Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Психолого-педагогічна характеристика дітей дошкільного віку молодший дошкільний вік

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 118.5 Kb.
Дата24.03.2012
Размер118.5 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Емоційний розвиток
Середній дошкільний вік
Розвиток пізнавальної сфери
Емоційний розвиток
Розвиток вольової сфери
Старший дошкільний вік
Розвиток пізнавальної сфери
Емоційний розвиток
Розвиток вольової сфери
Розвиток особистості
Подобный материал:

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ


МОЛОДШИЙ ДОШКІЛЬНИЙ ВІК

Подолання кризи трьох років веде до подальшого розвитку гри. Соціальна ситуація розвитку характеризується тим, що дитина виходить за коло свого сімейного спілкування і встановлює відносини з більш широ­ким світом дорослих і дітей.

Розвиток пізнавальної сфери

Відчуття і сприймання. Вдосконалюється фонематичний слух, розрізнення кольорів, гострота зору. Продовжується засвоєння системи сенсорних еталонів. Сприймання поступово виокремлюється з предметної . Тепер дитина вже може розглядати і пізнавати предмет лише на основі сприйняття, не обмацуючи його і не маніпулюючи ним. Формується вміння розглядати предмет. Однак це не означає, що предметні дії зникають, навпаки, вони продовжують свій подальший розвиток у єдності з тактильним, слуховим, нюховим сприйняттями: дитина може зігнути, стиснути, розтягти, подерти, піднести до вуха, потрясти, понюхати предмет. Тобто для дитини цього віку характерне активне, різноманітне, розгорнуте орієнтування в світі речей.

Пам'ять. Серед інших психічних процесів у цей період пам'ять роз­дається найбільш інтенсивно. Дитина без особливих зусиль, не ставлячи собі за мету що-небудь запам'ятати і не використовуючи спеціальних мнемотехнічних засобів, засвоює велику кількість різноманітних слів, виразів, віршів, казок. Однак образна пам'ять переважає над словесною. Мимовільна пам'ять розвивається не під час спеціальних занять, а безпосередньо в процесі сюжетно-рольової гри, при мовленнєвому спілкуванні, під час слухання літературних творів. Надбання пам'яті цього віку охоплюють не лише чуттєві компоненти, конкретні образи, а й символічні уявлення про предмети та події, слова-назви, фантастичні образи й уявлення про об'єкти. Пам'ять тісно пов'язана з уявленням. Так, дитина на основі сприйняття предмета може відтворити приховані його частини та оперувати образами прихованих частин.

Мислення. Наприкінці третього року життя в дітей зароджуються елементи символічної функції мислення та внутрішнього плану дій. сказати, що в період з 3-х до 4-х років вони остаточно з'являються «на поверхню» психічного розвитку дитини і відбиваються в її зовнішній поведінці. Отже мислення дітей цього віку є наочно-дійовим і наочно-образним. Образність мислення означає, що дитина мислить, опираючись уявлення, яке відокремлюється від практичної дії та сприймання.

Узагальнення предметів може відбуватися не лише за зовнішніми озна­ками, а й за прихованими від посереднього спостереження — за функціо­нальними ознаками, тобто за їх вжитком (ці речі одягають, а ці — взу­вають). Щоправда, здебільшого узагальнення відбувається за допомогою допоміжних питань.

Мовлення. Соціальна ситуація розвитку, зростаючі потреби дитини стають факторами розвитку нових форм мовлення. Воно все більше на­буває характеристик діалогічності. Мовлення дитини зрозуміле не лише в певній ситуації, а й стає зрозумілим взагалі, адекватно вживаються слова за їх змістом і контекстом. Діти в цей період не лише коментують власні дії та за допомогою слів регулюють їх виконання, а й коригують поведінку іншого, планують найближчі цілі, розподіляють ролі в грі. Од­нак мовлення все ще має зовнішню форму усного.

Уява. Дитина може побачити в одних і тих самих матеріалах, фор­мах і лініях різноманітні образи та називати їх. Так, у білому колі, що зображено на сірому фоні, одна й та ж дитина може «побачити» миску, м'яч, око людини, годинник, яблуко тощо. Уява продовжує бути все та­кою ж нестійкою, як і раніше, образи швидко змінюються під впливом зовнішніх вражень. Увага носить мимовільний характер.

^ Емоційний розвиток

Почуття яскраво виражені та ситуативні. Діти легко переймаються емоціями інших. Вони не тільки несвідомо переймаються почуттями ін­ших, а й можуть їх помітити, особливо в близьких людей, звернути на них увагу. Характерна підвищена чутливість до тону, настрою і став­лення до себе оточуючих. Формуються моральні й інтелектуальні емо­ції дітей. Діти переживають гордість за виконане доручення, за дії, що схвалюються дорослими. Починають розуміти, що можна, а чого не слід робити. Характерним є те, що діти соромляться лише дорослих і сором виникає тільки в конкретній, реальній ситуації.

Загалом діти досить імпульсивні, емоції легко виникають і швидко минають.

Діти цього віку можуть тривалий час розглядати те, що їх зацікави­ло, спостерігати явища та об'єкти природи, що свідчить про формування їх загального інтересу до пізнання світу.

^ СЕРЕДНІЙ ДОШКІЛЬНИЙ ВІК

Цей вік, як і молодший дошкільний, не має кризових ситуацій роз­витку. В ньому гармонійно продовжують формуватися і розвиватися всі види діяльності дитини.

Сюжетно-рольова гра значно збагачується. Зміст її відбиває не тіль­ки зовнішні сторони поведінки дорослих, а й її внутрішній бік. Розши­рюється тематика гри, ускладнюються її сюжети. Зникають багаторазові повторення одних і тих самих дій. Розгортанню гри обов'язково передує задум. Гра переростає в справжню спільну діяльність дітей. Вони шукають партнерів, домовляються, в яку саме гру вони гратимуться, які ролі вико­нуватимуть. Серед дітей виокремлюються лідери ігрової діяльності, які її організовують, і більш пасивні учасники. Усі учасники гри чітко дотриму­ються правил. Роль, яка виконується, не змінюється на іншу до кінця гри. Величезне значення в цьому віці відіграють дидактичні та рухливі ігри, які сприяють розвитку вміння дотримуватись правил і розвивають пізнавальну сферу дитини.

^ Розвиток пізнавальної сфери

Сприймання. Відбувається подальше оволодіння способами сприй­мання, воно стає більш розчленованим. Дитина обстежує предмет, пос­лідовно виділяє окремі частини, встановлює зв'язки між ними. Зали­шається недосконалим сприйняття сюжетних зображень: коли дитина самостійно будує розповідь за картинкою, вона обмежується переліком зображених на ній людей і предметів.

Пам'ять. Уперше складається довільне запам'ятовування. Найпростіший прийом, який використовується при цьому, — повторення.

Надалі розвивається наочно-образне мислення, яке поволі стає по­міркованим. Дитина може згрупувати предмети за матеріалом, якістю призначенням; засвоює відношення «частина — ціле», «рівність — не­рівність»; найпростіші причинні зв'язки, що відомі їй із досвіду; само­стійно встановлює зв'язки між окремими фактами; вдається до практичної перевірки, щоб з'ясувати невідоме. Частіше виявляє ініціативу а з'ясуванні питань, роздумах, спонтанних образних асоціаціях («Чому листя пожовкло?», «Навіщо поливають квіти?»).

Уява. Посилюється її стійкість. Доказом цього є те, що діти можуть досить довго грати в одну й ту саму гру, неодноразово повертатися до пев­них її сюжетів. Образи уяви надзвичайно яскраві, жваві, тісно пов'язані : почуттями. Найвіддаленіша схожість між тим, що сприймає дитина, та 2 попередніми враженнями викликає бурхливий потік нових асоціацій, надзвичайно довірливо ставляться до цих витворів фантазії. У цьому віці уява все ще тісно пов'язана із зовнішньою діяльністю.

Мовлення. З'являються спроби осмислити значення слів, хоча й не завжди успішні. Зростає інтерес до змісту невідомих слів. Діти вже мо­жуть переказувати невеличкі твори, розповідати про деякі події з власного життя, про іграшки тощо.

^ Емоційний розвиток

Почуття дитини стають дедалі стійкішими. Продовжується розвиток моральних почуттів. Дитина здатна співчувати іншим і робить це вже не за вказівкою дорослого, а спонтанно, самостійно. З'являється бажання бути корисним дорослому. Ставлення до однолітків із нейтрального пе­ретворюється на дружелюбне.

Формуються естетичні почуття. Підвищується здатність емоційно відгукуватися на зміст літературних і музичних творів. Під час прослуховування літературних творів сприймаються, перш за все, яскраві зобра­жувальні мовленнєві засоби. Красивим вважається все те, що зрозуміле дитині, ймовірне, моральне (позитивні герої казок завжди красиві).

^ Розвиток вольової сфери

Саме в середньому дошкільному віці починається формування усві­домленої постановки мети. Діти також можуть задля досягнення мети виконувати дії, які самі по собі не привабливі.

Інша важлива зміна в розвитку вольової сфери дитини — усвідом­лення нею морального змісту правил поведінки й оволодіння вмінням керуватися ними в своїх вчинках. Це усвідомлення формується на основі розуміння узагальненого характеру правил та їх загальнообов'язковості. Тому діти можуть скаржитися на порушників порядку в дитячому колек­тиві, які, власне, їх самих не скривдили. У тому випадку, коли дорослі не визнають дитину, ставляться до неї без достатніх почуттів і розуміння, фор­мується недисциплінована, груба, іноді навіть агресивна поведінка дітей.

Уміння свідомо керувати своєю поведінкою, контролювати її ви­являється в тому, що діти спроможні стежити за своїми рухами та по­ведінкою. Однак у цьому віці контроль виконується за умови спонукан­ня дорослих, за їх вказівками, сам процес контролю дискретний у часі, відбувається нібито уривками. Як результат розвитку оцінно-контроль­них дій дитини можна вважати зародження в цей час відповідальності за доручену справу. Починає складатися підпорядкування цілей однієї дії іншій, більш важливій.

Довільними, навмисно керованими стають не лише практичні дії ди­тини, але й частково пізнавальні психічні процеси (пам'ять, мислення). Формуються комунікативні навички, елементи мовленнєвого етикету: привітання, прощання, звертання до іншого на ім'я тощо.

Дитина цього віку самостійна й ініціативна. Це виявляється в са­мостійному розв'язуванні завдань, які виникають у процесі гри, у виборі тематики гри, у постановці запитань і судженнях.


^ СТАРШИЙ ДОШКІЛЬНИЙ ВІК

Цей період є періодом розквіту сюжетно-рольової гри. Збагачується зміст і форми інших видів діяльності дитини. Відбувається подальше ус­кладнення сюжетів гри, зростає їх різноманітність і розгорнутість. Дітей цікавлять не тільки локальні події з їх власного досвіду, а й такі, що ма­ють значення в межах всього людського суспільства. Гра набуває дедалі творчого характеру.

^ Розвиток пізнавальної сфери

Сприймання. У 5 років обстеження предмета набуває систематизо­ваного, планового характеру. Воно вже не має глобального характеру, виділяється властивість предмета, і сама ця окрема властивість є об'єктом спеціального розгляду. Властивість предмета називається словом і стає категорією пізнавальної діяльності (категорії кольору, розміру, форми, просторових відношень). Посилюється свідомість сприймання. Завдяки аналітичності та свідомості сприймання діти можуть послідовно, деталь­но розглядати малюнки, інтерпретувати їх, давати правильні пояснення сюжету. Удосконалюється сприйняття простору і часу.

У 6 років сприймання стає ще більш цілеспрямованим, точним і уза­гальненим. Дитина правильно бачить пропорції предметів, виокремлює просторові, кольорові ритми, бачить перспективні відношення в малюн­ку. За спеціального навчання вдосконалюється слухове сприйняття мо­влення та музики.

Пам'ять — довільна як під час сприйняття та збереження інформації, так і під час відтворення. Діти продовжують оволодівати вмінням виді­ляти мнемічну мету, тобто самі намічають запам'ятати те, що необхідно. До операції запам'ятовування належить не лише голосне повторювання, а й повторення пошепки. Стає доступним смислове запам'ятовування, що базується на розумінні матеріалу, встановленні значущих зв'язків між істинами інформації. Однак мимовільна пам'ять більш продуктивна, особливо, якщо вона пов'язана із проявами інтересів, інтелектуальних, естетичних, моральних емоцій.

Мислення. Відбувається бурхливий розвиток наочно-образного мис­лення. З'являється здатність використовувати в мисленні модельні образи, які за допомогою схем, символів матеріалізують приховані зв'язки між предметами та явищами. Завдяки цій здатності можливі: розуміння відношень різних предметів, їх складових, розуміння відношення частини й цілого (наприклад, змісту віднімання й додавання), конструювання за простим кресленням (наприклад, корабля), розуміння розвитку сюжету казки тощо. Експериментування з новим матеріалом із метою відкрит­тя нового — ще одна важлива характеристика мислення цього вікового періоду. У дітей із високим рівнем пізнавального розвитку воно має чіткий, послідовний («крок за кроком») характер. Кожний крок перетворень закінчується аналізом змін, а потім настає новий крок. Сам процес пошуку перетворень матеріалу має всі ознаки творчості: комбінування дій, дивергентність мислення.

Процес експериментування може здійснюватись не тільки наочно, а й подумки. Завдяки експериментуванню дитина несподівано одержує нові знання. Розвинені вміння з експериментування, комбінаторні дії, послідовність і чіткість перетворень — ознаки високого інтелекту та обдарованості.

Можливість високого рівня розвитку експериментування подумки, а також його чітка послідовність свідчать про те, що в цьому віці починає розвиватися словесно-логічне мислення. Діти розмірковують про явища, роблять елементарні висновки. Розвивається вміння докладно й послідовно розповідати про ті чи інші події. Однак у дитячий логіці можуть бути помилки, коли дитина не може в сукупності проаналізувати всі деталі ситуації або інтелектуального завдання, виокремити з них основне.

Результатом навчання та розвитку мислення є те, що ситуативні уяв­лення про світ систематизуються і стають знаннями. Серед них розріз­няють:

  1. стійкі та стабільні знання;

  2. знання-здогадки, гіпотези.

Формуються узагальнені способи мислення: порівняння, відшуку­вання схожостей, відмінностей, класифікація, аналіз, поєднання тощо.

Розвивається здатність бачити суперечності в явищі та прогнозува­ти майбутні події. Питання дитини здебільшого спрямовані на пізнання світу, отримання знань.

Мовлення. У 5 років закінчується сенситивний період розвитку мов­лення. Це означає, що основні його складові мають бути сформовані в цей період. Вони виявляються в таких його показниках: активність, зв'язність (діалогічність), розуміння іншого, тісний зв'язок із мислен­ням тощо. Діти користуються розгорнутими фразами, можуть скласти невеликі сюжетні розповіді.

На порозі старшого дошкільного віку мовлення набирає ознак внут­рішнього, що сприяє розвитку здатності діяти подумки, подумки пла­нувати, контролювати діяльність. З'являється пояснювальне мовлення. У 6 років діти вільно говорять, висловлюють свої враження і думки, їм доступний звуковий аналіз мовлення.

Уява все більше набуває творчого характеру. Дитина здатна передба­чати майбутнє, може уявити не лише кінцевий результат власної діяль­ності, а й її проміжні етапи.

5 років — період розквіту наївної креативності дитини, що базуєть­ся, з одного боку, на яскравих образах, емоційності, імпульсивності, й жвавості поведінки дитини, а з іншого — на незнанні законів логіки, загальних закономірностей явищ, відсутності жорстко закріплених пра­вил мислення. Разом із тим, розвиток більш тісних зв'язків із мовлен­ням, формування довільності у виникненні продуктів уяви, критичність мислення, прагнення до наслідування інших і нормативності поведінки в дітей 6-річного віку створюють умови виникнення діалектичних су­перечностей у розвитку уяви.

Наприкінці дошкільного віку дитина розрізняє уявне й вигадане, фантастичне й реальне.

Увага. У 6 років складається довільна увага. Діти можуть цілеспря­мовано свідомо виділяти з оточення предмети, які їм потрібні, зосеред­жуватися на них.

^ Емоційний розвиток

Діти цього віку більш стримані та менш образливі. У 6 років вони можуть приховувати страх, агресію, сльози. Засвоюють «мову» почуттів: міміку, жести, пози, інтонації голосу тощо. Відбувається подальша ди­ференціація почуттів. Тепер вже діти здатні відчувати гордість, жалість, ревнощі, заздрощі. У ставленні до дітей інших вікових категорій виникає специфічне почуття «дорослішості».

Сильні переживання в дітей можуть викликати непорозуміння з до­рослими й однолітками. Іншими джерелами почуттів є краса природи, речей, витвори мистецтва.

^ Розвиток вольової сфери

Діти 5 років можуть обмежувати свої бажання, долати перешкоди, правильно оцінювати результати власних дій. У 6 років дитина може під­коряти свою увагу вимогам дорослого та усвідомлювати цю необхідність. Розвивається здатність передбачати наслідки дій. Формуються почуття відповідальності за свою поведінку, елементи самоконтролю. Дитина під­порядковує свої дії меті, але привабливі обставини можуть відвернути її увагу від намірів. Здатність наслідувати позитивний еталон поведінки краще реалізується за присутності дорослого.

Контролювання власної поведінки стає більш тривалим і стійким, продовж старшого дошкільного віку дитина набуває здатності довільно керувати пізнавальними процесами, однак це управління відбувається досить важко.

^ Розвиток особистості

У старшому дошкільному віці уявлення про себе стають більш самостійними. Зростає критичність дитячої оцінки. Однак самооцінка все ще залишається завищеною, і це є нормальним виявом психічного розвитку дитини.

У цей період формуються нові якості особистості: почуття справед­ливості, адекватне переживання успіху або невдачі, здатність регулювати спільну діяльність, колективізм, дисциплінованість, стриманість, відповідальність.

Виникає нове утворення — усвідомлення свого соціального «Я» і зайняття дитиною певної внутрішньої позиції щодо взаємовідносин з іншими людьми. На основі внутрішньої позиції дитина прагне зайняти певне положення серед дорослих та однолітків і відстояти його.

Під впливом дорослого виникає нова форма спілкування — особистісна. Дитина хоче не просто мати увагу з боку дорослих, а й пошану, взаєморозуміння, співчуття.

Яскраво виражена потреба в спілкуванні з однолітками призводить до мимовільного порівняння себе з іншими, до наслідування дій іншого. У цей період також різко зростає прагнення участі в якій-небудь справі з іншими. Виявляються елементарні форми групової солідарності. Під впливом засвоєння норм і правил формуються етичні еталони поведінки.

Скачать, 46.15kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru