Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Суть, зміст І завдання операційного менеджменту. Місце операційного менеджменту в системі менеджменту організації

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 188.07 Kb.
Дата22.03.2012
Размер188.07 Kb.
ТипДокументы
Содержание
II. Управління персоналом
III. Макроекономіка
IV. Фінанси підприємства
V. Мікроекономіка
Подобный материал:

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ


Напрям: Менеджмент

Спеціальність: Менеджмент організацій (0806)


I. Операційний менеджмент


1. Операційний менеджмент як різновид функціонального менеджменту

Суть, зміст і завдання операційного менеджменту. Місце операційного менеджменту в системі менеджменту організації. Операційна функція та операційна система організації. Поняття „операції” та „виробництво”, їх взаємозв’язок та розбіжність. Операції як види діяльності. Матеріальні потоки: виробництво і постачання, транспортування і сервіс.


2. Операційна стратегія

Етапи розробки операційної стратегії. Ринкові фактори впливу на операційну стратегію. Зміст операційної стратегії. Узгодження операційної і ринкової стратегій. Розробка стратегії процесу. Типи процесів: сфокусований на процесі, сфокусований на продукті та процес, який повторюється. Порівняння стратегій процесів.


3. Операційна система організації

Сутність системного підходу до операційного менеджменту. Операційна система як об’єкт управління. Складові частини операційної системи: перероблююча підсистема, підсистема забезпечення та підсистема планування i контролю. Класифiкацiйнi підходи до операційних систем. Виштовхуючi та витягуючі операційні системи.


4. Операційна діяльність: ресурси, процеси та результати

Поняття операційної діяльності підприємства. Товари (послуги) як результат операційної діяльності підприємства. Етапи проектування продукту. Принципи організації операційних процесів. Функціонально-вартісний аналіз і функціонально-вартісний інжиніринг. Поняття, структура та тривалість операційного циклу. Поняття якості сервісу. Суть процедури Лута-Джонсона.


5. Управління процесом проектування операційної системи

Проектування операційної системи; сутність, цiлi та етапи. Склад критеріїв та факторів проектування операційної системи. Соцiотехнiчний підхід до розробки операцій. Чинники, що впливають на вибір місця розташування виробничих потужностей. Схеми розміщення та масштаби виробничих потужностей. Розміщення обладнання для потокового виробництва. Проектування поопераційної (функціональної) схеми розміщення обладнання. Гнучкі схеми. Планування виробничих приміщень. Розміщення приміщень i обладнання сервісних підрозділів підприємства. Паніровка офісу. Проектування робіт i нормування праці. Методи аналізу методів роботи (SREDIM) та розрахунку норм часу.


6. Управління поточним функціонуванням операційної системи

Стратегічне, тактичне та оперативне планування операцій. Система агрегованого планування. Управління матеріально-технічним забезпеченням. Роль та завдання управління матеріальними ресурсами та запасами. Типи запасів. Затрати на утримання запасів. Оптимальний розмір замовлення. Системи управління запасами та їх характеристика. Вибір системи управління запасами. Функції, завдання та основні вимоги до оперативного управління виробництвом. Календарне планування, як основа системи оперативного управління операційною діяльністю. Практичні методи календарного планування. Організація диспетчеризації виробництва. Регулювання незавершеного виробництва. Види систем оперативного управління виробництвом (MRP, MRP II, OPT).


7. Управління проектами

Сутність проектного підходу до управління організацією. Типи проектів. Життєвий цикл проекту та його фази. Планування проектів. Формування поопераційного переліку робіт та оцінка їх тривалості. Побудова лінійних робочих графіків проектів (діаграм Г.Гантта). Система сітьового планування і управління: переваги та недоліки. Елементи та параметри сіткової моделі, їх характеристика. Три режими функціонування системи СПУ: попереднього планування; вихідного планування і оперативного управління ходом робіт. Техніка управління проектами методом оцінки та перегляду програми (РЕRT) та методом критичного шляху (СРМ). Програмне забезпечення управління проектами (програмний продукт МS Project та ін.).


8. Менеджмент якості та управління продуктивністю операційної діяльності

Загальний менеджмент якості (ТQM). Поняття, значення та фактори забезпечення якості товарів та послуг. Показники якості та методи їх оцінки. Стандартизація і сертифікація товарів і послуг. Планування якості. Організаційне і метрологічне забезпечення якості. Інструменти контролю якості. Принципи побудови систем управління якістю на основі сімейства стандартів ISO 9000:2000. Продуктивність операційної діяльності як основна мета операційного менеджменту. Комплексний підхід до питань продуктивності. Фактори, що впливають на динаміку продуктивності організації. Показники результативності функціонування операційних систем.


^ II. Управління персоналом


1. Управління персоналом у системі менеджменту організацій

Основні терміни, поняття та категорії в управлінні персоналом. Управління персоналом: означення, предмет, об’єкт, цілі та основні завдання. Методи управління персоналом. Принципи управління персоналом. Етапи історичного розвитку управління персоналом. Аналіз сучасних концепцій і теорій управління персоналом. Науково-технічний прогрес і нові вимоги до працівників.


2. Зарубіжний досвід управління персоналом

Практичний досвід управління персоналом у різних країнах.


3. Система управління персоналом організації (СУПО)

Принципи побудови системи управління персоналом організації. Цілі, функції та структура СУПО. Основні елементи (підсистеми) управління персоналом.


4. Персонал організації як соціальна система

Характеристика персоналу організації. Класифікаційні ознаки персоналу за категоріями. Структура персоналу: штатна, організаційна, соціальна, рольова. Соціальна структура персоналу: за віком, статтю, стажем роботи, рівнем освіти. Поняття професії, кваліфікації, спеціальності, посади. Модель співробітника і модель посади. Кваліфікаційна карта та карта компетенцій. Чисельність персоналу: показники чисельності персоналу. Вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня працівників. Компетентність працівника. Професійна компетентність і професійна придатність. Системи опису професій за кордоном. Професійна орієнтація нових працівників. Методи та форми професійної орієнтації.


5. Людина як об’єкт/суб’єкт управління персоналом

Поняття „Особистість”. Основні характеристики. Поняття трудового особистісного потенціалу. Мотивація трудової поведінки і діяльності. Ставлення до праці. Типологія трудової поведінки.


6. Група в організації як об’єкт управління. Формування колективу організації. Згуртованість та соціальний розвиток колективу

Поняття групи, поведінка особистості в групах, теорія груп, різновиди соціальних груп. Формальні і неформальні групи. Колектив як соціальна група. Специфіка жіночих колективів. Етапи розвитку групи (колективу). Роль менеджера з персоналу у формуванні колективу. Лідерство в колективі. Згуртованість колективу. Соціально-психологічні особливості колективу як об’єкта управління. Психологічна сумісність працівників в організаціях. Вимоги до психологічних якостей працівників та керівників сучасних організацій. Соціальний розвиток колективу. Корпоративна культура в системі управління персоналом. Формування корпоративної культури: цінності і традиції колективу.


7. Кадрова політика організації

Зміст, завдання та принципи кадрового планування в організації. Стратегічне, тактичне і оперативне планування. Завдання. Планування потреби в персоналі. Фактори, що впливають на визначення потреби у персоналі. Теоретичні основи розрахунку оптимальної чисельності працівників організації.


8. Організаційне забезпечення управління персоналом

Служби управління персоналу, їх різновиди та функції. Стан, проблеми і тенденції розвитку кадрових служб. Основні напрями перебудови кадрових служб в сучасних умовах. Статус, організаційна побудова та принципи розподілу повноважень. Взаємозв’язок кадрової служби з іншими підрозділами організації. Реорганізація роботи кадрової служби. Інформаційне забезпечення служби управління персоналом. Кінцеві результати і ефективність діяльності служб управління персоналом. Автоматизовані системи управління персоналом. Організація обліку та звітності по персоналу. Іноземний досвід формування служб управління персоналу.


9. Форми та методи комплектування організації персоналом

Визначення вакантних місць. Основні джерела інформації про вакансії. Організація пошуку та джерела залучення персоналу. Ефективність способів залучення персоналу. Методи та процедури відбору персоналу. Позиція і поведінка роботодавця при підборі персоналу. Позиція і поведінка найманого робітника при працевлаштуванні. Аналіз стандартних помилок працедавців при відборі кандидатів. Форми трудових договорів.


10. Професійна і соціально-психологічна адаптація нових працівників

Поняття і види адаптації персоналу, управління адаптацією. Етапи адаптації персоналу. Адаптація керівника в колективі. Адаптація працівників і стреси. Фізіологічна адаптація до режимів роботи.


11. Оцінювання та атестація персоналу

Необхідність оцінювання персоналу в сучасній організації. Ділова оцінка персоналу: сутність, види, методи, організація. Критерії та методи оцінки персоналу. Оцінювання якості роботи різних категорій персоналу. Оцінка індивідуального внеску. Оцінювання робітників і службовців. Оцінювання спеціалістів. Оцінювання керівників. Атестація персоналу. Види атестації. Методологія атестації. Зміст атестації для різних категорій персоналу. Запобігання суб’єктивності.


12. Професійний розвиток персоналу

Суть професійного розвитку персоналу. Організація системи професійного навчання персоналу. Методи і форми професійного навчання. Підвищення кваліфікації персоналу. Професійне навчання на закордонних підприємствах. Підготовка і формування резерву керівників.


13. Розвиток кар’єри в організаціях

Типи, етапи і цілі кар’єри. Управління кар’єрою.


14. Управління процесом вивільнення персоналу

Причини та фактори вивільнення персоналу. Процедура звільнення. Форми звільнення: з ініціативи адміністрації та за власним бажанням. Аутсорсинг, аутплейсмент. Соціальні та виробничі критерії вибору працівників на звільнення. Типові порушення трудової та виконавчої дисципліни, причини їх виникнення. Дисциплінарний вплив. Управління плинністю кадрів, фактори, що їх зумовлюють. Показники абсолютні та відносні. Розроблення заходів з плинності персоналу.


15. Соціальне партнерство в організації

Соціальні партнери в організації: роботодавець і наймані працівники. Інтереси роботодавця і працівників: спільність і розбіжність, імовірність виникнення і загострення конфліктів. Спільне партнерство як засіб узгодження інтересів роботодавця і працівників. Громадські організації. Роль профспілкової організації в представництві інтересів найманих працівників. Колективний договір як головний засіб зміцнення соціального партнерства. Сторони колективного договору. Зміст колективного договору. Колективні переговори, порядок укладання і реєстрації договору, строк чинності колективного договору та контроль за й. Соціальна відповідальність менеджера перед суспільством, колективом та окремим працівником.


16. Управління конфліктами

Поняття конфлікту, причини виникнення конфліктів. Етапи розвитку конфліктів, форми проходження конфліктів. Управління трудовими конфліктами. Способи вирішення конфліктів. Роль примирних процедур у вирішенні трудового конфлікту.


17. Ефективність управління персоналом

Ефективність роботи персоналу: сутність та підходи. Методика оцінки ефективності. Методики оцінки за якістю та результатами праці. Взаємозалежність ефективної роботи підприємства від робіт персоналу. Критерії ефективності. Соціальна та економічна ефективність персоналу. Бальна методика оцінки ефективності персоналу: теорія, зміст, застосування. Комплексна оцінка управлінської праці: суть принципи, застосування. Оцінка за коефіцієнтом трудової участі: сутність, розрахунок, переваги та недоліки у застосуванні. Порівняльна характеристика різних методів оцінки ефективності роботи персоналу.


18. Специфіка процесу управління персоналом в багатонаціональних організаціях.

Засади інтеркультурного менеджменту.


^ III. Макроекономіка


1. Макроекономіка як наука.

Вступ до макроекономіки. Місце макроекономіки в економічній науці. Об'єкт і предмет макроекономіки. Цілі та інструмент макроекономіки. Макроекономічна політика та її практичні завдання. Історія розвитку макроекономічної науки. Змішана економіка: приватний та державний сектор. Кругообіг доходів, ресурсів і продуктів в економіці.


2. Макроекономічні показники економічної діяльності в системі національних рахунків.

Система національного рахівництва та її методологічні принципи. Основні макроекономічні показники економічної діяльності. Валовий внутрішній продукт (ВВП). Уникнення подвійного рахунку. Кінцева і проміжна продукція. Додана вартість. Невиробничі операції. Два підходи до ВВП: видатковий і доходний. Особисті споживчі видатки. Валові і чисті внутрішні інвестиції, державні закупівлі товарів і послуг, чистий експорт. Доходи від виробництва та їх види. Інші макроекономічні показники: чистий національний внутрішній продукт (ЧВП), національний дохід (НД), особистий дохід (ОД), використовуваний дохід (ВД). Вимірювання рівня цін в економіці. Індекси цін та дефлятор ВВП. Номінальні та реальні макроекономічні показники. Національний дохід: його виробництво, розподіл та використання. Виробнича функція. Розподіл доходу у відповідності з граничною продуктивністю факторів виробництва.


3. Макроекономічна нестабільність.

Ділові (економічні ) цикли. Фази циклу. Нециклічні коливання. Вплив циклів на виробництво товарів тривалого користування і товарів щоденного вжитку. Теорії ділових циклів. Прогнозування ділових циклів. Зайнятість і безробіття. Визначення рівня безробіття. Вимір рівня безробіття, види безробіття. Визначення „повної зайнятості”. Природний рівень безробіття. Втрати від безробіття. Закон Оукена. Структура і тривалість безробіття. Інфляція суть, причини, види, наслідки. Крива Філліпса.


4. Споживання, заощадження та інвестиції.

Споживання та заощадження як функція використовуваного доходу. Використовуваний дохід – основний фактор споживання та заощадження. Інші фактори, що впливають на споживання та заощадження. Довготермінові тенденції в споживанні, що впливають на величину поточного споживання. Теорія постійного доходу Фрідмана і теорія життєвого циклу Модільяні. Графіки функцій споживання та заощаджень. Середня і гранична схильність до споживання та заощаджень. Інвестиції та фактори, що на них впливають. Очікувані норми чистого прибутку та процентні ставки як головні фактори, що впливають на величину інвестицій. Крива попиту на інвестиції. Фактори, що переміщують криву попиту на інвестиції. Нестабільність інвестицій.


5. Макроекономічний аналіз: сукупний попит та сукупна пропозиція. Макроекономічна рівновага.

Сукупний попит. Сутність сукупного попиту та його відмінність від індивідуального попиту. Крива сукупного попиту. Цінові фактори сукупного попиту: ефект процентної ставки, ефект багатства, ефект імпортних закупок. Нецінові фактори сукупного попиту та їх вплив на криву сукупного попиту. Сукупна пропозиція. Вплив рівня цін на сукупну пропозицію. Крива сукупної пропозиції залежно від фаз економічного циклу. Нецінові фактори сукупної пропозиції. Сукупна пропозиція в короткостроковому і довгостроковому періодах. Рівноважний рівень цін і рівноважний обсяг виробництва. Графічне зображення.


6. Модель сукупних видатків та економічна рівновага.

Класична теорія і закон Сея. Кейнсіанська революція. Кейнсіанська аналітична економія. Економічна рівновага в моделі сукупних видатків. Рівноважний ВВП: підхід „видатки = обсяг виробництва”. Рівноважний ВВП: підхід „витікання – ін’єкції”. Мультиплікативний вплив сукупних витрат на ВВП. Міжнародна торгівля і рівноважний обсяг виробництва. Державні закупівлі і рівноважний ВВП. Простий і складний мультиплікатор. Рівноважний обсяг виробництва в умовах неповної і повної зайнятості. Інфляційний і рецесійний розриви в економіці та їх графічна інтерпретація.


7. Макроекономічна модель IS-LM.

Альтернативні економічні теорії. Сучасний монетаризм. Теорія раціональних очікувань. Теорія економіки пропозиції.


8. Фіскальна політика, бюджетні дефіцити і державний борг.

Суть фіскальної політики. Дискреційна фіскальна політика. Державні закупівлі і податки як інструменти фіскальної політики. Вплив державних закупівель і податків на рівноважний обсяг національного виробництва. Дискреційна фіскальна політика в ході економічного циклу. Автоматична фіскальна політика (політика вмонтованих автоматичних стабілізаторів). Обмеженість вмонтованих стабілізаторів. Фіскальна політика та бюджетний дефіцит. Джерела фінансування бюджетного дефіциту. Фактичний, структурний і циклічний бюджети та дефіцити. Економічні наслідки дефіциту бюджету. Державний борг та його вплив на економічне зростання.


9. Фінансові ринки. Гроші і банківська справа. Механізм грошово-кредитної політики.

Гроші і фінансові ринки. Попит на гроші. Процентні ставки. Рівновага на грошовому ринку. Банківська справа і пропозиція грошей. Функції комерційних банків. Часткове банківське резервування. Процес створення депозитів. Грошовий мультиплікатор. Центральний банк, його функції. Грошово-кредитне регулювання економіки і його основні інструменти. Операції з державними цінними паперами на відкритому ринку, процентна політика, нормування обов’язкових резервів комерційних банків. Політика „дешевих” та „дорогих” грошей. Механізм антиінфляційної і стимулюючої грошово-кредитної політики.


10. Міжнародні аспекти національної економіки. Механізм зовнішньоекономічної політики.

Зовнішньоекономічна діяльність та її структура. Міжнародна торгівля, її основи та особливості. Теорії зовнішньої торгівлі. Теорія зовнішньої торгівлі А.Сміта. Теорія порівняльних переваг Рікардо. Розвиток теорії зовнішньої торгівлі Е.Хекшером та Б.Оліним. Платіжний баланс країни і його структура. Рахунок поточних операцій. Рахунок руху капіталу. Офіційні резерви. Форми руху капіталу між державами. Регулювання платіжного балансу. Валютні курси і валютна система. Номінальний і реальний валютний курс. Фактори, що впливають на валютний курс. Девальвація і ревальвація валюти та їх вплив на економіку. Міжнародна система валютних курсів. Головні аспекти світової економіки. Міжнародні фінансово-економічні організації. Інтеграційні процеси в світовій економіці. Міжнародні корпорації. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Протекціонізм і вільна торгівля. Митні і немитні засоби регулювання зовнішньої торгівлі.


11. Механізм політики зайнятості та соціального захисту населення.

Ринок праці і механізм його функціонування. Державне регулювання зайнятості населення. Проблеми нерівності в розподілі доходів. Крива Лоренца. Держава як суб’єкти соціального захисту населення. Межа бідності – абсолютна та відносна. Державні інструменти соціального захисту населення: програми соціального захисту населення, програми соціального забезпечення, програми державної допомоги.


12. Економічне зростання.

Суть і вимір економічного зростання. Економічне зростання як мета. Фактори економічного зростання. Динаміка економіки Сміта і Мальтуса. Модель економічного зростання Харрода – Домара. Сучасна модель економічного зростання Солоу. Фактори економічного зростання в моделі Солоу. Людські ресурси. Природні ресурси. Капітал і капіталоозброєність. Інноваційний розвиток економіки України.


13. Проблеми економічного розвитку сучасного світу.

Економічний розвиток промислово розвинених країн. Проблеми економічного розвитку країн з перехідною економікою. Економічне зростання країн, що розвиваються.


^ IV. Фінанси підприємства


1. Сутність фінансів та фінансового механізму підприємства

Сутність фінансів підприємства і система його фінансових відносин. Функції фінансів підприємства. Основи організації фінансів підприємства. Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи на підприємстві. Зміст та завдання управління фінансами підприємства. Механізм управління фінансовою діяльністю підприємства.


2. Система оподаткування підприємств

Система оподаткування підприємств, її функції та призначення. Склад та характеристика загальнодержавних податків, що сплачують підприємства. Склад та характеристика місцевих податків і зборів, що справляються підприємствами. Внески підприємств (збори) для формування державних цільових фондів. Оподаткування суб’єктів малого підприємництва.


3. Активи підприємства

Економічна сутність активів. Вартість активів. Оборот активів. Амортизація активів. Класифікація активів підприємства.


4. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві

Сутність і основи організації оборотних коштів. Визначення потреби в оборотних коштах. Нормування оборотних коштів. Джерела формування оборотних коштів. Показники стану й ефективності використання оборотних коштів.


5. Фінансові ресурси підприємства

Характеристика та склад грошових надходжень підприємства. Доходи від операційної діяльності. Планування доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Грошові надходження від інвестиційної, фінансової та іншої звичайної діяльності підприємства. Економічна сутність і функції прибутку. Види прибутку, порядок його формування. Планування прибутку. Розподіл і використання прибутку.


6. Кредитування підприємства

Необхідність і сутність кредитування підприємства. Принципи банківського кредитування. Оцінка кредитоспроможності постачальника. Забезпечення зобов’язань позичальника перед банком. Етапи процесу банківського кредитування. Небанківське кредитування підприємств. Кредитування підприємств за рахунок коштів міжнародних фінансово-кредитних інститутів.


7. Фінансові аспекти формування і використання необоротних активів підприємства

Сутність, склад і структура необоротних активів. Оцінка необоротних активів. Показники стану і ефективності використання необоротних активів. Амортизація основних засобів і нематеріальних активів. Капітальні інвестиції як спосіб формування (відтворення) необоротних активів. Методи, джерела і порядок фінансування капітальних інвестицій. Фінансування ремонту основних засобів.


8. Грошовий оборот і система грошових розрахунків підприємства

Сутність, значення та принципи організації грошових розрахунків підприємства. Рахунки підприємств у банках. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень. Розрахунки із застосуванням платіжних вимог-доручень. Розрахунки чеками. Розрахунки за акредитивами. Розрахунки плановими платежами та розрахунки зарахуванням взаємних вимог. Розрахунки векселями. Розрахунки за експортно-імпортними операціями. Розрахунки підприємств готівкою. Розрахунково-платіжна дисципліна: зміст і значення для забезпечення господарської діяльності.


9. Банкрутство та фінансова санація підприємства

Фінансова криза на підприємстві: економічний зміст та причини виникнення. Методи діагностування фінансової кризи. Внутрішні механізми фінансової стабілізації підприємства. Фінансова санація підприємства, її економічний зміст та порядок проведення. Фінансове забезпечення ліквідаційних процедур при банкрутстві підприємства.


10. Фінансовий стан підприємства

Фінансовий стан підприємства, методи його оцінювання. Інформаційне забезпечення оцінювання фінансового стану підприємства. Загальна оцінка фінансового стану підприємства. Аналіз фінансової стійкості підприємства. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства. Аналіз ділової активності підприємства. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства. Аналіз рентабельності діяльності підприємства.


11. Фінансове планування на підприємстві

Зміст і завдання фінансового планування. Принципи і методи фінансового планування. Перспективне фінансове планування. Поточне фінансове планування. Оперативне фінансове планування. Фінансові розрахунки у складі бізнес-плану (інвестиційного проекту).


^ V. Мікроекономіка


1. Предмет і метод мікроекономіки.

Проблема обмеженості ресурсів і необхідність вибору. Можливості та обмеження мікроекономічної теорії. Методологія мікроекономіки. Нормативний і позитивний аналіз. Мікросистема: поняття, різновиди. Мета, роль і особливості функціонування мікросистем у ринковій економіці. Матриця ринкових форм. Характеристика дії мікросистем у різних ринкових ситуаціях. Мета та завдання дисципліни. Взаємозв’язок з іншими дисциплінами.


2. Основи попиту і пропозиції.

Попит. Закон попиту. Фактори, що впливають на зміну попиту. Пропозиція. Закон пропозиції. Фактори, що впливають на зміну пропозиції. Ринкова рівновага. Ринковий механізм. Павутиноподібна модель.


3. Поведінка споживача і теорія граничної корисності.

Поняття корисності. Сукупна і гранична корисність. Система переваг споживача. Функція корисності. Перший закон Госсена. Закон спадної граничної корисності. Криві байдужості. Бюджетні обмеження. Споживчий вибір. Виявлення переваги. Суть раціонального вибору споживача. Поняття рівноваги споживача. Другий закон Госсена.


4. Моделювання поведінки споживача на ринку товарів.

Зміна індивідуального попиту під впливом цінових змін та змін доходу. Криві Енджела. Ефект доходу та ефект заміщення. Товар Джіффена.


5. Ринковий попит.

Від індивідуального до ринкового попиту. Особливості ринкового попиту та його обчислення. Еластичність попиту, її види, чинники та обчислення. Еластичність пропозиції, її види, чинники та обчислення. Утворення споживчого надлишку. Сіткові зовнішні впливи: ланцюговий ефект, ефект снобізму.


6. Теорія виробництва.

Підприємство як суб’єкт ринкових відносин. Економічна організація, важливий різновид мікросистем. Технологія виробництва. Функція виробництва. Ізокванти. Виробництво з одним змінним вихідним ресурсом. Середня та гранична продуктивності. Закон спадної віддачі від ресурсів. Виробництво у довгостроковому періоді. Віддача від масштабів.


7. Витрати виробництва.

Оцінка витрат. Економічний та бухгалтерський підходи до їх визначення. Безповоротні витрати. Витрати у короткостроковому періоді (постійні, змінні, граничні, середні). Детермінанти витрат. Форми кривих витрат. Витрати у довгостроковому періоді. Вибір ресурсів. Лінія однакових витрат – Ізокоста. Економія на масштабах.


8. Максимізація прибутку та конкурентна пропозиція

Гранична виручка, максимізація прибутку, вибір рівня виробництва у короткостроковому періоді. Максимізація прибутку і прибутковість конкурентної фірми у довгостроковому періоді. Вибір обсягу виробництва в довгостроковому періоді. Нульовий прибуток. Конкурентна рівновага. Крива пропозиції фірми і крива ринкової пропозиції в короткостроковому періоді. Виробничий надлишок. Крива тривалої галузевої пропозиції. Галузі з постійним, зростаючим і спадним рівнями витрат.


9. Економіка ринку досконалої конкуренції.

Поняття ринкової структури. Види ринкових структур. Досконала конкуренція і рівновага у короткостроковому періоді. Довгострокова рівновага в умовах досконалої конкуренції. Ефективність конкурентного ринку.


10. Влада над ринком: монополія та монопсонія.

Монополія. Ознаки чистої монополії. Види монополії. Середня та гранична виручка. Вибір обсягу виробництва. Правило ціноутворення. Зміщення попиту. Вплив податку. Монопольна влада. Джерела монопольної влади. Ціна монопольної влади для суспільства. Монопсонія. Боротьба за споживчий надлишок. Цінова дискримінація. Між часова цінова дискримінація та ціноутворення в пікові періоди.


11. Теорія олігополії.

Олігополія: поняття і поширення. Теорія ігор. Рівновага на олігополістичному ринку. Модель Курно. Модель Бертрана. Модель Стакелберга. Моделі олігополії у сфері ціноутворення. Економічна ефективність олігополістичного ринку.


12. Ринок монополістичної конкуренції.

Становлення монополістичної конкуренції. Рівновага в короткостроковому та довгостроковому періодах. Економічна ефективність в умовах монополістичної конкуренції.


13. Ринки ресурсів.

Попит на ресурси. Крива ринкового попиту. Оптимальне співвідношення ресурсів. Пропозиція ресурсів для фірми. Ринкова пропозиція ресурсів. Ринки ресурсів та рівновага на конкурентному ринку ресурсів виробництва в умовах монополії та монопсонії.


14. Капіталовкладення, час і ринки капіталу.

Запаси і потоки. Капітал і процентний доход. Сьогоднішня дисконтова на вартість. Критерій чистої сьогоднішньої цінності у прийнятті рішень. Реальні та номінальні ставки дисконту. Поправки на ризик.


15. Загальна рівновага та економічна ефективність.

Аналіз загальної рівноваги. Ефективність обміну. Діаграма Еджуорта. Ефективні розподіли. Крива контрактів. Парето-ефективний розподіл. Ефективність у виробництві. Виробництво у скриньці Еджуорта. Ефективність виробничих витрат. Парето-оптимальний розподіл ресурсів. Межа виробничих можливостей. Ефективність на ринках товарів. Загальна ефективність конкурентних ринків. Причини неефективності ринків.

Скачать, 44.91kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru