Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Національний технічний університет україни "київський політехнічний інститут" Кафедра телекомунікацій

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 160.64 Kb.
Дата23.03.2012
Размер160.64 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Опис кредитного модуля
Задачі кредитного модулю
Бути ознайомленими
VII. Характеристика індивідуальних завдань
Положення про рейтингову систему оцінки успішності студентів
Заохочувальні бали
Подобный материал:


НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

"КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"

Кафедра телекомунікацій


ОПИС КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ

«Системи абонентського доступу»

(назва та код кредитного модуля)

дисципліна «Системи абонентського доступу»

(дисципліна)

для напрямів підготовки (спеціальностей):

7.091004 «Технології та засоби телекомунікацій»

7.092401 – «Телекомунікаційні системи та мережі»ка"

(шифри та назви напрямів, спеціальностей)


Київ – 2010

^ Опис кредитного модуля


кредитний модуль «Системи абонентського доступу»,

дисципліна «Системи абонентського доступу».

(код та назва кредитного модуля, дисципліни)

Статус кредитного модуля за вільним вибором студента

(обов’язковий або за вільним вибором студента)

Лектор Кайденко Микола Миколайович, старший викладач

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

Факультет Інститут телекомунікаційних систем

(назва)

Кафедра Телекомунікацій

(назва)


І. Загальні відомості

Кредитний модуль «Системи абонентського доступу» входить до дисципліни «Системи абонентського доступу», яка є дисципліною циклу «Дисципліни за вибором ВНЗ» підготовки спеціалістів та магістрів зі спеціальностей 7.091004 «Технології та засоби телекомунікацій» та 7.092401 «Телекомунікаційні системи та мережі», і є обов’язковим для вивчення та семестрової атестації при формуванні індивідуального навчального плану студента. Кредитний модуль вивчається в дев’ятому семестрі відповідно до навчального плану.

Кредитний модуль «Системи абонентського доступу» забезпечується такими дисциплінами:

– «Передавальні та приймальні пристрої» (ЗП–04)

– «Телекомунікаційні мережі, керування ними та комутація» (ЗП-03)

– «Мережні технології» (НП-03)

– «Кабельні телекомунікаційні системи» (ЗП-09)

– «Системи мобільного зв’язку» (НП-02/2)


ІІ. Розподіл навчального часу

Розподіл навчальних годин кредитного модуля за видами навчальних занять із зазначенням кількості модульних контрольних робіт (МКР) та виду індивідуального завдання відповідно до робочих навчальних планів наведено в табл. II.1.

Таблиця II.1.

Семестр

Код кредитного

модуля

Всього (кред./год)

Розподіл за видами занять (всього год./год. у тижні)

СРС

Модульні контр. роботи (кількість)

Індивід. завдання (вид)

Семестрова

атестація (вид)

Лекції

Практичні / семінарські заняття

Лабораторні / комп’ютерний

практикум

9
3/108

14

1480

1

реф.

залікІІІ. Мета і завдання кредитного модулю

Мета кредитного модулю:

Формування у студентів системи знань про сучасні системи абонентського доступу, необхідних для аналізу телефонних мереж, сучасних мультисервісних телекомунікаційних мереж та застосування набутих знань в процесі їх проектування .


^ Задачі кредитного модулю:

1. Вивчення принципів побудови систем абонентського доступу телефонних мереж зв'язку.

2 Вивчення принципів побудови сучасних мультисервісних телекомунікаційних мереж.

2. Вироблення у студентів методичних навиків для використання отриманих знань при розв’язання практичних завдань, пов’язаних із оптимальним вибором систем абонентського доступу з врахуванням особливостей побудови сучасних телекомунікаційних мереж.


Після вивчення навчальної дисципліни студенти мусять:

Знати:


 • основні аспекти, що впливають на розвиток систем абонентського доступу;

 • принципи побудови і функціонування систем абонентського доступу різного призначення та різної природи;

 • основи методів проектування систем абонентського доступу;

 • перспективи розвитку систем абонентського доступу;

 • особливості побудови мереж безпроводового широкосмугового радіодоступу.Вміти:


 • розраховувати основні характеристики вторинних мереж зв’язку з врахуванням особливостей побудови мереж абонентського доступу;

 • аналізувати і обирати варіанти абонетського доступу при побудові вторинних мереж зв’язку;

 • враховувати особливості сучасного розвитку мультисерсіних телекомунікаційних мереж в процесі їх проектування.


^

Бути ознайомленими:


 • з сучасними типами сигналізацій та сучасними протоколами, що застосовуються при побудові систем абонентського доступу.ІV. Зміст кредитного модуля

Перелік основних питань кредитного модуля з розподілом на теми:


Вступ.

Тема 1. Побудова та застосування систем абонентського доступу на телефонних мережах загального користування.

  • Аспекти розвитку мереж доступу.

  • Принципи та способи побудови систем абонентського доступу.

  • Цифрові системи передачі для організації абонентського доступу.

  • Технологія HDSL, її використання в системах абонентського доступу.

  • Організація доступу абонентів до мереж інтегрального обслуговування ISDN.

  • Мережі абонентського доступу на основі високошвидкісних ліній звязку.

  • Принципи сигналізації на телефонних мережах та протоколи сигналізації .

  • Принципи конвергенції в сучасних телекомунікаційних системах.

Тема 2. Безпроводові системи абонентського доступу

.

  • Принципи побудови безпроводових систем абонентського доступу.

  • Стандарти систем рухомого радіозвязку і системи абонентського доступу на їх основі.

  • Мікрохвильові розподільчі системи.

  • Системна архітектура систем широкосмугового радіодоступу на базі стандартів IEEE 802.16-2004 та IEEE 802.16-2005V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення

Навчальним планом дисципліни передбачені такі види навчальних занять: лекції та практичні заняття.

Лекції - основний вид навчальних занять. Лекції призначені для викладення теоретичного матеріалу є елементами курсу лекцій, що охоплює основний теоретичний матеріал одної або декількох тем навчальної дисципліни. Те­матика лекцій визначається робочою навчальною програмою дисципліни.

Практичні заняття – вид навчальних занять на яких студенти під керівництвом викладача шляхом виконання певних відповідно сформульованих завдань закріплюють теоретичні положення навчальної дисципліни і набувають вмінь та навичок їх практичного застосування. Перелік тем практичних занять визначається робочою навчальною прог­рамою дисципліни.

Практичне заняття включає постановку загальної проблеми (завдання) викладачем та її обговорен­ня за участю студентів, розв’язання задач з їх обговоренням, проведення контролю знань, вмінь та навичок, вирішення контрольних завдань, їх перевірка та оцінювання.

Оцінки, одержані студентом за окремі практичні заняття враховуються при визначенні рейтингу відповідно до Положення про рейтингову систему оцінки успішності студентів з даної дисципліни, що додається.

Інформаційно-методичне забезпечення включає методичні вказівки та інструктивно-методичні матеріали.

Основна література

1. О.М. Денисьева, Д.Г.Мирошников. Средства связи для последней мили.– М.: Еко-Трендз, 2000.- 138с.

2. Б.С.Гольдштейн. Протоколы сети доступа. Том 2. – М.:Радио и связь, 1999 - 317 с.

3. Б.С.Гольдштейн. Сигналазация в сетях связи. Том 1..– М.:Радио и связь, 1997 - 423 с.

4. Стандарты и системы подвижной радиосвязи. Ю. А. Громаков. – М.: Еко-Трендз, 1995.- 239с.

5. Ильченко М.Е., Кайденко Н.Н., Роскошный Д.В., Нарытник Т.Н., Войтенко А.Г. МИТРИС: Новые перспективы для построения многофункциональных телекоммуникационных сетей. Сб.докл. 9-й Международной Крымской Микроволновой Конференции. Севастополь сентябрь 1999 г.

6. Ільченко М.Ю., Кайденко М.М., Кравчук С.О., Роскошний Д.В., Перспективи застосування мікрохвильових розподільних систем для телефонізації адміністративних районів. Матеріали науково-технічної конференції "Телеком-2001", Одеса 21-23 серпня 2001р.с.67-69

7 Ильченко М.Е., Кайденко Н.Н., Кравчук С.А. «Процесс конвергенции в телекоммуникационных сетях» // Науково-технічна конференція «Проблеми телекомунікацій»: Збірник тез. К.: НТУУ «КПІ», 25-27 квітня 2007р. – С. 15-16.

8 Ильченко М.Е., Кайденко Н.Н., Кравчук С.А. «Системная архитектура мобильного и фиксированного WiMAX» // Зв’язок. – 2009. –№ 1-2. – С. 48-50.


Додаткова література

1. Системы электросвязи. В двух томах. По ред. Н.В.Захарченко, Киев, «Техника».

2. Волоконно-оптичні системи зв’язку. В. Б. Каток, - К.: Велар 1999 – 507с.


Знаходження навчальної літератури: науково-технічна бібліотека НТУУ „КПІ”, сайт викладача http://files.rit-kpi.org в папці САД .

Розклад консультацій з дисципліни визначається графіком, що розробляється на кожний семестр.

VI. Мова

Мова викладання – українська.


^ VII. Характеристика індивідуальних завдань

Навчальним планом дисципліни передбачено розробку реферату, що виконується під час СРС та сприяє більш поглибленому вивченню студентом теоретичного матеріалу, формуванню вмінь пошуку матеріалів з різних джерел.

Виконання реферату передбачає аналіз і узагальнення відомостей по заданій темі з використанням теоретичного матеріалу лекцій, посібників і Інтернету. Реферат оформлюється відповідно до чинних нормативних вимог ЄСПД.

Терміни видачі, виконання і захисту реферату визначаються графіком, що розробляється на семестр. Реферат виконується студентами самостійно із забезпеченням необхідних консультацій з окремих питань з боку викладача. Захист реферату здійснюється у вигляді доповіді студента на практичних заняттях.

Результати захисту реферату оцінюються відповідно до Положення про рейтингову систему оцінки успішності студентів з дисципліни, що додається.

Студент, який без поважної причини не подав реферат у зазначений
термін або не захис­тив його, вважається таким, що має академічну заборгованість. При отриманні незадовільної оцінки студент переопрацьовує роботу у визначений термін. Наявність позитивної оцінки за реферат є необхідною умовою допуску до семестрового контролю з даної дисципліни.

Оцінки, одержані студентом за окремі практичні заняття, реферат, МКР враховуються при визначенні рейтингу відповідно до Положення про рейтингову систему оцінки успішності студентів з даної дисципліни.

Успішність вивчення кредитного модуля дисципліни оцінюється сумою набраних балів – рейтинговою оцінкою (RD). Шкала рейтингу, критерії оцінювання та відповідні рівні наведено в Положеннях про рейтингову систему оцінки успішності студентів, які ухвалюються на засіданні кафедри.

1. До реферату входять:

-титульна сторінка з назвою теми, навчального закладу, кафедри, прізвища студента, номера групи, датою здачі реферату;

-зміст;

-вступ;

-текст з необхідними таблицями та рисунками;

-висновки;

-список літератури

2. Обсяг реферату – до 20-ти сторінок формату А4;

3. Текст реферату може бути надруковано або написано рукою за правилами ЕСКД та стандартів державною мовою.

4. Термін захисту реферату – до 20-го грудня.

Студенти, які не здали вчасно реферат, вважаються такими, що мають заборгованість.

VIII. Методика оцінювання

Успішність вивчення кредитного модуля дисципліни оцінюється сумою набраних балів – рейтинговою оцінкою (RD). Шкала рейтингу, критерії оцінювання та відповідні рівні наведено в Положеннях про рейтингову систему оцінки успішності студентів, які ухвалюються на засіданні кафедри.


^ Положення про рейтингову систему оцінки успішності студентів

з кредитного модуля (дисципліни) “Системи абонентського доступу ”

Розподіл навчального часу за видами занять і завдань з дисципліни згідно з робочим навчальним планом.


Семестр

Навчальний час

Розподіл навчальних годин

Контрольні заходи

кредити

акад. год.

Лекції

Прак–

тичні

Лаб.

раб.


СРС

МКР

Реферат

Семестр

атест.

9

3
14

1480

1

1

залік


Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, які він отримує:

1) за усні відповіді на практичних заняттях (7 занять);

2) за МКР (одна година);

3) за реферат;

4) за відповідь на заліку.


Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання

1. Практичні заняття

Ваговий бал – 3:

– повна відповідь на одне запитання – 3 бали;

– часткова відповідь на одне запитання – 1 бал;

– відсутність відповіді на питання – 0 балів.

На заняттях опитують 5 студентів. Кожний студент опитується 5 разів в семестрі.

Максимальна кількість балів: 5  3 = 15


2. Модульні контрольні роботи (одна МКР)

Ваговий бал – 15:

Усього питань у контрольній роботі – 5.

 • повна відповідь на одне питання – 3 бали;

 • неповна відповідь на одне питання – 1 бал;

 • відсутність відповіді на питання – 0 балів.

Максимальна кількість балів: 8  1 = 15 .


3. Реферат

Ваговий бал – 20:

– робота виконана без помилок, оформлена згідно вимогам, успішний захист роботи – 20;

– робота не має помилок, проте є зауваження до захисту – 10…15;

– робота має суттєві помилки, захист успішний – 5…10.

Максимальна кількість балів – 20 .

4. Критерії оцінювання заліку

Залік складається за результатами відповіді на два теоретичних питання

1. Повна відповідь на запитання –  25;

2. Неповне розкриття змісту питання – від 5 до 20 балів (залежно від ступеня розкриття змісту);

3. Відсутня відповідь на питання –  0.


Відповідь на додаткове питання:

 • повна відповідь – 10 балів;

 • неповне розкриття змісту питання – від 1 до 8 балів (залежно від ступеня розкриття змісту);

 • відсутність відповіді на додаткове питання – 0 балів.


Штрафні бали:

– – за невчасний захист реферату (більш ніж 1 тиждень) – 3 бали.


^ Заохочувальні бали:

– за участь у факультетській олімпіаді з дисципліни, виконання завдань із удосконалення дидактичних матеріалів з дисципліни надається + 5 ... + 10 (заохочувальних) балів.


Розрахунок шкали рейтингу:

– сума максимальних балів контрольних заходів складає:

RС = 15 + 15 + 20 = 50 балів;

– складова заліку шкали дорівнює 100% RС

RЕ = 100% ∙ RС =50 балів;

– шкала рейтингу

R = RС + RЕ = 50 + 50 =100 балів;

Мінімальний стартовий рейтинг

rС = 50%∙ RС = 25 балів

Рейтингова оцінка (RD) формується як сума балів поточної успішності навчання , заохочувальних (штрафних) балів та екзаменаційних балівДля знаходження відповідних оцінок студента застосовують таблицю переведення рейтингової оцінки RD в шкалу ECTS та традиційну.

RD

Оцінка ECTS

Традиційна

95…100

А – відмінноЗараховано

< 0,95R 85…94

В – дуже добре

< 0,85R 75…84

С – добре

< 0,75R 65…74

D – задовільно

< 0,65R 60…64

Е – достатньо задовільно

RD < 0,6R < 60

Fx – незадовільно


Не зараховано


rС  25 або не виконані інші умови допуску до екзамену

F – незадовільно (потрібна додаткова робота)


Умовою допуску студента до заліку є:

– зарахування реферату;

– початковий рейтинг rС  > 25 балів;

– хоча б одна позитивна атестація.


Оцінка студента залежить від рейтингу:

– ;

– якщо рейтинг студента менше  25 балів або присутня заборгованість, то він отримує незадовільну оцінку з подальшою додатковою роботою.

Підсумкова рейтингова оцінка з кредитного модуля (RD) при семестровій атестації у вигляді заліку доводиться до студентів на передостанньому занятті. Студенти, які виконали всі умови допуску до семестрової атестації з кредитного модуля та мають рейтингову оцінку балів, отримують відповідну позитивну оцінку.

На останньому за розкладом занятті викладач проводить семестрову атестацію у вигляді залікової контрольної роботи зі студентами, які бажають підвищити свою позитивну оцінку. Після цього викладач виставляє оцінки у залікову відомість (Додаток Б).

Результати семестрового контролю (оцінку ECTS та через риску традиційну оцінку) вносяться викидачем у залікову книжку студента.

Перескладання заліків проводяться поза екзаменаційною сесією.


IX. Організація

Кредитний модуль «Системи абонентського доступу» дисципліни «Системи абонентського доступу», яка є навчальною дисципліни за циклом «Вільного вибору студентів», і є обов’язковим для вивчення та семестрової атестації при формуванні індивідуального навчального плану студента.


Опис кредитного модуля розробив


Старший викладач кафедри ТК М. М. Кайденко

30 травня 2009 р.

Скачать, 495.9kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru