Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Робоча програма з курсу " Загальна теорія політики " для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності "Політологія", Ікурс

Загрузка...
Поиск по сайту:


страница1/6
Дата22.03.2012
Размер0.71 Mb.
ТипДокументы
Содержание
Пояснювальна записка
Розподіл навчального часу за планом
Модуль І. Політика та поліична наука
Модуль ІІ. Політичні режими
Модуль ІІІ. Політичний процес
Модуль ІV Індивідуальний та колективний
Модуль V Політичні нститути
Модуль VІ Соціокультурні детермінанти політики
Форма контролю – тези, залік та іспит
Тема 2. Предмет та методи політичної науки
Тема 13. Політичне рішення
Тема 17. Політичні еліти
Тема 21. Політична стабільність і конфлікти План
Тема 28. Політичны еліти і політичне лідерство
Тема 29. Етнічні об'єднання, нації і політика План
Заняття №4 План
Тема 3. Політична система суспільства Заняття №1 План
Заняття №2
Заняття №2
Тема 9. Недемократичні режими: тоталітаризм
...
Полное содержание
Подобный материал:
  1   2   3   4   5   6

Національний університет “Острозька академія”


Кафедра політології


Робоча програма з курсу

Загальна теорія політики ”


для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту

спеціальності “Політологія”, І курс


Затверджено на засіданні

кафедри політології

Протокол № ___ від “___” ____

Зав. кафедри

_____________ Мацієвський Ю.В.


Програму склав:

кандидат політичних наук,

доцент Мацієвський Ю.В.


Oстрог-2006
^
Пояснювальна записка


Курс “Загальна теорія політики” є одним з ключових у системі підготовки спеціалістів-політологів. Зміст курсу і розподіл навчального часу набагато ширший, ніж у традиційному курсі “Вступ до політології”, що включений до більшості навчальних планів підготовки фахівців з політології. Така структура курсу дає змогу грунтовно розглянути ключові поняття політичної науки, закласти основи політичного аналізу та прогнозування політичних явищ.

Мета курсу :

 • дати студентам розуміння засад функціонування влади та політичної організації суспільства,

 • виробити здатність об’єктивно сприймати політичні процеси, що відбуваються у нашому суспільстві.
Завдання курсу:

 • знати основні політологічні поняття і категорії, об’єкт, предмет, структуру і функції політології, методологічні підходи до аналізу суспільно-політичних процесів, світові і вітчизняні політологічні школи, концепції і напрямки.

 • розуміти особливості політичних режимів, сутність та форми політичних систем, закономірності їх розвитку та функціонування, цілі діяльності політичних партій, громадських організацій, причини виникнення політичних конфліктів, місце особи в політичному житті суспільства.

 • уміти орієнтуватися в світових політичних відносинах, виявляти вплив політичних процесів на економічне, соціальне, духовне життя суспільства, порівнювати різні типи партійних та виборчих систем.

 • об’єктивно і критично аналізувати інформацію про політичне життя, займати самостійну позицію у питаннях виборів до керівних органів законодавчої, виконавчої та судової влади в державі.

Програма курсу складається з чотирьох блоків, які послідовно розкривають специфіку урядування та політичну поведінку індивідів, діяльність політичних інститутів, особливості політичних режимів сучасності, ролі політичної свідомості та політичної культури в житті суспільства.


Лекції – 70 год

Практичні заняття – 70 год

Консультації – 4 год

Залік

Іспит

^

Розподіл навчального часу за планомп/п


Тема

Кількість годин

Всього

лекції

семінари
^ Модуль І. Політика та поліична наука


1.

Політика як соціальне явище4

2

2

2.

Предмет та методи політичної науки

4

2

2

3.

Політична система суспільства

8

4

4

4

Політична влада та механізми її здійснення

8

4

4

5.

Влада й насильство в політиці

4

2

2

6.

Теоретичні моделі вивчення політики

4

2

2
^ Модуль ІІ. Політичні режими


7.

Демократичні режими: ознаки демократії

4

2

2

8.

Різновиди демократії

4

2

2

9.
Виборчі системи

4

2

2

10

Недемократичні режими: тоталітаризм

4

2

2

11


.

Недемократичні режими:авторитаризм

4

2

2
^ Модуль ІІІ. Політичний процес


12

Теорія і практика сучасних переходів до

демократії

6

4

2

13

Особливості переходу в Україні

4

2

2

14

Політичний процес та політична діяльність

4

2

2

15
Нормативне регулювання політичного процесу

4

2

2

16

Політичне рішення

4

2

2
^ Модуль ІV Індивідуальний та колективний

рівні політичного процесу


17

Політична соціалізація та політична участь

4

2

2

18

Політичне лідерство

4

2

2

19

Політичні еліти

4

2

2

20

Соціальна структура суспільства та групові інтереси

4

2

2

21

Суспільні моделі взаємодії і захисту групових інтересів

4

2

2

22

Політична стабільність і конфлікти

4

2

2
^ Модуль V Політичні нститути


23

Держава як тип політичної організації

6

4

2

24

Правова держава і громадянське суспільство

4

2

2

25

Політичні партії та партійні системи

4

2

2

26

Суспільно-політичні організації та рухи

2
2

27

Політична свідомість

4

2

2
^ Модуль VІ Соціокультурні детермінанти політики


28

Політична культура

4

2

2

29

ЗМІ та політика

4

2

2

30
Етнічні спільноти та політика

4

2

2

31

Зовнішня політика і міжнародні відносини

4

2

2

32

Глобалізація та її наслідки

2

2Контрольні роботи4

Всього


140

70

70
^

Форма контролю – тези, залік та іспитУмови визначення рейтингу:

І триместр: - присутність та робота на заняттях – 45,5 б.

 • Конспекти першоджерел – 4,5 б.

 • контрольна робота – 10 б.

 • підсумковий тест – 40 б.

ІІ триместр: – присутність та робота на заняттях – 48 б.

 • контрольна робота – 12 б.

 • підсумковий тест – 40 б.

ІІІ триместр: присутність та робота на заняттях – 50б.

підсумковий тест – 50 б.


Лекційна тематика

Модуль І. Політика та поліична наука


Тема 1. Політика як соціальне явище.

 1. Основні підходи до визна­чення суті політики.

 2. Два погляди на суть полытики. Політика як відображення політичних ін­тересів.

 3. Види політики: економічна, соціальна, демографічна, культурна, екологічна. Географічні, демографіч­ні, економічні, соціальні, культурні та інші детермінанти політики. Внутрішня і зовнішня політика.

Література: 1. Політологія:Підручник для студентів вузів/ за ред.О.В.Бабкіної, В.П.Горбатенка.-К.:Акалемія,1998.

 2. Рябов С.Г., Томенко М.В. Основи теорії політики.-К.: Тандем, 1996.-192с.

 3. Політологія. Курс лекцій / І. С. Дмитрів, О. М. Рудакевич, В. А. Кулик та ін. - Тернопіль, 1998. - С. 5-9;

 4. Політологія /За ред.0. І. Семківа. -Львів, 1994. - С.9-24.
  1   2   3   4   5   6

Скачать, 2712.63kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru