Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Міністерство внутрішніх справ національна академія внутрішніх справ навчально-методичні матеріали з навчальної дисципліни

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 464.29 Kb.
страница1/2
Дата23.03.2012
Размер464.29 Kb.
ТипПрактикум
Содержание
Кущенко І.В
Опис навчальної дисципліни
Анотація до навчальної дисципліни
Тематичний план
Всього годин
Змістовий модуль 1.
Модульний контроль
Змістовий модуль 2.
Модульний контроль
Змістовий модуль 3.
Модульний контроль
Змістовий модуль 4.
Модульний контроль
Змістовий модуль 5.
Модульний контроль
Всього годин
Основні терміни дисципліни
Воля – це свідоме регулювання людиною своїх дій та вчинків, які вимагають подолання внутрішніх та зовнішніх перешкод. Змінна
Методи психології
Психологічне дослідження
...
Полное содержание
Подобный материал:
  1   2
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ


Навчально-методичні матеріали з навчальної дисципліни

«ПРАКТИКУМ З ПСИХОЛОГІЇ»


для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

галузі знань 0301 - «Соціально-політичні науки»

за напрямом підготовки 6.030102 - «Психологія»

Київ 2011

Практикум з психології // Навчально-методичні матеріали з дисципліни Практикум з психології. – Навчально-науковий інститут права та психології Національної академії внутрішніх справ, 2011 __ с.


Укладач:

^ Кущенко І.В. - доцент кафедри психологічних дисциплін факультету правового забезпечення підприємницької діяльності та психології навчально-наукового інституту права та психології, кандидат психологічних наук.


Розглянуто і затверджено на засіданні кафедри психологічних дисциплін ННІПП НАВС (протокол № 31 від «5» травня 2011 року);

Рекомендовано методичною радою НАВС до використання на сайті НАВС (від «12» грудня 2011 року).


Т.в.о. завідувача кафедри,

доцент кафедри І.В.Кущенко


^ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Курс

Напрям підготовки (спеціальність), освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни (спецкурсу)

Семестр: 2, 3


Кількість залікових кредитів, відповідних ETCS: 7,0


Кількість модулів: 5


Напрям підготовки (спеціальність): 6.030102 - «Психологія»


Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр


Тип: нормативна

Загальна кількість годин: 288

Лекції: -

Семінарські заняття: -

Практичні заняття: 116

Індивідуальна робота: 10

Самостійна робота: 152

Форма підсумкового контролю: залік


^ АНОТАЦІЯ ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна дисципліна «Практикум з психології» є складовою загальної психології як фундаментальної і базової дисципліни в системі психологічних знань, які засвоює студент при його фаховій підготовці.

Метою навчальної дисципліни є

засвоєння знань та набуття навичок з організації конкретного психологічного дослідження, використання методик, спрямованих на вивчення психічних явищ.

У результаті вивчення дисципліни «Практикум з психології» студенти повинні з н а т и:

 • конкретні методи та методики емпіричного вивчення основних сфер психіки людини,

 • про організацію емпіричного дослідження з психології;

у м і т и:

 • добирати адекватні методи та конкретні методики емпіричного дослідження з психології для вивчення окремих психічних явищ,

 • презентувати методику емпіричного дослідження з психології,

 • організовувати та проводити емпіричне дослідження з психології,

 • здійснювати обробку емпіричних даних,

 • представляти та аналізувати дані, формулювати на їх основі висновки.

Основні форми роботи в процесі вивчення дисципліни є: практичні заняття, самостійна робота, індивідуальна робота з викладачем (у формі індивідуальних консультацій).

На практичних заняттях студенти набувають навичок та умінь організації та проведення емпіричного психологічного дослідження, використання методів та конкретних методик вивчення психічних явищ, навичок роботи з досліджуваними, обробки та інтерпретації емпіричних даних, формулювання висновків та рекомендацій, дотримання правил етики психолога в роботі. На практичних заняттях студенти також закріплюють та поглиблюють теоретичні знання, отримані на лекціях та семінарах з загальної психології, конкретизують їх у процесі вивчення проявів власної психіки, набувають знань щодо наявних методик емпіричного дослідження з психології.

Самостійна робота передбачає роботу з літературними джерелами для підготовки до практичних занять, виконання навчальних завдань практичної спрямованості, орієнтування у системі знань з курсу «Загальна психологія».

Індивідуальна робота зі студентами проводиться у формі індивідуальних консультацій з питань обробки та інтерпретації результатів дослідження, передбачає надання допомоги студентам, що мають труднощі у вивченні навчальної дисципліни.

Навчальна дисципліна «Практикум з психології» розрахована на 2 семестри навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю «Психологія» – 2 і 3.

Основними формами контролю за процесом та результатами засвоєння програмного матеріалу є поточний модульний контроль успішності й участі в усіх видах роботи, залік.


^ Тематичний план
з/п

Назви тем

^ Всього годин

Із них

Із них

Самостійна та індивідуальна робота

Із них

Лекцій

Семінарських занять

Практичних занять

МК

Індивідуальна робота

Самостійна робота

2 семестр

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.

1.

Психологічне дослідження

84
4
4

2.

Спостереження

168
8
8

3.

Експеримент

168
8
8

4.

Опитування

188
10

2

8
^ Модульний контроль

2


2

Всього годин по змістовому модулю І

6028

2

30

2

28

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.

5.

Дослідження відчуття та сприймання.

188
10
10

6.

Дослідження пам’яті.

188
10
10

7.

Дослідження уявлення

146
8

2

6
^ Модульний контроль

2


2

Всього годин по змістовому модулю ІІ

5222

2

28

2

26

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.

8.

Дослідження мислення

148
6
6

9.

Дослідження мовлення

126
6
6

10.

Дослідження уяви

146
8

2

6
^ Модульний контроль

2


2

Всього годин по змістовому модулю ІІІ

4220

2

20

2

18

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4.

11.

Дослідження уваги

188
10
10

12.

Дослідження волі

126
6
6

13.

Дослідження емоцій

104
6

2

4
^ Модульний контроль

2


2

Всього годин по змістовому модулю ІУ

4218

2

22

2

20

3 семестр

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5.

14.

Дослідження самосвідомості

144
10
10

15.

Дослідження спрямованості

166
10
10

16.

Дослідження самооцінки

166
10
10

17.

Дослідження здібностей

144
10
10

18.

Дослідження темпераменту

144
10
10

19.

Дослідження характеру

164
12

2

10
^ Модульний контроль

2


2

Всього годин по змістовому модулю У

9228

2

62

2

60
^ Всього годин:

288116

10

162

10

152
Форма контролю: залік (3 семестр)


^ Основні терміни дисципліни

Відчуття – відображення окремих властивостей предметів та явищ при їх безпосередній дії на органи чуття.

Вибірка - сукупність тих людей, які приймають реальну участь в експерименті.

^ Воля – це свідоме регулювання людиною своїх дій та вчинків, які вимагають подолання внутрішніх та зовнішніх перешкод.

Змінна - це будь-яка реальна умова ситуації, яка може бути змінена.

Інтерв’ю – метод отримання інформації в ході усного безпосереднього спілкування.

Експеримент – один із основних емпіричних методів психологічного дослідження, що полягає у зборі фактів у спеціально створених умовах для активного прояву психічного явища, що вивчається.

Емоції – це психічний процес, який відображає особистісну значущість та оцінку внутрішньої і зовнішньої ситуації для життєдіяльності людини у форми безпосередніх переживань.

Мислення - це опосередковане та узагальнене відображення наочно не даних властивостей, відношень та залежностей предметів і явищ дійсності.

^ Методи психології – основні прийоми і засоби пізнання психічних феноменів і їх закономірностей.

Мова – засіб спілкування, обміну думками, мислення, означення предметів і явищ навколишньої дійсності.

Мовлення – процес застосування мови у спілкуванні, при обміні думками, мисленні, при означенні предметів і явищ навколишньої дійсності.

Особистість – це саморегульоване системне утворення, що складається з соціально-значущих психічних властивостей та забезпечує вибірковість відношень та регуляцію поведінки людини, як поведінки суб’єкта активності.

Пам'ять – це форма психічного відображення, що полягає у запам'ятовуванні, збереженні чи забуванні та наступному відтворенні минулого досвіду (у вигляді образів та понять).

^ Психологічне дослідження – це спосіб наукового пізнання сутності психічних явищ і їх закономірностей.

Самосвідомість - усвідомлення себе як усталеної більш-менш визначеної одиниці, яка зберігається незалежно від змінених умов.

Сприймання – відображення предметів та явищ в сукупності їх властивостей при безпосередній дії на органи чуття.

Спостереження – один із основних емпіричних методів психологічного дослідження, що полягає у цілеспрямованому, систематичному вивченні психічного явища на основі сприймання поведінки людини в різних умовах.

Спрямованість – це система спонук, яка визначає вибірковість відношень та активності людини.

Темперамент – психічна властивість особистості, яка характеризується динамікою протікання психічної діяльності.

Уява – створення в процесі мислення нових образів на основі минулого досвіду, отриманого завдяки відчуттям, сприйманню, пам’яті, уявленню.

Уявлення - це процес відображення предметів, що в даний момент не діють на органи чуття.

^ Увага – це спрямованість та зосередженість психічної діяльності людини на певних об'єктах.

Характер – це психічна властивість особистості, яку складає сукупність відносно сталих рис, у яких відображено ставлення людини до навколишнього світу та які визначають стиль її поведінки з людьми в типових умовах.


^ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ


ІІ СЕМЕСТР

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.

Тема 1. Психологічне дослідження

Поняття про психологічне дослідження, його роль у системі наук. Значення психологічного дослідження у професійній діяльності психолога. Організація психологічного дослідження. Умови проведення психологічного дослідження. Класифікації методів психологічного дослідження. Вимоги до презентації та використання методик психологічного дослідження.

Література до теми: 2, 5, 9

Тема 2. Спостереження

Спостереження як основний метод психологічного дослідження. Види спостереження. Організація та основні етапи спостереження. Сильні і слабкі сторони спостереження. Типові помилки у психологічному спостереженні.

Література до теми: 2, 5, 9, 17

Тема 3. Експеримент

Експеримент як основний метод психологічного дослідження. Порівняльна характеристика спостереження та експерименту. Види експерименту. Змінна. Вибірка. Організація та основні етапи експерименту.

Література до теми: 2, 5, 9

Тема 4. Опитування

Опитування як додатковий метод психологічного дослідження: його характеристика. Види опитування: анкетування, інтерв’ю, бесіда. Організація та основні етапи проведення опитування.

Література до теми: 2, 5, 9


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ.

Тема 5. Методики вивчення відчуття та сприймання

Методика дослідження м’язово-суглобових відчуттів (порогу розрізнення маси). Методика дослідження зорових відчуттів (нижнього порогу). Методика дослідження ілюзій сприймання. Методика дослідження сприймання часу. Методика дослідження пізнавального контролю під час сприймання.

Література до теми: 3, 4, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 16

Тема 6. Методики вивчення пам’яті

Методика «Оперативна пам'ять». Дослідження обсягу короткочасної пам’яті за методикою Джекобсона. Порівняльне дослідження переважаючого типу запам’ятовування. Методика «Продуктивність запам’ятовування». Методика «Дослідження мимовільної пам’яті». Методика «Реактивне гальмування».

Література до теми: 3, 4, 6, 7, 8, 14, 15, 16

Тема 7. Методики вивчення уявлення

Оцінка яскравості-чіткості уявлень (за методом саморанжування). Дослідження ролі уявлення у вирішенні мисленнєвого завдання.

Література до теми: 1, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 18, 19

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ.

Тема 8. Методики вивчення мислення

Визначення домінуючої півкулі за допомогою методики «Художник-Мислитель». Вивчення особливостей наочно-дійового мислення під час розв’язання завдань на складення фігур із сірників. Визначення індивідуальних особливостей мислення за допомогою методики «Розуміння прислів’їв». Методика «Мисленнєві операції». Дослідження впливу установки на спосіб розв’язання задач. Дослідження рефлексивності мислення.

Література до теми: 3, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 18, 19

Тема 9. Методики вивчення мовлення.

Дослідження темпу усної мовної діяльності. Дослідження оцінки якостей того, хто говорить за допомогою метода семантичного диференціала. Дослідження ригідності мовлення. Методика «Дослідження еготизму».

Література до теми: 3, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 18, 19

Тема 10. Методики вивчення уяви

Дослідження творчої уяви. Методика «Вигадати розповідь». Методика «На скільки багата ваша уява».

Література до теми: 15

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІУ.

Тема 11. Методики вивчення уваги

Дослідження обсягу уваги. Дослідження вибірковості уваги. Дослідження концентрації уваги. Методика «Обсяг уваги». Методика «Визначення концентрації уваги».

Література до теми: 1, 4, 13, 14, 15, 16, 18, 19

Тема 12. Методики вивчення волі

Методика дослідження вольових якостей особистості. Дослідження «сили волі». Методика дослідження наполегливості.


Література до теми: 1, 4, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19

^ Тема 13. Методики вивчення емоцій

Методика діагностики «перешкод» у встановленні емоційних контактів (за В.В.Бойко). Дослідження депресивних станів за допомогою методики В.А.Жмурова. Дослідження емоційних станів за допомогою методики САН.


ІІІ СЕМЕСТР

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ V.

Тема 14. Методики вивчення самосвідомості

Дослідження рівня домагань. Символічні завдання на виявлення різних характеристик «Образу-Я». Методика «Дослідження самоповаги».

Література до теми: 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19

^ Тема 15. Методики вивчення спрямованості особистості

Дослідження спрямованості особистості за допомогою методики А.Басса. Дослідження егоцентричної спрямованості особистості. Дослідження мотиваційної сфери за допомогою методики діагностики ступеня задоволеності основних потреб. Дослідження особистості на мотивацію до успіху. Діагностика ступеня готовності до ризику Шуберта.

Література до теми: 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19

Тема 16. Методики вивчення самооцінки

Дослідження рівня самооцінки. Дослідження самооцінки за процедурою ранжування.

^ Тема 17. Методики вивчення здібностей

Дослідження розумових здібностей за допомогою теста Равена. Діагностика креативності за методикою Торенса. Дослідження комунікативних та організаторських схильностей на основі тесту-опитувальника КОС. Тест на перевірку кмітливості.

Література до теми: 1, 4, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19

^ Тема 18. Методики вивчення темпераменту

Дослідження властивостей темпераменту на основі тесту-опитувальнику В.М.Русалова. Визначення домінуючого інстинкту (В.Гарбузов). Дослідження сили нервової системи.

Література до теми: 1, 4, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19

^ Тема 19. Методики вивчення характеру

Дослідження егоцентризму. Дослідження вольової саморегуляції на основі тест-опитувальника А.В.Звєркова та Є.В.Ейдмана. Дослідження характерологічних тенденцій. Тест «Психогеометрична типологія».

Література до теми: 1, 4, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19

^ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ.


ІІ СЕМЕСТР

ЗМІСТОВИЙ Модуль І.

Тема 1. Психологічне дослідження

Самостійна робота – 4 години

Завдання:

 1. На основі рекомендованої літератури ознайомитися із поняттям «психологічне дослідження», знати його особливості.

 2. Визначити свій тип професії за допомогою методики ДДО (Практикум по дифференциальной психодиагностике профессиональной пригодности. Учебное пособие / Под общ. ред. В.А.Бодрова. – М.: ПЕР СЭ., 2003., С.564-570).

^ Практичне заняття - 4 години

Завдання

 1. Визначити свій тип професії за допомогою опитувальника Дж.Холланда (Практикум по дифференциальной психодиагностике профессиональной пригодности. Учебное пособие / Под общ. ред. В.А.Бодрова. – М.: ПЕР СЭ., 2003., С.564-570).

 2. Порівняти результати методики ДДО та опитувальника Дж.Холланда, зробити висновок про правильність вибору професії.

Методичні поради

На занятті необхідно мати зошит з загальної психології. Володіти матеріалом про методи психологічного дослідження, їх класифікацію, суть кожного метода.


^ Тема 2. Спостереження

Самостійна робота – 8 годин

Завдання

 1. Скласти таблицю видів спостереження (Горбатов Д.С. Практикум по психологическому исследованию: Учеб. пособие. – Самара: Издательский дом «Бахрах-М», 2006. – С.3-14).

 2. Скласти максимально повну програму стандартизованого спостереження за власною гіпотезою.

Практичне заняття - 8 години

Завдання

 1. На основі наведених прикладів визначити види спостереження, розкрити суть кожного з них (Горбатов Д.С. Практикум по психологическому исследованию: Учеб. пособие. – Самара: Издательский дом «Бахрах-М», 2006. – С.3-14).

 2. Підготувати та провести спостереження за студентською групою, метою якого є порівняння показників зацікавленості до навчання на двох навчальних заняттях.


Методичні поради

 1. З метою проведення порівняння зацікавленості студентів до навчання на двох навчальних заняттях слід визначити показники зацікавленості. Ними можуть бути: наявність запізнень, користування мобільним телефоном на занятті, кількість поставлених запитань викладачу, зацікавлений погляд студентів, нотування думок у зошити тощо.

 2. Для спостереження слід обрати два заняття з різних дисциплін одного виду: дві лекції, два семінарських або два практичних заняття.


Тема 3. Експеримент

Самостійна робота – 8 години

Завдання

 1. Скласти таблицю видів експерименту.

 2. Ознайомитися із навчальним експериментом за допомогою методики «Класифікація геометричних фігур» А.Я.Іванової (Горбатов Д.С. Практикум по психологическому исследованию: Учеб. пособие. – Самара: Издательский дом «Бахрах-М», 2006. – С.49).


^ Практичне заняття - 8 години

Завдання

 1. На основі наведених прикладів визначити види експерименту, розкрити суть кожного з них (Горбатов Д.С. Практикум по психологическому исследованию: Учеб. пособие. – Самара: Издательский дом «Бахрах-М», 2006.)

 2. Ознайомитися із загальною послідовністю експериментальних дій (на матеріалі позачуттєвого сприймання графічних символів) (Горбатов Д.С. Практикум по психологическому исследованию: Учеб. пособие. – Самара: Издательский дом «Бахрах-М», 2006. – С.35).

^ Методичні поради

Для проведення практичного заняття необхідно підготувати зображення графічних символів на окремих аркушах певної форми і однакових розмірів.


Тема 4. Опитування

Самостійна робота – 8 години

 1. Скласти таблицю видів опитування.

 2. Скласти план стандартизованого інтерв’ю на тему: «Мотиви вступу до ВНЗ».

 3. Підготуватися до модульного контролю № 1 (теми 1-4).


Практичне заняття - 8 години

Завдання

 1. На основі наведених прикладів визначити види опитування, розкрити суть кожного з них.

 2. Підготувати та провести анкетування на тему: «Вплив модульно-рейтингової системи навчання на розвиток особистості студента».

^ Методичні поради

 1. У підготовці до проведення інтерв’ю необхідним етапом є проведення пілотажного інтерв’ю з метою уточнення програми дослідження, редагування запитань, зміни інструкції, аналізу помилок тощо.

 2. У разі успішного виконання запропонованих завдань, можливо проведення будь-якого виду опитування за власною темою.


ЗМІСТОВИЙ Модуль ІІ.

Тема 5. Методики вивчення відчуття та сприймання

Самостійна робота – 10 години

Завдання

 1. На основі практикумів з психології скласти таблицю існуючих методик дослідження відчуття та сприймання.

 2. Дотримуючись схеми презентації методики психологічного дослідження, зробити аналіз методик дослідження відчуття та сприймання.

 3. Підготувати самостійно опрацьовані методики на дослідження відчуття та сприймання для презентації їх у групі.

^ Практичне заняття - 8 години

Завдання

 1. Експериментально виявити гостроту зору та поріг зорових відчуттів (Пашукова Т.І., Допіра А.І., Дьяков Г.В. Практикум із загальної психології / За ред. Т.І. Пашукової. – К.: Знання, 2006. – С.13).

 2. Експериментально виявити поріг м’язово-суглобових відчуттів (Пашукова Т.І., Допіра А.І., Дьяков Г.В. Практикум із загальної психології / За ред. Т.І. Пашукової. – К.: Знання, 2006. – С.15).

 3. Експериментально виявити ілюзії сприймання (Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологи / В.Д.Балин, В.К.Гайда, В.К.Гербачевский и др. Под общ. Ред. А.А.Крылова, С.А.Маничева. – Питер, 2006. – С.74).

 4. Експериментально дослідити сприймання часу (Пашукова Т.І., Допіра А.І., Дьяков Г.В. Практикум із загальної психології / За ред. Т.І. Пашукової. – К.: Знання, 2006. – С. 19).

 5. Експериментально дослідити пізнавальний контроль під час сприймання (Пашукова Т.І., Допіра А.І., Дьяков Г.В. Практикум із загальної психології / За ред. Т.І. Пашукової. – К.: Знання, 2006. – С. 21).

^ Методичні поради

На занятті мати зошит з загальної психології. Знати визначення відчуття, його види, загальні властивості та закономірності; визначення сприймання, його загальні властивості та індивідуальні особливості.


Тема 6. Методики вивчення пам’яті

Самостійна робота – 10 години

Завдання

 1. На основі практикумів з психології скласти таблицю існуючих методик дослідження пам’яті.

 2. Дотримуючись схеми презентації методики психологічного дослідження, зробити аналіз методик дослідження пам’яті.

 3. Підготувати самостійно опрацьовані методики на дослідження пам’яті для презентації їх у групі.

Практичне заняття - 8 години

Завдання

 1. Експериментально виявити оперативну пам'ять (Основы психологии. Практикум / Ред.-сост. Л.Д.Столяренко. Ростов н/Д: Узд-во Феникс, 2000. – С. 17).

 2. Експериментально дослідити обсяг короткочасної пам’яті за методикою Джекобсона (Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологи / В.Д.Балин, В.К.Гайда, В.К.Гербачевский и др. Под общ. Ред.. А.А.Крылова, С.А.Маничева. – Питер, 2006. – С. 96).

 3. Провести порівняльне дослідження переважаючого типу запам’ятовування (Пашукова Т.І., Допіра А.І., Дьяков Г.В. Практикум із загальної психології / За ред. Т.І. Пашукової. – К.: Знання, 2006. – С.34).

 4. Дослідити пам'ять за допомогою методики «продуктивність запам’ятовування» (Волошина В.В., Долинська Л.В., Ставицька С.О., Темрук О.В. Загальна психологія: Практикум: Навч. Посіб. 4-те вид. – К.: Каравела, 2011. – С. 88).

 5. Провести методику «Дослідження мимовільної памяті» (Волошина В.В., Долинська Л.В., Ставицька С.О., Темрук О.В. Загальна психологія: Практикум: Навч. Посіб. 4-те вид. – К.: Каравела, 2011. – С. 87).

 6. Експериментально виявити особливості пам’яті за допомогою методики «Реактивне гальмування» (Волошина В.В., Долинська Л.В., Ставицька С.О., Темрук О.В. Загальна психологія: Практикум: Навч. Посіб. 4-те вид. – К.: Каравела, 2011. – С. 81).

^ Методичні поради

На занятті мати зошит із загальної психології. Знати визначення пам’яті, її види, процеси, основні властивості.


Тема 7. Методики вивчення уявлення

Самостійна робота – 6 годин

Завдання

 1. На основі практикумів з психології скласти таблицю існуючих методик дослідження уявлення.

 2. Дотримуючись схеми презентації методики психологічного дослідження, зробити аналіз методик дослідження уявлення.

 3. Підготувати самостійно опрацьовані методики на дослідження уявлення для презентації їх у групі.

 4. Підготуватися до модульного контролю № 2 (теми 5-7).Практичне заняття - 6 години

Завдання

 1. На основі використання метода саморанжування навчитися визначати оцінку яскравості-чіткості уявлень (Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологи / В.Д.Балин, В.К.Гайда, В.К.Гербачевский и др. Под общ. ред. А.А.Крылова, С.А.Маничева. – Питер, 2006. – С. 81).

 2. Експериментально виявити роль уявлення у вирішенні мисленнєвого завдання (Основы психологии. Практикум / Ред.-сост. Л.Д.Столяренко. Ростов н/Д: Узд-во Феникс, 2000. – С.25).

Методичні поради

На занятті мати зошит із загальної психології. Знати визначення уявлення, його види та особливості.


ЗМІСТОВИЙ Модуль ІІІ.

Тема 8. Методики вивчення мислення

Самостійна робота – 6 годин

Завдання

 1. На основі практикумів з психології скласти таблицю існуючих методик дослідження мислення.

 2. Дотримуючись схеми презентації методики психологічного дослідження, зробити аналіз методик дослідження мислення.

 3. Підготувати самостійно опрацьовані методики на дослідження мислення для презентації їх у групі.

^ Практичне заняття - 8 годин

Завдання

 1. Експериментально виявити домінуючу півкулю за допомогою методики «Художник-Мислитель» (Основы психологии. Практикум / Ред.-сост. Л.Д.Столяренко. Ростов н/Д: Узд-во Феникс, 2000. – С. 29).

 2. Вивчити особливості наочно-дійового мислення під час розв’язання завдань на складення фігур із сірників (Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологи / В.Д.Балин, В.К.Гайда, В.К.Гербачевский и др. Под общ. ред. А.А.Крылова, С.А.Маничева. – Питер, 2006. – С. 147).

 3. Визначити індивідуальні особливості мислення за допомогою методики «Розуміння прислів’їв» (Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологи / В.Д.Балин, В.К.Гайда, В.К.Гербачевский и др. Под общ. ред. А.А.Крылова, С.А.Маничева. – Питер, 2006. – С. 167).

 4. Дослідити мислення за допомогою методики «Мисленнєві операції» (Волошина В.В., Долинська Л.В., Ставицька С.О., Темрук О.В. Загальна психологія: Практикум: Навч. Посіб. 4-те вид. – К.: Каравела, 2011. – С. 93).

 5. Експериментально виявити вплив установки на спосіб розвязання задач (Пашукова Т.І., Допіра А.І., Дьяков Г.В. Практикум із загальної психології / За ред. Т.І. Пашукової. – К.: Знання, 2006. – С.50).

 6. Експериментально дослідити рефлексивність мислення (Пашукова Т.І., Допіра А.І., Дьяков Г.В. Практикум із загальної психології / За ред. Т.І. Пашукової. – К.: Знання, 2006. – С.57).

Методичні поради

На занятті мати зошит із загальної психології. Знати визначення мислення, його ознаки, операції, компоненти, види та властивості.


Тема 9. Методики вивчення мовлення

Самостійна робота – 6 годин

Завдання

 1. На основі практикумів з психології скласти таблицю існуючих методик дослідження мовлення.

 2. Дотримуючись схеми презентації методики психологічного дослідження, зробити аналіз методик дослідження мовлення.

 3. Підготувати самостійно опрацьовані методики на дослідження мовлення для презентації їх у групі.

^ Практичне заняття - 6 годин

Завдання

 1. Навчитися експериментально виявляти темп усної мовної діяльності (Пашукова Т.І., Допіра А.І., Дьяков Г.В. Практикум із загальної психології / За ред. Т.І. Пашукової. – К.: Знання, 2006. – С. 74).

 2. Експериментально виявити оцінку якостей того, хто говорить за допомогою метода семантичного диференціала (Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологи / В.Д.Балин, В.К.Гайда, В.К.Гербачевский и др. Под общ. ред. А.А.Крылова, С.А.Маничева. – Питер, 2006. – С. 193).

 3. Дотримуючись методики проведення психологічного дослідження виявити ригідність мовлення (Пашукова Т.І., Допіра А.І., Дьяков Г.В. Практикум із загальної психології / За ред. Т.І. Пашукової. – К.: Знання, 2006. – С. 72).

 4. Експериментально дослідити особливості мовлення за допомогою методики «Дослідження еготизму» (Пашукова Т.І., Допіра А.І., Дьяков Г.В. Практикум із загальної психології / За ред. Т.І. Пашукової. – К.: Знання, 2006. – С. 75).

^ Методичні поради

На занятті мати зошит із загальної психології. Знати визначення мови і мовлення, склад мови, етапи оволодіння мовою, функції, види мовлення, мовленнєві властивості, стилі мовлення.


Тема 10. Методики вивчення уяви

Самостійна робота – 6 години

Завдання

 1. На основі практикумів з психології скласти таблицю існуючих методик дослідження уяви.

 2. Дотримуючись схеми презентації методики психологічного дослідження, зробити аналіз методик дослідження уяви.

 3. Підготувати самостійно опрацьовані методики на дослідження уяви для презентації їх у групі.

 4. Підготуватися до модульного контролю № 3 (теми 8-10).


Практичне заняття – 6 години

 1. Дотримуючись правил використання методики психологічного дослідження, експериментально виявити рівень творчої уяви (Пашукова Т.І., Допіра А.І., Дьяков Г.В. Практикум із загальної психології / За ред. Т.І. Пашукової. – К.: Знання, 2006. – С. 69).

 2. Експериментально дослідити особливості уяви за допомогою методики «Вигадати розповідь» (Волошина В.В., Долинська Л.В., Ставицька С.О., Темрук О.В. Загальна психологія: Практикум: Навч. Посіб. 4-те вид. – К.: Каравела, 2011. – С.117).

 3. Експериментально дослідити на скільки багата ваша уява (Волошина В.В., Долинська Л.В., Ставицька С.О., Темрук О.В. Загальна психологія: Практикум: Навч. Посіб. 4-те вид. – К.: Каравела, 2011. – С.116).

Методичні поради

На занятті мати зошит із загальної психології. Знати визначення уяви, її ознаки, процеси та види уяви, відмінність між уявою та уявленням.


ЗМІСТОВИЙ Модуль ІУ.

Тема 11. Методики вивчення уваги

Самостійна робота – 10 годин

 1. На основі практикумів з психології скласти таблицю існуючих методик дослідження уваги.

 2. Дотримуючись схеми презентації методики психологічного дослідження, зробити аналіз методик дослідження уваги.

 3. Підготувати самостійно опрацьовані методики на дослідження уваги для презентації їх у групі.

^ Практичне заняття - 8 годин

Завдання

 1. Експериментально дослідити обсяг уваги (Глуханюк Н.С., Дьяченко Е.В., Семенова С.Л. Практикум по общей психологии. – М.: Изд-во Моск. психолого-соц. ин-та, 2003. – С. 103).

 2. Виявити обсяг уваги (Волошина В.В., Долинська Л.В., Ставицька С.О., Темрук О.В. Загальна психологія: Практикум: Навч. Посіб. 4-те вид. – К.: Каравела, 2011. – С.136).

 3. Навчитися експериментально виявляти вибірковість уваги (Пашукова Т.І., Допіра А.І., Дьяков Г.В. Практикум із загальної психології / За ред. Т.І. Пашукової. – К.: Знання, 2006. – С. 41).

 4. Експериментально дослідити концентрацію уваги (Пашукова Т.І., Допіра А.І., Дьяков Г.В. Практикум із загальної психології / За ред. Т.І. Пашукової. – К.: Знання, 2006. – С. 43).

 5. Виявити концентрацію уваги (Волошина В.В., Долинська Л.В., Ставицька С.О., Темрук О.В. Загальна психологія: Практикум: Навч. Посіб. 4-те вид. – К.: Каравела, 2011. – С.136).

Методичні поради

На занятті мати зошит із загальної психології. Знати визначення уваги, її види, форми та властивості.


Тема 12. Методики вивчення волі

Самостійна робота – 6 годин

Завдання

 1. На основі практикумів з психології скласти таблицю існуючих методик дослідження волі.

 2. Дотримуючись схеми презентації методики психологічного дослідження, зробити аналіз методик дослідження волі.

 3. Підготувати самостійно опрацьовані методики на дослідження волі для презентації їх у групі.

^ Практичне заняття - 6 годин

Завдання

 1. Експериментально дослідити вольові якості особистості (Глуханюк Н.С., Дьяченко Е.В., Семенова С.Л. Практикум по общей психологии. – М.: Изд-во Моск. психолого-соц. ин-та, 2003. – С. 142).

 2. Дотримуючись правил проведення психологічного дослідження презентувати у групі методику на дослідження сили волі (Волошина В.В., Долинська Л.В., Ставицька С.О., Темрук О.В. Загальна психологія: Практикум: Навч. Посіб. 4-те вид. – К.: Каравела, 2011. – С.126).

 3. Навчитися експериментально виявляти рівень наполегливості (Пашукова Т.І., Допіра А.І., Дьяков Г.В. Практикум із загальної психології / За ред. Т.І. Пашукової. – К.: Знання, 2006. – С. 100).

Методичні поради

На занятті мати зошит з загальної психології. Знати визначення визначення волі, структуру довільної і вольової дії, відмінність між довільною та вольовою дією, види вольових дій.


Тема 13. Методики вивчення емоцій

Самостійна робота – 4 години

Завдання

 1. На основі практикумів з психології скласти таблицю існуючих методик дослідження емоцій.

 2. Дотримуючись схеми презентації методики психологічного дослідження, зробити аналіз методик дослідження емоцій.

 3. Підготувати самостійно опрацьовані методики на дослідження емоцій для презентації їх у групі.

 4. Підготуватися до модульного контролю № 4 (теми 11-13).Практичне заняття - 4 години

Завдання

 1. За допомогою методики В.А.Жмурова дослідити депресивні стани (Практическая психодиагностика: Меодики и тесты / Ред.-сост. Райгородский Д.Я. – Самара: Изд.дом «Бахрам-М», 2002.)

 2. За допомогою методики САН навчитися виявляти емоційні стани (Методики психодіагностики в спорте: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов / В.Л.Марищук, Ю.М.Блудов, В.А.Плахтиенко, Л.К.Серова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 1990. – С. 156).

 3. За допомогою методики В.В.Бойко виявити «перешкоди» у встановленні емоційних контактів (Волошина В.В., Долинська Л.В., Ставицька С.О., Темрук О.В. Загальна психологія: Практикум: Навч. Посіб. 4-те вид. – К.: Каравела, 2011. – С.119).

^ Методичні поради

На занятті мати зошит з загальної психології. Знати визначення емоцій, види емоцій, їх суть, шляхи послаблення негативних емоцій;


ІІІ СЕМЕСТР

ЗМІСТОВИЙ Модуль У.

^ Тема 14. Методики вивчення самосвідомості

Самостійна робота – 10 години

Завдання

 1. На основі практикумів з психології скласти таблицю існуючих методик дослідження самосвідомості.

 2. Дотримуючись схеми презентації методики психологічного дослідження, зробити аналіз методик дослідження самосвідомості.

 3. Підготувати самостійно опрацьовані методики на дослідження самосвідомості для презентації їх у групі.

^ Практичне заняття - 4 години

Завдання

 1. Експериментально дослідити рівень домагань (Пашукова Т.І., Допіра А.І., Дьяков Г.В. Практикум із загальної психології / За ред. Т.І. Пашукової. – К.: Знання, 2006.).

 2. Експериментально дослідити різні характеритсики «Образу-Я» (Волошина В.В., Долинська Л.В., Ставицька С.О., Темрук О.В. Загальна психологія: Практикум: Навч. Посіб. 4-те вид. – К.: Каравела, 2011. – С.167).

 3. Дотримуючись правил проведення психологічного дослідженя презентувати у групі методику на виявлення самоповаги (Волошина В.В., Долинська Л.В., Ставицька С.О., Темрук О.В. Загальна психологія: Практикум: Навч. Посіб. 4-те вид. – К.: Каравела, 2011. – С.169).

^ Методичні поради

На занятті мати зошит із загальної психології. Знати визначення понять: «людина», «індивід», «особистість», «індивідуальність», співвідношення цих понять, структуру особистості; визначення понять: «свідомість», «самосвідомість», «Я-концепція», структуру та суть самосвідомості, компоненти Я-концепції, визначення самооцінки, її види, особливості становлення самооцінки.


^ Тема 15. Методики вивчення спрямованості особистості

Самостійна робота – 10 годин

Завдання

 1. На основі практикумів з психології скласти таблицю існуючих методик дослідження спрямованості особистості.

 2. Дотримуючись схеми презентації методики психологічного дослідження, зробити аналіз методик дослідження спрямованості особистості.

 3. Підготувати самостійно опрацьовані методики на дослідження спрямованості особистості для презентації їх у групі.


^ Практичне заняття - 6 годин

Завдання

 1. Експериментально дослідити спрямованість особистості за допомогою методики А.Басса (Практическая психодиагностика: Меодики и тесты / Ред.-сост. Райгородский Д.Я. – Самара: Изд.дом «Бахрам-М», 2002.)

 2. Експериментально дослідити егоцентричну спрямованість особистості (Пашукова Т.І., Допіра А.І., Дьяков Г.В. Практикум із загальної психології / За ред. Т.І. Пашукової. – К.: Знання, 2006.).

 3. За допомогою методики діагностики ступеня задоволеності основних потреб навчитися досліджувати мотиваційну сферу особистості (Основы психологии. Практикум / Ред.-сост. Л.Д.Столяренко. Ростов н/Д: Изд-во Феникс, 2000. – С. 421).

 4. Експериментально дослідити особистість на мотивацію до успіху (Основы психологии. Практикум / Ред.-сост. Л.Д.Столяренко. Ростов н/Д: Изд-во Феникс, 2000. – С. 423).

 5. За допомогою методики Шуберта навчитися діагностувати ступінь готовності особистості до ризику (Основы психологии. Практикум / Ред.-сост. Л.Д.Столяренко. Ростов н/Д: Изд-во Феникс, 2000. – С. 425).

^ Методичні поради

На занятті мати зошит із загальної психології. Знати визначення спрямованості, її структуру та співвідношення її складових; визначення мотиву, види мотивів, характеристику мотиваційної сфери; визначення потреби, їх класифікацію та характеристику, детермінацію становлення потреб у людини; визначення усвідомлених та неусвідомлених спонук діяльності.


Тема 16. Методики вивчення самооцінки.

Самостійна робота – 10 годин

Завдання

 1. На основі практикумів з психології скласти таблицю існуючих методик дослідження самооцінки.

 2. Дотримуючись схеми презентації методики психологічного дослідження, зробити аналіз методик дослідження самооцінки особистості.

 3. Підготувати самостійно опрацьовані методики на дослідження самооцінки особистості для презентації їх у групі.


^ Практичне заняття - 6 годин

Завдання

 1. Експериментально дослідити рівень самооцінки (Пашукова Т.І., Допіра А.І., Дьяков Г.В. Практикум із загальної психології / За ред. Т.І. Пашукової. – К.: Знання, 2006.).

 2. Провести дослідження самооцінки за процедурою рангування (Волошина В.В., Долинська Л.В., Ставицька С.О., Темрук О.В. Загальна психологія: Практикум: Навч. Посіб. 4-те вид. – К.: Каравела, 2011. – С.164).

Методичні поради

На занятті мати зошит із загальної психології. Знати сутність самооцінки, її види, умови формування.


Тема 17. Методики вивчення здібностей

Самостійна робота – 10 годин

Завдання

 1. На основі практикумів з психології скласти таблицю існуючих методик дослідження здібностей.

 2. Дотримуючись схеми презентації методики психологічного дослідження, зробити аналіз методик дослідження здібностей.

 3. Підготувати самостійно опрацьовані методики на дослідження здібностей для презентації їх у групі.


^ Практичне заняття - 4 годин

Завдання

 1. За допомогою теста Равена навчитися досліджувати розумові здібності (Основы психологии. Практикум / Ред.-сост. Л.Д.Столяренко. Ростов н/Д: Изд-во Феникс, 2000. – С. 110).

 2. За методикою Торенса навчитися діагностувати креативність (Основы психологии. Практикум / Ред.-сост. Л.Д.Столяренко. Ростов н/Д: Изд-во Феникс, 2000. – С. 153).

 3. Експериментально виявити комунікативні та організаторські схильності (Пашукова Т.І., Допіра А.І., Дьяков Г.В. Практикум із загальної психології / За ред. Т.І. Пашукової. – К.: Знання, 2006. – С. 160).

 4. Дотримуючись правил проведення психологічного дослідження провести методику на дослідження кмітливості (Волошина В.В., Долинська Л.В., Ставицька С.О., Темрук О.В. Загальна психологія: Практикум: Навч. Посіб. 4-те вид. – К.: Каравела, 2011. – С.235).


^ Методичні поради

На занятті мати зошит із загальної психології. Знати сутність здібностей та їх структуру, визначення загальних, спеціальних здібностей, характер зв’язку між ними, визначення задатків, нахилів, обдарованості, таланту, геніальності.


^ Тема 18. Методики вивчення темпераменту

Самостійна робота – 10 годин

Завдання

 1. На основі практикумів з психології скласти таблицю існуючих методик дослідження темпераменту.

 2. Дотримуючись схеми презентації методики психологічного дослідження, зробити аналіз методик дослідження темпераменту.

 3. Підготувати самостійно опрацьовані методики на дослідження темпераменту для презентації їх у групі.

^ Практичне заняття - 4 годин

Завдання

 1. Експериментально виявити властивості власного темпераменту на основі тесту-опитувальнику В.М.Русалова (Пашукова Т.І., Допіра А.І., Дьяков Г.В. Практикум із загальної психології / За ред. Т.І. Пашукової. – К.: Знання, 2006. – С. 122).

 2. За допомогою методики В.Гарбузова експериментально виявити у себе домінуючий інстинкт (Основы психологи. Практикум / Ред.-сост. Л.Д.Столяренко. Ростов н/Д: Изд-во Феникс, 2000. – С. 224).

 3. Дотримуючись правил проведення психологічного дослідження презентувати методику на виялення сили нервової системи (Пашукова Т.І., Допіра А.І., Дьяков Г.В. Практикум із загальної психології / За ред. Т.І. Пашукової. – К.: Знання, 2006. – С. 110).

^ Методичні поради

На занятті мати зошит з загальної психології. Знати визначення темпераменту, ознаки темпераменту, фізіологічну основу темпераменту, типи темпераменту, характеристику типів темпераменту, шляхи пристосування темпераменту до діяльності.


Тема 19. Методики вивчення характеру

Самостійна робота – 10 годин

Завдання

 1. На основі практикумів з психології скласти таблицю існуючих методик дослідження характеру.

 2. Дотримуючись схеми презентації методики психологічного дослідження, зробити аналіз методик дослідження характеру.

 3. Підготувати самостійно опрацьовані методики на дослідження характеру для презентації їх у групі.

 4. Підготуватися до модульного контролю № 5 (теми 14-19).

Практичне заняття - 4 години

Завдання

 1. Експериментально виявити оцінку егоцентризму (Пашукова Т.І., Допіра А.І., Дьяков Г.В. Практикум із загальної психології / За ред. Т.І. Пашукової. – К.: Знання, 2006. – С. 149).

 2. За допомогою методики А.В.Звєркова та Е.В.Ейдмана дослідити вольову саморегуляцію (Пашукова Т.І., Допіра А.І., Дьяков Г.В. Практикум із загальної психології / За ред. Т.І. Пашукової. – К.: Знання, 2006. – С. 136).

 3. Експериментально дослідити власні характерологічні тенденції (Пашукова Т.І., Допіра А.І., Дьяков Г.В. Практикум із загальної психології / За ред. Т.І. Пашукової. – К.: Знання, 2006. – С.141).

 4. За допомогою тесту «Психогеометрична типологія» виявити особливості характеру (Основы психологи. Практикум / Ред.-сост. Л.Д.Столяренко. Ростов н/Д: Изд-во Феникс, 2000. – С. 280).

Методичні поради

На занятті мати зошит із загальної психології. Знати визначення характеру, класифікацію рис характеру, типологію характерів, визначення акцентуацій характеру, їх класифікацію.


^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ


До усіх модулів:

 1. Підготувати папку з методиками психологічного дослідження, які використовувались на заняттях дисципліни «Практикум з психології» протягом року.

 2. На основі отриманих даних про особливості власної психічної діяльності, скласти свій психологічний профіль на структурою: пізнавальна, емоційно-вольова сфери, індивідуально-типологічні особливості особистості. Змістове наповнення психологічного профілю має складатися з кількісного та якісного аналізу емпіричних даних, закінчуватися рекомендаціями щодо покращення функціонування власної психічної діяльності. Матеріал має бути викладений науковим стилем від третьої особи. Представлений в електронному варіанті, надрукований з урахуванням наступних вимог: шрифт Times New Roman, розмір 14 кегель, інтервал 1,5; поля – зліва – 30 мм, справа – 10 мм, зверху та знизу – 25 мм.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДО ДИСЦИПЛІНИ


Підручники, посібники:
  1   2

Скачать, 450.35kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru