Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Методичні рекомендації щодо виконання кваліфікаційних робіт з циклу професійно-орієнтованих дисциплін для студентів, що здобувають вищу освіту на ступінь спеціаліста

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 423.36 Kb.
страница1/2
Дата24.03.2012
Размер423.36 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
Содержание
1. Загальні вимоги
2. Вибір об’єктів і тематики дипломного проектування
3. Розробка програми дослідження та графіка виконання дипломної роботи
4. Підготовка (написання) дипломної роботи
4.1. Вимоги до вступу і висновків
4.2. Вимоги до теоретичної частини
4.3. Вимоги до аналітичної частини
4.4. Вимоги до проектної частини
4.5. Вимоги до розділу «Охорона праці»
Аналіз небезпечних і шкідливих чинників на робочому місці.
Розробка заходів з охорони праці.
4.6. Вимоги до розділу «Цивільна оборона»
Аналіз стану цивільної оборони на підприємстві.
Розробка заходів з цивільної оборони.
4.7. Вимоги до списку використаних джерел
4.8. Вимоги до змісту та оформлення роздаткового матеріалу
5. Загальне оформлення дипломної роботи
6. Захист дипломної роботи
6.2. Процедура захисту
Рекомендована тематика дипломних робіт
...
Полное содержание
Подобный материал:
  1   2ПІВДЕННОСЛОВ’ЯНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВНЗ

КИЇВСЬКОГО СЛАВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (ЗАТ)


КАФЕДРА ОБЛІКУ І АУДИТУ


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


ЩОДО ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ

з циклу професійно-орієнтованих дисциплін

для студентів, що здобувають вищу освіту на ступінь спеціаліста

з напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво»

за спеціальністю 7.050106 «Облік і аудит»


Миколаїв – 2008Методичні рекомендації щодо виконання дипломної роботи з циклу професійно-орієнтованих дисциплін для студентів, що здобувають вищу освіту на ступінь спеціаліста з напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» за спеціальністю 7.050106 «Облік і аудит» / Синякова О.С., Кудрич В.П. – М.: ПСІ КСУ, 2008.


Рецензенти:

Мініна В.О. к.е.н., доцент, зав. кафедри фінансів, банківської справи, обліку і аудиту, ПСІ КСУ;

Шевчук С.П., к.п.н., зав. кафедри економіки та управління ПСІ КСУ.


Затверджено на засіданні

Вченої ради ПСІ КСУ

протокол №___від “____” __________ 2008 р.


© О.С. Синякова, В.П. Кудрич, 2008
© ПСІ КСУ, 2008ЗМІСТ


Вступ...................................................................................................................4

 1. Загальні вимоги до виконання дипломної роботи.........................................5

 2. Вибір об’єктів і тематики дипломного проектування...................................8

 3. Розробка програми дослідження та графіка виконання дипломної роботи………………………………………………………………………………….10

 4. Підготовка (написання) дипломної роботи..................................................12

  1. Вимоги до вступу та висновків............................................................13

  2. Вимоги до теоретичної частини..........................................................14

  3. Вимоги до аналітичної частини...........................................................15

  4. Вимоги до проектної частини..............................................................16

  5. Вимоги до розділу „Охорона праці”...................................................17

  6. Вимоги до розділу „Цивільна оборона”.............................................18

  7. Вимоги до списку використаних джерел............................................18

  8. Вимоги до змісту та оформлення роздаткового матеріалу...............19

 5. Загальне оформлення дипломної роботи......................................................20

 6. Захист дипломної роботи...............................................................................25

  1. Підготовка до захисту...........................................................................25

  2. Процедура захисту................................................................................27

Додатки.............................................................................................................29

ВСТУП


Головною метою роботи кафедри обліку і аудиту є підготовка висококваліфікованих спеціалістів згідно з вимогами Міністерства науки і освіти України, які в умовах сучасних ринкових відносин зможуть професійно формувати і розвивати ефективну і конкурентоспроможну економіку на будь-якому рівні. Робота кафедри спрямована на підготовку саме таких фахівців, на здобуття ними достатніх теоретичних знань та практичних навичок вирішення завдань управління підприємствами та організаціями в сучасних умовах господарювання, а також глибоких знань з бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту.

Дипломна робота є однією із форм державної кваліфікаційної атестації та підсумковою формою контролю знань та навичок, отриманих студентами за весь період навчання. Дипломна робота виконується студентом на випускаючій кафедрі та захищається перед Державною екзаменаційною комісією (ДЕК) і є обов'язковою умовою для отримання диплома спеціаліста. На завершальній стадії підготовки фахівців – при виконанні і захисті дипломної роботи, студентам-дипломникам надається можливість показати вміння практично вирішувати складні економічні, фінансові питання та організовувати й вдосконалювати облік, аналіз і аудит.

Теоретичні та практичні результати, що виносяться дипломником на захист, дозволяють Державній екзаменаційній комісії визначити ступінь його готовності до вирішення сучасних економічних і фінансових завдань.

Мета даних методичних рекомендацій – надати студентам-дипломникам уявлення щодо вимог до змісту, тематики та оформлення дипломної роботи і допомогти доцільно спланувати та організувати цю найважливішу завершальну стадію навчального процесу.

Методичні рекомендації призначені для слухачів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит», а також для наукових керівників і консультантів дипломних робіт.

^ 1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ


Метою дипломної роботи є закріплення теоретичних знань та практичних навичок, одержаних студентом у процесі навчання за спеціальністю, вміння самостійно аналізувати спеціальну літературу за фахом, здійснювати збір фактичного матеріалу, здатність робити висновки та узагальнення. Дипломна робота повинна мати науково-дослідницький характер.

Дипломна робота виконується на основі глибокого вивчення відповідних законів України, постанов Уряду України, нормативних та методичних матеріалів, спеціальної вітчизняної та зарубіжної літератури, планових та звітних документів підприємств, статистичних досліджень.

У дипломній роботі студент-дипломник має показати:

- глибокі теоретичні знання з обраної теми;

- високий рівень загальнонаукової та спеціальної підготовки, здатність застосовувати отримані знання при вирішенні конкретних завдань економіки;

- здатність до самостійного інформаційного пошуку, аналізу, систематизації матеріалу та літературних джерел за темою дослідження;

- володіння методами наукового дослідження;

- навички проведення аналізу та розрахунків за допомогою сучасної обчислювальної техніки;

- вміння робити узагальнення та правильні висновки із застосуванням методів системного аналізу, причинно-наслідкових зв’язків тощо.

Дипломна робота виконується відповідно до завдання та встановленого терміну. Загальними вимогами до дипломної роботи є:

- цільова спрямованість відповідно до обраної теми роботи;

- додержання рекомендованої структури роботи і логічної послідовності викладення матеріалу;

- глибина дослідження та повнота висвітлення питань;

- конкретність висновків та обґрунтованість рекомендацій;

- оформлення дипломної роботи з дотриманням вимог даних методичних рекомендацій.

Процес виконання і захисту дипломної роботи складається з таких етапів:

- вибір теми;

- розробка програми дослідження та графіка виконання дипломної роботи;

- підготовка (викладення, написання) дипломної роботи;

- оформлення дипломної роботи;

- підготовка до захисту;

- попередній захист дипломної роботи перед кафедральною екзаменаційною комісією;

- захист дипломної роботи перед Державною екзаменаційною комісією.

Студент:

- разом із науковим керівником уточнює тему роботи і коло питань, які будуть вивчатись, та складає план (програму) дослідження і календарний план (графік) підготовки роботи з визначенням черговості виконання окремих етапів;

- збирає первинний матеріал;

- регулярно консультується з науковим керівником та доповідає йому про хід виконання роботи;

- за станом написання окремих розділів студент передає їх на перевірку науковому керівнику, виправляє їх та коригує дипломну роботу відповідно до отриманих від наукового керівника зауважень;

- у встановлені терміни звітує перед керівником про готовність роботи.

За достовірність інформації та обґрунтованість прийнятих у дипломній роботі рішень відповідальність несе дипломник.

Безпосереднє керівництво роботою дипломника покладається на наукового керівника, який:

- видає завдання на виконання дипломної роботи;

- надає студенту допомогу в розробці календарного графіка на весь період виконання дипломної роботи;

- рекомендує студенту необхідну літературу з теми дипломної роботи;

- проводить консультації згідно із затвердженим графіком;

- систематично контролює хід роботи та інформує кафедру про стан підготовки дипломної роботи;

- надає відгук на закінчену дипломну роботу та рекомендацію кафедрі стосовно допуску студента до захисту роботи.

^ 2. ВИБІР ОБ’ЄКТІВ І ТЕМАТИКИ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ


Для виконання дипломної роботи рекомендуються такі об’єкти дипломного проектування:

1. Виробничі підприємства (фірми) будь-яких організаційно-правових форм та розмірів або їх структурні підрозділи.

2. Науково-дослідні, проектно-конструкторсько-технологічні та інші науково-технічні організації та їх підрозділи.

3. Фінансові, інвестиційні, страхові, посередницькі, консалтингові, маркетингові компанії та фірми.

4. Бюджетні установи.

5. Різноманітні явища економічного життя України.

Даний перелік не обмежує інші можливі об’єкти дипломного проектування, які можуть бути прийняті по узгодженню з науковим керівником і завідувачем кафедри.

Вибір теми дипломної роботи студент здійснює самостійно відповідно до рекомендованої тематики напрямів дослідження (Додаток 1) по узгодженню з науковим керівником та завідувачем кафедри. Назва теми повинна якомога повніше розкривати сутність, об’єкт і предмет дослідження. Наведена тематика дипломних робіт є орієнтовною і може корегуватись відповідно до наукових інтересів та обраного напряму практичної діяльності студента.

Тема дипломної робота повинна бути актуальною, відповідати сучасному рівню та перспективним напрямам розвитку теорії і практики з урахуванням передового вітчизняного та зарубіжного досвіду. Тема дипломної роботи може бути продовженням досліджень, які проводились студентом у процесі написання курсових та наукових робіт.

Після вибору теми дипломної роботи студент подає заяву на ім'я завідувача кафедри з проханням надати дозвіл на її написання та призначити керівника дипломної роботи, а також вказує повну назву теми дипломної роботи. Після остаточного вибору тем дипломних робіт студентами на черговому засіданні кафедри розглядаються та затверджуються обрані теми дипломних робіт. З урахуванням побажань студентів-дипломників завідувач кафедри призначає керівників майбутніх дипломних робіт.

Закріплення тем дипломних робіт і наукових керівників (наукових консультантів) за студентами-випускниками за пропозицією кафедри затверджується наказом по інституту.

^ 3. РОЗРОБКА ПРОГРАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ГРАФІКА ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ


Після затвердження теми дипломної роботи студент разом з керівником складає програму дослідження, на підставі якої розробляється графік виконання дипломної роботи.

Програма дослідження та графік виконання дипломної роботи стисло викладаються в завданні на виконання дипломної роботи, яке науковий керівник дипломної роботи видає студенту під підпис. Завдання складається у двох примірниках: перший видається студенту, другий - залишається у наукового керівника. Завдання на виконання дипломної роботи підшивається як друга сторінка дипломної роботи.

Програма дослідження в завданні на виконання дипломної роботи має виглядати як стислий зміст, план роботи відповідно до обраної теми.

Графік виконання дипломної роботи має виглядати як перелік основних етапів роботи з визначеними кінцевими термінами їх виконання. Він повинен регламентувати всі етапи так, щоб пошук та відбір джерел, їх вивчення та аналіз, збирання первинного матеріалу та його обробка були виконані до початку переддипломної практики, у ході якої здійснюється збір фактичного матеріалу. Після переддипломної практики протягом 4…6 тижнів виконується літературна обробка остаточного варіанта дипломної роботи та його оформлення. Остаточний варіант дипломної роботи подається на кафедру після перевірки керівником для попереднього захисту у встановлені кафедрою терміни.

За результатами попереднього захисту дипломної роботи студентом-дипломником можуть бути внесені корективи в дипломну роботу. Після чого студент здійснює остаточне оформлення дипломної роботи і роздаткового матеріалу для захисту перед ДЕК.

Рекомендується такий типовий перелік основних етапів роботи:

- пошук та підбір літератури та інших інформаційних матеріалів;

- вивчення та аналіз відібраних інформаційних матеріалів;

- складання змісту дипломної роботи;

- викладення основної частини дипломної роботи (кожний розділ – окремо);

- написання вступу та висновків, складання списку використаної літератури;

- оформлення додатків;

- подача роботи на кафедру для попереднього захисту;

- оформлення роздаткового матеріалу, підготовка до захисту перед ДЕК.

Форма завдання на виконання дипломної роботи наведена в Додатку 2.

^ 4. ПІДГОТОВКА (НАПИСАННЯ) ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ


Процес підготовки до розробки і написання дипломної роботи починається з переддипломної практики, під час якої студенти повинні зібрати фактичний матеріал на базі попереднього пошуку та відбору інформаційних джерел, їх вивчення та аналізу. Це дозволить, в певних межах, фактично виконати теоретичну й аналітичну частини дипломної роботи. Збирання первинного матеріалу та його обробка у вигляді звіту з практики дозволять виконати значну частину дослідження. Керівником переддипломної практики є науковий керівник дипломної роботи.

Рекомендується така структура і послідовність матеріалів дипломної роботи:

- титульний аркуш;

- завдання на виконання дипломної роботи;

- зміст;

- вступ;

- розділ 1 (теоретична частина);

- розділ 2 (аналітична частина);

- розділ 3 (проектна частина);

- розділ 4 (охорона праці);

- розділ 5 (цивільна оборона);

- висновки;

- список використаних джерел;

- додатки.

Кожний розділ дипломної роботи має самостійне значення, але всі вони повинні бути підпорядковані основній меті, направленості теми, завданню на виконання дипломної роботи і органічно пов’язаними між собою. Обсяг та склад кожного розділу необхідно формувати з додержанням таких умов:

1. Висвітлення положень і рекомендацій має бути конкретним, без зайвих пояснень і викладення загальновідомих міркувань.

2. Громіздкі обґрунтування, значні розрахунки, загальний інформативний матеріал треба виносити в додатки.

3. В кінці підрозділів аналітичної частини роботи необхідно наводити короткі висновки щодо реального стану, недоліків об’єкта дослідження, які були виявлені в ході його аналізу.

4. Конкретна кількість сторінок у розділах не регламентована, вона повинна відповідати найбільш доцільному використанню загального обсягу дипломної роботи (90…110 сторінок без додатків) і забезпечувати достатню інформативність та обґрунтованість рішень і висновків. Рекомендується така орієнтовна кількість сторінок в розділах:

- вступ – 3…5 стор.;

- теоретична частина – 25…30 стор.;

- аналітична частина – 25…30 стор.;

- проектна частина – 25…30 стор.;

- опис охорони праці – 3…5 стор.;

- опис цивільної оборони – 3…5 стор.;

- висновки – 3…5 стор.

Окремо до дипломної роботи додаються відгук наукового керівника і рецензія на дипломну роботу.

Зразок оформлення титульного аркуша наведений у Додатку 3.

Форма завдання на виконання дипломної роботи наведена в Додатку 2.

Форма і приклад змісту наведені в Додатку 4.

Додатки до дипломної роботи доповнюють та роз’яснюють сутність питань, які розглядаються в основній частині дипломної роботи, і складаються з матеріалів, які є недоцільним розміщувати у тексті роботи.

Склад розділів залежить від теми роботи і програми дослідження. Проте, існують загальні вимоги до виконання кожного розділу дипломної роботи, які наведені далі.

^ 4.1. Вимоги до вступу і висновків

Вступ повинен у стислій формі характеризувати дипломну роботу,

рекомендується такий його склад за наведеною послідовністю:

- актуальність обраної теми;

- об’єкт та предмет дослідження;

- мета та основні завдання роботи;

- теоретичне та практичне значення роботи;

- структура дипломної роботи та логічність її змісту;

- обсяг роботи, кількість таблиць та рисунків.

Також у вступі бажано описати застосовані методи дослідження, можливі результати практичного втілення пропозицій дипломної роботи тощо.

У висновках дипломної роботи наводяться ступінь розкриття теми та вирішення поставлених завдань, привертається увага до проблем, які були виявлені у ході дослідження.

Висновки дипломної роботи - це стисле викладення одержаних автором роботи результатів. Вони повинні докладно розкривати сутність та цінність проведеного дослідження. Висновки - це показник вміння студента правильно аналізувати факти та явища.

Висновки повинні коротко відображати основні положення з теорії питання, проведеного аналізу та всі запропоновані напрями вирішення проблем, які були виявлені у ході дослідження, а також ефективність запропонованих заходів.

Взагалі, правильно складені вступ і висновки є анотацією дипломної роботи і можуть бути використані як тези доповіді на захисті роботи.


^ 4.2. Вимоги до теоретичної частини

У теоретичній частині роботи обґрунтовується теоретична, методологічна та законодавчо-нормативна база обраних питань, дається огляд спеціальної літератури з обраної теми, методик дослідження, нових розробок та інших інформативних джерел. Посилання на використані джерела є обов’язковими. Наведену інформацію необхідно ілюструвати таблицями, рисунками, формулами.

У теоретичній частині розглядаються такі аспекти:

- категорії, характеристики, законодавчо-нормативні акти, які відображують обрану тему;

- показники, що характеризують явища, які досліджуються в роботі;

- фактори, що впливають на явища;

- алгоритми або послідовність вирішення питань теми;

- методики, моделі та розрахункові формули тощо.

Результати розробок теоретичної частини обов’язково повинні бути використані в аналітичній частині роботи для оцінки практичної діяльності об’єкта дослідження стосовно існуючої теорії та методології.


^ 4.3. Вимоги до аналітичної частини

Аналітична частина включає:

- характеристику об’єкта дослідження (організаційно-економічна, фінансова, виробнича тощо);

- аналіз діяльності об’єкта дослідження з урахуванням теми роботи і теоретичних розробок першого розділу (оцінка методів, методик організації і впровадження обліку, аналізу або аудиту на підприємстві);

- результати аналізу, позитивні та негативні сторони діяльності підприємства, його проблеми, недоліки в організації та впровадженні обліку і аналізу діяльності.

Для оцінки діяльності об’єкта дослідження необхідно використовувати фактичний матеріал, документацію підприємства, які були отримані під час переддипломної практики, а також статистичну інформацію державних та недержавних установ.

Форма подання аналітичного матеріалу може бути довільною: словесна, таблична та графічна у вигляді рисунків, схем тощо.


^ 4.4. Вимоги до проектної частини

Проектна частина дипломної роботи є логічним продовженням аналітичної частини. В третьому розділі розробляються конкретні пропозиції щодо поліпшення роботи об’єкта дослідження, проаналізованого в другому розділі, за результатами аналізу його діяльності. При цьому слід застосовувати різноманітні сучасні логічні, економіко-математичні моделі та методи, комп’ютерну технологію, міжнародні стандарти обліку, провідний досвід тощо.

Найбільш універсальною і ефективною для розробки реальних пропозицій (заходів) є методика причинно-наслідкових зв’язків. Вона дозволяє розробити певні заходи, які за рахунок змін конкретних елементів суб’єкта системи управління нейтралізують причини недоліків (проблем) і не допускають їх повторення у майбутньому. Від рівня організації системи управління підприємством залежить ефективність роботи всього персоналу. Тому всі проблеми та недоліки, які виникають у процесі господарської діяльності підприємства є насамперед проблемами управлінськими. Їх вирішення залежить від змін у тих чи інших елементах системи управління. Комплексний аналіз діяльності підприємства виявляє недоліки, що притаманні як об’єкту, так і суб’єкту системи управління підприємством. Кожний недолік розглядається окремо. Алгоритм методики такий:

- обрати будь-який недолік у роботі підприємства як об’єкта управління;

- побудувати причинно-наслідковий ланцюжок, який виведе на відповідний недолік певного елементу суб’єкта системи управління, що може суттєво впливати на причини цього недоліку;

- виявити причину (або причини) недоліку знайденого елементу суб’єкта системи управління;

- запропонувати конкретні заходи щодо поліпшення роботи даного суб’єкта системи управління, які виключають можливість повторення обраного недоліку в роботі підприємства як об’єкта управління.

Проектні пропозиції можуть мати вигляд обліково-організаційних, обліково-аналітичних, структурно-організаційних, фінансових та інших заходів, фрагменту нормативного документу (положення, інструкції, форми для обліку або аналізу, моделі, методики, законодавчого акту тощо).

Проектні розрахунки бажано проводити на альтернативних засадах, в декількох варіантах. Всі проектні пропозиції повинні мати розрахунки або висновки стосовно їх економічної ефективності.


^ 4.5. Вимоги до розділу «Охорона праці»

Завдання до розділу «Охорона праці» та перелік рекомендованої літератури студент-дипломник повинен одержати від викладача-консультанта. Заходи з охорони праці повинні органічно входити у весь комплекс питань, які передбачено вирішити у дипломній роботі, і бути тісно пов’язані з основною темою дипломної роботи. Обсяг розділу «Охорона праці» повинен становити 8-10 сторінок формату А4. Розділ повинен складатись з таких підрозділів:

 1. Вступ. Повинен містити відомості про основні напрями охорони праці, рішення уряду і постанови Верховної Ради з питань охорони праці та узгодженість цих рішень з темою дипломної роботи.

 2. ^ Аналіз небезпечних і шкідливих чинників на робочому місці. Студенту необхідно зробити аналіз стану охорони праці та наявність небезпечних і шкідливих факторів на робочому місці економіста, менеджера, психолога тощо. У період переддипломної практики студент повинен вивчити і коротко проаналізувати санітарно-гігієнічні показники на підприємстві, а потім використовувати ці дані в написанні підрозділу. Необхідно вказати існуючі та нормовані значення параметрів мікроклімату, виробничого шуму, виробничого освітлення, енергетичних полів.

 3. ^ Розробка заходів з охорони праці. Студент повинен запропонувати організаційні, санітарно-гігієнічні, технічні, протипожежні заходи поліпшення умов праці. Необхідно приділити увагу поліпшенню виробничої санітарії, профілактики виробничого травматизму. Враховуючи поширену комп’ютеризацію робочих місць, доцільно розробити заходи щодо безпечної роботи за комп’ютером (розташування комп’ютерів у приміщенні, робочу позу, інтервали перерв для відпочинку, збереження зору, гігієнічна гімнастика тощо).


^ 4.6. Вимоги до розділу «Цивільна оборона»

Завдання до розділу «Цивільна оборона» та перелік рекомендованої літератури студент-дипломник повинен одержати від викладача-консультанта. Заходи з цивільної оборони повинні відображати можливості та дії працівників підприємства під час надзвичайної ситуації природного, техногенного або воєнного походження. Обсяг розділу «Цивільна оборона» повинен становити 4-6 сторінок формату А4. Розділ повинен складатись з таких підрозділів:

 1. Вступ. Повинен містити відомості про законодавчі акти з питань цивільної оборони та втілення їх основних положень у діяльність структури цивільної оборони підприємства.

 2. ^ Аналіз стану цивільної оборони на підприємстві. Студенту необхідно зробити аналіз стану цивільної оборони на об’єкті господарської діяльності, навести схему цивільної оборони, вказати сили і засоби цивільної оборони підприємства. Ці дані доцільно отримати під час переддипломної практики.

 3. ^ Розробка заходів з цивільної оборони. Студент повинен запропонувати заходи з медичного захисту, евакуації, оповіщення персоналу об’єкта господарської діяльності під час надзвичайних ситуацій. Доцільно навести перелік рятувальних заходів та організацію життєзабезпечення в надзвичайних ситуаціях. Підрозділ може також містити планування заходів цивільної оборони та організацію навчання персоналу.


^ 4.7. Вимоги до списку використаних джерел

Список використаних джерел (не менш як 30) розміщують у кінці роботи в алфавітному порядку прізвищ авторів або назв у такій послідовності:

- закони, нормативні акти та положення державного значення;

- літературні та наукові джерела;

- матеріали періодичних видань, електронних засобів інформації тощо.

Список джерел нумерується. Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим твором або виписують з каталогів і бібліографічних покажчиків повністю без пропусків будь-яких елементів та скорочень. Крім автора, назви та вихідних даних дається загальна кількість сторінок джерела.


^ 4.8. Вимоги до змісту та оформлення роздаткового матеріалу

Роздатковий матеріал виконується з додержанням наступних вимог:

 • загальна кількість демонстраційних аркушів складає 7-8;

 • склад і зміст аркушів регламентується індивідуальним завданням;

 • роздатковий матеріал має у наглядній формі характеризувати основні досягнення, висновки і рекомендації, мати певну логічну послідовність, а у своїй сукупності повністю розкрити тему й результати дипломної роботи;

 • переважна кількість аркушів роздаткового матеріалу має відноситись до проектної частини, однак при необхідності деякі аркуші (їх може бути 3-4) будуть характеризувати результати теоретичних та аналітичних досліджень;

 • економічні результати проектних рішень повинні демонструватися у вигляді таблиць, графіків, діаграм тощо з наведенням конкретних даних;

 • оформлення роздаткового матеріалу (формат, позначки, шрифти, компоновка тощо) здійснюється відповідно до чинної системи стандартів та вимог.

Титульна сторінка роздаткового матеріалу представлена у додатку 7.

^ 5. ЗАГАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ


Текст дипломної роботи має бути виконаний шляхом комп’ютерного набору на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 шрифтом Times New Roman 14 чорного кольору через 1,5 інтервали з абзацами довжиною 1,25. Мова роботи – державна.

Аркуш дипломної роботи повинен мати поля: ліве - 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє по 20 мм. Нумерація сторінок повинна бути наскрізною від титульної сторінки до сторінки з назвою «ДОДАТКИ» включно, без пропусків та повторів, а також літерних доповнень. На титульній сторінці і сторінці із завданням номери не проставляються. Номери проставляються арабськими цифрами у верхньому правому куті аркуша.

Заголовки розділів у тексті, а також слова “ВСТУП”, “ВИСНОВКИ”, “ЗМІСТ”, “ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ” та “ДОДАТКИ” слід розміщувати в середині рядка (з вирівнюванням по центру) без крапки в кінці, великими літерами напівжирним шрифтом, не підкреслюючи, та відокремлювати від тексту знизу інтервалом 2,0 (або порожнім рядком).

Назви підрозділів виконуються однаковим напівжирним шрифтом прописними літерами без виділення окремих слів, в т.ч. курсивом. Підзаголовки відокремлюються від тексту зверху і знизу двома інтервалами та виділяються напівжирним шрифтом.

Увесь текст дипломної виконується шрифтом чорного кольору однакового тону прописними літерами без виділення заголовків та окремих слів, в т.ч. курсивом.

Переноси слів не допускаються.

Зміст, вступ, кожен розділ, висновки, перелік використаної літератури і додатки розпочинаються з нової сторінки. Розділи нумеруються арабськими цифрами, а підрозділи нумеруються цифрою розділу і підрозділу через крапку (1.1., 1.2., 1.3. і т. д.)

Цифровий матеріал як правило оформлюється у вигляді таблиць. Кожна таблиця повинна мати заголовок, що відображає її зміст. Всі таблиці нумеруються. Праворуч над заголовком пишуть слово “Таблиця” та її порядковий номер. Знак “№” перед цифрою не ставиться. Всі таблиці нумеруються наскрізно в межах розділу, наприклад: Таблиця 1.3 (третя таблиця у першому розділі).

Вертикальні графи таблиці нумерують тільки в тих випадках, коли в тексті на них є посилання або таблицю частково переносять на наступну сторінку, де пишуть “Продовження табл.” з вказівкою її номера.

Якщо всі показники таблиці мають однакові одиниці виміру, їх виносять у заголовок таблиці, якщо різні – вказують поряд з відповідним показником через кому (або вводять окрему графу). Одиниці виміру наводяться відповідно до стандартів. Чисельні величини в таблиці повинні мати однакову кількість знаків після цілої частини. Заголовки стовпців та рядків починаються з великої літери і розміщуються по центру (приклад оформлення таблиці наведений в Додатку 5).

Всі фотографії, схеми, графіки, діаграми називають рисунками і нумерують послідовно, наскрізно в межах розділу, наприклад: Рис. 1.3 (третій рисунок у першому розділі).. Номер і назву рисунка пишуть під графічним зображенням (приклад оформлення рисунку наведений в Додатку 6).

Таблицю або рисунок розміщують в тексті зразу після першого посилання на них, або окремо на наступній сторінці, якщо вони мають достатньо великий розмір. Рисунки і таблиці, які розміщені на окремих сторінках роботи, включають до загальної нумерації сторінок. Таблиці та рисунки слід розташовувати по центру сторінки.

Формули в дипломній роботі нумерують послідовно арабськими цифрами у круглих дужках праворуч від формули з вирівнюванням по правому краю тексту роботи, наскрізно в межах розділу цифрою розділу через крапку (1.1., 1.2., 1.3. і т. д.). . Після формули в новому рядку пишуть слово “де” без двокрапки і розшифровують значення кожного символу в послідовності їх подачі у формулі, з вирівнюванням по ширині сторінки. При посиланні в тексті на формулу вказують в дужках її номер (наприклад: “у формулі (1.3)”).

Додатки розміщують після переліку використаних джерел у порядку появи посилань на них в тексті роботи. Кожний додаток починають з нової сторінки. У правому верхньому куті пишуть слово “Додаток”, потім вказують його номер (без знаку “№”). Додатки нумерують послідовно арабськими цифрами. Додаток повинен мати тематичний заголовок. Якщо додаток розміщується на декількох сторінках - на другій та подальших сторінках необхідно у верхньому правому куті писати “Продовження додатку” з вказівкою його номера та номера сторінки цього додатку. Розміщенню додатків передує окремий аркуш (він є останнім пронумерованим аркушем дипломної роботи), в центрі якого пишеться великими літерами слово «ДОДАТКИ».

Інформацію про посилання в тексті на першоджерела необхідно вказувати в квадратних дужках після відповідного посилання: порядковий номер джерела в списку використаної літератури та, за необхідністю, номер сторінки (наприклад: [16, с.67].

Загальний обсяг дипломної роботи, не включаючи додатків, повинен складати 90…110 сторінок.

Дипломна робота повинна бути зброшурована і мати тверду обкладинку.


^ 6. ЗАХИСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ


6.1. Підготовка до захисту

Завершену (але не зброшуровану) дипломну роботу студент подає на остаточну перевірку науковому керівникові, а після одержання згоди керівника – на кафедру для попереднього захисту. Члени комісії кафедрального захисту перевіряють готовність дипломної роботи і студента до захисту, роблять свої пропозиції та зауваження. При позитивному рішенні члени комісії дають згоду на остаточне оформлення, підписання й брошурування дипломної роботи та передачу її разом з відгуком наукового керівника на підпис завідувачу кафедри. При негативному – повертають роботу на доопрацювання з повторним кафедральним захистом у визначені терміни.

Завідувач кафедри перевіряє дипломну роботу і, в разі позитивного рішення, підписує її та направляє на рецензування. На кожну роботу кафедра затверджує зовнішнього рецензента дипломної роботи із числа висококваліфікованих спеціалістів. На вимогу рецензента студент зобов’язаний дати необхідні пояснення стосовно усіх питань дипломної роботи. Рецензія на дипломну роботу повинна бути підписана рецензентом та завірена печаткою підприємства, де він працює.

Рекомендується такий склад відгуку наукового керівника:

- актуальність теми роботи;

- позитивні якості окремих частин (розділів) роботи, в т.ч. її практичне значення;

- готовність дипломної роботи до захисту, а студента – до самостійної роботи за фахом.

Рекомендується такий склад рецензії зовнішнього рецензента:

- актуальність теми роботи;

- теоретичний рівень роботи та глибина проведених досліджень;

- відповідність змісту роботи обраній темі;

- позитивні якості окремих частин (розділів) роботи, в т.ч. доцільність рекомендацій, їх обґрунтованість, практичне значення пропозицій тощо;

- недоліки роботи;

- оцінка дипломної роботи рецензентом.

Для захисту перед ДЕК студент повинен підготувати наступні матеріали:

- зброшуровану дипломну роботу в твердій обкладинці з усіма необхідними підписами;

- підписаний відгук наукового керівника на дипломну роботу;

- підписану та завірену печаткою підприємства рецензію зовнішнього рецензента;

- конспект власної доповіді на захисті перед ДЕК;

- п’ять комплектів роздаткового матеріалу з підписаним титульним аркушем (Додаток 7).

Основні вимоги до власної доповіді студента на захисті перед ДЕК:

- тривалість доповіді – 10…15 хвилин;

- стисле викладення змісту дипломної роботи з акцентом на актуальність обраної теми, на проведений аналіз та виявлені проблеми і недоліки, на власні пропозиції та їх ефективність;

- вільне володіння матеріалом дипломної роботи.

Основні вимоги до змісту та оформлення роздаткового матеріалу:

- всі аркуші роздаткового матеріалу є додатками до доповіді студента на захисті перед ДЕК, на які він посилається під час доповіді;

- на аркушах роздаткового матеріалу у наглядній формі таблиць, рисунків, переліків повинні бути представлені основні моменти дослідження;

- кількість аркушів роздаткового матеріалу – 5…7.

До захисту дипломних робіт перед ДЕК допускаються студенти, які успішно пройшли кафедральний захист, отримали рецензію зовнішнього рецензента і підготували доповідь та роздатковий матеріал. Рішення про допуск до захисту перед ДЕК приймається ректором інституту з подання кафедри.


^ 6.2. Процедура захисту

Дипломні роботи захищаються перед ДЕК на відкритому засіданні.

Захист дипломної роботи розпочинається із зачитування відгуку наукового керівника. Потім слово надається дипломнику, який в межах 10…15 хвилин повинен розкрити:

- актуальність теми;

- характеристику об’єкта дослідження та результати аналізу;

- зміст запропонованих заходів щодо покращення діяльності об’єкта дослідження та обґрунтування їх ефективності;

- основні висновки за результатами роботи.

Після доповіді зачитується рецензія, яку студент має право прокоментувати. Члени ДЕК, присутні на захисті, можуть ставити студенту питання з метою визначення рівня його професійної підготовки та економічної ерудиції в цілому. Відповідаючи на питання, студент може користуватись дипломною роботою, наводити числові дані або окремі положення.

Після закритого засідання голова ДЕК оголошує результати захисту дипломних робіт.

Дипломна робота оцінюється за чотирьохбальною системою на:

1. «Відмінно», якщо:

- наведені законодавчо-нормативні положення, дана їх оцінка;

- проведений огляд різних точок зору учених, фахівців з тематики роботи і висловлена власна позиція;

- дана оцінка діючої практики, проведені порівняння з нормативами, передовим досвідом тощо;

- розроблені ефективні пропозиції щодо удосконалення організації і методології обліку, аналізу, аудиту в цілому і на конкретному підприємстві;

- під час захисту виявлене вільне володіння матеріалом дипломної роботи.

2. «Добре», якщо допущені значні відхилення від вимог до оцінки «відмінно».

3. «Задовільно», якщо допущені значні відхилення від вимог до оцінки «добре».

4. «Незадовільно», якщо:

- робота містить значні відхилення від вимог даних методичних рекомендацій щодо виконання дипломних робіт;

- під час захисту студент погано орієнтується в матеріалах роботи і не відповідає на запитання членів ДЕК.

Рішення про видачу диплома з відзнакою, рекомендацією до навчання в аспірантурі або участі дипломного проекту у конкурсі також заносяться до протоколів засідання ДЕК.

Студентам, які успішно захистили дипломні роботи, присвоюється кваліфікація відповідно до здобутої спеціальності та ступеня освіти і видається диплом встановленого зразка.


Дипломна робота після захисту передається на збереження до архіву інституту.


Бажаємо успіху…

Додаток 1

^ РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ

 1. Облік і аналіз власного капіталу.

 2. Облік і аналіз забезпечення зобов’язань.

 3. Стан та напрями удосконалення обліку й аналізу ефективності довгострокових фінансових інвестицій.

 4. Стан та напрями удосконалення обліку й аналізу довгострокових позик та зобов’язань.

 5. Облік і аналіз товарних операцій з постачальниками (та(або)) підрядниками, покупцями, замовниками).

 6. Стан на напрями удосконалення обліку й аналізу розрахунків з оплати праці.

 7. Стан та напрями удосконалення обліку і аудиту розрахунків з оплати праці.

 8. Облік і аудит розрахунків з оплати праці та відрахувань на обов’язкове страхування.

 9. Стан та напрями удосконалення обліку основних засобів і аналіз ефективності їх використання.

 10. Облік та контроль стану і руху основних засобів.

 11. Облік та аудит основних засобів.

 12. Облік та контроль зносу та відновлення основних засобів.

 13. Стан на напрями удосконалення обліку нематеріальних активів і аналіз ефективності їх використання.

 14. Облік та аудит інших необоротних матеріальних активів.

 15. Облік та контроль малоцінних і швидкозношуваних предметів.

 16. Облік і аналіз довгострокової заборгованості та відстрочених податкових активів і зобов’язань.

 17. Облік наявності, руху та аналіз ефективності використання виробничих засобів.

 18. Облік та аудит наявності та руху товарів.

 19. Облік та аудит касових операцій.

 20. Стан і напрями удосконалення обліку та аудиту коштів на рахунках у банку.

 21. Облік і аналіз операцій з короткостроковими векселями та поточними фінансовими інвестиціями.

 22. Облік і аналіз розрахункових операцій.

 23. Облік і аудит розрахункових операцій.

 24. Облік і аудит доходів за видами діяльності.

 25. Облік і аналіз доходів за видами діяльності.

 26. Порядок формування, облік та аналіз (або аудит) фінансових результатів.

 27. Стан та напрями удосконалення обліку загально-виробничих адміністративних витрат, витрат на збут та інших витрат операційної діяльності.

 28. Стан та напрями удосконалення обліку фінансових витрат, витрат від участі в капіталі, інших та надзвичайних витрат.

 29. Стан і напрями удосконалення обліку витрат на виробництво та аналіз ефективності виробництва.

 30. Стан і напрями удосконалення обліку витрат на автоперевезення та аналіз ефективності автоперевезень.

 31. Стан і напрями удосконалення обліку витрат на будівельно-монтажні роботи та аналіз ефективності будівництва.

 32. Стан і напрями удосконалення обліку витрат на ремонтні роботи та аналіз ефективності ремонтного виробництва.

 33. Облік витрат та визначення напрямів підвищення ефективності виробництва продукції (робіт, послуг) промислових виробництв (на прикладі конкретних видів виробництв).

 34. Методи обліку на виробництво та калькулювання собівартості продукції (у різних умовах організації та технології виробництва).

 35. Облік та аудит прямих витрат на виробництво.

 36. Облік та аудит загально виробничих витрат.

 37. Облік та аудит виробничих витрат.

 38. Оперативний облік та контроль витрат на виробництво.

 39. Облік та контроль стану і руху готової продукції.

 40. Облік та контроль реалізації продукції.

 41. Особливості обліку та контролю на підприємстві малого бізнесу.

 42. Особливості обліку та контролю на підприємствах, що є платниками єдиного податку.

 43. Облік витрат на виробництво та визначення напрямів підвищення ефективності виробництва продукції (робіт, послуг) обслуговуючих виробництв та господарств.

 44. Стан, напрями удосконалення та аналіз ефективності реалізації продукції (робіт, послуг) на прикладі конкретних галузей.

 45. Облік та аналіз капітальних інвестицій.

 46. Особливості обліку та аналізу виробничо-господарської діяльності підприємства.

 47. Облік короткострокового та довгострокового кредитування підприємств та аналіз його ефективності в умовах ринкової економіки.

 48. Стан та напрями удосконалення обліку і аудиту запасів.

 49. Стан і напрями удосконалення обліку і аудиту розрахунків з різними дебіторами та розрахунків за іншими операціями.

 50. Організація і планування контролю, ревізії та аудиту операцій з основними засобами (на прикладі конкретного виду господарських засобів або їх джерел).

 51. Організація і планування контролю, ревізії та аудиту виробничих запасів.

 52. Організація і планування контролю, ревізії та аудиту нематеріальних активів.

 53. Організація і планування контролю, ревізії та аудиту грошових коштів.

 54. Організація і планування контролю, ревізії та аудиту операцій на рахунках у банку.

 55. Організація і планування контролю, ревізії та аудиту розрахунків з покупцями і замовниками.

 56. Організація і планування контролю, ревізії та аудиту розрахунків з постачальниками і підрядниками.

 57. Організація і планування контролю, ревізії та аудиту розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами.

 58. Організація і планування контролю, ревізії та аудиту власного капіталу.

 59. Організація і планування контролю, ревізії та аудиту довгострокових та короткострокових зобов’язань.

 60. Організація і планування контролю, ревізії та аудиту розрахунків з оплати праці.

 61. Організація і планування контролю, ревізії та аудиту розрахунків з бюджетом.

 62. Облік і аналіз ефективності імпортних операцій.

 63. Облік і аналіз ефективності експортних операцій.

 64. Облік і аудит операцій з валютними коштами.

 65. Фінансова звітність та напрями її удосконалення.

 66. Бухгалтерський баланс та його аналіз.

 67. Фінансовий стан підприємства та його контроль.

 68. Стан та напрями удосконалення обліку і аудиту розрахунків з бюджетом.

 69. Стан та напрями удосконалення обліку і аудиту розрахунків зі страхування.

 70. Оперативний облік та контроль у системі управління економічною діяльністю підприємства.

 71. Бухгалтерський облік у системі управління економічною діяльністю підприємства.

 72. Напрями удосконалення первинного обліку та контролю на підприємстві.

 73. Напрями удосконалення організації бухгалтерського обліку в акціонерному товаристві.

 74. Напрями удосконалення організації бухгалтерського обліку на малому підприємстві.

 75. Напрями удосконалення організації бухгалтерського обліку у приватному підприємстві.

 76. Облік та аудит у системі внутрішньовиробничого управління.

 77. Облік та контроль в автоматизованій системі управління підприємством.

 78. Розвиток форм бухгалтерського обліку та контролю.

 79. Посилення взаємодії функцій планування, обліку та контролю в системі управління підприємством.

 80. Облік та контроль інвестиційної діяльності.

Додаток 2

Південнослов’янський інститут ВНЗ Київського славістичного університету (ЗАТ)
  1   2

Скачать, 352.37kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru