Загрузка...
Категории:

Загрузка...

"Зареєстровано" «Затверджено»

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 97.55 Kb.
Дата22.03.2012
Размер97.55 Kb.
ТипДокументы
Содержание
IV. Членство у Федерації
4.7. Члени Федерації зобов'язані
V. Керівні органи Федерації
5.5. Президія Федерації
5.6. Президент Федерації у відповідності із своїми повноваженнями
VI. Кошти і майно Федерації
Подобный материал:

"Зареєстровано" «Затверджено»

Управління юстиції -. Установчих зборів засновників

в Рівненській області Рівненської обласної

" " 2004 р. Федерації волейболу

Начальник управління від «11» червня 2004 р.

юстиції Л.С. Цермолонська Протокол № 1


СТАТУТ


РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ВОЛЕЙБОЛУ


м.Рівне

Цей статут регулює діяльність Рівненської обласної федерації волейболу.


І. Загальні положення

1.1 Рівненська обласна федерація волейболу / далі Федерація/ є громадською організацією, створеною у відповідності з чинним законодавством України, яка займається і забезпечує розвиток волейболу в області і є громадською організацією фізкультурно-спортивної спрямованості.. 1.2. Засновником Федерації є громадяни України.

1.3 Федерація в своїй роботі керуються Конституцією України, Законом України
„Про об'єднання громадян", Законом України „Про фізичну культуру і спорт",
іншими нормативно-правовими актами, угодами та цим статутом.

1.4 Федерація є громадським фізкультурно-оздоровчим і спортивним
формуванням, побудованим на спільності інтересів членів федерації.

 1. Легалізація федерації здійснюється шляхом реєстрації. Федерація набуває статусу юридичної особи з моменту реєстрації;

 2. Федерація користується правами юридичної особи, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки у закладах банку, печатку, штамп, спортивний знак, емблему, форму, прапор та іншу атрибутику.

 3. Повноваження Федерації з питань, що входять до її компетенції поширюються на територію області.

 4. Юридична адреса: 33028 Україна м. Рівне вул. Кавказька, 2.

 5. Скорочене найменування: Рівненська ОФВ.
 1. Федерація здатна мати цивільні права та обов'язки, що визначені законом.

 2. Федерація набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до даного статуту.

1.12 Для здійснення цілей і завдань, визначених у статутних документах,
федерація користуються правом:

 • виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;

 • представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів (учасників) у державних та громадських органах;

 • створювати установи та організації;

 • одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;

 • вносити пропозиції до органів влади і управління;

 • розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;

 • засновувати засоби масової інформації.
 1. Федерація має право засновувати підприємства, необхідні для виконання статутних цілей.

 2. Про зміни, що стались в статутних документах, федерація повідомляє реєструючий орган в порядку та терміни визначені законодавством.

II. Мета і завдання Федерації

2.1. Метою діяльність федерації є створення сприятливих умов для занять волейболом, фізичною культурою і спортом. 2.2 Основними завданнями Федерації є:

 1. Розвиток волейболу в області, підвищення ролі фізичної культури і спорту у всебічному і гармонійному розвитку особи, зміцнення здоров'я, формування здорового способу життя, сприяння економічному і соціальному прогресу суспільства.

 2. Розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази волейболу в області.

2.2.3 Удосконалення системи підготовки висококваліфікованих спортсменів
тренерів, суддів, забезпечення успішних виступів спортсменів на українських та
міжнародних змаганнях;

2.2.4 Надання організаційної і методичної допомоги фізкультурно-спортивним
організаціям в роботі по залученню населення до занять волейболом.

2.2.5. Пропаганда і популяризація фізичної культури і спорту серед населення. 2.2.6 Організація і проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів, змагань.


III. Основні функції Федерації

3.1. Федерація у відповідності з покладеними на неї завданнями виконує такі функції:

 1. Розробляє і реалізує програми розвитку волейболу в області.

 2. Готує для затвердження державними органами з фізичної культури Положення обласних змагань та здійснює контроль за їх дотриманням.

 3. Організовує і проводить змагання на території області і за кордоном згідно з діючими правилами.

 4. Вивчає і узагальнює вітчизняний і зарубіжний досвід розвитку волейболу.

 5. Організовує і проводить заходи по підготовці і підвищенню кваліфікації тренерів і суддів.

3.1.7. Видає методичні, довідково - інформаційні та інші друковані матеріали,
пов'язані з волейболом.

 1. Організовує виготовлення офіційної пам'ятної та нагородної атрибутики з символікою Федерації.

 2. Здійснює у встановленому порядку фінансово-господарську діяльність.

3.1.10. Представляє інтереси обласної Федерації у Федерації волейболу України.
Залучає до розв'язання актуальних проблем розвитку волейболу державні,
громадської організації, суб'єкти підприємницької діяльності.

3.1.11 Вступає в договірні відносини з державними, комерційними, кооперативними, приватними, громадськими організаціями, господарськими товариствами, а також закордонними партнерами, може здійснювати зовнішньоекономічну ДІЯЛЬНІСТЬ.

3.1.12 Здійснює інші дії, що не протирічать законодавству та створюють умови для виконання завдань, які стоять перед федерацією.

3.2 Органи виконавчої влади, відповідні органи місцевого самоврядування в
межах своєї компетенції можуть делегувати громадським організаціям
фізкультурно-спортивної спрямованості окремі повноваження щодо розвитку
волейболу (підготовку спортсменів до участі в змаганнях, організації спортивних
заходів тощо)

^ IV. Членство у Федерації

 1. Членство у Федерації є добровільним і може бути колективним, індивідуальним і почесним.

 2. Колективними членами Федерації можуть бути колективи державних, громадських та інших об'єднань, підприємств та організацій, які визнають Положення, сплачують у встановленому порядку вступні внески і активно сприяють діяльності Федерації.

4.3 Індивідуальними членами Федерації можуть бути особи, які активно сприяють
розвитку волейболу в області, досягай віку 14 років і зобов'язуються виконувати
Положення цього статуту.

 1. Прийом у члени Федерації здійснюється президент Федерації з наступним затвердженням на черговому засіданні Президії Федерації на підставі поданої заяви та оплати вступних і членських внесків.

 2. Членство у Федерації припиняється рішенням Президії Федерації після відповідної заяви або за несвоєчасну сплату щорічних внесків / членських/, грубе порушення цього статуту, при цьому повернення вступних та попередніх членських внесків не передбачається. За різного роду порушення до членів Федерації можуть застосувати дисциплінарні санкції, положення про які затверджує Президія Федерації.

 3. Члени Федерації мають право:
 1. Брати участь у всіх заходах та змаганнях , що проводяться Федерацією у відповідності з положеннями про них .

 2. У встановленому порядку брати участь у роботі конференції Федерації, обирати і бути обраними до її керівних органів .

 3. Одержувати інформацію про діяльність Федерації, вносити до її керівних органів пропозиції щодо поліпшення роботи Федерації.
 1. Обирати та бути обраним до керівних органів Федерації.

 2. Підвищувати кваліфікацію в обраному напрямку фізкультурно-спортивної та громадської діяльності.

^ 4.7. Члени Федерації зобов'язані:

4.7.1. Забезпечувати реалізацію мети і завдань Федерації, дотримуватись у своїй діяльності цього статуту та інших регламентуючих документів Федерації.

4.7.2. Своєчасно сплачувати членські внески.

4.7.3. Виконувати доручення керівних органів Федерації, виконувати положення
та регламент Федерації, брати активну участь в справах Федерації.

4.7.4. За значний особистий внесок у розвиток волейболу члени Федерації можуть
одержувати різні заохочування, положення про які затверджує Президія
Федерації.


^ V. Керівні органи Федерації

5.1. Вищими керівними органами Федерації є обласна конференція членів федерації /далі Конференція/.

5.2 В період між конференціями керівництво поточною діяльністю Федерації здійснює Президія та Президент Федерації.

5.3. Конференція проводиться не менше одного разу на 4 роки. Позачергова
конференція може бути проведена за пропозицію президії Федерації, Президента,
або за вимогою 1/4 членів Федерації. Про проведення чергової конференції члени
Федерації повідомляються не пізніше 7 (семи днів) до моменту проведення зборів,
шляхом надіслання листів, або під розписку, або по - факсу, або телефонограмою
з зазначенням часу і місця проведення зборів.

5.4. Конференція вирішує такі питання:

5.4.1. Обирає строком на 4 роки Президію і Президента Федерації, контрольно -
ревізійну комісію.

5.4.2. Визначає основні напрямки діяльності Федерації і приймає відповідні
документи.

 1. Затверджує Статут Федерації та зміни до нього.

 2. Заслуховує звіти Президії Федерації.

 3. Вирішує питання про реорганізацію, ліквідацію Федерації.
 1. Конференція має право вирішувати питання, якщо на ній присутні неменше 2/3 обраних делегатів. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів відкритим голосуванням.

 2. У період між Конференціями керівним органом Федерації є Президент та Президія, до складу якої входять Президент, віце-президент, секретар та голови робочих органів Федерації.


^ 5.5. Президія Федерації:

 1. Збирається на свої засідання не менше одного разу на квартал.

 2. Забезпечує виконання рішень Конференції.

 3. Спрямовує діяльність федерації з основних напрямків її діяльності.

5.5.4. Для здійснення щоденної оперативної роботи рішенням Президії Федерації може створюватись Директорат, який практично здійснює керівництво поточною діяльністю.

^ 5.6. Президент Федерації у відповідності із своїми повноваженнями:

5.6.1. Представляє інтереси Федерації в органах державного управління,
громадських організаціях та національній Федерації, здійснює керівництво
діяльністю федерації.

5.6.2. Підписує всю офіційну документацію, фінансові та майнові документи.
5.6.3 Видає розпорядження, інструкції та інші акти.

5.6.4. Слідкує за відповідністю діяльності Федерації Статуту про обласну
Федерацію.

5.6.5. Організує та забезпечує діяльність Федерації у межах національної
Федерації, а також з іншими обласними та зарубіжними Федераціями у
встановленому порядку.

5.7. Віце - президент Федерації здійснює обов'язки Президента Федерації у разі
відповідного розпорядження останнього, або у випадку неможливості виконувати
Президенту свої повноваження.

5.8 Перший президент обирається на посаду установчими зборами засновників. До скликання першої конференції членів Федерації президент має усі повноваження, що віднесені цим статутом до повноважень президії.


^ VI. Кошти і майно Федерації

 1. Фінансово-господарська діяльність Федерації здійснюється у відповідності з діючим законодавством, угодами і договорами між Федерацією та її членами.

 2. Федерація може мати у своїй власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення його статутної діяльності.

Федерація набуває право власності на кошти та інше майно, що отримане за рахунок:

6.2.1 Внесків засновників.

 1. Благодійних та спонсорських внесків громадян, трудових колективів, творчих спілок, державних, громадських та кооперативних організацій, фірм, у т.ч. за кордонних.

 2. Надходжень від членських внесків, розмір яких встановлює Президент Федерації;

6.2.3. Асигнувань Держкомітету.

 1. Коштів, що виділяються для фінансування програм, які замовляють державними, відомчими і іншими організаціями;

 2. Внесків, які одержуються на проведення обласних заходів:

 3. Відрахувань від чистого прибутку підприємств , що створюють Федерацію.

 4. Інших джерел, що не суперечать діючому законодавству.

Скачать, 368.18kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru