Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Курс 2 назва дисципліни спеціальна психологія прізвище викладача

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 206.45 Kb.
Дата23.03.2012
Размер206.45 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
Содержание
Вид матеріалу
Методичні рекомендації
Тематика лекцій з курсу «Спеціальна психологія»
2. Методологія спеціальної психології.
3. Атипії психічного розвитку.
4. Нормальний та ати пічний розвиток особистості.
5. Соціально-психологічні проблеми спеціальної психології.
6. Комплексний підхід до організації допомоги дітям з порушенням розвитку.
Тематика практичних занять з курсу «Спеціальна психологія»
Концептуальні витоки спеціальної психології.
Дослідження вищих психічних функцій: методики дослідження мислення.
Методика дослідження мовлення
Спеціалізований кабінет дитячого психолога.
Методичне забезпечення кабінету дитячого психолога.
Специфічні психологічні характеристики дітей з сенсорними порушеннями.
Особливості дітей з затримкою психічного розвитку.
Особливості розвитку дітей з олігофренією.
Специфічні особливості дітей з розладами особистості
Особливості психічного розвитку дітей з початковими проявами психічних захворювань.
Плани семінарів з курсу «Спеціальна психологія»
...
Полное содержание
Подобный материал:

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ, ПСИХОДІАГНОСТИКИ ТА

ПСИХОТЕРАПІЇ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 6.010105 Корекційна освіта


КУРС 2

НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ Спеціальна психологія


ПРІЗВИЩЕ ВИКЛАДАЧА

^ ВИД МАТЕРІАЛУ

ОБСЯГ МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ (уМБ)

П.І.Б. ТА ПОСАДА ОСОБИ, ЩО РОЗМІЩУЄ МАТЕРІАЛИ


Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський національний університет

Факультет психології

Кафедра медичної психології, психодіагностики та психотерапії


^ Методичні рекомендації

до вивчення дисципліни

«Спеціальна психологія»


Дніпропетровськ

2009


ЗМІСТ


Тематика лекцій з курсу «Спеціальна психологія»………………..…...3

Тематика практичних занять з курсу «Спеціальна психологія»………4

Плани семінарів з курсу «Спеціальна психологія»………………...….7

Питання для самоконтролю………………………………………….…14

Перелік рекомендованої літератури……………….……………..……16


^ Тематика лекцій з курсу «Спеціальна психологія»

1. Спеціальна психологія як наука та її місце серед соціальних та біологічних наук.

Визначення спеціальної психології. Мета та завдання спеціальної психології та її місце в системі наукового знання. Категоріально-понятійний апарат спеціальної психології. Принципи спеціальної психології.

^ 2. Методологія спеціальної психології.

Концептуальні джерела спеціальної психології. Загальна характеристика методів спеціальної психології. Мозкова організація вищих психічних функцій.

^ 3. Атипії психічного розвитку.

Роль біологічних та соціальних детермінант у ґенезі порушень розвитку. Мозкові системи та генез порушень розвитку. Класифікація атипій розвитку.

^ 4. Нормальний та ати пічний розвиток особистості.

Загальні та специфічні закономірності атипічного розвитку.

Порушення інтелекту та мовлення при відхиленнях у психічному розвитку. Основні теорії інтелекту та їх вплив на формування уявлень про порушення психічного розвитку. Процес мислення та його порушення у дітей. Особливості онтогенезу мислення при атипіях розвитку. Взаємозв’язок розвитку мовлення та інших психічних функцій при відхиленнях розвитку.

^ 5. Соціально-психологічні проблеми спеціальної психології.

Психологічна інформація щодо проблемної дитини. Психологічна реальність дитини з проблемами розвитку. Соціалізація дітей з відхиленням розвитку. Дитячі освітні організації.

^ 6. Комплексний підхід до організації допомоги дітям з порушенням розвитку.

Вітчизняна система допомоги та її специфіка. Концепція розвитку комплексу паралельних служб у системі освіти. Модель організації та принципи розвитку комплексу територіальних паралельних служб. Загальна характеристика модулів комплексу паралельних служб та їх взаємозв’язок.


^ Тематика практичних занять з курсу «Спеціальна психологія»

1. Історія становлення спеціальної психології як науки та сучасний етап її розвитку.

Основні вежі формування спеціальної психології як науки. Передумов и виникнення спеціальної психології. Видатні діячі, що стояли у витоків спеціальної психології. Актуальні проблеми спеціальної психології.Предмет спеціальної психології, її цілі та завдання.Розвиток спеціальної психології в загальнопсихологічному контексті (психофізіологія, порівняльна і диференціальна психологія і ін.); Розвиток спеціальної психології в контексті дефектологічної практики з «важкими», «винятковими», «дефективними», «малоуспішними» дітьми. Зв'язок спеціальної психології з дисциплінами суміжних областей знання. Теоретичне та практичне значення спеціальної психології на різних етапах її розвитку та становлення.


2. ^ Концептуальні витоки спеціальної психології.

Теорія діяльності. Поступове формування розумової діяльності. Основні положення концепції Виготського Л.С. Історичний аспект розгляду поняття дефекту і компенсації. Причини, що породжують ускладнення у розвитку дитини.

Психолого-педагогічна характеристика типів важковиховних учнів шкіл, та педагогічні технології роботи з ними. Корекційні виховні системи вітчизняної школи (школа А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинського, С.Т.Шацького, В.Ф.Шаталова, С.Н.Лисенкової та ін.) Теорія оптимізації навчально-виховного процесу, та його корекційна сутність (Ю.К.Бабанський).

3. ^ Дослідження вищих психічних функцій: методики дослідження мислення.

Визначення та основні характеристики ВПФ. Характеристика видів мислення. Діагностичні можливості методик «Прості аналогії», «Складні аналогії», «Піктограми», «Узагальнення», «Класифікація», «Виключення зайвого». Проблема розвитку мислення у дітей з важкими порушеннями мовлення. Розвиток мислення аутичної дитини.Вплив спілкування на мислення і поведінку

4. ^ Методика дослідження мовлення.

Види мовлення. Імпресивне мовлення. Експресивне мовлення. Розробка системи завдань для діагностики стану мовлення. Система оцінки виконання та інтерпретації результатів. Проблема побудови психолого-педагогічних програм розвитку для дітей з порушеннями мовлення. Методи первинного навчання словесному мовленню

Засвоєння граматичної будови словесного мовлення. Психологічні основи розвитку слухового сприйняття мовлення у глухих дітей; Особливості мовної діяльності сліпих.Розробка системи завдань при дослідженні мовлення.Система оцінки виконаних завдань, спрямованих на діагностику стану мовлення.

5. ^ Спеціалізований кабінет дитячого психолога.

Специфіка, умови забезпечення ефективної діяльності психолога. Належне обладнання кабінету психолога. Вимоги до технічного устаткування кабінету спеціального психолога.

6. ^ Методичне забезпечення кабінету дитячого психолога.

Витоки підвищення кваліфікації психолога. Розподіл часу психолога на методичну роботу. Вимоги до ведення методичних розробок психолога у галузі роботи з дітьми з порушеннями розвитку.

7. ^ Специфічні психологічні характеристики дітей з сенсорними порушеннями.

Особливості розвитку дітей з порушенням зору. Розвиток психіки при глибоких порушеннях зору. Психологічний портрет дитини з порушеннями зору.Відчуття і сприйняття, уявлення, мислення сліпих і слабозорих. Увага, пам'ять сліпих і слабозорих. Мовна діяльність сліпих і слабозорих.Просторова орієнтація сліпих. Основний зміст «обхідного шляху» розвитку дітей з порушеннями зору. Проблема диференційованого і інтегрованого підходів до побудови психолого-педагогічних програм для дітей з порушеннями зору. Специфіка розвитку дітей з порушенням слуху. Психологічні проблеми формування образа слова у глухих дітей;

психологічні основи розвитку слухового сприйняття мови у глухих дітей;

психологічні питання використовування залишкового слуху для формування вимови у глухих дітей Проблема диференційованого і інтегрованого підходів до організації практичної психолого-педагогічної допомоги дітям з порушеннями слуху Сучасні концепції глухоти: біолого-медична і соціокультурна. Корекційні мішені при комплексному дефекті.


8. ^ Особливості дітей з затримкою психічного розвитку.

Визначення ЗПР. Диференційні форми ЗПР. Комплекси діагностики ЗПР. Можливості розвитку при різних формах ЗПР. Проблеми навчання дітей із затримками розвитку в загальноосвітній школі Клінічна систематика затримок психічного розвитку Проблеми вивчення і корекції затримки психічного розвитку

Специфіка термінології для позначення ЗПР. Визначення затримок психічного розвитку у вітчизняній спеціальній психології і педагогіці. Клінічна і психолого-педагогічна систематика ЗПР (М.С.Певзнер, Т.А.Власова, Г.Е.Сухарева, К.С.Лебединськая і ін.). Основні синдроми в клінічній і психолого-педагогічній картині затримок розвитку: синдром психічного інфантилізму, синдром астенічний, синдром гіперактивності.

9. ^ Особливості розвитку дітей з олігофренією.

Поняття «розумова відсталість». Підходи до визначення олігофренії в зарубіжній і вітчизняній спеціальній психології. Ступені олігофренії. Характеристика дефекту при дебільності, імбецильності, ідіотії. Доступна міра пристосування до соціуму при формах олігофренії.

10. ^ Специфічні особливості дітей з розладами особистості

Класифікація розладів особистості у дитячій психопатології. Характеристика невротичних розладів. Специфіка розвитку невротичного розладу при атипіях. Психопатія як форма дисгармонії особистості. Основні критерії виділення психопатій (П.Б.Ганнушкін, О.В.Кербіков). Типи психопатій по О.В.Кербікову. Невротичні розлади у дітей і підлітків. Критерії діагностики невротичних розладів.

11. ^ Особливості психічного розвитку дітей з початковими проявами психічних захворювань.

Органічна деменція як варіант порушеного розвитку. Психоорганічний синдром у дітей та підлітків, його вікові особливості та прояви. Особливості психічного розвитку осіб з нервово-психічними розладами.


^ Плани семінарів з курсу «Спеціальна психологія»

Семинар 1. Історія становлення спеціальної психології як науки та сучасний етап її розвитку.

Питання, винесені на розгляд:

 1. Предмет спеціальної психології, її цілі та завдання.

 2. Історія розвитку спеціальної психології

 3. Розвиток спеціальної психології в загальнопсихологічному контексті (психофізіологія, порівняльна і диференціальна психологія і ін.);

 4. Розвиток спеціальної психології в контексті дефектологічної практики з «важкими», «винятковими», «дефективними», «малоуспішними» дітьми (Г.Я.Трошин, В.П.Кащенко, Л.С.Виготский).

 5. Внесок вітчизняних науковців у розвиток спеціальної психології.

 6. Зв'язок спеціальної психології з дисциплінами суміжних областей знання.

 7. Теоретичне та практичне значення спеціальної психології на різних етапах її розвитку та становлення.

 8. Актуальні проблеми сучасного етапу розвитку спеціальної психології.


Література

 1. Гонеев А.Д., Лифинцева Н.И., Ялпаева Н.В. Основы коррекционной педагогики: Учеб. пособие для студ. высш.пед.учеб.заведеий /Под ред. В.А.Сластенина.-М.: Акадеимя,1999.- 280с.

 2. Кащенко В.П. Педагогическая коррекция. – М.: Просвещение, 1994.

 3. Коррекционная педагогика: Основы обучения и воспитания детей с отклонениями в развитии: Учеб. пособие. / Б.П.Пузанов, В.И.Селиверстов, С.Н.Шаховская, Ю.А.Костенкова; Под ред. Б.П.Пузанова. – 2-е изд., стереотип.- М.: Издательский центр «Академия», 1999. – 144 с.

 4. Специальная педагогика./ Под ред. Н.М. Назаровой. М., Асаdemia. 2001. с.27-35.Семінар 2. Концептуальні витоки спеціальної психології (теорія діяльності, поступове формування розумової діяльності, концепція Виготського Л.С.)


Питання, винесені на розгляд:

 1. Причини, що породжують ускладнення у розвитку дитини.

 2. Психолого-педагогічна характеристика типів важковиховних учнів шкіл, та педагогічні технології роботи з ними.

 3. Корекційні виховні системи вітчизняної школи (школа А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинського, С.Т.Шацького, В.Ф.Шаталова, С.Н.Лисенкової та ін.)

 4. Діяльнісна теорія, її значення для спеціальної психології.

 5. Внесок Л.С. Виготського у розуміння дефекту та компенсації.

 6. Теорія оптимізації навчально-виховного процесу, та його корекційна сутність (Ю.К.Бабанський).Література

 1. Беличева С.А. Основы превентивной психологии. –М.: 1994.

 2. Мухина В.С. Возрастная психология. –М.: 1997.

 3. Степанов В.Г. Психология трудных школьников. –М., 1996.

 4. Психолого-педагогическая реабилитация детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья и проблемами в обучении. Словарь-справочник. – Ростов-на-Дону, 1997.

 5. Раттер М. Помощь трудным детям. – М., 1987.Семинар 3. Дослідження вищих психічних функцій: дослідження мислення.


Питання, винесені на розгляд:

 1. Проблема розвитку мислення у дітей з важкими порушеннями мовлення.

 2. Розвиток мислення аутичної дитини.

 3. Вплив спілкування на мислення і поведінку

 4. Методика «Класифікація» та її діагностичні можливості.

 5. Методика «Виключення зайвого» та особливості її використання при обстеженні дитини з атипією розвитку.

 6. Діагностичні можливості методики «Піктограми».
Література

 1. Дети с нарушениями развития. Хрестоматия / Сост. В.М.Астапов. М., 1995.

 2. Исаев Д.Н. Психопатология детского возраста. СПБ.,2001.463 с.

 3. Лебединская К.С. Никольская О.С. Диагностика раннего детского аутизма. М., 1991.

 4. Лебединский В.В. Нарушение психического развития у детей. М., 1985.Семінар 4. Методика дослідження мовлення: розробка системи завдань, система оцінки виконання та інтерпретації результатів.


Питання, винесені на розгляд:

 1. Проблема побудови психолого-педагогічних програм розвитку для дітей з порушеннями мовлення.

 2. Методи первинного навчання словесному мовленню

 • Методи, що базують навчання мовленню на усній його формі: синтетичний, складовий, природний метод, метод цілих слів і фраз Маліша, аналітико-синтетичний метод.

 • Методи, що базують навчання мовленню на його письмовій формі: глобально-синтетичний (метод Лінднера), глобальний (бельгійський).

 • Методи навчання словесному мовленню в Росії ХХ століття: методи Голосова і І.А.Соколянського, розробка проблеми навчання глухих усній мові в радянській сурдопедагогіці.

 1. Засвоєння граматичної будови словесного мовлення.

 2. Психологічні основи розвитку слухового сприйняття мовлення у глухих дітей;

 3. Особливості мовної діяльності сліпих.

 4. Розробка системи завдань при дослідженні мовлення.

 5. Система оцінки виконаних завдань, спрямованих на діагностику стану мовлення.Література

 1. Лубовский В.И. Психологические проблемы диагностики аномального развития. М., 1990.

 2. Ульенкова У.В. Организация и содерджание специальной психологической помощи детям с проблемами в развитии: Учебное пособие / Под ред.У.В. Ульенкова, О.В.Лебедева. М., 2002.

 3. Мамайчук И.И. Психология дизонтогенеза и основы психокоррекции. СПб., 2000.

 4. Никольская О.С., Баенская Е.Р. и др. Аутизм. М., 2000.Семінар 5. Спеціалізований кабінет дитячого психолога: специфіка, умови забезпечення ефективної діяльності.


Питання, винесені на розгляд:


 1. Специфіка, умови забезпечення ефективної діяльності психолога.

 2. Належне обладнання кабінету психолога.

 3. Вимоги до технічного устаткування кабінету спеціального психолога.


Література


 1. Специализированный кабинет детского психолога // науч. рук. ред. О.Н. Усанова, М. 1995.

 2. Буянов М.И. Беседы о детской психиатрии. М., 1992.

 3. Ульенкова У.В. Организация и содерджание специальной психологической помощи детям с проблемами в развитии: Учебное пособие / Под ред.У.В. Ульенкова, О.В.Лебедева. М., 2002.


Семінар 6. Методичне забезпечення кабінету дитячого психолога.


Питання, винесені на розгляд:


 1. Витоки підвищення кваліфікації психолога.

 2. Розподіл часу психолога на методичну роботу.

 3. Вимоги до ведення методичних розробок психолога у галузі роботи з дітьми з порушеннями розвитку.


Література


 1. Власова Т.А., Певзнер М.С. Учителю о детях с отклонениями в развитии. М., 1967.

 2. Дети с ограниченными возможностями: проблемы и инновационные тенденции в обучении и воспитании. Хрестоматия по курсу «Коррекционная педагогика и специальная психология» / Сост. Н.Д.Соколова, Л.В.Калинникова. М., 2001.

 3. Специализированный кабинет детского психолога // науч. рук. ред. О.Н. Усанова, М. 1995.Семінар 7. Специфічні психологічні характеристики дітей з сенсорними порушеннями.


Питання на розгляд:

 1. Особливості розвитку дітей з порушенням зору.

 • Розвиток психіки при глибоких порушеннях зору.

 • Психологічний портрет дитини з порушеннями зору.

 • Відчуття і сприйняття, уявлення, мислення сліпих і слабозорих.

 • Увага, пам'ять сліпих і слабозорих.

 • Мовна діяльність сліпих і слабозорих.

 • Просторова орієнтація сліпих.

 • Основний зміст «обхідного шляху» розвитку дітей з порушеннями зору.

 • Проблема диференційованого і інтегрованого підходів до побудови психолого-педагогічних програм для дітей з порушеннями зору.

 1. Специфіка розвитку дітей з порушенням слуху.

 • Психолого-педагогічна систематика порушень слуху (Р.М.Боскіс).

 • Психологічні проблеми формування образа слова у глухих дітей;

 • психологічні основи розвитку слухового сприйняття мови у глухих дітей;

 • психологічні питання використовування залишкового слуху для формування вимови у глухих дітей

 • Проблема диференційованого і інтегрованого підходів до організації практичної психолого-педагогічної допомоги дітям з порушеннями слуху

 • Сучасні концепції глухоти: біолого-медична і соціокультурна.

 1. Корекційні мішені при комплексному дефекті.Література

 1. Богданова Т.Г. Сурдопсихология. М., 2002.

 2. Литвак А.Г. Психология слепых и слабовидящих. СПб., 1998.

 3. Скороходова О.И. Как я воспринимаю, представляю и понимаю окружающий мир. М., 1990.

 4. Солнцева Л.И. Введение в тифлопсихологию раннего дошкольного и школьного возраста. М., 1998.

 5. Анохин П.К. Очерки по физиологии функциональных систем. М., 1975.

 6. Козловская Г.В. К вопросу об особенностях психических нарушений у слепых детей. Автореф. на соиск. канд. мед. н. М., 1971.

 7. Психология глухих детей / Под ред. И.М. Соловьева и др. М., 1971.Семінар 8. Особливості дітей з затримкою психічного розвитку.


Питання, винесені на розгляд:


 1. Визначення ЗПР.

 2. Диференційні форми ЗПР.

 3. Комплекси діагностики ЗПР.

 4. Можливості розвитку при різних формах ЗПР.

 5. Проблеми навчання дітей із затримками розвитку в загальноосвітній школі

 6. Клінічна систематика затримок психічного розвитку

 7. Проблеми вивчення і корекції затримки психічного розвитку

 8. Специфіка термінології для позначення ЗПР.

 9. Визначення затримок психічного розвитку у вітчизняній спеціальній психології і педагогіці.

 10. Клінічна і психолого-педагогічна систематика ЗПР (М.С.Певзнер, Т.А.Власова, Г.Е.Сухарева, К.С.Лебединськая і ін.).

 11. Основні синдроми в клінічній і психолого-педагогічній картині затримок розвитку: синдром психічного інфантилізму, синдром астенічний, синдром гіперактивності.


Література

 1. Дети с задержкой психического развития / Под ред. В.И. Лубовского и др. М., 1984.

 2. Дети с отклонениями в развитии / Под ред. М.С.Певзнер. М., 1966.

 3. Корсакова Н.К., Микадзе Ю.В., Балашова Е.Ю. Неуспевающие дети: нейропсихологическая диагностика трудностей в обучении младших школьников. М., 1997.

 4. Ульенкова У.В. Дети с задержкой психического развития. Н. Новгород, 1994.


Семінар 9. Особливості розвитку дітей з олігофренією.


Питання, винесені на розгляд:


 1. Поняття «розумова відсталість».

 2. Підходи до визначення олігофренії в зарубіжній і вітчизняній спеціальній психології.

 3. Ступені олігофренії.

 4. Характеристика дефекту при дебільності, імбецильності, ідіотії.

 5. Доступна міра пристосування до соціуму при формах олігофренії.


Література

 1. Детская патопсихология. Хрестоматия / Сост. Н.Л.Белопольская. М., 2000.

 2. Лебединский В.В. Нарушение психического развития у детей. М., 1985.

 3. Петрова В.Г. Психология умственно отсталых школьников: Учебное пособие / В.Г.Петрова, И.В.Белякова. М., 2002.

 4. Рубинштейн С.Л. Психология умственно отсталого школьника. М., 1986.

 5. Забрамная С.Д. Психолого-педагогическая диагностика умственного развития детей. М., 1995.


Семінар 10. Специфічні особливості дітей з розладами особистості.

Питання, винесені на розгляд:

  1. Класифікація розладів особистості у дитячій психопатології.

  2. Характеристика невротичних розладів.

  3. Специфіка розвитку невротичного розладу при атипіях.

 1. Психопатія як форма дисгармонії особистості.

 2. Основні критерії виділення психопатій (П.Б.Ганнушкін, О.В.Кербіков).

 3. Типи психопатій по О.В.Кербікову.

 4. Невротичні розлади у дітей і підлітків.

 5. Критерії діагностики невротичних розладів.

Література

 1. Детская патопсихология. Хрестоматия / Сост. Н.Л.Белопольская. М., 2000.

 2. Захаров А.И. Неврозы у детей. СПб., 1996.

 3. Леонгард К. Акцентуированные личности. Киев, 1981.

 4. Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. М., 1983.


Семінар 11. Особливості психічного розвитку дітей з початковими проявами психічних захворювань.


Питання, винесені на розгляд:

 1. Органічна деменція як варіант порушеного розвитку.

 2. Психоорганічний синдром у дітей та підлітків, його вікові особливості та прояви.

 3. Особливості психічного розвитку осіб з нервово-психічними розладами.

Література

 1. Дети с нарушениями развития. Хрестоматия / Сост. В.М.Астапов. М., 1995.

 2. Детская патопсихология. Хрестоматия / Сост. Н.Л.Белопольская. М., 2000.

 3. Исаев Д.Н. Психопатология детского возраста. СПБ.,2001.463 с.

 4. Лебединский В.В. Нарушение психического развития у детей. М., 1985.

 5. Специальная психология: Учебное пособие / Под. ред. В.И.Лубовского. М., 2003.

 6. Буянов М.И. Беседы о детской психиатрии. М., 1992.


Питання для самоконтролю


ТЕМА 1.

1. Дайте визначення наступним поняттям, користуючись педагогічними, психологічними і дефектологічними словниками: «корекція», «компенсація», «пристосування», «реабілітація», «дефект», «депривація», «девіація».

2. Розмежуйте інтереси двох таких наукових галузей педагогіки, як корекційна педагогіка і спеціальна педагогіка (дефектологія).

3. Обґрунтуйте взаємозв'язок корекційної педагогіки з філософією, соціологією, медициною, соціальною педагогікою.

4. Проведіть ретроспективний аналіз історії становлення і розвитку дефектологічної (корекційно-педагогічної) науки.

5. Обґрунтуйте основні напрямки і провідні тенденції в історії вивчення аномального дитинства.


ТЕМА 2.

1. Розкрійте психолого-педагогічну сутність корекційно-педагогічної діяльності.

2. Обґрунтуйте загальнопедагогічні принципи і принципи корекційно-педагогічної діяльності.

3. Сформулюйте основні напрямки корекційно-педагогічної діяльності.


ТЕМА 3.


1. Дайте оцінку різних підходів до аналізу проблеми «норма-відхилення» в розвитку людини.

2. Які особливості особистості і поведінки дитини в окремі вікові періоди можна вважати такими, що відхиляються від норми?

3. Сформулюйте критерії оцінки можливого відхилення в поведінці дитини.

4. Назвіть чинники ризику, що справляють вплив на психічний розвиток дитини в різні вікові періоди.

5. Яка психологічна природа і вікові особливості найтиповіших порушень розвитку і поведінки дітей?

6. Змалюйте психологічні «портрети» дітей і підлітків з порушеннями поведінки.


ТЕМА 4.

1. Дайте класифікаційні характеристики дітей з проблемами в розвитку.

2. Якими документами регламентовано відкриття класів компенсуючого навчання і корекційно-розвиваючого навчання?

3. Перелічіть основні показання до відбору дітей в класи компенсуючого навчання і корекційно-розвиваючого навчання.

4. Охарактеризуйте основні напрямки корекційно-розвиваючої роботи в цих класах.

5. Проаналізуйте основні форми компенсуючого навчання.

6. Дайте характеристику різних груп дітей із ЗПР.

7. Проаналізуйте особливості психічних процесів у дітей із ЗПР.

8. Охарактеризуйте основні відмінності дітей із ЗПР від розумово відсталих і їх однолітків, які нормально розвиваються.

9. Опишіть особливості індивідуального підходу до дітей із ЗПР в умовах корекційно-розвиваючого навчання.


ТЕМА 5.

1. Що таке девіантна поведінка?

2. Обґрунтуйте взаємозв'язок педагогічної занедбаності, важковиховуваності і поведінки підлітків, що відхиляється.

3. Назвіть причини і умови поведінки підлітків, що відхиляється.

4. Охарактеризуйте психобіологічні причини девіантної поведінки неповнолітніх.

5. Розкрійте роль соціально-педагогічних чинників у формуванні поведінки підлітків, що відхиляється.

6. Як здійснюються профілактика поведінки підлітків, що відхиляється, і її взаємозв'язок з корекційно-педагогічною діяльністю?

7. Охарактеризуйте основні напрями превентивно-корекційної роботи з неповнолітніми.

8. Назвіть особливості корекційно-педагогічної роботи з підлітками в учбово-виховному процесі.

9. Перелічіть і дайте характеристику методам і педагогічним прийомам корекції поведінки підлітків, що відхиляється.


ТЕМА 6.

1. Розкрийте роль вчителя в корекційно-педагогічному процесі з дітьми з відхиленнями в розвитку і поведінці.

2. Обґрунтуйте вимоги до професійно-педагогічної підготовки вчителя і його готовності до корекційно-педагогічної діяльності.

3. Опишіть відмінності в організації корекційно-педагогічного процесу в класах компенсуючого і корекційно-розвиваючого навчання.

4. Що собою представляє діяльність психолого-медико-педагогічної комісії і яка її роль в попередженні і подоланні відхилень в розвитку дітей і підлітків?

5. Якою є структура державної системи корекції, підтримки і соціального захисту дітей і підлітків з проблемами в розвитку?

Перелік рекомендованої літератури:

Основна

 1. Власова Т.А., Певзнер М.С. Учителю о детях с отклонениями в развитии. М., 1967.

 2. Выгосткий Л.С. Собрание сочинений: В 6 т. М., 1983-1984. Т.5.

 3. Дети с задержкой психического развития / Под ред. В.И. Лубовского и др. М., 1984.

 4. Дети с нарушениями развития. Хрестоматия / Сост. В.М.Астапов. М., 1995.

 5. Дети с ограниченными возможностями: проблемы и инновационные тенденции в обучении и воспитании. Хрестоматия по курсу «Коррекционная педагогика и специальная психология» / Сост.

 6. Н.Д.Соколова, Л.В.Калинникова. М., 2001.

 7. Детская патопсихология. Хрестоматия / Сост. Н.Л.Белопольская. М., 2000.

 8. Захаров А.И. Неврозы у детей. СПб., 1996.

 9. Исаев Д.Н. Психопатология детского возраста. СПБ.,2001.463 с.

 10. Корсакова Н.К., Микадзе Ю.В., Балашова Е.Ю. Неуспевающие дети: нейропсихологическая диагностика трудностей в обучении младших школьников. М., 1997.

 11. Лангмейер Й., Матейчик З. Психическая депривация в детском возрасте. Медицинское изд-во: Авиценум. Прага, 1984.

 12. Лебединская К.С. Никольская О.С. Диагностика раннего детского аутизма. М., 1991.

 13. Лебединский В.В. Нарушение психического развития у детей. М., 1985.

 14. Леонгард К. Акцентуированные личности. Киев, 1981.

 15. Литвак А.Г. Психология слепых и слабовидящих. СПб., 1998.

 16. Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. М., 1983.

 17. Лубовский В.И. Психологические проблемы диагностики аномального развития. М., 1990.

 18. Малофеев Н.Н. Перспективы развития в России учебных заведений для детей с особыми образовательными потребностями // Дефектология. №5. 2001. С. 3-7.

 19. Мамайчук И.И. Психология дизонтогенеза и основы психокоррекции. СПб., 2000.

 20. Никольская О.С., Баенская Е.Р. и др. Аутизм. М., 2000.

 21. Основы специальной психологии / Под ред. Л.В.Кузнецовой. М., 2003.

 22. Петрова В.Г. Психология умственно отсталых школьников: Учебное пособие / В.Г.Петрова, И.В.Белякова. М., 2002.

 23. Рубинштейн С.Л. Психология умственно отсталого школьника. М., 1986.

 24. Семаго М.М. Консультирование семьи «проблемного» ребенка // Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. №4.1996.С.32-46.

 25. Скороходова О.И. Как я воспринимаю, представляю и понимаю окружающий мир. М., 1990.

 26. Солнцева Л.И. Введение в тифлопсихологию раннего дошкольного и школьного возраста. М., 1998.

 27. Специальная психология: Учебное пособие / Под. ред. В.И.Лубовского. М., 2003.

 28. Ульенкова У.В. Дети с задержкой психического развития. Н. Новгород, 1994.

 29. Ульенкова У.В. Организация и содержание специальной психологической помощи детям с проблемами в развитии: Учебное пособие / Под ред.У.В. Ульенкова, О.В.Лебедева. М., 2002.

 30. Усанова О.Н. Специальная психология. М., 1992.

Додаткова

 1. Астапов В.М. Введение в дефектологию с основами нейро- и патопсихологии. М., 1994.

 2. Братусь Б.С. Аномалии личности. М., 1988.

 3. Буянов М.И. Беседы о детской психиатрии. М., 1992.

 4. Гурьева В.А., Гиндикин В.Я. Юношеские психопатии и алкоголизм. М., 1981.

 5. Дети с отклонениями в развитии / Под ред. М.С.Певзнер. М., 1966.

 6. Забрамная С.Д. Психолого-педагогическая диагностика умственного развития детей. М., 1995.

 7. Каган В.Е. Преодоление: неконтактный ребенок в семье. СПб., 1996.

 8. Карвасарский Б.Д. Неврозы. М., 1980.

 9. Ковалев В.В. Психиатрия детского возраста. М., 1979.

 10. Ковалев В.В. Семиотика и диагностика психических заболеваний у детей и подростков. М., 1985.

 11. Козловская Г.В. К вопросу об особенностях психических нарушений у слепых детей. Автореф. на соиск. канд. мед. н. М., 1971.

 12. Лурия А.Р. Проблемы высшей нервной деятельности нормального и аномального ребенка. М., 1956.

 13. Психология глухих детей / Под ред. И.М. Соловьева и др. М., 1971.

 14. Принципы отбора детей во вспомогательные школы /Под ред. Г.М.Дульнева, А.Р.Лурия. М., 1973.

 15. Цветкова Л.С. Методика нейропсихологической диагностики детей. М., 1998.

 16. Яссман Л.В., Данюков В.Н. Основы детской патопсихологии. М., 1999.Скачать, 393.52kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru