Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Кваліфікаційні вимоги до вчителя Вчитель повинен знати

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 116.48 Kb.
Дата24.03.2012
Размер116.48 Kb.
ТипЗакон
Содержание
Вчитель повинен вміти
Планування роботи вчителя
Календарно-тематичне планування вчитель здійснює за такою орієнтовною схемою
До кожного уроку вчитель готує
Усні форми
Творчі форми
Письмові Форми
Урок в системі проблемного навчання
Урок з технології особистісно-оріснтовного навчання
Урок у технологіях розвивального навчання
Урок у технологіях інтерактивного навчання
Нетрадиційні типи уроків.
Використання між: предметних зв'язків для «активізації» методів навчання
Подобный материал:
Кваліфікаційні вимоги до вчителя

Вчитель повинен знати:


• вимоги державних документів про освіту, зокрема Законів України, Національної доктрини, концепцію 12-річної школи, концепцію художньо-естетичного виховання школярів, державних освітніх стандартів, критерії оцінювання навчальних досягнень учнів;

• сучасні інноваційні процеси і технології в освіті;

• сучасні вітчизняні та зарубіжні науково-педагогічні вимоги до художньо- естетичного розвитку школярів та основ національного виховання учнів у навчальних закладах;

• психологічні закономірності загального і художнього розвитку учнів;

• базові та варіативні навчальні програми з мистецтва для загальноосвітніх закладів;

• методику проведення уроків предметів;

• особливості інноваційних педагогічних технологій (інтерактивних, проектних тощо) порівняно з традиційним навчанням;

• специфіку організації самонавчання в галузі мистецтва та специфіку організації позаурочної, гурткової, клубної роботи;

• специфіку організації навчання та підготовку до роботи "в класах з поглибленими практичним і теоретичним вивченням художньої культури (для окремих спеціалізованих шкіл);


^ Вчитель повинен вміти:


• проводити уроки дотримуючись вимог навчальних програм;

• впроваджувати інноваційні технології викладання мистецтва;

• застосовувати сучасні аудіовізуальні засоби, мас медіа;

• діагностувати художньо-естетичний розвиток учнів. за критеріями оцінювання освітніх результатів, затверджених МОН України;

• аналізувати та оцінювати уроки (власні та своїх колег);

• добирати художні твори для проведення уроків - музичні, візуальні; образотворчі;

• самостійно працювати Із сучасних психолого-педагогічною літературою та мистецькі матеріали (фонохрестоматії, слайди, відео);

• організовувати позаурочну діяльність учнів.

^ Планування роботи вчителя


Вчитель веде таку документацію:

\. На затвердження директору школи вчитель подає двічі на рік календарно-тематичне планування, що

здійснює на основі Державної програми

2. До кожного уроку, згідно з календарно-тематичним плануванням готує поурочний план, ураховуючи особливості розвитку учнів кожного класу.

3. Аналізує та узагальнює річні навчальні досягнення учнів.

4. Двічі на рік проводить діагностику художньо-естетичного розвитку учнів 9-11 класів та готує аналітичний самоконтроль.

5. Планує позаурочну виховну роботу в напрямку художньої культури (згідно із річним планом роботи школи).

6. Готує супроводжуючи додаткові матеріали до уроків художньої культури:

Наочні матеріали - схеми, плакати;

- комп'ютерні слайди;

- репродукції картин, скульптур, споруд;

- портрети видатних діячів мистецтва, культури.

- Відеотеку, фонохрестоматію тощо.


Роздаткові матеріали

- тести до тематичного оцінювання /різнорівневі

- тести та питання до індивідуального письмового опитування; питання до самостійних робіт, семінарів-практикумів, конференцій;

- картки із схемами, таблицями;

- уривки художніх творів, поезій, історичних подій тощо.

7. Розробляє сценарії виховних заходів /згідно із планом школи/.

8. Розробляє плани-коне пекти відкритих уроків.

9. Узагальнює досвід роботи та готує опис власного педагогічного досвіду /у разі підвищення атестаційної категорії на вищу або отримання педагогічного звання "вчитель-методист"/


^ Календарно-тематичне планування вчитель здійснює за такою орієнтовною схемою

Тема розділуТвори


Дата

Тема

Пере-

Теоретичний

Орієнтовний

що інтегрують

Д/з

п/п

уроку

уроку

вірка

матеріал для

практичні та

навчальний процес

знань

засвоєння

творчі завдання
^ До кожного уроку вчитель готує:

технічне забезпечення уроку /для слухання музики, демонстрації відео, перегляду слайдів, комп'ютерних презентацій та проектів/;

-додаткову літературу /інформаційні джерела, твори літератури, довідники, енциклопедії, періодичні видання/;

- роздатковий матеріал;

- наочність /репродукції, портрети, художній вернісаж із дитячих робіт, виставку робіт декоративно-ужиткового мистецтва, схеми, таблиці, комп'ютерні схеми/ та інші матеріали.


Види перевірки знань:

^ Усні форми:

- фронтальне опитування (колективне);

- індивідуальне та групове опитування;

- « продовжити речення»;

- «10 запитань»;

- роздуми;

- доповіді;

- взаємоопитування^ Творчі форми

- художнє читання;

- інсценування уривку твору, пісні;

- /пантоміма - невербальна -вербальна/;

- дискусія;

- мозаїка;

- створення індивідуальних або групових кросвордів, віршів, творів);

- відгадування кросвордів, загадок;

- мозковий штурм; „

- захист проекту


^ Письмові Форми:

- тестові запитання

- різиорівневі завдання (на картках);

- групові завдання;

- написання міні-твору;

- складання схем, графіків;

- самоопитування;

- диктант^ Урок в системі проблемного навчання спрямований /за технологією розвивальної освіти/ на активне одержання знань, розвиток дослідницької чи пізнавальної діяльності, залучення дітей до творчості, Обов'язковими компонентами уроку є:

• ставлення завдань в цікавих формах, створення проблемної ситуації;

• організація пошукових дій учнів, які працюють над обраною проблемою;

• спрямування дій на самостійну роботу учнів /пошук гіпотез, джерел Інформації, прийняття рішення/.


^ Урок з технології особистісно-оріснтовного навчання спрямований на визначення життєвого досвіду учнів, їх здібностей, Інтересів, формування позитивної мотивації до пізнавальної діяльності й потреби в самопізнанні, саморегуляції, самозахисту.

Обов'язковим для такого уроку є такі етапи:

Вчитель подає можливі варіанти І способи виконання діяльності, учні обирають спосіб фіксації нового матеріалу та способи виконання завдань на уроці та варіанти домашнього завдання.


^ Урок у технологіях розвивального навчання спрямований на розвиток усієї сукупності якостей особистості /знань, вмінь, навичок, способів розумових дій, самокерованих механізмів особистості емоційно-ціннісної та діяльнісно-практичних сфер).

Хід пізнання йде від учнів, вони спостерігають, порівнюють, групують, класифікують, роблять висновки, виводять закономірності. Відбувається колективний пошук, який керується вчителем. На уроці вчитель створює педагогічні ситуації, в ході яких учень проявляє ініціативу, самостійність. Урок мас гнучку структуру, яка є насичена, пізнавально-значущим та проблемним змістом, використовується наочність, диференційні та творчі завдання.

^ Урок у технологіях інтерактивного навчання спрямований на розвиток спілкування, в ході якого відбувається взаємовплив учнів один на одного. В ході спілкування, діяльності учнів, що стає видом активності, учні розвивають свою особистість.

Обов'язковим для такого уроку є:

- залучення всіх учнів до роботи; стимулювання до активності в роботі та організація продуктивної роботи в малих групах;

- Стимулювання до активності в роботі та орієнтації продуктивної роботи в малих групах; -підготовленість приміщення та дотримання регламенту використання 1-2

інтерактивних прийомів роботи.

^ Нетрадиційні типи уроків. До цих типів уроків можна віднести:

уроки-ігри (ділові, рольові, мистецькі);

уроки-сценарії (за прикладом ТУ-програм);

уроки-пошуки (із організацією самостійної роботи учнів). Наведемо декілька прикладів нестандартних уроків художньої культури.


^ Використання між: предметних зв'язків для «активізації» методів навчання


А) засобами образотворчого мистецтва з використанням таких його форм і прийомів:

• рекламний буклет;

• підвісна скульптура;

• Ілюстрація;

• географічна карта;

• агітаційний аспект;

* слайди;

• комікси;

• малюнок;

• емблеми;

* лозунги;

• фотомонтаж;

• орігамі;

• ребуси;

• колаж;

• вітражі;

• жива композиція;

• герб;

• шарж;

• дротяна структура;

• оранжувальні

• силует;

• настінний живопис;

композиції;

* словник у малюнках;

• мозаїчні малюнки;

• панорама;

• сюжетні ролики;

• фотографія

• драпіровка;

• моделювання


б) засобами інсценізації:

* постановка п'єси;

• інтерв'ю;

• сценка-жарт;

• пантоміма;

• читання за ролями;

* ревізійна пародія;

• лялькова виставка;

* рольова гра;

• німий фільм;

• діафільм;

• театр тіней;

• відео виступ

: • відеофільм

* зміна кінця п'єси
в) засобами дослідження;

' перепис;

* анкетування;

• колекціонування;

• екскурсія;

• тестування;

• дослідження подій;

• виставка;

• діаграми;

* альбом для вирізок;

• таблиці;

• обґрунтування гіпотези

• практичне завдання

• огляд


г) засобами музики:

рекламна пісенька;

віршування;

порівняння пісень;

складання пісні

пісенна Інсценізація

написання мелодії до вірша


д) засобами гри:

• Імітація; • знайомство; • головоломки

дилеми моральності; кросворди

настільні Ігри; ребуси


е) засобами писемної творчості:

• акровірш;

• написання листа;

• перелік;

• написи;

• байка;

• опис;

• репортаж;

• віршування;

• нарис; *

• притча;

* відгук;

• розповідь;

* перефразування;

• закінчення речень;

• прес-реліз;

• тести;

• аналіз подій;

• твір;

• логічне обміркування

* пошук слів

• аналіз розповіді;

• проведення аналогій

ж) засобами усної творчості:

• зіпсований телефон; • обговорення в малих групах; * запитання та відповіді; * колективне обговорення

• дебати; • лекція; • декламування; • озвучування фільму

• «круглий слій»; >< • монолог; • діалог; • усне повідомлення; * прес-конференція

Скачать, 86.69kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru