Загрузка...
Категории:

Загрузка...

В. Г. Клименко > Н. В. Петрова Оцінка якості води р. Харків

Загрузка...
Поиск по сайту:


страница3/3
Дата23.03.2012
Размер0.85 Mb.
ТипДокументы
Критерії оцінки якості вод за ІЗВ
Блоковий індекс
Список літератури
Подобный материал:
1   2   3

Таблиця 2.3


Нормативи для розчиненого кисню при розрахунках ІЗВ

Розчинений кисень, мг/дм3

Норматив, мг/дм3

Понад 6

6

Менше 6-5

12

Менше 5-4

20

Менше 4-3

30

Менше 3-2

40

Менше 2-І

50

Менше 1-0

60


Складаємо значення всіх шести показників, виражені через ГДК або нор­матив. Одержане сумарне значення ділимо на 6 і визначаємо ІЗВ. У разі відсутності у воді нафтопродуктів або фенолів сумарне значення також ділиться на 6.

Після того, як розраховано ІЗВ, необхідно визначити клас якості води. Клас якості води - це рівні якості вод, встановлені за інтервалами числових значень показників їх складу і властивостей.

Ступінь чистоти (або забруднення) характеризується такими класами якості вод (табл.2.4).

Таблиця 2. 4

^ Критерії оцінки якості вод за ІЗВ

Клас якості води

Текстовий опис

Величина ІЗВ

І

Дуже чиста

<0,3

II

Чиста

> 0,3-1

III

Помірно забруднена

> 1-2,5

IV

Забруднена

> 2.5-4

V

Брудна

>4-6

VI

Дуже брудна

>6-10

VII

Надзвичайно брудна

>І0


До першого класу належать води, що в мінімальній мірі відчувають антропогенні навантаження. Гідрохімічні і гідробіологічні показники цих вод близькі до природних значень для даного регіону.

Для вод другого класу характерні певні зміни порівняно з природними, однак ці зміни не порушують екологічної рівноваги.

До третього класу відносять води, які знаходяться піл значним антропо­генним впливом, рівень якого близький до межі стійкості екосистем.

Води четвертого-сьомого класу - це води з порушеними екологічними па­раметрами, їх екологічний стан оцінюється як екологічний регрес [4,16].

При проведенні аналізу якості вод слід звернути увагу на характер зміни якості вод у часі, пов'язати його з водністю річки, умовами її живлення, а також із характером господарської діяльності в басейні. Указати основні забруднювачі та причини погіршення якості вод.


2.3. Оцінка якості води у р. Харків


Давайте розглянемо екологічну оцінку якості води у р. Харків.

Таблиця 2.5

Оцінка екологічної якості р. Харків за блоком “А”

(за матеріалами спостережень 1980- 2005 року)

1980

1990

1995

2000

2005

2009

Мінералізація

517

2

543

2

508

2

764

3

793

3

801

4

Хлориди

35,4

3

56

2

38,7

3

44,6

3

49,3

3

41,6

3

Сульфати

60,8

2

60,7

2

62,1

3

160,4

5

162,5

5

175

5

^ Блоковий індекс

2,3

2

2,7

3,7

3,7
4
Рис. 1Рис. 2Рис. 3

Таблиця 2.6

Оцінка екологічної якості р. Харків за блоком “В” (за матеріалами спостережень 1980- 2005 року)

1980

1990

1995

2000

2005

2009

Завислі речовини

13,1

3

28,8

4

39,7

5

7,82

2

8,91

2

13,0

3

Прозорість

25

6

17

7

27

6

29

6

28

6

25

6

рН

7,5

1

7,7

2

7,42

1

7,8

2

7,7

2

7,92

2

Азот амонійний

0,24

3

0,29

3

1,03

6

0,47

4

0,48

4

0,57

5

Азот нітритний

0,02

4

0,02

4

0,09

6

0,09

6

0,046

5

0,03

5

Азот нітратний

0,77

5

0,45

3

0,89

5

0,89

5

0,65

4

0,77

5

Фосфор фосфатів

0,2

5

0,31

7

0,14

5

0,12

5

0,22

6

0,237

6

Розчинний кисень

6,16

4

10,03

1

10,55

1

10,07

1

8,41

1

9,2

1

% насичення

62,5

5

92,08

2

86,2

3

89,2

3

70,92

4

81

3

Біхроматна окиснюванть

17,9

3

32,6

5

44,5

6

32,43

5

35,83

5

28,5

4

БСК5

3,49

4

3,01

4

2,84

4

2,52

4

2,18

4

2,43

4

Блоковий індекс

3,9

3,8

4,4

3,9

3,9

4
Рис. 4
Рис. 5Рис. 6Рис. 7.Рис. 8Рис. 9Рис. 10Рис. 11Рис. 12Рис. 13Рис. 14

Таблиця 2.7

Блок специфічних показників токсичної дії (ІС) налічує шість компонентів (мідь, цинк, марганець, феноли, нафтопродукти, СПАР)
1980

1990

1995

2000

2005

2009

Мідь

1,8

2

8

4

2,2

3

2,57

3

0,7

1

4,17

4

Цинк

45,3

4

57,6

5

61,5

5

49

4

32,14

4

30

4

Марганець

-
26,3

314,3

2

38,4

3

26

3

Нафтопродукти

0,43

3

0,31

3

0,2

2

0,2

2

0,14

2

0,23

2

Феноли

0,003

5

0,005

5

0,003

5

0,005

5

0,003

5

0,004

5

СПАР

0,05

4

0,03

4

0,01

3

0,03

4

0,02

3

0,03

4

Блоковий індекс

3,6

4,0

3,0

3,3

3

3,7Рис. 15Рис. 16Рис. 17Рис. 18Рис. 19Рис. 20

Таблиця 2.8

Комплексна екологічна оцінка якості р. Харків з інтегральним індексом “ІЕ” (за матеріалами спостережень 1980-2005 рр.)

Рік

1980

1990

1995

2000

2005

2009

IA

2,3

2

2,7

3,7

3,7

4

IB

3,9

3,8

4,4

3,9

3,9

4

IC

3,6

4,0

3,0

3,3

3

3,7

IE

3,3

3,3

3,4

3,6

3,5

3,9
Рис. 21


Оцінка якості води у р. Харків за ІЗВ


Таблиця 2.9

Оцінка якості води р. Харків за індексом забруднення (ІЗВ)


Річка,

пункт


р. Харків - -м. Харків

1980

1990

1995

2000

2005

2009

Серед-ні значення

ІЗВ

Клас

якості

Серед-ні значення

ІЗВ

Клас

якості

Середніі

значення

ІЗВ

Клас

якості

Середні

значення

ІЗВ

Клас

якості

Середні

значення

ІЗВ

Клас

якості

Середні

значення

ІЗВ

Клас

якості

2,5III


2,25III


2,6

1,9III


1,37III

0,572,17ΙΙΙ

Азот амонійний

0,24

0,29

1,03IV

0,47

0,48

Азот нітритний

0,02

0,02

0,09

0,03

0,046

0,03

Нафтопродукти

0,43

0,31

0,2

0,22

0,14

0,23

Феноли

0,003

0,005

0,003

0,003

0,003

0,004

Розчинений кисень

6,16

10,03

10,55

10,07

8,41

9,2

БСК5

3,49

-

2,81

2,53

2,18

2,43^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Беспамятнов Г.П., Кротов Ю.А. Предельно допустимые концентрации химических веществ в окружающей среде: Справочник. - Л.: Химия, 1985.-528 с.

 2. Вредные химические вещества. Неорганические соединения элементов І-ІV групп: Справ. изд./А. Л. Бандман, Г.А.Гудзонский, Л.С.Дубейковская и др.; под ред. В.А.Филова и др. - Л.: Химия, 1988. – 512 с.

 3. Вредные химические вещества. Неорганические соединения V—VIII групп: Справ. изд./А. Л. Бандман, Н.В.Волкова, Т. Д. Грехова; под ред. В.А.Филова и др.- Л.: Химия, 1989. - 592 с.

 4. Ермаков В.В. Биогеохимия селена. Региональные и экологические аспекты// Сб. тез. Междунар. симп. по прикладной геохимии стран СНГ — М.:ИМГРЗ, 1997.- С. 289.

 5. Ермаков Б.В., Ковальский В.В. Биологическое значение селена. М.: Наука,1974.-298 с.

 6. Закутин В.П., Щека В.А. Селен в подземных маломинерализованных водах// ДАН СССР. - 1986. - 289, № 2. - С. 480-493.

 7. Зенин А.А., Белоусова Н.В.Гидрохимический словарь.-Л.: Гидрометеоиздат,1988.-238 с.

 8. Інструкція із застосування класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ мінеральних підземних вод//ДКЗ України, 2002. - 49 с.

 9. Ковальский В.В., Гололобов А.Д. Методы определения микроэлементов в органах и тканях животных, растениях и почвах. - М.: Колос, 1969. - 272 с.

 10. Крайнов С.Р., Ґудзь З.Г., Закутин В.П. и др. Геохимия селена в подземных водах// Геохимия. - 1983. - № 3. - С. 359-374.

 11. Лейко Є.М., Рудько Г.І., Смоляр Н.І. Медико-геоекологічний аналіз стану довкілля як інструмент оцінки та контролю здоров'я населення. - Івано-Франківськ: Екор, 2001. - 350 с.

 12. Некрасов Є.І. Звіт по результатах виконання природоохоронних заходів на території військової частини А-1356 м. Миргород, Полтавської області. - ПП"Валдай", 2001.- 49с.

 13. Никаноров А. М. Гидрохимия. Учеб. пособие. - Л.: Гидрометеоиздат, 1989. - 237с.

 14. Новиков Ю.В., Ласточкина К.О., Болдина З.Н. Методы исследования качества воды водоемов / Под ред. А. П. Шицковой - М.: Медицина, 1990.-399с.

 15. Перельман А. И. Геохимия. - М.: Высш. шк., 1989. - 330 с.

 16. Полонський Б. Т. Звіт про перерахунок експлуатаційних запасів мінеральних маломінералізованих вод Миргородського родовища Полтавської області (станом на 01.10.1999р.), 2000. - 231 с.

 17. Полонський Б. Т. Звіт про гідрогеологічні дослідні роботи з оцінкою експлуатаційних запасів підземних вод бучацького водоносного горизонту на водозабірній ділянці курорту "Миргород" Полтавської області (станом на 01.04.2006р.), 2007. - 196с.

 18. Полонський Б.Т. Звіт про гідрогеологічні роботи з попередньою оцінкою експлуатаційних запасів підземних мінеральних вод ділянки Миргород­ського родовища мінеральних вод, де розташована водозабірна свердловина № 3512 ЗАТ "Миргородський завод мінеральних вод" Полтавської області (з підрахунком експлуатаційних запасів станом на 01.02.2007 р.), 2007. - 181с.

 19. Рудько Г.І., Терентієв О.Ю., Нецький О.В. Методологічні засади гідроекологічної оцінки підземних вод із специфічним хімічним складом (на прикладі Миргородського родовища підземних вод) / Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики: Зб. наук. праць. - К.: ТОВ "Карбон-сервіс", 2007. - С. 279-290.

 20. Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши/ Под ред. А.Д.Семенова. - Л.: Гидрометеоиздат, 1977. - 541 с.

 21. Сборник санитарно-гигиенических нормативов и методов контроля вредных веществ в объектах окружающей среды - М.: Искусство, 1991. - 370 с.

 22. Сидельшкова В. Д. Геохимия селена в биосфере / В кн.: Проблемы биогеохимии и геохимической экологии//Тр. биогеохим. лаб. Ин-та геохимии и аналит. химии им. В.И.Вернадского. - М.: Наука, 1999. - С. 81-99.

 23. Терентієв О.Ю. Звіт про розвідку підземних вод для технічного водопостачання ЗАТ "Миргородський завод мінеральних вод" (з підрахунком експлуатаційних запасів за станом на 01.07.2005 р.), 2005. — 224 с.

 24. Формування мінеральних вод України/За ред. В.М.Шестопалова. - К.: Наук, думка, 2009. -312 с.

 25. Швай Л.П. Подземные воды Днепровско-Донецкой впадины в связи с нефтегазоносностью. - М.: Недра, 1973. – 104 с.

 26. Шварцев С.Л. Гидрогеохимия зоны гипергенеза. –М.: Недра, 1978. - 320 с.Навчальне видання


Клименко Валентина Григорівна

Петрова Надія Володимирівна


Оцінка якості води р. Харків

Методичний посібник


Макет обкладинки Н. В. Петрова

Підписано до друку 25.05.2011. Формат 60×90/16. Папір друкарський № 1.

Друк різографічний. Умовн.-друк. арк. 0,7. Тираж 10 прим.

Макет обкладинки Петрова Н.В., 2011

Надруковано Копіцентр «У Градусника»

м. Харків, вул. Сумська, 4, оф.8,

тел. (057) 758-19-36


1   2   3

Скачать, 82.13kb.
Поиск по сайту:

Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru