Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Робоча програма курсу для студентів напряму підготовки "Економіка І підприємництво"

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 334.34 Kb.
Дата24.03.2012
Размер334.34 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Аналіз господарської діяльності
1. Мета, завдання та предмет курсу
2. Міждисциплінарні зв'язки
3. Структура курсу та розподіл годин за темами
Таблиця 1 Розподіл годин за темами курсу
4. Тематика та зміст лекцій
5. Тематика та зміст практичних занять
Таблиця 2 Тематика та зміст практичних занять
6. Тематика та зміст лабораторних занять
Таблиця З Тематика та зміст лабораторних занять
7. Самостійна робота студентів
8. Контроль та критерії оцінювання знань студентів
Поточний контроль.
Рубіжний (поетапний) контроль.
НІ рівень знань
Відповідно до кмсонп
9. Перелік рекомендованої літератури
Подобный материал:

Доповнено

відповідно до КМСОНП

Київський національний торговельно-економічний

університет

ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор КНТЕУ

А.А. Мазаракі

АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

РОБОЧА ПРОГРАМА

курсу для студентів напряму підготовки

"Економіка і підприємництво"

освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр"

професійного спрямування 6.050106 "Облік і аудит"

спеціалізації 6.05010601 "Облік і аудит у

підприємництві"


Київ 2008

Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу КНТЕУ

заборонено

Укладачі: Н.С. Барабані, канд. екон. наук, доц., Г.О. Кравченко, канд. екон. наук, доц.

Робочу програму розглянуто і схвалено на засіданні кафедри фінансового аналізу і контролю 18 січня 2008 р., протокол № 10 та на методичній раді обліково-фінансового факультету 18 січня 2008 р., протокол № 1.

Рецензенти: Є.В. Мних, д-р екон. наук, проф.,

М.О. Никонович, канд. екон. наук, доц.

Навчальна програма

^ АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

РОБОЧА ПРОГРАМА

курсу для студентів напряму підготовки

"Економіка і підприємництво"

освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр"

професійного спрямування 6.050106 "Облік і аудит"

спеціалізації 6.05010601 "Облік і аудиту підприємництві"

Укладачі: БАРАБАНІ Наталія Степанівна,

КРАВЧЕНКО Ганна Олександрівна


Редактор В.А. Складанна

Комп'ютерна верстка О.А. Шаль


Підп. до друку 31.01.06. Формат 60x84/16. Папір письм.

Ризографія. Ум. друк. арк. 1,16. Ум. фарбо-відб. 1,28.

Обл.-вид. арк. 1,25. Тираж 50 пр. Зам. 615.

Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ.

02156, Київ-156, вул. Кіото, 19.


ВСТУП

"Аналіз господарської діяльності" є однією з основних складових циклу дисциплін, вивчення яких спрямоване на забезпечення професійної підготовки фахівців з обліку та аудиту освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр".

Зміст дисципліни дозволяє підвищити рівень фахової підготовки студентів з питань організації та методології аналізу господарської діяльності підприємств. Проблеми аналізу розглядаються з позицій ринкових економічних відносин.

Знання, здобуті під час вивчення дисципліни "Аналіз госпо­дарської діяльності", допоможуть майбутньому фахівцю правильно оцінити стан об'єкта обліку і аудиту та стратегію його розвитку, визначити ефективність використання фінансових, трудових та матеріальних ресурсів, аналітичним шляхом встановити недоліки та вказати способи їх усунення.

Робоча програма курсу "Аналіз господарської діяльності" містить розділи: мета, завдання та предмет курсу; міждисциплінарні зв'язки курсу; зміст тем курсу; структура курсу та розподіл годин за темами; тематика та зміст лекцій; тематика та зміст семінарських занять; тематика та зміст практичних занять; тематика та зміст лабораторних занять; тематика завдань для самостійної роботи студентів; контроль і критерії оцінки знань студентів; список рекомендованої літератури.


^ 1. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРЕДМЕТ КУРСУ


1.1. Мета курсу "Аналіз господарської діяльності".

Метою курсу є поглиблення спеціальних знань з аналізу гос­подарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності галузей національної економіки, оволодіння організацією і методологією економічного аналізу, формування уміння використовувати теоретич­ні знання у практичній діяльності, виходячи з концептуальних основ розвитку ринкової економіки.

1.2. Завдання курсу "Аналіз господарської діяльності".

Основними завданнями курсу "Аналіз господарської діяльності"

є посилення економічної та аналітичної підготовки студентів, надання їм необхідних теоретичних знань і практичних навичок здійснення аналізу господарської діяльності суб'єктів обліку і аудиту в умовах ринкової економіки.


3

1.3. Предмет курсу "Аналіз господарської діяльності". Предметом курсу є організація і методологія аналізу господарсь­кої діяльності суб'єктів обліку і аудиту в умовах ринкової економіки.


^ 2. МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ'ЯЗКИ


Курс "Аналіз господарської діяльності" належить до циклу профільних дисциплін для всіх економічних спеціальностей. Він пов'язаний з такими дисциплінами, як "Економічна теорія", "Макроекономіка", "Мікроекономіка", "Маркетинг", "Менеджмент", "Статистика", "Бухгалтерський облік", "Економіка підприємства", "Фінанси підприємства", "Математика", "Теорія економічного аналі­зу" та ін. Викладання дисципліни "Аналіз господарської діяльності" ґрунтується на попередньому вивченні перелічених дисциплін.

Знання, отримані з курсу "Аналіз господарської діяльності", студенти використовують при вивченні таких дисциплін, як "Фінансовий аналіз"," Стратегічний аналіз", "Аудит" тощо.


^ 3. СТРУКТУРА КУРСУ ТА РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА ТЕМАМИ

Дисципліна "Аналіз господарської діяльності" викладається студентам освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки "бакалавр" упродовж 8 семестру.

Загальний обсяг дисципліни - 162 год навчального часу, у тому числі 28 год - лекцій, 42 год - семінарських та практичних занять, 14 год - лабораторних занять, 88 год - самостійна робота студентів.

Розподіл годин за темами курсу "Аналіз господарської діяль­ності" наведено у табл. 1.


4

^ Таблиця 1

Розподіл годин за темами курсу


Тема

Загальний обсяг годин

У тому числі

Форма контролю

Аудиторні заняття

Самостійна робота студентів

Разом

з них

лекції

практичні заняття

лабораторні заняття

Тема 1. Місце і роль аналізу господарської діяльності в інформаційній системі управління

8

2

2

-

-

6

Тестування

Тема 2. Методичне забезпечення аналізу господарської діяльності

8

2

2

-

-

6

Тестування,

перевірка

завдань

Тема 3. Інформаційна база та організація аналізу господарської діяльності

10

2

2

-

-

8

Тестування,

перевірка

завдань

Тема 4. Аналіз виробництва реалізації і собівартості продук­ції промислового підприємства

28

16

6

8

2

12

Тестування,

перевірка

завдань

Тема 5. Аналіз ресурсного потенціалу підприємства

28

16

6

6

4

12

Тестування,

перевірка

завдань

Тема 6. Аналіз реалізації товарів і витрат підприємств торгівлі

24

12

4

6

2

12

Тестування,

перевірка

завдань

І модуль

Контрольна робота, тестування

Тема 7. Аналіз виробництва і собівартості продукції підприємств сільського господарства

20

8

2

4

2

12

Тестування,

перевірка

завдань
5

Закінчення табл. 1Тема

Загальний обсяг годин

У тому числі
Аудиторні

заняття

Самостійна робота студентів

Разом

з них

лекції

практичні заняття

лабораторні заняття

Тема 8. Аналіз виробництва і

18

6

2

2

2

12

Тестування,

собівартості продукції капі-

перевірка

тального будівництва

завдань

Тема 9. Аналіз виробництва і

18

6

2

2

2

12

Тестування,

собівартості робіт та послуг

перевірка

автомобільного транспорту

завдань

II модуль

Контрольна робота, тестування

Підсумок

162

70

28

28

14

92

Іспит^ 4. ТЕМАТИКА ТА ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ


Тема 1. Місце і роль аналізу господарської

діяльності в інформаційній системі управління


 1. Аналіз господарської діяльності в системі управління підприємством.

 2. Предмет, мета і завдання аналізу господарської діяльності.

 3. Види аналізу господарської діяльності.

 4. Основні принципи аналізу господарської діяльності.

 5. Напрями розвитку аналізу господарської діяльності в умовах рин­кової економіки.


Література

Основна: 1, 2, 3, 4.

Додаткова: 5-11, 12, 19, 20, 21, 22, 24, інтернет-ресурси

6

Тема 2. Методичне забезпечення аналЬу господарської діяльності


 1. Сутність методу аналізу господарської діяльності.

 2. Формування методики анапізу господарської діяльності.

 3. Загальний аналіз господарської діяльності.

 4. Факторні моделі в аналізі господарської діяльності.

Література

Основна: 1, 2, 3, 4.

Додаткова: 14, 15, 16, 18, 19, інтернет-ресурси.


Тема 3. Інформаційна база та організація

аналізу господарської діяльності

 1. Класифікація економічної інформації.

 2. Основні принципи формування раціональних потоків інформації.

 3. Організація аналітичного процесу з використанням ПЕОМ.

 4. Організаційно-інформаційна модель аналізу господарської діяльності.

Література

Основна: 1, 2, 4.

Додаткова: 5-11, 13, 14, 19, 20, 23, 25, інтернет-ресурси.


Тема 4. Аналіз виробництва, реалізації

і собівартості продукції промислових підприємств

Лекція 4.1. Аналіз виробництва промислової продукції

 1. Мета і завдання аналізу виробництва продукції.

 2. Організаційно-інформаційна модель аналізу виробництва промис­лової продукції.

 3. Аналіз і оцінка організаційно-технічного рівня виробництва.

 4. Загальний аналіз виробництва промислової продукції.

 5. Факторний аналіз виробництва промислової продукції.


7

Лекція 4.2. Аналіз реалізації промислової продукції


 1. Мета і завдання аналізу реалізації продукції.

 2. Аналіз динаміки обсягу реалізації продукції за складом і структу­рою продукції.

 3. Чинники, що обумовлюють зміну обсягу і структури реалізованої продукції.

 4. Стохастичні та детерміновані факторні моделі в аналізі реалізації продукції.


Лекція 4.3. Загальний і факторний аналіз

витрат і собівартості промислової продукції


 1. Мета і завдання аналізу виробничих витрат і собівартості реалі­зованої продукції підприємства.

 2. Організаційно-інформаційна модель аналізу виробничих витрат і собівартості реалізованої продукції підприємства.

 3. Основи класифікації виробничих витрат підприємства.

 4. Аналіз виконання кошторису витрат підприємства.

 5. Аналіз динаміки виробничих витрат за складом і структурою.

 6. Факторний аналіз виробничих витрат.

 7. Аналіз витрат за видами та елементами.


Література

Основна: 1, 2, З, 4.

Додаткова: 5—11, 16, 17, 25, інтернет-ресурси.


Тема 5. Аналіз ресурсного потенціалу підприємства


Лекція 5.1. Аналіз забезпеченості підприємства

трудовими ресурсами та оцінка ефективності їх використання


 1. Організаційно-інформаційна модель аналізу ресурсного потенціалу підприємства.

 2. Оцінка забезпеченості підприємства трудовими ресурсами та аналіз їх динаміки.

 3. Аналіз руху робочої сили і використання робочого часу.

 4. Аналіз продуктивності праці.

 5. Аналіз фонду заробітної плати.

8

Лекція 5.2. Аналіз забезпеченості підприємства

основними засобами та оцінка ефективності їх використання

 1. Оцінка забезпеченості підприємства основними засобами.

 2. Аналіз динаміки основних засобів підприємства за складом і структурою.

 3. Аналіз якісного стану основних засобів.

 4. Аналіз ефективності використання основних засобів.

Лекція 5.3. Аначіз забезпеченості підприємства матеріальними оборотними ресурсами та оцінка ефективності їх використання

 1. Оцінка забезпеченості підприємства матеріальними оборотними ресурсами та ефективності їх використання.

 2. Загальний і факторний аналіз запасів підприємства.

 3. Аналіз надходження матеріальних оборотних ресурсів.

 4. Аналіз ефективності використання матеріальних оборотних ресурсів.

Література

Основна: 1, 2, 3, 4.

Додаткова: 5-11, 12, 16, 17, 22, 24, 26, інтернет-ресурси.

Тема 6. Аналіз реалізації товарів і витрат підприємств торгівлі

Лекція 6.1. Аналіз реалізації товарів підприємствами торгівлі

 1. Організаційно-інформаційна модель аналізу реалізації товарів підприємствами торгівлі.

 2. Загальний аналіз реалізації товарів.

 3. Аналіз та оцінка впливу зовнішніх факторів на зміну товарообороту.

 4. Аналіз та оцінка впливу внутрішніх факторів на зміну обсягу реалізації товарів підприємствами торгівлі.

Лекція 6.2. Аналіз витрат підприємства торгівлі

 1. Основи класифікації витрат підприємств торгівлі.

 2. Загальний аналіз витрат підприємств торгівлі.

 3. Факторний аналіз витрат. Структурно-логічна модель факторної системи аналізу витрат підприємства торгівлі.


9

 1. Аналіз складу, структури та динаміки витрат за видами діяльності, функціями, елементами.

 2. Аналіз витратамісткості реалізації товарів.

Література

Основна: 1, 2, 3, 4.

Додатково: 5-11, 17, 24, 25, 26, інтернет-ресурси.

Тема 7. Аналіз виробництва і собівартості продукції підприємств сільського господарства

 1. Організаційно-інформаційна модель аналізу виробництва та собі­вартості підприємств сільського господарства.

 2. Аналіз використання земельних ресурсів.

 3. Аналіз виробництва продукції рослинництва.

 4. Аналіз виробництва продукції тваринництва.

 5. Аналіз витрат і собівартості продукції сільськогосподарських під­приємств.


Література

Основна: 1, 2, 4.

Додаткова: 5-11, 22, 24, 25, інтернет-ресурси.

Тема 8. Аналіз виробництва і собівартості продукції капітального будівництва

 1. Організаційно-інформаційна модель аналізу виробництва і собівар­тості продукції капітального будівництва.

 2. Показники і зміст аналізу виконання плану капітальних вкладень і введення в дію основних засобів.

 3. Аналіз будівельно-монтажних робіт за загальним обсягом, вико­навцями та об'єктами.

 4. Структурно-логічна модель факторної системи аналізу обсягу будівельно-монтажних робіт та введення в дію основних засобів.

 5. Аналіз собівартості будівельно-монтажних робіт.

Література

Основна: 1, 2, З, 4.

Додаткова: 5—11, 22, 24, 25, інтернет-ресурси.


10

Тема 9. Аналіз виробництва і собівартості

робіт і послуг автомобільного транспорту

 1. Організаційно-інформаційна модель аналізу виробництва і собівар­тості робіт та послуг автомобільного транспорту.

 2. Аналіз перевезень за загальним обсягом і видами.

 3. Аналіз використання транспортних засобів.

 4. Аналіз витрат і собівартості перевезень вантажів та іншої транспор­тної роботи і послуг.

Література

Основна: 1, 2, 3, 4.

Додаткова: 5-11, 22, 24, 25, інтернет-ресурси.

^ 5. ТЕМАТИКА ТА ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Практичні заняття проводяться згідно з методичними рекомен­даціями та ситуаційними завданнями, розробленими викладачами кафедри відповідно до програми курсу "Аналіз господарської діяльності". На практичних заняттях рекомендується використовувати навчальний посібник "Економічний аналіз: Практикум" [25], а також залучати фактографічну інформацію підприємств.

Рекомендовану тематику і зміст практичних занять наведено у табл. 2.

^ Таблиця 2

Тематика та зміст практичних занятьТема

Зміст практичного завдання

Кількість годин

Тема 4. Аналіз виробництва, реалізації і собівартості продукції підприємства

1. Проаналізувати динаміку показни­ків, що характеризують організацій­
но-технічний рівень виробництва

2. Оцінити виконання виробничої
програми за обсягом, асортиментом,структурою

3. Проаналізувати динаміку випуску
валової і товарної продукції

8


11

Продовження табл. 2Тема

Зміст практичного завдання

Кількість годин
4. Здійснити факторний аналіз обсягу
виробленої продукції

5. Здійснити загальний і факторний
аналіз обсягу реалізованої продукції

6. Здійснити аналіз виконання кошто­-
рису підприємства

7. Проаналізувати динаміку виробни­-
чих витрат за складом, структурою
і рівнем по відношенню до доходу
від реалізації продукції

8. Здійснити факторний аналіз прямих
матеріальних і трудових витрат у
собівартості реалізованої продукції
Тема 5. Аналіз ресурсного потенціалу підприємства

1. Оцінити забезпеченість підприєм­-
ства трудовими і матеріальними
ресурсами

2. Оцінити рух трудових ресурсів

3. Здійснити аналіз продуктивності
праці

4. Оцінити якісний стан і ефективність
використання основних засобів

5. Оцінити інтенсивність руху та
ефективність використання мате-­
ріальних оборотних ресурсів

6

Тема 6. Аналіз реалізації товарів і витрат підприємств торгівлі

1. Здійснити загальний аналіз товаро­-
обороту в цілому, за складом,
структурою і асортиментом

2. Оцінити рівномірність реалізації
товарів

3. Оцінити вплив на зміну товарообо­-
роту зовнішніх факторів

4. Оцінити вплив на зміну товарообо­-
роту внутрішніх факторів

5. Здійснити загальний і факторний
аналіз витрат підприємства торгівлі

6. Проаналізувати окремі елементи і
статті витрат

6


12

Закінчення табл. 2


Тема

Зміст практичного завдання

Кількість годин

Тема 7. Аналіз виробництва і собівартості продукції підприємства сільського господарства

1. Проаналізувати зміни розміру і
структури земельних угідь

2. Проаналізувати динаміку вироб­ництва основних видів продукції
рослинництва і тваринництва

3. Оцінити вплив основних чинників
на зміну обсягу виробництва
продукції рослинництва

4. Оцінити вплив основних чинників
на зміну обсягу виробництва
продукції тваринництва

5. Здійснити загальний і факторний
аналіз собівартості продукції
рослинництва

6. Здійснити загальний і факторний
аналіз собівартості продукції тва­-
ринництва

4

Тема 8. Аналіз виробництва і собівартості продукції капітального будівництва

1. Проаналізувати техніко-експлуата-
ційні показники виробництва про­-
дукції капітального будівництва

2. Здійснити аналіз виконання вироб­-
ничої програми будівельно-мон­-
тажних підприємств

3. Здійснити аналіз собівартості
будівельно-монтажних робіт

2

Тема 9. Аналіз виробництва і собівартості робіт і послуг автомобільного транспорту

1. Проаналізувати техніко-експлуата-
ційні показники вантажного транс­
порту

2. Здійснити факторний аналіз обсягу
вантажообороту

3. Здійснити загальний і факторний
аналіз собівартості послуг транс­
порту

2

Усього
2813

^ 6. ТЕМАТИКА ТА ЗМІСТ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ


Лабораторні заняття проводяться за даними методичних реко­мендацій щодо змісту ситуаційних завдань, розроблених викладачами кафедри відповідно до програми курсу. На лабораторних заняттях рекомендується використовувати навчальні посібники "Економічний аналіз: Практикум" [25] і" Аналіз господарської діяльності"[9].

Рекомендовану тематику і зміст лабораторних занять наведено у табл. 3.

^ Таблиця З

Тематика та зміст лабораторних занятьТема

Зміст лабораторного завдання

Кількість годин

Тема 4. Аналіз виробниц­тва, реалізації і собівар­тості продукції промис­лового підприємства

Здійснити загальний і факторний аналіз виробництва , реалізації і собівартості продукції промислового підприємства

2

Тема 5. Аналіз ресурсного потенціалу підприємства

1. Проаналізувати динаміку та ефек­-
тивність використання матеріальних
і трудових ресурсів підприємств:

промисловості;

сільського господарства;

капітального будівництва;

автотранспорту;

торгівлі

2. Проаналізувати наявність, рух, якіс­-
ний стан і ефективність використан­ня основних засобів підприємства

4

Тема 6. Аналіз реалізації товарів і витрат підприємств торгівлі

Здійснити загальний і факторний аналіз реалізації товарів і витрат підприємства торгівлі

2

Тема 7. Аналіз вироб­ництва і собівартості продукції підприємств сільського господарства

Здійснити загальний і факторний аналіз виробництва і собівартості продукції рослинництва Здійснити загальний і факторний аналіз виробництва і собівартості продукції тваринництва

2


14

Закінчення табл. ЗТема

Зміст лабораторного завдання

Кількість годин

Тема 8. Аналіз виробницт­ва і собівартості продукції капітального будівництва

Здійснити загальний і факторний аналіз виробництва і собівартості продукції капітального будівництва

2

Тема 9. Аналіз виробниц­тва і собівартості робіт та послуг автомобільного транспорту

Здійснити загальний і факторний аналіз виробництва і собівартості робіт та послуг автомобільного транспорту

2

Усього
14

^ 7. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ


Метою самостійної роботи студентів є поглиблення теоретичних знань і закріплення практичних навичок, набутих протягом вивчення дисципліни "Аналіз господарської діяльності".

Форми самостійної роботи:

 • підготовка до семінарських і практичних занять шляхом опра­цювання нормативно-правової та спеціальної літератури з теми заняття;

 • виконання індивідуальних самостійних завдань;

 • підготовка рефератів та наукових доповідей з питань аналізу

 • господарської діяльності;

 • участь у студентських наукових семінарах і конференціях;

 • написання та публікація статей і тез доповідей з питань аналізу господарської діяльності.

Самостійна робота студентів здійснюється відповідно до розроб­лених кафедрою фінансового аналізу і контролю Методичних реко­мендацій і завдань для самостійної роботи з курсу "Аналіз госпо­дарської діяльності" для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки "бакалавр".


15

Тематика науково-дослідної роботи студентів

 1. Аналіз господарської діяльності в інформаційній системі управ­ління підприємством.

 2. Методологічні основи аналізу господарської діяльності.

 3. Методичне забезпечення аналізу господарської діяльності.

 4. Класифікація видів аналізу господарської діяльності.

 5. Інформаційна база та організація аналізу господарської діяльності.

 6. Організація аналізу господарської діяльності в умовах застосу­вання сучасних інформаційних технологій.

 7. Організаційно-інформаційна модель аналізу господарської діяльності.

 8. Аналіз господарської діяльності в системі оперативного управлін­ня підприємством.

 9. Аналіз господарської діяльності в системі стратегічного управлін­ня підприємством.

 10. Аналіз організаційно-технічного рівня виробництва.

 11. Аналіз виконання виробничої програми підприємства.

 12. Аналіз якості продукції.

13.Аналіз реалізації продукції.

 1. Аналіз ресурсного потенціалу підприємства.

 2. Аналіз трудових ресурсів підприємства.

 3. Аналіз основних засобів підприємства.

 4. Аналіз матеріальних оборотних ресурсів підприємства.

 5. Аналіз виробничих витрат і собівартості реалізованої продукції. 19.Аналіз прямих матеріальних і трудових витрат у собівартості

реалізованої продукції.

20. Аналіз використання земельних ресурсів.

21.Особливості аналізу використання персоналу сільськогосподарсь­кого підприємства.

22.Оцінка урожайності сільськогосподарських культур.

 1. Аналіз виробництва продукції тваринництва.

 2. Аналіз собівартості сільськогосподарської продукції.

 3. Аналіз ефективності використання товарних ресурсів.

 4. Особливості аналізу оптового товарообороту.

 5. Аналіз витрат підприємств торгівлі.

 6. Аналіз виробництва робіт і послуг автомобільного транспорту.

 7. Аналіз виробництва продукції капітального будівництва.

 8. Аналіз собівартості продукції капітального будівництва.

Форма контролю: Заслуховування доповідей на засіданнях проб­лемних гуртків, студентських наукових конференціях та семінарських заняттях.


16

^ 8. КОНТРОЛЬ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

8.1. Контроль знань студентів

Оцінювання теоретичних знань та практичних навичок сту­дентів протягом навчального семестру відбувається за результатами усних відповідей на семінарських і практичних заняттях, тестування, розв'язання розрахунково-аналітичних задач, обговорення конкретних ситуацій, виконання практичних завдань, а також у процесі контролю самостійної роботи.

Робоча програма передбачає застосування трьох форм контролю знань студентів:

^ Поточний контроль. Студенти виконують навчальну програму з дисципліни як у аудиторії, так і самостійно: відповідають на тести за темами курсу, виконують практичні завдання, обговорюють конкрет­ні ситуації, виконують завдання для самостійної роботи - кожне з них оцінюється за відповідними критеріями у балах. При поточному контролі результати практичних занять та самостійної роботи студентів співвідносяться як 60% до 40%.

^ Рубіжний (поетапний) контроль. За накопиченими результата­ми поточного контролю проводяться атестації та здійснюється модульний контроль.

Підсумковий контроль. Формою підсумкового контролю з курсу "Аналіз господарської діяльності" є іспит. Студент допускається до іспиту за умови отримання позитивних оцінок за підсумками рубіж­ного (поетапного) контролю.

8.2. Критерії оцінювання знань студентів

Критерії оцінювання знань студентів наведено у розроблених і виданих кафедрою фінансового аналізу і контролю Загальних мето­дичних рекомендаціях для діагностики знань студентів з циклу аналітичних дисциплін (К.: КНТЕУ, 2002, зам. 456).

Визначення ступеня засвоєння навчального матеріалу та поточ­не оцінювання знань студентів здійснюється за критеріями:

/ рівень знань (від 60 до 74 балів). Студент володіє усім обсягом навчального матеріалу на теоретично-репродуктивному рівні.

// рівень знань (від 75 до 89 балів). Студент володіє повним обсягом навчального матеріалу, здатний його аналізувати, але не має


17

достатніх знань для формування висновків, не завжди здатний асоціювати теоретичні знання з практичними прикладами.

^ НІ рівень знань (від 90 до 100 балів). Студент вільно володіє навчальним матеріалом на підставі вивченої основної та додаткової літератури, аргументовано висловлює власні думки, виявляє творчий підхід до виконання індивідуальних та колективних завдань аудиторної і самостійної роботи.

Оцінка отриманих балів за чотирибаловою системою та відпо­відно до міжнародних стандартів освіти здійснюється за шкалою:


Сума отриманих студентом балів

Оцінка за

чотирибаловою

системою

Оцінка відповідно до

міжнародних

стандартів освіти

90-100

"відмінно"

А

82-89

"добре"

В

75-81

"добре"

С

69-74

"задовільно"

D

60-68

"задовільно"

Е

35-59

"незадовільно "до 34 включно

"незадовільно"

Р18

Затверджено

протоколом №2 від 05.09.08р.

засідання кафедри

фінансового контролю і аналізу

Доповнення

До робочої програми з дисципліни:

«Аналіз господарської діяльності»

Курсу для студентів напряму підготовки «Економіка і підприємництво»

освітньо - кваліфікаційного рівня «бакалавр» професійного спрямування

6.050106 «Облік і аудит» спеціалізації 6.05010601 «Облік і аудит у

підприємництві»

^ ВІДПОВІДНО ДО КМСОНП

1) Критерії оцінювання.


19

Критерії

Оцінювання знань студентів IV курсу спеціальності 6.050.106.01

за кредитно-модульною системою з дисципліни

"Аналіз господарської діяльності"

За триместр

1.3а кожне практичне заняття - 4 бали

(13 занять * 4 бали) = 52 бали

2. Модульний контроль оцінюється у 10 балів

(2 МК*10 балів) = 20 балів

3. Самостійна робота студента оцінюється у 28 балів

Разом за триместр - 100 балів

1. На практичному занятті оцінюється:

 • усі відповіді студента;

 • участь у обговоренні дискусійних питань;

- правильність розрахунків при розв'язуванні практичних завдань;

- повнота і обґрунтованість висновків за результатами рішення практичних завдань.

2. Модульний контроль проводиться у вигляді письмової самостійної
роботи, яка містить наступні завдання
:

 • теоретичне питання,

 • тести;

 • розв'язок практичних завдань.

3. Оцінювання самостійної роботи:

- виконання індивідуального завдання у вигляді розв'язку тематичних практичних завдань із наданням відповідних висновків;

- підготовка доповідей на наукових студентських конференціях та публікація наукових статей.

Відповідність балів і національної оцінки

На практичному занятті:

4 бали - "5"

З бали - "4"

2 бали - "З"

1 бал - "2"

Модульний контроль: 10 балів відповідає

100 балам

оцінки за КМСОНП


Самостійна робота: 25-28 балів –«5»

21-24бали-«4»

16-20 балів» З»

нижче 15 балів – «2»


20

^ 9. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Основні літературні джерела

 1. Барабаш Н.С. Аналіз господарської діяльності: Навч. посіб. / За заг. ред. Є.В. Мниха. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. - 395 с

 2. Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник: Вид. 2-е, перероб. та доп. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 472 с

 3. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособие. - 7-е изд., испр. - Минск: Новое знание, 2002. - 704 с.

 4. Економічний аналіз: Навч. посіб. / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський,
  M.I. Горбаток; За ред. М.Г. Чумаченка. - К.: КНЕУ, 2001. - 540 с.


Додаткові літературні джерела

 1. Конституція України. Прийнята 18.06.96 р. - К.: Україна, 1996.

 2. Про підприємництво: Закон України. Прийнятий 07.02.91 р. зі змінами і доповненнями // Відом. Верховної Ради України. - 1991. -№14.

 3. Про підприємства в Україні: Закон України. Прийнятий 27.03.91 р. зі змінами і доповненнями // Відом. Верховної Ради України. -1991.-№24.

 4. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України. Прийнятий 16.07.99 р. зі змінами і доповненнями // Відом. Верховної Ради України. - 1999. - №40.

 5. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, затверджені нака­зами М-ва фінансів України.

 6. Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інст­рукції про його застосування: Наказ М-ва фінансів України від 30.11.1999 р. № 291 // Офіційний вісник України. - 2000. - № 4.

 7. Методичні рекомендації по аналізу фінансово-господарського ста­ну підприємств та організацій, затверджені першим заступником голови Державної податкової адміністрації України 16.06.2000.

 8. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник - 4-е изд., доп. и перераб. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 416с.

 9. Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Комплексный анализ бухгалтерс­кой отчетности. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Дело и сервис, 2001.-- 304с.

 1. Карлик Т.11.. Макмин, Альберт Р.Ш. Анализ финансовых отчетов (на основе GAAP): Учебник: Пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 1998. - 448 с.

 2. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 768 с.

21

 1. Ковалев В.В., Волкова О.Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. - М.: ПБОЮЛ Гриженко Е.М., 2000.- 424 с.

 2. Любушин Н.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. Анализ финансово- экономической деятельности предприятия: Учеб. пособ. для вузов / Под ред. Н.П. Любушина. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2003. - 471 с.

 3. Количественные методы финансового анализа / Под ред. С. Дж. Брау­на и М.П. Крицмена: Пер. с англ.- М.: ИНФРА-М, 1996. - 336 с.

 4. Митрофанов Г.В., Кравченко Г.О., Барабаш Н.С. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. / За ред. Г.В. Митрофанова. - К.: КНТЕУ, 2002. - 301 с.

 5. Мних Є.В., Бутко А.Д., Большакова О.Ю., Кравченко Г.О. Аналіз і контроль в системі управління капіталом підприємства / За ред. Є.В. Мниха. - К.: КНТЕУ, 2005. - 240 с.

 6. Савицкая Г.В. Анализ производственно-хозяйственной деятель­ности сельскохозяйственных предприятий: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2003. - 368 с.

 7. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового під­приємства. - 2-е вид., стер. -К.: Алерта, 2003. - 485 с

 8. Соколова Г.Н. Информационные технологии экономического анализа. - М.: Экзамен, 2002. - 320 с.

 1. Чернелевський Л.М. Економічний аналіз на підприємствах про­мисловості і торгівлі: Підручник. - К., 2003. - 312 с

 2. Економічний аналіз: Практикум. - К.: Центр навчальної літерату­ри, 2005.-432 с.

 3. Економіка торговельного підприємства: Підруч. для вузів / За ред. Н.М. Ушакової. - К.: Хрещатик, 1999. - 800 с.

 4. Экономический анализ в торговле: Учеб. пособие / Под ред. М.И. Баканова. - М.: Финансы и статистика, 2005. - 397 с.


Інтернет-ресурси

 1. www.csr.ru - Центр стратегічного розвитку.

 2. www.ebrd.com - Європейський банк реконструкції та розвитку.

 3. www.gifa.ru - Гільдія інвестиційних та фінансових аналітиків.

 4. www.icps.kiev.ua - Міжнародний центр перспективних досліджень.

 5. www.ics.org.ua-Інститут конкурентного суспільства.

 6. www.invest.delovoy.com-Інвестиційний експерт.

 7. www.minfm.gov.ua - Міністерство фінансів України.

 8. www.mavica.ra - Багатомовний пошуковий каталог.

 9. www.rada.kiev.ua - Верховна Рада України.

 10. www.ukrstat.gov.ua - Державний комітет статистики.

 11. www.usfa.kiev.ua - Українське товариство фінансових аналітиків.

 12. www.fas.com.ua - Фінансовий аналітик-сервіс.


22

Скачать, 893.23kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru