Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Обоча програма з "Невідкладних станів та терапії екстремальних умов "

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 277.3 Kb.
Дата23.03.2012
Размер277.3 Kb.
ТипДокументы
Содержание
1. Пояснювальна записка
1. Невідкладні стани.
Практичні заняття (ПЗ)
Самостійна робота студента (СРС)
2. Мета вивчення навчальної дисципліни.
Основними завданнями підготовки студентів з питань невідкладних станів та терапії екстремальних умов є
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні
Розділ 1. невідкладні стани
ТЕМА 2. Використання принципів військово-польової хірургії при наданні медичної допомоги потерпілим під час катастроф.
ТЕМА 3. Регламентація об’єму медичної допомоги потерпілим з політравмою на етапах медичної евакуації.
ТЕМА 4. Фармакологічна корекція різних видів гострих отруєнь.
ТЕМА 5. Алгоритм діагностики і надання невідкладної медичної допомоги в осеред-ку і на етапах медичної евакуації потерпілим з кр
ТЕМА 7. Алгоритм діагностики і надання невідкладної медичної допомоги в осередку і на етапах медичної евакуації потерпілим з пол
ТЕМА 8. Алгоритм діагностики і надання невідкладної медичної допомоги потерпілим з опіками шкіряних покривів і дихальних шляхів
Розділ 2. терапія екстремальних умов
ТЕМА 2. Ураження іонізуючим випромінюванням в мирний та воєнний час.
ТЕМА 3. Ураження отруйними речовинами у воєнний та мирний час.
ТЕМА 4. Захворювання внутрішніх органів при політравмах у воєнний та мирний час.
ТЕМА 5. Загрожуючі життю стани. Шок, типи, ступені шоку. Перша медична, лікарська і кваліфікована допомога.
4. РОЗПОДІЛ ГОДИН З дисципліни
...
Полное содержание
Подобный материал:

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ МОЗ УКРАЇНИ


КАФЕДРА АНЕСТЕЗИОЛОГІЇ ТА ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчально-виховної роботи

_________________професорТ.О.Перцева

«____»___________________200 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА


з “Невідкладних станів та

терапії екстремальних умов ”


Для спеціальності 7.110106 "Стоматологія"

Форма навчання денна

Факультет Стоматологічний


Кафедра анестезіології та інтенсивної терапіїКурс

Се-местр

Кількість годин

Залік,

(семестр)

Всього

Аудиторних

СПРС

Лекції

Практ.

заняття

4

8

54


10

24

20

Робочу програму склали: професор Ю.Ю.Кобеляцький

доцент Є.В.Петрашенок

асистент. А.Г.Кушніренко

викл О.Л.Карлович


Програму обговорено на засіданні кафедри анестезіології та інтенсивної терапії

"___" __________ 2010 р. Протокол № _____


Завідувач кафедри , професор ____________ Ю.Ю.Кобеляцький

Програму ухвалено на засіданні предметної методичної комісії ДДМА

"___" __________ 2010 р. Протокол № _____


Голова предметної методичної комісії ____________

Затверджено на засіданні ЦМК ДДМА

"___" __________ 200 р., Протокол № _____


^ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Програма з «Невідкладних станів та терапії екстремальних умов» для вищих медичних навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації складена для спеціальності "Стоматологія".


Дисципліна «Невідкладні стани та терапія екстремальних умов» складається з двох розділів:

^ 1. Невідкладні стани.

2. Терапія екстремальних умов.


Основними видами навчальних занять з «Невідкладних станів та терапії екстремальних умов», згідно навчального плану, є: лекції, практичні заняття, самостійна робота студентів з тематики програми навчальної дисципліни.


Лекції (Л) є одним із найважливіших видів навчальних занять і складають основу теоретичної підготовки студентів. Вони мають за мету систематизувати основи наукових знань з дисципліни, розкрити стан і перспективи розвитку медичної науки, сконцентрувати увагу на найскладніших та актуальних питаннях.

Лекції читаються керівним складом кафедри, професорами, доцентами і старшими викладачами, найдосвідченішими науково-педагогічними працівниками, які мають науковий ступінь або вчене звання, в аудиторіях чисельністю до 100 чоловік.


^ Практичні заняття (ПЗ) є видом навчальних занять, на яких викладач проводить із студентами детальний розгляд окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих завдань.

Практичні заняття проводяться в складі навчальної групи не більше 10-12 чоловік з метою відпрацювання практичних навичок.


^ Самостійна робота студента (СРС) є основним способом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Самостійна робота студентів забезпечується комплексом навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни: підручники, навчальні посібники, відповідна наукова та фахова література, матеріали кафедральних лекцій тощо.

Дисципліна «Невідкладні стани та терапія екстремальних умов» викладається на четвертому курсі, 8 семестр. За результатами вивчення дисципліни студенти складають іспит.


^ 2. Мета вивчення навчальної дисципліни.


Мета вивчення дисципліни – навчити студентів клінічному міркуванню шляхом патогенетичного обгрунтування тих чи інших лікувальних заходів при невідкладних станах, особливостям лікувальних заходів при невідкладних станах в медицині катастроф, маючи на увазі масовість уражень і можливі тимчасові проблеми із медичним забезпеченням.


^ Основними завданнями підготовки студентів з питань невідкладних станів та терапії екстремальних умов є:

- засвоїти найбільш розповсюджені невідкладні стани (геморагічний, опіковий, токсико-інфекційний і травматичний шоки, черепно-мозкову травму, синдром довготривалого розчавлювання, пошкодження органів грудної і черевної порожнини), надаючи увагу зв’язку клініки з основними етапами патогенезу;

- ознайомити з головними принципами медичного сортування та транспортування потерпілих під час масових катастроф;

- виробити у студентів чіткий алгоритм дій у кожній із найбільш розповсюджених екстремальних ситуацій широко використовуючи при цьому практичні заняття в травматоло-гічному і реанімаційному відділеннях, а також ситуаційні завдання та тести;

- навчити студентів невідкладним лікарським протишоковим маніпуляціям, придаючи особливу увагу новокаїновим блокадам за методиками Школьникова, Куленкампфа, паравертебральним і футлярним новокаїновим блокадам;

- відробити на практичних заняттях методики штучного дихання і зовнішнього масажу серця в різних варіантах (з одним і двома реаніматологами);

- ознайомити студентів з сучасними принципами інфузійно-трансфузійної терапії при невідкладних станах, а також із сучасною гемотрансфузійною доктриною;

- навчити визначати раціональний об’єм медичної допомоги, яку необхідно надавати при великій кількості потерпілих у надзвичайних ситуаціях;

- закріпити на практичних заняттях теоретичні і методологічні принципи ізосерології (визначення групи крові і Резус-фактору, проведення проб на сумісність крові по системам АВО і Резус);

- ознайомити студентів із сучасними засобами тимчасової імобілізації при різних видах пошкоджень, використовуючи численні зразки імобілізуючих засобів;

- навчити студентів накладанню гіпсових пов’язок при травмах різної локалізації;

- вивчити найбільш характерні комбінації пошкоджень організму при окремих видах екстремальних ситуацій;

- вивчити основні критерії клінічної, лабораторної, інструментальної і рентгенологічної діагностики;

- засвоїти основну ціль кваліфікованої і спеціалізованої допомоги як найбільш повну реабілітацію і повернення до своєї професії, а також всі принципи організації надання кваліфікованої і спеціалізованої медичної допомоги в екстремальних умовах.


^ В результаті вивчення дисципліни студенти повинні


ЗНАТИ:

- характерні комбінації пошкоджень організму при окремих видах екстремальних ситуацій;

- організаційні принципи медичного сортування потерпілих в осередку масового ураження;

- основні клінічні тести для індивідуального визначення раціонального об’єму медичної допомоги потерпілим у надзвичайних ситуаціях;

- алгоритми реанімаційних та протишокових дій при типових пошкодженнях, характерних для масових уражень;

- основні принципи тимчасової імобілізації та умови транспортування потерпілих з типовими пошкодженнями.


УМІТИ:

- оцінити стан хворого в типових надзвичайних ситуаціях;

- провести медичне сортування потерпілих при масових ураженнях в залежності від важкості стану;

- визначити раціональний об’єм медичної допомоги, яку необхідно надавати великій кількості потерпілих у надзвичайних ситуаціях;

- провести невідкладні реанімаційні та протишокові заходи в осередку катастрофи;

- забезпечити своєчасне транспортування потерпілих до лікарських закладів.


3. Зміст програми


^ РОЗДІЛ 1. НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ


ТЕМА 1. Характер внутрішньої патології у потерпілих під час стихійних лих, технологічних аварій та її вплив на організацію і об’єм медичної допомоги.

Характеристика змін внутрішніх органів у потерпілих під час стихійних лих. Організація терапевтичної допомоги потерпілим під час землетрусів. Принципи організації терапевтичної допомоги при ураженні СДОР. Принципи організації терапевтичної допомоги при радіаційних ураженнях у потерпілих під час аварій на АЕС. Методологічні аспекти терапевтичної допомоги в екстремальних ситуаціях.

^ ТЕМА 2. Використання принципів військово-польової хірургії при наданні медичної допомоги потерпілим під час катастроф.

Медико-тактична характеристика природних та технологічних катастроф. Поняття та класифікація. Характеристика основних уражуючих факторів при катастрофах. Характеристика величини і структури втрат населення при катастрофах. Пошкодження будівель, вихід із ладу медичного персоналу та лікувально-профілактичних закладів при катастрофах. Санітарно-епідеміологічна обстановка в зонах катастроф. Сутність системи організації і надання медичної допомоги та лікування уражених при надзвичайних ситуаціях. Організація надання першої медичної долікарської і першої лікарської допомоги потерпілим при катастрофах. Організація кваліфікованої і спеціалізованої допомоги ураженим.

^ ТЕМА 3. Регламентація об’єму медичної допомоги потерпілим з політравмою на етапах медичної евакуації.

Класифікація травм. Загальні принципи інтенсивного лікування хворого з політравмою. Задачі термінової та повної діагностики при політравмі. Зміст інтенсивного лікування хворих з політравмою: лікування ОДН, оксигенотерапія, показання до ШВЛ, крововтрата, фармакологічна корекція порушень життєвих функцій, парентеральне живлення, корекція порушень КОС, знеболювання, загальна анестезія.

^ ТЕМА 4. Фармакологічна корекція різних видів гострих отруєнь.

Поняття летального синтезу. Класифікація отрут. Загальна принципи лікування гострих отруєнь. Екзотоксичний шок. Методи детоксикації організму. Антидотна (фармакологічна) детоксикація. Діагностика та лікування при отруєннях: лікарськими препаратами психотропної дії, барбітуратами, алкоголем та його сурогатами, етиленгліколем, фосфорорганічними речовинами, речовинами припікаючої дії, діхлоретаном, солями важких металів, окисом вуглецю.

^ ТЕМА 5. Алгоритм діагностики і надання невідкладної медичної допомоги в осеред-ку і на етапах медичної евакуації потерпілим з крововтратою та геморагічним шоком.

Класифікація кровотеч. Характеристика основних видів кровотеч. Діагностика кровотеч. Принципи лікування постраждалих з пораненнями великих кровоносних судин: артерій і вен та судин і кісток кінцівки. Перша медична та долікарська допомога. Перша лікарська допомога. Кваліфікована та спеціалізована медична допомога. Принципи сортування та правила транспортування потерпілих з крововтратою та геморагічним шоком. Інфузійна терапія. Переливання крові та її замісників.

ТЕМА 6. Алгоритм діагностики і надання невідкладної медичної допомоги в осередку і на етапах медичної евакуації потерпілим з гострою дихальною недостатністю. Ураження грудної клітини, легень та серця.

Етіологія та патогенез ГДН. Клінічні прояви ГДН. Принципи лікування постраждалих з ГДН при травмах. Невідкладна медична допомога при ГДН. Перша медична допомога. Долікарська допомога. Перша лікарська допомога. Кваліфікована медична допомога. Спеціалізована медична допомога. Класифікація та діагностика уражень грудної клітини, легень та серця. Перша медична та долікарська допомога. Перша лікарська допомога. Кваліфікована медична допомога. Принципи сортування та правила транспортування потерпілих з гострою дихальною недостатністю, ураженнями грудної клітини, легень та серця.

^ ТЕМА 7. Алгоритм діагностики і надання невідкладної медичної допомоги в осередку і на етапах медичної евакуації потерпілим з політравмою, травматичним шоком та СДР.

Визначення політравми, класифікація, особливості патогенезу, клініка. Принципи етапного лікування хворих з політравмою. Сортування та правила транспортування потерпілих.

Визначення травматичного шоку, класифікація, особливості патогенезу, клініка. Принципи етапного лікування хворих з травматичним шоком. Сортування та правила транспортування потерпілих.

Визначення СДР, особливості патогенезу, клініка. Принципи етапного лікування хворих з СДР. Сортування та правила транспортування потерпілих.

^ ТЕМА 8. Алгоритм діагностики і надання невідкладної медичної допомоги потерпілим з опіками шкіряних покривів і дихальних шляхів при наявності опікового шоку.

Термічні опіки. Місцеві змінення при опіках. Визначення площі опікового ураження: правило дев’яток та метод долоні. Прогнозування важкості і результату опіку: правило «сотні» та прогностичний індекс Франка. Опікова хвороба: опіковий шок, гостра опікова токсемія, септикотоксемія, фаза реконвалесценції. Перша медична і долікарська допомога. Перша лікарська допомога. Кваліфікована медична допомога. Спеціалізована медична допомога. Принципи сортування та правила транспортування потерпілих з опіками шкіряних покривів і дихальних шляхів.

ТЕМА 9. Алгоритм діагностики і надання невідкладної медичної допомоги в осередку і на етапах медичної евакуації потерпілим з ураженням органів черевної порожнини і позачеревного простору.

Класифікація ушкоджень черевної порожнини. Клінічна картина, діагностика ушкоджень черевної порожнини. Додаткові методи діагностики. Перша медична і долікарська допомога. Перша лікарська допомога. Кваліфікована медична допомога. Спеціалізована медична допомога. Принципи сортування та правила транспортування потерпілих з ураженням органів черевної порожнини і позачеревного простору.

ТЕМА 10. Алгоритм діагностики і надання невідкладної медичної допомоги потерпілим з пошкодженнями черепа та головного мозку. Психічні розлади у надзвичайних ситуаціях.

Патогенез, клініка і діагностика пошкоджень черепа і головного мозку. Застосування шкали Глазго-Піттсбурга. Перша медична і долікарська допомога. Перша лікарська допомога. Кваліфікована та спеціалізована медична допомога. Психічні розлади у надзвичайних ситуаціях. Організація і надання медичної допомоги потерпілим з психічними розладами. Принципи сортування та правила транспортування потерпілих з пошкодженнями черепа і головного мозку та психічними розладами.


^ РОЗДІЛ 2. ТЕРАПІЯ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВ


ТЕМА 1. Організація кваліфікованої та спеціалізованої терапевтичної допомоги ураженим в екстремальних умовах.

Загальні питання організації терапевтичної допомоги на війні. Характеристика сучасної бойової терапевтичної патології. Санітарні втрати терапевтичного профілю. Медичне сортування уражених на етапах надання кваліфікованої та спеціалізованої допомоги. Надання кваліфікованої та спеціалізованої допомоги в екстремальних умовах. Види і обсяг терапевтичної допомогиураженим в екстремальних умовах.

^ ТЕМА 2. Ураження іонізуючим випромінюванням в мирний та воєнний час.

Гостра променева хвороба (ГПХ). Другі гострі форми радіаційних уражень. ГПХ у потерпілих при ліквідації наслідків аварій на АЕС. Лікування ГПХ. Комбіновані радіаційні ураження. Хронічна променева хвороба. Дія малих доз радіації на організм людини та проблема віддалених результатів.

^ ТЕМА 3. Ураження отруйними речовинами у воєнний та мирний час.

Загальна характеристика уражень, класифікація, діагностика та етапне лікування уражених отруйними речовинами в перебігу бойових дій. Організація невідкладної терапевтичної допомоги при гострих отруєннях на етапах медичної евакуації. Виведення токсичних речовин з організму. Антидотна терапія. Ураження отруйними речовинами при аваріях на хімічних підприємствах мирного часу. Загальна характеристика, діагностика та лікування. Дія отруйних речовин в період хімічних вибухів та проблема віддалених результатів.

^ ТЕМА 4. Захворювання внутрішніх органів при політравмах у воєнний та мирний час.

Загальні уявлення про посттравматичну вісцеральну патологію. Історичні аспекти питання патології внутрішніх органів при травмі. Зміни з боку внутрішніх органів при вогнепальному пораненні, мінно-вибуховій травмі. Травма мирного часу. Захворювання внутрішніх органів при політравмі. Опікова хвороба. Дії на організм високих та нізьких температур.

^ ТЕМА 5. Загрожуючі життю стани. Шок, типи, ступені шоку. Перша медична, лікарська і кваліфікована допомога.

Етіологія і основи патогенеза шоку. Типи шоку. Патофізіологія шоку. Клінічні прояви шоку. Діагностика, визначення важкості та прогнозу протікання шоку. Особливості протікання шоку у осіб похилого віку, дітей, вагітних жінок. Лікувальні заходи при шоці.


^ 4. РОЗПОДІЛ ГОДИН З дисципліни

«Невідкладні стани та терапія екстремальних умов»
теми

Назва теми

Лекції

Практ.

заняття

СРС


^

РОЗДІЛ 1. НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ


1

Характер внутрішньої патології у потерпілих під час стихійних лих, технологічних аварій та її вплив на організацію і об’єм медичної допомоги.

22

Використання принципів військово-польової хірургії при наданні медичної допомоги потерпілим під час катастроф.

23

Регламентація об’єму медичної допомоги потерпілим з політравмою на етапах медичної евакуації.

24

Фармакологічна корекція різних видів гострих отруєнь.

25

Алгоритм діагностики і надання невідкладної медичної допомоги в осередку і на етапах медичної евакуації потерпілим з крововтратою

та геморагічним шоком.
3

26

Алгоритм діагностики і надання невідкладної медичної допомоги в осередку і на етапах медичної евакуації потерпілим з гострою дихаль-ною недостатністю. Ураження грудної клітини, легень та серця.
3

27

Алгоритм діагностики і надання невідкладної медичної допомоги в осередку і на етапах медичної евакуації потерпілим з політравмою, травматичним шоком та СДР.
3

2

8

Алгоритм діагностики і надання невідкладної медичної допомоги потерпілим з опіками шкіряних покривів і дихальних шляхів при наявності опікового шоку.
3

2

9

Алгоритм діагностики і надання невідкладної медичної допомоги в осередку і на етапах медичної евакуації потерпілим з ураженням органів черевної порожнини і позачеревного простору.
2

210

Алгоритм діагностики і надання невідкладної медичної допомоги потерпілим з пошкодженнями черепа та головного мозку. Психічні розлади у надзвичайних ситуаціях.
2

2

ВСЬОГО:

8

16

12
^

РОЗДІЛ 2. ТЕРАПІЯ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВ


1

Організація кваліфікованої та спеціалізованої терапевтичної допомо-ги ураженим в екстремальних умовах.

22

Ураження іонізуючим випромінюванням в мирний та воєнний час.
2

2

3

Ураження отруйними речовинами у воєнний та мирний час.
2

2

4

Захворювання внутрішніх органів при політравмах у воєнний та мирний час.
2

2

5

Загрожуючі життю стани. Шок, типи, ступені шоку. Перша медична, лікарська і кваліфікована допомога.
2

2

ВСЬОГО:

2

8

8

^ РАЗОМ ЗА ДИСЦИПЛІНУ:

10

24

20


5. Перелік практичних навичок:


Геморагічний шок:

1. Визначення групи крові.

2. Визначення Rh-фактору крові.

3. Макроскопічна оцінка донорської крові.

4. Проведення проби на індивідуальну сумісність крові.

5. Проведення біологічної проби.

6. Симптом «білої плями».

7. Методи тимчасової зупинки кровотечі:

а) накладання кровоспинного джгута;

б) пальцьове притиснення артерій;

в) накладання затискача на кровоточиву судину;

г) накладання давлючої пов’язки;

д) максимальне згибання кінцівки.

8. Заповнення системи для в/в інфузії.

9. Венепункція.

10. Катетеризація підключичної вени по Сельдингеру.

11. Вимірювання ЦВТ.

12. Паранефральна новокаїнова блокада.

13. Використання «протишокових штанів».

14. Методи компенсації дефіциту циркулюючої рідини неінвазивними способами.

Пошкодження органів черевної порожнини і позачеревного простору:

1. Лапароцентез.

2. Катетеризація сечового міхура м’яким катетером.

3. Проба Зельдовича.

4. Надлонова капилярна пункція сечового міхура.

5. Внутрішньотазова блокада по Школьникову-Селиванову.

6. Надання положення «жаби».

7. Асептична пов’язка у вигляді «бублика».

8. Фізикальні методи визначення вільної рідини у черевній порожнині.

Політравма:

1. Транспортна іммобілізація (використання штатних шин, підручних засобів, аутоіммобілізація).

2. Використання комірця Шанця.

3. Вибір методу анестезії.

4. Первинна хірургічна обробка рани.

5. Масочний наркоз закисом азоту (знаття методу).

6. Використання аутоанальгізатора «Триган» (знаття методу).

7. Користування кислородними інгаляторами (знаття методу).

Синдром довготривалого розчавлювання:

1. Туге бинтування кінцівки.

2. Проведення якісної проби на міоглобін.

Черепно-мозкова травма:

1. Фіксація потерпілого при судорожному синдромі.

2. Техніка люмбальної пункції.

Опіки:

1. Визначення площі опіку.

2. Визначення глибини опіку (поверхневий/глибокий).

3. Туалет опікової поверхні.

4. Накладання контурної пов’язки.


Ушкодження грудної клітини, легень та серця:

1. Стабілізація рухомого фрагмента при вікончатому переломі ребер.

2. Пункція перикарду по Ларею.

3. Накладання оклюзійної пов’язки при пневмотораксі.

4. Пункція плевральної порожнини:

а) при пневмотораксі;

б) при гемотораксі.

5. Дренаж по Бюлау.

6. Новокаїнова блокада міжреберних нервів (коротка, довга).

7. Вагосимпатична блокада по Вишневському.

Дихальна недостатність:

1. «Потрійний» прийом.

2. Введення S-подібного повітряводу.

3. Інтубація трахеї наосліп.

4. Виконання прийому Геймліха: стоячи, лежачи, у вагітних, дітей, повних людей, при потопленні.

5. Штучна вентиляція легень простими методами.

6. Накладання лицьової маски з ручним респіратором.

7. Оксигенотерапія.

8. Пальцьове видалення сторонніх тіл з ротоглотки.

9. Конікотомія.

10. Трахеостомія.

11. Надання стійкого бокового положення.

Отруєння:

1. Промивання шлунку простим методом.

2. Зондове промивання шлунку.

3. Сифонна клизма.

4. Методи детоксикації організму.

Алгоритм серцево-легеневої-мозкової реанімації:

1. Протипоказання до виконання «потрійного» прийому.

2. Достовірні та недостовірні ознаки клінічної смерті.

3. Ранні достовірні ознаки біологічної смерті (симптом «котячої зіниці», сипмтом зяяння анусу).

4. Реанімація одним реаніматором (на фонтомі).

5. Реанімація двома реаніматорами (на фонтомі).

6. Ознаки ефективності реанімації.

7. Показання до припинення реанімації.


^ 6. Перелік контрольних питань до іспиту:


1. Характеристика змін внутрішніх органів у потерпілих під час стихійних лих.

2. Організація терапевтичної допомоги потерпілим під час землетрусів.

3. Принципи організації терапевтичної допомоги при ураженні СДОР.

4. Принципи організації терапевтичної допомоги при радіаційних ураженнях у потерпілих під час аварій на АЕС.

5. Види і обсяг терапевтичної допомоги ураженим в екстремальних умовах.

6. Загальні питання організації терапевтичної допомоги на війні.

7. Характеристика сучасної бойової терапевтичної патології.

8. Санітарні втрати терапевтичного профілю.

9. Медико-тактична характеристика природних та технологічних катастроф. Поняття та класифікація.

10. Характеристика основних уражуючих факторів при катастрофах.

11. Характеристика величини і структури втрат населення при катастрофах.

12. Санітарно-епідеміологічна обстановка в зонах катастроф.

13. Сутність системи організації медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях.

14. Сутність надання медичної допомоги ураженим при надзвичайних ситуаціях.

15. Сутність лікування уражених при надзвичайних ситуаціях.

16. Організація надання першої медичної, долікарської і першої лікарської допомоги потерпілим при катастрофах.

17. Організація кваліфікованої і спеціалізованої допомоги потерпілим при катастрофах.

18. Медичне сортування уражених на етапах надання кваліфікованої та спеціалізованої допомоги при катастрофах.

19. Класифікація травм.

20. Загальні принципи інтенсивного лікування хворого з політравмою.

21. Задачі термінової та повної діагностики при політравмі.

22. Крововтрата при політравмі.

23. Зміст інтенсивного лікування хворих з політравмою: лікування ОДН.

24. Зміст інтенсивного лікування хворих з політравмою: оксигенотерапія, показання до ШВЛ.

25. Зміст інтенсивного лікування хворих з політравмою: фармакологічна корекція порушень життєвих функцій, парентеральне харчування.

26. Зміст інтенсивного лікування хворих з політравмою: корекція порушень КОС, знеболювання, загальна анестезія.

27. Поняття летального синтезу.

28. Класифікація отрут.

29. Загальна принципи лікування гострих отруєнь.

30. Екзотоксичний шок.

31. Методи детоксикації організму.

32. Антидотна (фармакологічна) детоксикація.

33. Діагностика та лікування при отруєннях лікарськими препаратами психотропної дії.

34. Діагностика та лікування при отруєннях барбітуратами.

35. Діагностика та лікування при отруєннях алкоголем та його сурогатами.

36. Діагностика та лікування при отруєннях етиленгліколем.

37. Діагностика та лікування при отруєннях фосфорорганічними речовинами.

38. Діагностика та лікування при отруєннях речовинами припікаючої дії.

39. Діагностика та лікування при отруєннях діхлоретаном.

40. Діагностика та лікування при отруєннях солями важких металів

41. Діагностика та лікування при отруєннях окисом вуглецю.

42. Класифікація кровотеч. Характеристика основних видів кровотеч.

43. Діагностика кровотеч.

44. Принципи лікування постраждалих з пораненнями великих кровоносних судин: артерій і вен.

45. Принципи лікування постраждалих з пораненнями великих кровоносних судин: судин і кісток кінцівки

46. Перша медична та долікарська допомога при крововтраті та геморагічному шоці.

47. Перша лікарська допомога при крововтраті та геморагічному шоці.

48. Кваліфікована та спеціалізована медична допомога при крововтраті та геморагічному шоці.

49. Принципи сортування та правила транспортування потерпілих з крововтратою та геморагічним шоком.

50. Інфузійна терапія при крововтраті та геморагічному шоці.

51. Переливання крові та її замісників.

52. Етіологія та патогенез ГДН.

53. Клінічні прояви ГДН.

54. Принципи лікування постраждалих з ГДН при травмах.

55. Невідкладна медична допомога при ГДН.

56. Перша медична допомога при ГДН.

57. Долікарська допомога при ГДН.

58. Перша лікарська допомога при ГДН.

59. Кваліфікована медична допомога при ГДН.

60. Спеціалізована медична допомога при ГДН.

61. Класифікація та діагностика уражень грудної клітини, легень та серця.

62. Перша медична та долікарська допомога при ураженнях грудної клітини, легень та серця.

63. Перша лікарська допомога при ураженнях грудної клітини, легень та серця.

64. Кваліфікована медична допомога при ураженнях грудної клітини, легень та серця.

65. Принципи сортування та правила транспортування потерпілих з гострою дихальною недостатністю, ураженнями грудної клітини, легень та серця.

66. Визначення політравми, класифікація, етіологія, особливості патогенезу, клініка.

67. Принципи етапного лікування хворих з політравмою.

68. Сортування та правила транспортування потерпілих з політравмою.

69. Визначення травматичного шоку, класифікація, етіологія, особливості патогенезу, клініка.

70. Принципи етапного лікування хворих з травматичним шоком.

71. Сортування та правила транспортування потерпілих з травматичним шоком.

72. Визначення СДР, етіологія, особливості патогенезу, клініка.

73. Принципи етапного лікування хворих з СДР.

74. Сортування та правила транспортування потерпілих з СДР.

75. Термічні опіки. Місцеві змінення при опіках.

76. Визначення площі опікового ураження: правило дев’яток та метод долоні.

77. Прогнозування важкості і результату опіку: правило «сотні» та прогностичний індекс Франка.

78. Опікова хвороба: опіковий шок, гостра опікова токсемія.

79. Опікова хвороба: септикотоксемія, фаза реконвалесценції.

80. Перша медична і долікарська допомога при опіках шкіряних покривів і дихальних шляхів.

81. Перша лікарська допомога при опіках шкіряних покривів і дихальних шляхів.

82. Кваліфікована медична допомога при опіках шкіряних покривів і дихальних шляхів.

83. Спеціалізована медична допомога при опіках шкіряних покривів і дихальних шляхів.

84. Принципи сортування та правила транспортування потерпілих з опіками шкіряних покривів і дихальних шляхів.

85. Класифікація ушкоджень черевної порожнини.

86. Клінічна картина, діагностика ушкоджень черевної порожнини і позачеревного простору.

87. Перша медична і долікарська допомога при ураженнях органів черевної порожнини і позачеревного простору.

88. Перша лікарська допомога при ураженнях органів черевної порожнини і позачеревного простору.

89. Кваліфікована медична допомога при ураженнях органів черевної порожнини і позачеревного простору.

90. Спеціалізована медична допомога при ураженнях органів черевної порожнини і позачеревного простору.

91. Принципи сортування та правила транспортування потерпілих з ураженням органів черевної порожнини і позачеревного простору.

92. Патогенез, клініка і діагностика пошкоджень черепа і головного мозку.

93. Застосування шкали Глазго-Піттсбурга.

94. Перша медична і долікарська допомога при пошкодженнях черепа і головного мозку.

95. Перша лікарська допомога при пошкодженнях черепа і головного мозку.

96. Кваліфікована медична допомога при пошкодженнях черепа і головного мозку.

97. Спеціалізована медична допомога при пошкодженнях черепа і головного мозку.

98. Психічні розлади у надзвичайних ситуаціях.

99. Організація і надання медичної допомоги потерпілим з психічними розладами.

100. Принципи сортування та правила транспортування потерпілих з пошкодженнями черепа і головного мозку та психічними розладами.

101. Гостра променева хвороба (ГПХ) та інші гострі форми радіаційних уражень.

102. ГПХ у потерпілих при ліквідації наслідків аварій на АЕС.

103. Лікування ГПХ.

104. Комбіновані радіаційні ураження.

105. Хронічна променева хвороба.

106. Дія малих доз радіації на організм людини та проблема віддалених результатів.

107. Загальна характеристика, класифікація, діагностика та етапне лікування уражених отруйними речовинами в перебігу бойових дій.

108. Організація невідкладної терапевтичної допомоги при гострих отруєннях на етапах медичної евакуації.

109. Ураження отруйними речовинами при аваріях на хімічних підприємствах мирного часу. Загальна характеристика, діагностика та лікування.

110. Комбіновані хімічні ураження.

111. Дія отруйних речовин в період хімічних вибухів та проблема віддалених результатів.

112. Загальні уявлення про посттравматичну вісцеральну патологію.

113. Зміни з боку внутрішніх органів при вогнепальному пораненні, мінно-вибуховій травмі.

114. Дії на організм високих та нізьких температур.

115. Етіологія і основи патогенеза шоку. Типи шоку.

116. Патофізіологія шоку.

117. Клінічні прояви різних видів шоку.

118. Діагностика, визначення важкості та прогнозу протікання шоку.

119. Особливості протікання шоку у осіб похилого віку, дітей, вагітних жінок.

120. Лікувальні заходи при шоці.


7. Інформаційно-методичне забезпечення


1. Дубицкий А.Е., Семенов И.А., Чепкий Л.П. Медицина катастроф.- Киев, 1993.

2. Мусалатов Х.А. Хирургия катастроф. - М.: Медицина, 1998.

3. Черняков Г.О., Кочін І.В., Сидоренко П.І., Букін В.Є., Костецький М.І. Медицина катастроф. - К.: Здоров’я, 2002.

4. Гридасов В.И., Ковалев В.Н., Катрич Н.В. и др. Медицина катастроф. Учебное пособие. - Харьков, Издательство НФАУ, 2000.

5. Військова хірургія з хірургією надзвичайних ситуацій /Під ред. В.Я.Білого. - Тернопіль, “Укрмедкнига”, 2004.

6. Вишневский А.А., Шрайбер М.И. Военно-полевая хирургия. - М.: Медицина, 1975.

7. Лисицина К.М., Шапошникова Ю.Г. Военно-полевая хирургия. - М.: Медицина, 1982.

8. Руководство по травматологии /Под ред. В.Г.Вайнштейна. - Л.: Медицина, 1979.

9. Руководство по травматологии МС ГО /Под ред. А.И.Кузьмина. - М.: Медицина, 1978.

10. Военно-полевая терапия /Под ред. Е.В.Гембицкого, Ф.И.Комарова. - М., Медицина, 1993.

11. Военно-полевая терапия /Под ред. Г.И.Алексеева. - Ленинград, 1988.

12. Основи організації медичного забезпечення населення за умов надзвичайних ситуацій / Під ред. В.В. Дурдинця і В.О. Волошина. - К.: Медекол, 1999.

13. Организация экстренной медицинской помощи населению при стихийных бедствиях и других чрезвычайных ситуациях /Под ред. В. В. Мешкова. - М., 1991.

14. Организация экстренной медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях. Учебное пособие для студентов /Под ред. П. С. Ганжара и Р. Н. Кирилюк. - Киев, 1991.

15. Шишмарев Ю.Н., Гайдук В.А. Организация квалифицированной и специализиро-ванной медицинской помощи легкопораженным и легкобольным терапевтического профиля. - ВМЖ, 1995; № 1.

16. Балабошко А.Ю., Бондаренко Н.И., Варнавская Л.Д. Организация и оказания медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях при отравлении сильнодействующими ядовитыми веществами. Методическое пособие. - Донецк, 1993.

17. Лужников Е.А. и др. Острые отравления: Руководство для врачей. - М.: Медицина, 1989.

18. Кочін І.В., Черняков Г.О., Бурлай В.З. Сильнодіючі отруйні речовини: джерела, небезпека, захист. Навчальний посібник /Під ред. І.В.Кочіна. - Запоріжжя, 2002.

19. Гуськов А.К., Барабанова А.В., Друтман Д.К. и др. Руководство по организации медицинской помощи при радиационных авариях. - М.: Энергоатомиздат, 1987.

20. Москаленко В.Ф., Волошин В.О., Рогач І.М. Організація лікувально-профілактичних та санітарно-протиепідемічних заходів при ліквідації наслідків повеней. - Ужгород, 2001.

21. Действия служб общественного здравоохранения в чрезвычайных ситуациях, вызванных эпидемиями. Практическое руководство. Подготовлено П.Брес. - Женева, 1990.

22. Шойгу С.К., Гончаров С.Ф., Лобанов Г.П. Землетрясения: закономерности формирования и характеристика потерь населения. - Москва, ВЦМК “Защита”, 1998.

23. Черняков Г.О., Кочін І.В., Сидоренко П.І. та інші. Землетруси. Характеристика, лікувально-евакуаційне забезпечення. / Під ред. І.В.Кочіна. - Кіровоград, 2004.

24. Рябочкин В.М., Ваганов Н.Н., Державин В.М., Розинов В.М. Катастрофы и дети. /Под ред. Ю.Ф. Исакова. - Москва, 1997.

25. Городская больница в чрезвычайных ситуациях /Под ред. С.Ф.Гончарова. - Москва, ВЦМК “Защита”, 1999.

26. Цыбуляк Г.Н. Лечение тяжелых и сочетанных повреждений: Руководство. - СПб.: Гиппократ, 1995.

27. Методы исследования и манипуляций в клинической медицине /Под ред. Дзяка Г.В. - К.: Здоров’я, 1998.

28. Зильбер А.П. Дыхательная недостаточность: Руководство для врачей. - М.: Медицина, 1989.

29. Можаев Г.А. и др. Неотложная медицинская помощь пострадавшим при авариях и катастрофах. - К.: Здоров’я, 1995.

30. Неотложная медицинская помощь /Под ред. Трещинского А.И. - К.: Вища школа, 1995.

31. Реанимация на догоспитальном этапе /Под ред. Цыбуляка Г.Н. - Л.: Медицина, 1980.

32. Теория и практика лечения ожогов: Пер. с англ. /Рудовский В., Назиловский В. и др. - М.: Медицина, 1980.

33. Юденич В.В. Лечение ожогов и их последствий: Атлас. - М.: Медицина, 1980.

34. Терехов Н.Т. Переливание крови и кровезаменителей. - К.: Здоров’я, 1979.

35. Изоиммунология и вопросы клиники и лечения гемотрансфузионных осложнений. Сборник инструкций и методических указаний. - М.: Медицина, 1979.

36. Рябов Г.А. Критические состояния в хирургии. - М.: Медицина, 1979.

37. Кутушев Ф.Х. и др. Атлас мягких бинтовых повязок. - Л.: Медицина, 1978.

38. Терновой К.С., Бутылин Ю.П., Бобылев Ю.К. Неотложные состояния: патофизиология, клиника, лечение. - К.: Здоров’я, 1984.

39. Кишковский А.Н., Тютин Л.А. Неотложная рентгендиагностика. - М.: Медицина, 1989.

40. Лекции и практические занятия по военно-полевой хирургии /Под ред. Проф. Беркутова. – Ленинград, 1971.


Скачать, 467.4kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru