в періодичних виданнях. Робота повинна бути виконана самостійно, без копіювання тексту підручника або посібника, інструкцій та інших нормативних матеріалів.

Виконується контрольна робота на аркушах формату А 4 із написанням з однієї сторони і дотриманням таких розмірів полів: зліва – 25 мм, справа – 5 мм, знизу – 5 мм, зверху – 5 мм. Писати слід розбірливим почерком без довільних скорочень, чорнилами або кульковою ручкою одного кольору. Дозволяється виконання контрольної роботи машинописним способом (інтервал – 1,5; розмір шрифту – 14 пт). Обсяг теоретичної частини контрольної роботи повинен забезпечити повну відповідь на теоретичні питання і залежить від їх характеру.

Контрольна робота повинна бути належним чином оформлена. На титульному аркуші вказуються назви міністерства, вищого навчального закладу, кафедри та контрольної роботи, прізвище, ім’я та по батькові студента, факультет, курс, група, номер залікової книжки, номер варіанту, прізвище, ім’я та по батькові керівника контрольної роботи, його вчений ступінь і посада. Зразок титульного аркушу наводиться у додатку А. В кінці роботи наводиться список використаної літератури, ставиться дата завершення роботи та особистий підпис.

Список рекомендованої літератури наведено після переліку варіантів контрольної роботи. За текстом слід давати посилання на літературні джерела, які наводяться у списку літератури, в квадратних дужках, наприклад [5, с. 45].

^

Таблиця вибору варіанту контрольної роботи


Передостання циф

ра номеру заліко-вої книжки

Остання цифра залікової книжки

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

5

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

8

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10Варіанти контрольної роботи

Варіант 1


 1. Сутність податків. Визначення податків, їх ознаки. Інші форми платежів до бюджету.

 2. Податкова звітність, строки подання та порядок складання.

 3. Задача

Визначити суму податкового зобов’язання (податкового кредиту).

Вихідні дані:

За звітний місяць на підприємстві відбулися наступні господарські операції:

 1. Придбано товару на суму 120000 (в т.ч. ПДВ).

 2. Продано товару на суму 237000 (в т.ч. ПДВ).

 3. Виконано робіт, послуг на суму 8900 (в т.ч. ПДВ).

 4. Реалізовано продукції на суму 318100 (в т.ч. ПДВ).

 5. Придбано товарно-матеріальних цінностей для основного виробництва – 7200 грн. (в т.ч. ПДВ).


Варіант 2

 1. Перелік виплат та їх характеристика, на які не здійснюються нарахування до фондів соціального страхування.

 2. Функції податків. Принципи оподаткування.

 3. Задача:

Визначити суму податкового зобов’язання (податкового кредиту), якщо за звітний період на підприємстві відбулися наступні господарські операції: придбано товару на суму 110125грн. ( в т.ч. ПДВ, акцизний збір 1258 грн.); продано товару на суму 210123 грн. ( в т.ч. ПДВ, акцизний збір 4587 грн.); придбано основних засобів для основного виробництва на суму 12500 грн. (в т.ч. ПДВ); виконано робіт, послуг на суму 17200 грн. ( в т.ч. ПДВ); придбано товарно-матеріальних цінностей для основного виробництва – 10269 грн. ( в т.ч. ПДВ).


Варіант 3

 1. Елементи податку. Класифікація податків.

 2. Характеристика виплат, що здійснюються за рахунок Фонду соціального страхування.

3. Задача

Визначити суму податкового зобов'язання (податкового кредиту), враховуючи дату придбання та реалізації цінностей.

Вихідні дані:

01.03.11 – одержано попередню оплату за реалізовану готову продукцію в сумі 17120 грн. (в т.ч. ПДВ);

05.03.11 – виконано робіт стороннім організаціям на суму 3195 грн. (в т.ч. ПДВ);

05.03.11 – оприбутковано матеріали від постачальників (одержано податкову накладну) – 5290 грн. (в т.ч. ПДВ);

08.03.11 – реалізовано готову продукцію, оплачену 01.03.11 – 17120 грн. (в т.ч. ПДВ);

15.03.11 – сплачено підрядчикам авансом за виконання робіт – 8920 грн. (в т.ч. ПДВ);

25.03.11 – виконано підрядчиками роботи, послуги – 8920 грн. (в т.ч. ПДВ).


Варіант 4

 1. Порядок нарахування та сплати відрахувань до Пенсійного фонду.

 2. Податкова система: поняття, вимоги, структура та фактори, що її визначають.

 3. Задача

Визначити ПДВ, якщо за звітній період на підприємстві відбулися наступні господарські операції: реалізовано на митній території продукції на суму 25290 грн. (в т.ч. ПДВ), робіт – 12580 грн. (в т.ч. ПДВ), послуг – 7100 грн. (в т.ч. ПДВ); реалізовано продукції за межі митної території на суму 25000 грн.; придбано на митній території України для основного виробництва матеріалів на суму 25800 грн. (в т.ч. ПДВ), палива – 2000 грн. (в т.ч. ПДВ), послуг – 3695 грн. (без ПДВ), основних засобів – 500 грн. (в т.ч. ПДВ).


Варіант 5

1. Порядок нарахування та сплати відрахувань до фонду соціального страхування на випадок безробіття.

2. Податкова політика: поняття, напрямки, аксіоми, принципи, особливості в період переходу до ринкових відносин.

3. Задача

Визначити податок на додану вартість за лютий місяць поточного року, якщо за звітний період на підприємстві відбулися наступні господарські операції:

 1. Реалізовано продукції, робіт , послуг на митній території України з ПДВ на суму 222000 грн.

 2. Реалізовано продукції на митній території України без ПДВ на суму 8250 грн.

 3. Реалізовано товарів за межі митної території України на суму 20500 грн.

 4. Придбано на митній території з ПДВ для основного виробництва матеріалів – 75800 грн., палива – 82000 грн., МШП – 1000 грн.

 5. Придбано на митній території товарно-матеріальних цінностей з ПДВ, які не використовуються в основному виробництві на суму 41500 грн., без ПДВ на суму 8500 грн.

 6. Придбано за межами митної території України товарів на суму 78200 грн. (митна вартість).

Варіант 6

1. Податкова система в Україні: основні етапи становлення, склад, структура, принципи побудови, їх реалізація.

 1. Фіксований податок: економічний зміст, платники, особливості сплати та видачі патенту, відповідальність платників.

3. Задача

Визначити суму податкового зобов’язання, акцизного збору та мита, якщо підприємство за звітний період реалізувало продукції на митній території України на суму 103900 грн. (в т.ч. ПДВ), придбало товару за межами митної території на суму 13200 грн. (митна вартість), мито становить 12 % митної вартості. Акцизний збір 0,5 ЄВРО в одиниці товару. Крім того було придбано послуг на суму 7100 грн. (мито 5 % до митної вартості), основних засобів на митній території на суму 14750 грн. (в т.ч. ПДВ), матеріалів – 27100 грн. (в т.ч. ПДВ). Примітка: було придбано товару за межами митної території 200 одиниць; курс: 1 ЄВРО – 11 грн.)


Варіант 7


1. Місцеві податки і збори.

2. Податкова служба держави, її склад. Організаційна структура та функції державної податкової адміністрації. Права і відповідальність її працівників.

3. Задача

За місяць поточного року підприємство відвантажило покупцям 20000 декалітрів спирту. Договірна ціна (без акцизного збору і ПДВ) одного декалітра - 8,20 грн. Акцизний збір на пиво 0,4 ЄВРО за 1 декалітр.

Визначити: 1) ціну пива з урахуванням акцизного збору і ПДВ; 2) загальну виручку від реалізації продукції; 3) чисту виручку від реалізації.

Примітка: 1 ЄВРО – 11 грн.


Варіант 8


1. Історія виникнення та сучасний стан оподаткування

2. Порядок визначення оподатковуваного доходу при оподаткуванні податком з доходів фізичних осіб

3. Задача.

Визначити валові доходи, валові витрати, оподатковуваний прибуток та податок на прибуток.

Вихідні дані:

Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) за звітний період склала 125000 грн.( в т.ч. ПДВ), акцизний збір – 12300 грн. Заробітна плата без нарахувань на неї – 13500 грн. ( нарахування на фонд заробітної плати провести самостійно); матеріальні витрати – 14700 грн.; витрати на відрядження – 800 грн., амортизація основних засобів – 10100 грн.; витрати на рекламу – 950 грн.

Крім того, підприємство одержало штрафних санкцій – 1750 грн., прибуток від ліквідації основних засобів – 1200 грн., прибуток від здачі майна в оренду – 13100 грн. У цьому ж звітному періоді були виявлені збитки минулих років – 13970 грн., сплачено штраф – 2100 грн., одержано збиток від реалізації цінних паперів – 110 грн.


Варіант 9

1.Правове регламентування встановлення податків.

2. Порядок нарахування та сплати відрахувань до фонду соціального страхування.

3. Задача

Визначити суму податку на прибуток, яку повинно сплатити підприємство за підсумком трьох кварталів.

^ Вихідні дані:

Виручка від реалізації підакцизних товарів, що надійшла у ІІІ кварталі, дорівнювала 27000 грн. разом з ПДВ. Ставка акцизного збору – 10%. Матеріальні затрати за цей період становили 8400 грн. Інші затрати, що відносяться на собівартість, 6000 грн. У ІІІ кварталі нараховано амортизаційних відрахувань на суму 4000 грн. Витрачено на утримання дитячого садка, який знаходиться на балансі підприємства 3000 грн.

Виручка від реалізації товарів за перше півріччя становила 52800 грн. разом з ПДВ (зменшена на суму акцизного збору), собівартість їх виробництва – 39000 грн. Інших операцій, які б впливали на формування валового доходу, підприємство у попередніх кварталах не здійснювало.


Варіант 10

1. Облік і контроль платників та надходжень податків.

 1. Податок на прибуток підприємств.

 2. Задача

Визначити податок на прибуток підприємства за рік, якщо дохід від реалізації продукції склав – 563200 грн. (в т.ч. ПДВ, в т.ч. акцизний збір 45200 грн.), дохід від реалізації послуг 27500 грн. (в т.ч. ПДВ, в т.ч. акцизний збір 500 грн.), дохід від продажу цінних паперів 58700 грн.. За звітній період було придбано палива на суму 25800 грн., матеріалів – 9100 грн., нараховано основної заробітної плати – 12700 грн. (без нарахувань на неї). Витрати на капітальний ремонт основних засобів склали 8950 грн., на презентацію товари – 4000 грн. Примітка: прибуток за попередній звітній період склав 50500 грн.


Варіант 11

1. Порядок і форми розрахунків за податками. Способи утримання податків та відповідальність платників.

 1. Податок на додану вартість.

 2. Задача

Визначити податок на прибуток підприємства за січень 2011 року, якщо дохід від реалізації продукції склав 13010 грн. (в т.ч. ПДВ), від реалізації послуг – 2605 грн. (в т.ч. ПДВ). Крім того було одержано дохід від курсових різниць – 4800 грн., від здачі майна в оренду – 15500 грн. За звітний період було придбано для основного виробництва матеріалів на суму 5600 грн., сировини – 7900 грн., палива – 10000 грн. Витрат на оплату праці склали 22500 грн. (без нарахувань на неї), на презентацію – 5500 грн.

Примітка: оподаткований прибуток за попередній звітний період склав – 105000 грн.


Варіант 12

1. Сутність податку на добавлену вартість, його зародження та розвиток. Передумови впровадження податку на добавлену вартість в Україні.

 1. Місцеві податки та збори.

 2. Задача

Провести розрахунок фіксованого податку в сільськогосподарському підприємстві за поточний рік та визначити суми щомісячних платежів.

^ Вихідні дані:

Площа ріллі 2200 га, грошова оцінка – 5400 грн /га;

Площа сіножатей 320 га, грошова оцінка – 4215 грн./га;

Площа пасовищ 35 га, грошова оцінка – 3250 грн./га;

Площа багаторічних насаджень 20 га, грошова оцінка – 5600 грн./га.


Варіант 13

1. Податок на добавлену вартість: платники, ставки, об'єкт, порядок, методи обчислення, строки сплати.

 1. Податковий менеджмент.

 2. Задача

Провести розрахунок фіксованого податку в сільськогосподарському підприємстві за поточний рік та визначити суми щомісячних платежів.

^ Вихідні дані:

Площа ріллі 1200 га, грошова оцінка – 4400 грн /га;

Площа сіножатей 1120 га, грошова оцінка – 4200 грн./га;

Площа пасовищ 315 га, грошова оцінка – 4250 грн./га;

Площа багаторічних насаджень 120 га, грошова оцінка – 5600 грн./га.


Варіант 14

1. Пільги по податку на добавлену вартість. Особливості визначення об'єкту, обчислення та сплати податку платниками різних галузей по різних видах операцій та угод.

 1. Формування та розвиток податкової системи в Україні.

 2. Задача

Скласти розрахунок фіксованого податку в сільськогосподарському підприємстві на поточний рік, якщо площа ріллі 3500 га, грошова оцінка – 4700 грн./га; площа сіножатей 420 га, грошова оцінка – 3900 грн./га; площа пасовищ 20 га, грошова оцінка – 3020 грн./га; площа багаторічних насаджень 30га, грошова оцінка – 6200 грн./га.


Варіант 15

1. Акцизний збір. Особливості акциз­ного оподаткування в Україні. Платники, об'єкт оподаткування, строки сплати та подання декларацій. Пільги по податку.

 1. Порядок нарахування та сплати збору до фонду соціального страхування від нещасного випадку

 2. Задача

Провести розрахунок фіксованого сільськогосподарського податку за поточний рік та визначити суми щомісячних платежів

^ Вихідні дані:

Вид земельних угідь

Площа земельних угідь, га

Вартісна оцінка землі, грн. /га

Рілля


1850

4450,00

Сіножаті


932

3100,00

Пасовища


120

3520,00
^

Багаторічні насадження


150

5230,00


Варіант 16

1. Перелік підакцизних товарів і ставки акцизного збору. Порядок включення акцизного збору у ціну товарів. Методика обчислення сум акцизного збору, що підлягають сплаті до бюджету.

2. Особливості оподаткування при сплаті фіксованого сільськогосподарського податку.

3. Задача

Провести нарахування всіх необхідних податків і зборів, що сплачують сільськогосподарські підприємства, якщо за липень місяць поточного року фонд оплати праці склав 23720 грн.

За звітний період було придбано товарно-матеріальних цінностей на суму 2800 грн. (в т.ч. ПДВ), основних засобів для галузі рослинництва – 950 грн. (в т.ч. ПДВ). На 1 січня 2011 року площа ріллі 2500 га, грошова оцінка – 4100 грн./га; площа сіножатей 1200 га, грошова оцінка – 3852 грн./га; площа пасовищ 500 га, грошова оцінка – 2985 грн./га; площа багаторічних насаджень 520 га, грошова оцінка – 5820 грн./га.


Варіант 17

1. Мито та митна політика. Платники, ставки, порядок сплати, пільги, справляння мита та порядок його перерахування в бюджет.

 1. Особливості оподаткування податком на додану вартість.

 2. Задача

Скласти Податковий розрахунок податку з доходів фізичних осіб за І квартал 2011 р. .

^ Вихідні дані:

№пп

П.І.П. та ідентифікаційний номер

Нарахована заробітна плата, грн.

Січень

Лютий

Березень

1.

Карпенко В.С. 0522103315

1499,89

1510,20

1522,10

2.

Павлов І.С. 0623293025

1210,90

1200,95

1289,10

3.

Жук І.П. 1020141040

1675,10

1723,50

1610,95

4.

Щербак Г.А. 2256643945

1520,15

1688,10

1417,89

Примітка: Жук І.П. інвалід ІІ категорії.


Варіант 18

1. Прибуткове оподаткування в системі податків з підприємств та організацій. Його варіанти: переваги й недоліки застосування, єдність і відмінності.

 1. Плата за землю. Форми плати за землю. Основи побудови земельного податку.

 2. Задача

Нарахувати податок з доходів фізичних осіб.

^ Вихідні дані:

За звітний місяць нараховано заробітної плати: Крамаренко А.С. – 1450грн. (має 1 дитину віком до 18 років); Карпенко В.С. – 1793 грн.; Жук В.С. – 1210 грн. (інвалід П групи); Павлов І.С. – 1249 грн. (чорнобилець ІІ категорії). Крім того, Карпенку В.С. нараховано по лікарняному листу – 137,00 грн.


Варіант 19

1. Податок на прибуток: платники, ставки, порядок обчислення та сплати, авансові платежі, їх строки і порядок встановлення.

 1. Основи і мета встановлення плати за ресурси. Принципи встановлення плати за ресурси. Види плати за ресурси, побудова ставок і визначення платників.

 2. Задача

Визначити дохід для розподілу і суму податку з доходів фізичних осіб. з кожного робітника, якщо відомо: за головою господарства закріплено 50% участі у виробництві і доходу, за жінкою 20%, за братом 30%.

За підсумками року фермер визначив суму грошової виручки 7000 грн. На виробництво продукції його витрати склали 1200 грн., податки 800 грн. Орендна плата – 1600, % за кредит – 500 грн.

На кінець року залишки ТМЦ і вартість незавершеного виробництва збільшилась на 200 грн. З чистого доходу на розширення виробництва спрямовано – 700 грн.


Варіант 20

1. Об'єкт оподаткування податком на прибуток. Валові доходи й валові затрати підприємств як основа визначення прибутку, їх склад.

 1. Пільги по податку з доходів фізичних осіб.

 2. Задача

Визначити податок з доходів фізичних осіб за ІІІ кв. 2011 р. Якщо за звітний період було нараховано заробітної плати:


ПІП

Липень

Серпень

Вересень

1. Карпов І.С.

1550

1535

1605

2. Граб І.В.

1469

1501

1521

3. Крамаренко С.І.

1098

1063

1004

4. Пахомова І.Г.

1295

1250

1245

Примітка: Граб І.В. – має 3-х дітей віком до 18 років; Крамаренко С.І. – учасник бойових дій.


Варіант 21

1. Пільги з податку на прибуток. Умови застосування окремих пільг.

 1. Прибутковий податок. Оподаткування доходів від роботи за наймом.

 2. Задача

Визначити суму плати за землю:
^

Види угідь


Площа, га

Ціна 1 га, грн.

Рілля

2400

4200

Сіножаті

200

3850

Багаторічні насадження

80

4000

Пасовища

150

2910


Варіант 22

1. Збір за забруднення природного навколишнього середовища.

2. Податок з доходів фізичних осіб.. Виділення видів доходів і категорій платників.

3. Задача

Визначити загальну суму мита, акцизного збору і ПДВ, які підлягають сплаті до бюджету

Підприємство ввозить на митну територію України 800 пляшок горілки (місткістю 0,5 л., 35 %), митна вартість яких становить 9520 грн. Ставка мита – 4,6 ЄВРО за 1 л. 100%-го спирту, ставка акцизного збору – 0,36 ЄВРО за 1 літр.

Примітка: курс НБУ = 1євро = 11 грн.


Варіант 23

1. Податок з доходів фізичних осіб.. Встановлення неоподатковуваного доходу і неоподатковуваного мінімуму. Оподатковувані й неоподатковувані доходи.

2. Фіксований сільськогосподарський податок.

3. Задача

^ Обчислити ввізне мито при розмитненні імпортних тютюнових виробів

Вихідна інформація:

Найменування тютюнових виробів

Кількість, шт.

Ставка ввізного мита, ЄВРО

Сигарети

1180

1,8 за 100 шт.

Сигарети з фільтром

1200

1,2 за 1000 шт.

Сигарети без фільтру

1120

1,1 за 1000 шт.

Тютюн для паління

53 кг

3,5 за 1 кг

Тютюнова сировина

1970 кг

2,1 за 100 кг

Примітка: Курс НБУ: 1 ЄВРО – 11 грн.


Варіант 24

1. Порядок застосування податкових соціальних пільг.

2. Акцизний збір.

3. Задача

Визначити суму мита, яке має сплатити фірма

Фірма імпортує партію морепродуктів масою 2400 кг та митною вартістю 24 тис. грн. Ставку ввізного мита для цього виду товарів встановлено комбіновану на рівні 15 % митної вартості, але не менше 1,4 грн за 1 кг.


Варіант 25

1. Податкова звітність підприємств, порядок її оформлення та подання.

2. Пенсійний фонд, порядок його формування та використання.

3.Задача

Визначити: ціну спирту з урахуванням непрямих податків; загальну виручку від реалізації продукції та чисту виручку від реалізації, якщо:

За місяць поточного року підприємство відвантажило покупцям 24000 декалітрів спирту. Договірна ціна (без акцизного збору і ПДВ) одного декалітра - 542,20 грн. Акцизний збір на спирт 0,035 ЄВРО за 1 літр. (1ЄВРО = 11 грн.).


Варіант 26

1. Податок на додану вартість, його характеристика.

2. Порядок оформлення звітності до фондів соціального страхування та пенсійного забезпечення.

3. Задача

Розрахувати роздрібну ціну 1 пляшки горілки

Собівартість 1 пляшки горілки (0,5 літра, 40%) для підприємства-виробника становить 6,7 грн., розрахунковий прибуток на 1 пляшку – 1,25 грн., акцизний збір – 8,5 грн за 1 пляшку 100% спирту.


Варіант 27

1. Державна податкова служба України.

2. Податок на прибуток, його характеристика

3. Задача

Оформити Довідку про нараховані суми податку з доходів фізичних осіб з доходу, одержаного не за основним місцем роботи, якщо Громенко Івану Степановичу (ідентифікаційний номер 2266569863) за січень 2011 року було нараховано заробітної плати в сумі 1425 грн., яку було видано в лютому місяці.


Варіант 28

1. Податкова політика України

2. Контроль за порядком нарахування та сплатою податків і зборів

3. Задача

Визначити суму плати за землю:
^

Види угідь


Площа, га

Ціна 1 га, грн.

Рілля

2400

4200

Сіножаті

200

2850

Багаторічні насадження

80

4000

Пасовища

150

2910Приклад виконаної контрольної роботи

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ та продовольства УКРАЇНИ

аграрний коледж управління і права

ПОЛТАВСЬКої ДЕРЖАВНої АГРАРНої АКАДЕМІї


^ Циклова комісія фінансів та бухгалтерського обліку


Контрольна робота

з дисципліни „Податкова система”

варіант №8


Виконав:

студент(ка) 21-ФКЗ групи

заочної форми навчання

Миколенко М.І.

Перевірив:

викладач Мось М.І.


Полтава - 2011

Варіант 8

1. Історія виникнення та сучасний стан оподаткування

2. Порядок визначення оподатковуваного доходу при оподаткуванні податком з доходів фізичних осіб

3. Задача.

Визначити суму мита, яке має сплатити фірма

Фірма імпортує партію морепродуктів масою 2400 кг та митною вартістю 24 тис. грн. Ставку ввізного мита для цього виду товарів встановлено комбіновану на рівні 20 % митної вартості, але не менше 1,4 грн за 1 кг


^ 1. Історія виникнення та сучасний стан оподаткування

Податок - це одне з основних понять фінансової науки; одночасно економічне, господарське і політичне явище реального життя. Російський економіст М. М. Алексєєнко у XIX ст. писав: "З одного боку, податок - це один з елементів розподілу, одна із складових частин ціни, з аналізу якої (тобто ціни) власне і почалася економічна наука. З іншого боку, встановлення, розподіл, стягування і споживання податків становить одну з функцій держави". Звернемося до історії походження податку.

Данина з переможеного народу - одна з первісних форм податку. Розбиті вороги піддавалися поголовному знищенню або бралися у полон як раби; усе їх майно, яке можна було взяти, захоплювалося переможцем. Рабів і речі ділили між ватажками і вояками; так покривалися витрати на. Багато століть згодом, коли утворилися могутні об'єднання з усіма ознаками державності, військова здобич усе ще продовжувала складати іноді суттєву частину державних доходів. Цей свого роду "потік розорення" зберігся до XX ст. під назвою "контрибуція". Звичайно, данина не була в прямому значенні податком, а джерелом, з якого беруть початок сучасні податки. Потім до данини приєдналися й інші види податкового обкладання, але вони вже мали внутрішні джерела. Як тільки суспільні спілки перестають бути простими родинними об'єднаннями і виникає адміністрація у будь-якому її вигляді (суд, військо), одразу ж утягуються в оподаткування не тільки переможені, а й самі громадяни такої спілки.

Таким чином, історія податків показує нам подвійне їх походження: по-перше, податок, який виник з контрибуції і данини - це переважно податок на переможених, іноземців або просто на пригноблені класи, які нерідко належали до іншої національності, ніж пануючі класи - податок феодального суспільства. Другий тип податку, який виник після появи постійного війська, має зовсім інший характер, він установлюється після довгих переговорів за участю різних представницьких установ, парламентів і т.п. - податок буржуазного суспільства

Також відомо, що податки - це найбільш пізня форма державних доходів. Однак постійні війни і створення величезних армій потребували великих коштів, і податки перетворилися з тимчасового у постійне джерело державних доходів. Податок стає настільки звичайним джерелом державних коштів, що відомий політичний діяч Північної Америки Б. Франклін (1706 - 1790) міг сказати, що "платити податки і померти зобов'язаний кожний". К.Маркс з цього приводу зазначав: "Податок - це материнські груди, що годують уряд. Податок - це п'ятий бог поряд з власністю, сім'єю, порядком і релігією. Коли французький селянин хоче уявити собі чорта, він уявляє його у вигляді збирача податків".

У розвитку податкової системи можна виділити три періоди.

Перший період, який відзначається нерозвиненістю і випадковим характером оподаткування, охоплює державне господарство стародавнього світу і середніх віків.

Другий період, XVI - XVIII ст.ст., коли відбулися надзвичайні зміни в суспільному житті Європи, коли грошовий лад господарства витіснив натуральний, коли потреби держави значно зросли і потрібно було відшуковувати нові джерела державних доходів. Маса нових податків, переважно непрямих, поповнює бюджети західноєвропейських держав у цей період. В Англії, наприклад, протягом 20 років існування республіки при Кромвелі було введено до 200 видів акцизів, причому оподаткуванню підлягали найрізноманітніші об'єкти У Голландії в XVII ст. непрямих податків було так багато, що, за словами історика де Вітта, на порцію риби, продану в готелі, падало 34 види різних акцизів.

Із кінця XVIII ст. починається нова епоха в оподаткуванні. До цього часу правила оподаткування уже виробилися, уявлення про постійність податків укоренилося. Сформувалося переконання, що маса різноманітних податків не тільки не відповідає своєму призна­ченню, а й зупиняє прогрес промислового розвитку і, спричиняючи шкоду народному господарству, наносить збиток казні.

Третій період в історії податків (XIX ст.) відрізняється значно меншою їх кількістю і більшою одноманітністю. Форми податків стають більш визначеними, правила адміністрування більш виваженими і під час вибору віддається перевага таким податковим джерелам, які обіцяють мільйонний дохід. У результаті скасовується маса непрямих податків, що тяжіли над промисловістю, проводиться велика реформа вільної торгівлі, яка поступово розриває ланцюги протекціонізму. Із початку XIX ст. до інтересів двох пануючих класів починають приєднуватися і заявляти про себе інтереси робітників: постають питання про скасування всіх тих податків, які пригноблюють бідніші класи населення.

Отже, у початковий період промислового капіталізму XIX ст. податкова система складалася з прямих податків, з одного боку, і безлічі податків на споживання - з іншого. Наприкінці XIX ст. у найбільш розвинутих капіталістичних країнах до податкової системи включають прибутковий податок як фундамент і податок на спадщину. Реальні податки відходять на другий план, але зберігається деяка частина найбільш доходних податків на споживання.

У 20-ті роки XX ст. діяли реальні (прямі) форми оподаткування, саме вони історично були першими. До них відносять поземельний, домовий, промисловий податок і податок на грошовий капітал.

Непрямі податки (податки на споживання) в історичній практиці знайшли вираження у таких формах: митні збори, акцизи, монополії (соляна, тютюнова, питна) і т.д. Непряме оподаткування має багатовікову історію. Податки з хліба, м'яса відомі з XIII ст. Податки на сіль, вино у Франції були введені у 1345 р. В Англії акциз на сіль запроваджувався і скасовувався, але з першої половини XVIII ст. стягувався аж до 1825 р. Цим роком датувався початок розвитку хімічної промисловості Англії. У Московській державі стягувався податок на хліб, м'ясо й сіль, а у XVII ст. було введено податок на горілку.

Регресивний характер непрямого оподаткування, надмірне підвищення податків на спирт і тютюн завжди негативно відбивалося на економічному становищі простого народу.

Скорочення частки непрямого оподаткування у загальному обсязі податків, що намітилося на початку XX ст., дозволило розглядати зміни у розподілі податкового тиску. Регресивний характер податкової системи, обумовлений переважанням у ній непрямих податків, почав трансформуватися в пропорційний характер у зв'язку з переходом до прогресивного прибуткового оподаткування.

Отже, податки є особливою історичною фінансовою категорію, яка виражає економічні відносини між державою і платниками податків з метою створення загальнодержавного централізованого фонду грошових коштів, необхідних для виконання державою її функцій. Можна стверджувати також, що податки - це один з основних методів, що використовуються державою для перерозподілу національного доходу й утворення бюджетних доходів суспільства, тобто податки - це фактично головний інструмент розподільної функції фінансів. Тут важливо зазначити, що доходи держави формуються не тільки завдяки податкам. Централізовані фонди формуються також і за рахунок таких неподаткових надходжень, як плата, відрахування і внески, власні доходи держави.


^ 2. Порядок визначення оподатковуваного доходу при оподатку-ванні податком з доходів фізичних осіб

Загальний річний оподатковуваний дохід складається із суми загальних місячних оподатковуваних доходів звітного року, а також іноземних доходів, одержаних протягом такого звітного року.

До складу загального місячного оподатковуваного доходу включаються:

1. Доходи у вигляді заробітної плати, інші виплати й винагороди, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору;

2. Доходи від продажу об'єктів прав інтелектуальної (промислової) власності; доходи у вигляді сум авторської винагороди;

4. Сума страхових виплат, страхових відшкодувань або викупних сум, отриманих платником податку за договорами довгострокового страхування життя й недержавного пенсійного страхування.

5. Частина доходів від операцій з майном.

6. Дохід від надання майна в оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування).

7. Оподатковуваний дохід (прибуток), не включений до розрахунку загальних оподатковуваних доходів попередніх податкових періодів та самостійно виявлений у звітному періоді платником податку або нарахований податковим органом згідно із законом.

8. Дохід, отриманий платником податку від його працедавця як додаткове благо;

9. Дохід у вигляді неустойки, штрафів або пені, фактично одержаних платником податку як відшкодування матеріальної або немайнової (моральної) шкоди

10. Дохід у вигляді вартості успадкованого майна у межах, що підлягає оподаткуванню податком тощо.

^ Доходи, які не включаються до складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу. До них, зокрема належать:

1. Сума державної адресної допомоги, житлових та інших субсидій або дотацій, компенсацій, винагород та страхових виплат, які отримуються платником податку відповідно з бюджетів, Пенсійного фонду України та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування згідно із законом;

2. Сума коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт.

3. Сума доходів, отриманих платником податку від розміщення ним коштів у цінні папери, емітовані Міністерством фінансів України, виграші у державну лотерею.

4. Суми виплат чи відшкодувань (крім заробітної плати чи інших виплат і відшкодувань за цивільно-правовими договорами).

5. Сума внесків на обов'язкове страхування платника податку відповідно до закону, інших, ніж збір на державне пенсійне страхування або внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

6. Сума збору на державне пенсійне страхування та внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування платника податку, що вносяться за рахунок його працедавця у розмірах, визначених законом.

7. Аліменти, що виплачуються платнику податку.

8. Кошти, отримані платником податку в рахунок компенсації (відшкодування) вартості майна чи немайнових активів, примусово відчужених державою у випадках, передбачених законом, або вартість такої компенсації, отриманої у формі, відмінній від грошової.

9. Сума надміру сплачених податків, зборів (обов'язкових пла­тежів) з бюджетів або державних цільових страхових фондів згідно із законом, а також бюджетного відшкодування при застосуванні права на податковий кредит, що повертається платнику податку.

10. Дивіденди, які нараховуються на користь платника податку.

11. Сума, сплачена працедавцем на користь закладів освіти у рахунок компенсації вартості підготовки чи перепідготовки платника податку;

12. Дохід (прибуток), одержаний самозайнятою особою від здійснення нею підприємницької або незалежної професійної діяльності, якщо така особа обрала спеціальну (спрощену) систему оподаткування такого доходу (прибутку) відпо­відно до закону.

13. Сума стипендії, яка виплачується з бюджету учню, студенту, ординатору, аспіранту, але не вище суми зага­льного обмеження податкової соціальної пільги тощо.


3. Задача

Визначити суму мита, яке має сплатити фірма

Фірма імпортує партію морепродуктів масою 2400 кг та митною вартістю 24 тис. грн. Ставку ввізного мита для цього виду товарів встановлено комбіновану на рівні 20 % митної вартості, але не менше 1,4 грн за 1 кг

Розв’язання

Мито = 24000 * 20% = 4800грн.


Список використаної літератури

1. Закон України „Про систему оподаткування” № 77/97-ВР від 18.02.97 із змінами і доповненнями відповідно до Закону № 906-ІV від 05.06.03 // Відомості Верховної Ради України – 2003. - № 33-34. – ст. 267.

2. Закон України „Про податок на доходів фізичних осіб” від 22.05.2003 № 889 – 1У (зі змінами і доповненнями) // Вісник податкової служби України”, 2003. № 52. - с. 41-65.

3. Аранчій В.І., Чумак В.Д., Безкровний О.В. Податкова система (з елементами кредитно-модульної системи та дистанційного навчання): Навчальний посібник. – Полтава: Полтавська державна аграрна академія, 2006. – 300 с.

4. Білик М.Д., Золотько І. А. Податкова система України: Навч-метод, посібник для самост. вивч. дисц.- К., 2000.- 164 с.

5. Ісашина Г. Ю. Податковий менеджмент: Навч. посібник. - К., 2003.- 384 с.

6. Мельник В. М., Грицаєнко І. А. Оподаткування підприємницької діяльності. - Ірпінь, 2003.- 173 с.

7. Мельник П. В. Розвиток податкової системи в перехідній економіці: Навчальний посібник. - К., 2004.- 362 с.

8. Олійник О.В., Філон І.В. Податкова система: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.

9. Онисько С. М., Тофан І. М., Грицина О. В. Податкова система: Підручник / За заг. ред. С. М. Онисько.- Львів, 2004.- 310с.

^ 7. Список літератури.

7.1. Основна література

1. Податковий кодекс України

2. Дікаль Л.В., Вовнова Т.С. Податкова система: Навч. Посібник/ Харківський держ. Економічний ун-т/ Л.М. Сєдова – Х.: ХДЕУ, 2002. – 251 с.

3. ІвановЮ.Б., Тищенко О.М. Сучасні проблеми податкової політики: Учбов. Посібник – Харків : ИД «Інжект», 2006. – 327 с.

4. Крисоватий А.І.. Десятник О.М. Податкова система: Навч. Посіб. Для стиуд. Вищих навч. Зал./ Тернопілька академія народного господарства. – Т.: Карт-бланш, 2004. – 331 с.

5. Литвиненко Я.В. Податкова політика : Навч. Посіб. Для студ. Вищ. Навч. Зал./ Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП). – К.: МАУП, 2003. – 223 с.

6. Литвиненко Я.В. Трпіна В.Б. Податкова система. Методичні вказівки і завдання для самостійного вивчення дисципліни. – К.: МАУП, 2006. – 120 с.

7. Лютий І.О., Дрига А.Б., Петренко М.О. Податки на споживання в економіці України. – К.: Знання, 2005. – 335 с.

8. Опарин В.М. Проблемы гармонизации налоговой системы Украины. Налогообложение: проблемы науки и практики, Харьков: Инжект, 2007. – 231 с.

9. Білик М.Д., Золотько І. А. Податкова система України: Навч-метод, посібник для самост. вивч. дисц.- К., 2000.- 164 с.

10. Податкова система: Навч. Посіб. / М.В. Грідчина, В.Б. Тропіна та ін. – К.: МАУП, 2007. – 160 с.

11. Гега II. Т., Доля Л. М. Основи податкового права: Навч. посібник. - К., 2003.- 272 с.

12. Данілов О. Д. Податок на додану вартість: Навч. посібник. - К., 2003.-254 с.

13. Завгородний В. П. Налоги и налоговий контроль.- К., 2000.- 430 с.

14. Ісашина Г. Ю. Податковий менеджмент: Навч. посібник. - К., 2003.- 384 с.

15. Сердюк О.М., Заревчанський Т.В. Податкова система (практикум): Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007 – 328 с.

16. Система податкових пільг в Україні у контексті європейського досвіду / Соколовська А.М. та ін. – К,: НДФІ, 2006. - 320 с.

17. Мельник В. М., Грицаєнко І. А. Оподаткування підприємницької діяльності. - Ірпінь, 2003.- 173 с.

18. Тимченко О.М. Податковий менеджмент. К.: КНЕУ. -2001.- 410 с.

19. Фінанси підприємств: Підручник/ Керівник авт. кол.і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. – 5-тє вид, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2004. – 510 с.

20. Фінанси сільськогосподарських підприємств (посібник з питань фінансових відносин у ринкових умовах). / За ред. М.Я. Дем'яненка. – К.: ІАЕ, 2000. – 604 с.

21. Онисько С. М., Тофан І. М., Грицина О. В. Податкова система: Підручник / За заг. ред. С. М. Онисько.- Львів, 2004.- 310с.

22. Тимченко О.М. Податковий менеджмент. К.: КНЕУ. -2001.- 410 с.

23. Олійник О.В., Філон І.В. Податкова система: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.

24. Про податки і збори населенню України: Посібник / За ред. М. Я. Азарова, Г. І. Бондаренка, П. В. Мельника та ін. - К.: АДПСУ, 2000.- 182 с.


7.2. Додаткова література

25. Слепец В. Я. Налоги. - Одесса: Астро-Принт, 1998.- 124 с.

26. Воронкова О.М. Податкове регулювання економічних процесів // Фінанси України. –№6. – 2003. – С. 40 – 46..

27. Данілов О.Д., Флісак Н.П. Податкова система та шляхи її реформування: Навч. Посібник. – К.: Парламенське вид-во, 2001. – 216с.

28. Литвененко Є.О. Податкове стимулювання розвитку промислового виробництва // Фінанси України. - №4. – 2004. – С. 69 -75

Скачать, 722.18kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru