Загрузка...
Категории:

Загрузка...

В. Г. Клименко > Н. В. Петрова Оцінка якості води р. Харків

Загрузка...
Поиск по сайту:


страница2/3
Дата23.03.2012
Размер0.85 Mb.
ТипДокументы
Класифікація якості поверхневих вод за трофо-сапробіологічними критеріями
Екологічна оцінка якості поверхневих вод суші України за специфічними показниками токсичної дії
Гранично допустимі концентрації
Подобный материал:
1   2   3
2.1.Екологічна оцінка якості поверхневих вод

Давайте розглянемо методику екологічної оцінки якості води. Ця методика є основою для встановлення і використання екологічних нормативів якості поверхневих вод суші та естуаріїв України з метою збереження та максимально можливого відновлення сприятливого природного або типового екологічного стану річок, водосховищ, озер, естуаріїв і каналів. Вона також визначає зміст і методи роботи щодо встановлення і використання екологічних нормативів різних показників якості води у водних об'єктах України, містить правила викладення і подання одержаних результатів.

При визначенні екологічних нормативів до уваги необхідно взяти регіональні особливості формування хімічного складу річкової води, оптимальні умови функціонування конкретних типів водних екосистем, гідрологічні характеристики річок досліджуваного району, аналіз ретроспективних даних якості води та динаміку змін водних екосистем.

Комплекс показників екологічної класифікації якості поверхневих вод включає загальні і специфічні показники. Загальні показники, до яких належать показники сольового складу і трофо-сапробності (еколого-санітарні), характеризують інгредієнти, величина яких може змінюватися під впливом господарської діяльності. Специфічні показники характеризують вміст у воді забруднюючих речовин токсичної і радіаційної дії.

Система оцінки якості води включає три блоки:

  • показники сольового складу;

  • трофо-сапробіологічні показники;

  • специфічні показники токсичної та радіаційної дії.

Оцінка сольового складу поверхневих вод передбачає:

1) Визначення галинності за величиною ступеня. Ця класифікація має три класи і сім підпорядкованих їй категорій якості води:

а) клас прісних вод (I) з двома категоріями - гіпогалинних (1) та олігогалинних (2) вод;

б) клас солонуватих вод (II) з трьома категоріями - -мезогалинних (3), -лизогалинних (4) і полігалинних (5) вод;

в) клас солоних вод (III) з двома категоріями - сугалинних (6) і ультрагалинних (7) вод.

2) Визначення класу, групи і типу вод за співвідношенням основних іонів. При цьому клас води визначається за переважаючими аніонами, група - за переважаючими катіонами, типи вод - за співвідношенням між іонами (в еквівалентах).

3) Оцінку якості прісних вод за вмістом компонентів сольового складу, що відбиває ступінь їх антропогенного забруднення хлоридами, сульфатами та іншими іонами. Класифікацію якості солонуватих -мезогалинних вод за критеріями забруднення компонентами сольового складу.

^ Класифікація якості поверхневих вод за трофо-сапробіологічними критеріями включає такі групи показників:

  1. гідрофізичні - завислі речовини, прозорість;

  2. гідрохімічні - концентрація іонів водню (рН), азот амонійний, азот нітритний, фосфор, фосфати, розчинений кисень, перманганатна та біхроматна окислюваність, біохімічне споживання кисню (БСК);

  3. гідробіологічні - біомаса фітопланктону, індекс самоочищення- самозабруднення (А/R);

  4. бактеорологічні - чисельність бактеріопланктону та сапрофітних бактерій;

  5. біоіндикація сапробності - індекси сапробності за системами Пантле-Букка і Гуднайта-Уітлея.

^ Екологічна оцінка якості поверхневих вод суші України за специфічними показниками токсичної дії дається на підставі наявності й вмісту у воді таких інгредієнтів: ртуть, кадмій, мідь, цинк, свинець, хром, нікель, арсен, залізо, марганець, фториди, ціаніди, нафтопродукти, феноли (летючі), синтетичні поверхнево активні речовини, хлорорганічні та фосфорооргінічні пестициди. Оцінка по важких металах дається за їх загальним вмістом у воді.

Оцінка якості поверхневих вод за специфічними показниками радіаційної дії виконується за такими показниками: сумарна -активність, концентрація стронцію-90 та цезію-137.

Вихідні дані з якості води за окремими її показниками групуються окремо для певних ділянок водного об’єкта в різних пунктах спостережень за певний відрізок часу.

Для кожного з показників (трьох блоків) обчислюються середньоарифметичні значення, визначаються мінімальні та максимальні (найгірші) значення, котрі разом характеризують мінливість величин показників якості води. Серед вихідних показників трапляються поодинокі дані, які за своїми екстремальними значеннями виходять за межі максимальних значень. Ці екстремальні значення аналізують: з'ясувати природні чи антропогенні причини викликали їх появу, а після аналізу прийняти рішення про використання чи вилучення їх.

Аналіз екологічної оцінки якості поверхневих вод суші за трофо-сапробіологічними показниками виконується на підставі середніх та найгірших значень кожного з гідрофізичних, гідрохімічних показників. Загальна кількість показників цього блоку для забезпечення обґрунтованих висновків не повинна бути меншою ніж 10. В кінцевому підсумку вони відповідають певному ступеню трофності і зоні сапробності вод.

Аналіз оцінки якості поверхневих вод суші за специфічними показниками токсичної дії виконується за кожним показником окремо за середніми та найгіршими значеннями за певний проміжок часу. Показники якості води річок за блоком специфічних показників токсичної дії заносять у таблицю [13].

Етап узагальнення оцінок якості води за окремими показниками з визначеннями інтегральних значень класів і категорій якості води виконується лише на основі аналізу показників у межах відповідних блоків. Це узагальнення полягає у визначенні середніх значень для трьох блокових індексів якості води, а саме: для індексу сольового складу (І1), для трофо-сапробіологічного (еколого-санітарного) індексу (І2), для індексу специфічних показників токсичної дії (І3).

Таким чином, повинно бути визначено три значення блокових індексів, а саме: І1сер, І2сер. ІІ3сер. Маючи значення блокових індексів якості води, визначаємо їх належність до певного класу та категорії якості води за допомогою системи екологічної класифікації. Визначення об'єднаної оцінки, якості води для певного водного об'єкта в цілому або для окремих його ділянок полягає в обчисленні інтегрального, або екологічного індексу (Іе). Значення екологічного індексу якості води визначається за формулою:

Іе=(І123) /3

Екологічний індекс якості води, як і блокові індекси, обчислюється для середніх значень, він може бути дробовим числом. Визначення субкатегорії якості води на підставі екологічного індексу здійснюється так само, як для блокових індексів [1,7].

Класифікації системи екологічної якості поверхневих вод суші побудовані за однаковим принципом, їх води поділяють на п’ять класів та сім підпорядкованих їм категоріям.

Конкретні гідрофізичні, гідрохімічні, гідробіологічні та специфічні кількісні показники - це елементарні ознаки, що побудовані на інтегруванні елементарних і узагальнюючих ознак якості вод, є узагальнюючими ознаками якості вод. На основі елементарних і узагальнюючих ознак визначаються класи, категорії та індекси якості води, зони і підзони сапробності, категорії і підкатегорії трофності .

Система екологічної оцінки якості поверхневих вод суші та естуаріїв України має сім категорій якості води та п’ять класів , які базуються на узагальнених ознаках.

І. Клас з однією категорією(1) відмінна;

ІІ. Клас – добрі з двома категоріями: дуже добрі(2) та добрі (3);

ІІІ. Клас - задовільні, з двома категоріями: задовільні (4) і посередні (5);

IV. Клас з однією категорією (6) - погані:

V. Клас з однією категорією (7) - дуже погані

Класи та категорії якості вод за ступенем їх чистоти (забрудненості):

І клас з однією категорією (1) - дуже чисті:

П. клас - чисті з двома категоріями: чисті (2) і досить чисті(З);

III. клас - забруднені, з двома категоріями: слабко забруднені (4), помірно забруднені (5);

IV. клас - брудні (6) з однією категорією;

V клас - дуже брудні (7) з однією категорією.

Ця методика є основою для складання програм спостережень, аналізу даних, характеристики якості поверхневих вод суші з екологічної позиції і одержання інформації про стан водних об’єктів. Положеннями цієї методики повинні керуватися також організації, установи і підприємства всіх форм власності, які будуть використовувати встановлені значення екологічних нормативів стосовно різних показників якості води для з'ясування відповідності щодо них певних значень цих показників в сучасний період, розробки і здійснення водоохоронних заходів.

Встановлення і використання конкретних кількісних значень екологічних нормативів якості води щодо окремих водних об'єктів України створює передумови для управління їх екологічним станом, оскільки природоохоронні організації повинні будуть складати і здійснювати науково-обгрунтовані водоохоронні програми з чітко визначеними кінцевими цілями поліпшення якості води, отже й стану водних екосистем [2,9].


2.2.Оцінка якості води за ІЗВ

Розрахунок індексу забрудненості поверхневих вод (І3В) проводиться за обмеженим числом інгредієнтів. За результатами аналізів по кожному з пока­зників визначається середнє арифметичне значення. Кількість аналізів для визначення середнього значення повинно бути не менше 4. Для поверхневих вод кількість показників, яка береться для розрахунку ІЗВ, повинна бути не меншою 6. До цих показників відносять: азот амонійний, азот нітритний, нафтопродукти, феноли, розчинений кисень, біохімічне споживання кисню (БСК5) [17,21].

Середню концентрацію (С) азоту амонійного, азоту нітритного, нафто­продуктів і фенолів порівнюємо з їх гранично допустимими концентраціями (табл. 2.1).

Таблиця 2.1

^ Гранично допустимі концентрації

Показник

ГДК(мг/дм3)

Азот амонійний

0,39

Азот нітритний

0,02

Нафтопродукти

0,05

Феноли

0,001

Середнє значення БСК5 (С) порівнюємо з відповідними нормами (Н) за співвідношенням (табл. 2.2):

Таблиця 2.2

Нормативи для БСК5 при розрахунках ІЗВ

БСК5(мг О2/дм3 )

Норматив, (мг О2 /дм3)

До 3 включно

3-15

Понад 15

3

2

1

Середня концентрація розчиненого кисню оцінюється , як співвідношення величини розчиненого кисню, що приймається за норматив (Н), до середньої концентрації розчиненого кисню (С) (табл. 2.3).
1   2   3

Скачать, 82.13kb.
Поиск по сайту:

Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru