Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Методика наукових досліджень тимчасова програма для вищих агарних закладів освіти 3-4 рівнів акредитації із спеціальності

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 157.36 Kb.
Дата24.03.2012
Размер157.36 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Структура та характеристика навчальної дисципліни
1. Орієнтовна структура змісту навчальної дисципліни та розподіл навчального часу годин
2. Теоретичні заняття
3. Орієнтовний перелік тем лабораторних занять
4. Самостійна робота студентів
Основна література
Навчальне видання
Подобный материал:


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Факультет технології Кафедра годівлі тварин

виробництва і переробки технології кормів

продукції тваринництва і рибництва


МЕТОДИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬТимчасова програма

для вищих агарних закладів освіти

3-4 рівнів акредитації із спеціальності

6.090 102 “Технологія виробництва і

переробки продукції тваринництва”


Вінниця 2008
УДК 636.001. (0.75.8)


Укладачі: доктор сільськогосподарських наук, професор В.М.Костенко, кандидат сільськогосподарських наук, доцент К.М.Сироватко


Рецензенти: доктор сільськогосподарських наук, професор М.О.Мазуренко (Вінницький державний аграрний університет);

доктор сільськогосподарських наук, професор, М.Ф.Кулик (Інститут кормів УААН)


Рекомендовано до видання науково-методичною радою Вінницького державного аграрного університету

(протокол № 1 від 29 вересня 2008 р.)


^ СТРУКТУРА ТА ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


МЕТОДИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


Напрям 6.090 102 «ТВіППТ»

Спеціальність «ТВіППТ»_____

Освітньо-кваліфікаційний рівень _ _бакалавр______

Нормативна чи вибіркова ____вибіркова______

Семестр _______7__________


Кількість кредитів ЕСТS ___1,5____

Модулів ____2____

Загальна кількість годин ____54___


Види навчальної діяльності та види навчальних занять і обсяги їх годин:

Лекції _16_ (год)

Практичні __-_ (год)

Лабораторні _14_ (год)

Самостійна робота _24_ (год)

Курсова робота __-_ (год)

Навчальна практика __-_ (год)


Форма підсумкового контрольного заходу - залік


Передмова


Мета вивчення дисципліни - формування у студента системи знань і навичок з методики проведення зоотехнічних дослідів, систематизації, аналізу і оцінки результатів досліджень, оформлення наукової роботи, авторських прав та патентної документації.

Програма розрахована на підготовку фахівців аграрного сектора Із спеціальності 6.090 102 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" і ґрунтується на основі фундаментальної і загальної професійної підготовки з анатомії, фізіології, біохімії та генетики тварин, кормовиробництва, механізації та автоматизації виробничих процесів у тваринництві. Курс тісно пов'язаний з розведенням, годівлею і гігієною сільськогосподарських тварин та спеціальними технологічними дисциплінами.

В результаті засвоєння курсу студент повинен:

знати основні принципи наукової методології та основні методи проведення досліджень, сучасну класифікацію зоотехнічних експериментів, способи підбору, систематизації і аналізу наукової інформації та даних дослідження, варіанти оформлення наукової роботи та права на інтелектуальну власність;

уміти вибирати і обґрунтовувати тему і метод дослідження, визначати мету та завдання досліду, підбирати і аналізувати наукову інформацію за темою, розробляти схему досліду, формувати групу або групи піддослідних тварин, організовувати годівлю та їх утримання, складати робочий план проведення експерименту, розробляти форми обліку витрачання кормів, продуктивності піддослідних тварин, згруповувати дослідні дані, виявляти залежність між ними за допомогою способів біометричної обробки експериментальних даних, формулювати висновки, що витікають з результатів дослідження, розраховувати економічну ефективність пропозицій, що рекомендуються виробництву, оформляти і захищати наукову роботу, подавати заявку на видачу патенту.

Програма дисципліни реалізується через викладання теоретичного курсу та проведення лабораторних занять.

Навчальним планом на вивчення дисципліни відведено 30 годин аудиторних занять із яких 16 годин – лекції, 14 лабораторні заняття.

^ 1. Орієнтовна структура змісту навчальної дисципліни та розподіл навчального часу годин


Вид навчальної діяльності студента

Модуль

Обсяг годин для окремих видів навчальних занять і самостійної роботи

назва

назва

лекції

лабораторні

Самостійна робота

разом

підготовка до занять

Реферати, індив.

завдання

Навчальна діяльність під час навчальних занять

1

Основні методи і методичні вимоги наукових досліджень886628

2

Досліди по перетравності. Систематична обробка результатів оформлення наукової роботи та прав на інтелектуальну власність866626

Всього годин16

14

12

12

54^ 2. Теоретичні заняття


Модуль 1

Вступ

Роль науки і дисципліни у справі розвитку народного господарства України.

Коротка історія розвитку дослідної справи у тваринництві.

Вклад видатних вітчизняних вчених –зоотехніків у розвиток зоотехнічної науки, теорію і практику тваринництва.

Основні напрямки зоотехнічних досліджень, що визначають науково-технічний прогрес у тваринництві

Мета і завдання курсу, зв’язок з іншими дисциплінами.


2.1. Біологічні методи дослідження


Об’єкти наукового дослідження і їх класифікація. Основні діалектичні принципи наукової методології. Основні методи сучасних зоотехнічних досліджень: спостереження, історичне порівняння та експеримент.

Класифікація зоотехнічних дослідів: науковий, науково-господарський та виробничий.


2.2.Методи постановки зоотехнічних дослідів


Методи обумовлених груп: однояйцевих двоєнь, пар-аналогів, збалансованих груп, мініатюрного стада. Виділення зрівняльного, перехідного, основного і заключного періодів. Позитивні сторони і недоліки кожного методу.

Методи досліджень, що ґрунтуються на принципі груп-періодів ( періодів, паралельних груп-періодів , зворотного та повторного заміщення, латинського квадрату). Суть кожного методу, їх переваги і недоліки.


2.3. Основні методичні прийоми проведення зоотехнічних досліджень


Вибір і обґрунтування теми досліду.

Розробка методики і схеми проведеного досліду.

Кількість тварин у групах та строки проведення досліду, залежно від виду, віку, фізіологічного стану, породності тварин, характеру і завдання експерименту.

Повторність досліду. Вирівнювання умов. Розміщення і техніка годівлі дослідних тварин.

Показники, які вивчаються в досліді та способи їх визначення. Облік результатів та форми ведення записів.

Забій, схеми анатомо-гістологічних досліджень.


Модуль 2


2.4. Організація та проведення дослідів з вивчення перетравності кормів та обміну речовин


Значення дослідів з вивчення перетравності поживних речовин кормів.

Метод прямого визначення перетравності поживних речовин.

Непрямі методи визначення перетравності поживних речовин: диференційований, інертних індикаторів, фекального індексу.

Загальна схема дослідів по вивченню обміну речовин.

Загальні методичні критерії постановки обмінних дослідів: підбір тварин, їх кількість, тривалість досліду, годівля та утримання, облік кормів і залишків, відбір проб кормів і виділень для аналізу.

Обладнання для проведення обмінних дослідів.


2.5. Систематизація, аналіз і оцінка результатів досліду


Значення варіаційної статистики в дослідній справі.

Методи визначення середніх величин: середньої арифметичної, середньої квадратичної, середньої зважуваної та середньої геометричної.

Визначення ступеню мінливості ознаки за допомогою сигми і коефіцієнта варіації.

Визначення похибки різниці середніх величин, критерію вірогідності різниці між групами та рівня їх ймовірності.

Визначення коефіцієнта кореляції.

Обробка даних досліду, побудованого за принципом парних різниць.

Обробка даних досліду, побудованого за принципом парних різниць.


2.6. Літературне оформлення науково та дипломної робіт


Форми наукових робіт: доповідь на наукову тему, журнальна стаття, реферат, анотація, монографія, науковий звіт, дипломна робота, дисертація. Вимоги до літературного оформлення наукової роботи.

Методика написання дипломної роботи або дипломного проекту. Загальні вимоги, обсяг, структура та характеристика окремих розділів. Порядок оформлення і захисту дипломних робіт.


2.7. Основи патентознавства


Характеристика системи управління винахідництвом, раціоналізацією і патентно-ліцензійною роботою. Види охоронних документів: авторські свідоцтва, патенти. Раціоналізаторські пропозиції. Порядок оформлення прав на винахід і раціоналізаторську пропозицію. Суть патенту та система патентування.


^

3. Орієнтовний перелік тем лабораторних занятьМодуль 1

 1. Планування зоотехнічного досліду. Визначення теми, мети і завдання досліду та обґрунтування його постановки.

 2. Розробка схеми проведення досліду за методом періодів. .Визначення тривалості періодів та підбір тварин у групи.

 3. Розробка схеми досліду, що ставиться за методом груп. Підбір тварин у групи.

 4. Розробка методики і робочого плану досліду. Формування груп піддослідних тварин залежно від методу дослідження.


Модуль 2

 1. Систематизація і аналіз даних досліду. Статистична обробка цифрового матеріалу методом малих вибірок.

 2. Розрахунок економічної ефективності наукових розробок. Способи визначення економічного ефекту від використання селекційних досягнень у тваринництві, при вирощуванні молодняку та економічної оцінки нової породи.

 3. Оформлення науково-дослідної роботи та прав на інтелектуальну власність. Подання заявки на видачу патенту на винахід та порядок оформлення відповідної документації.^ 4. Самостійна робота студентів


Для вивчення дисципліни “Методика наукових досліджень” рекомендуються наступні види самостійної роботи студента без керівництва викладача:

- опрацювання додаткових тем, які не розглядаються на лекціях шляхом роботи з підручником, навчальними посібниками, періодичною літературою, цифровою інформацією, робота в мережі Інтернет;

 • написання оглядового реферату на одну з наукових тем ,

- підготовка до захисту ЛПЗ;

- підготовка до тестування, колоквіуму (захист модуля);

- підготовка до заліку.

Перелік тем самостійної роботи, які не розглядаються на аудиторних заняттях

Модуль 1.

1.Наукова творчість. Етапи наукової творчості

2. Особливості проведення дослідів з бджолами та в рибництві

Модуль 2

1. Методика визначення енергетичної поживності кормів за результатами досліду з перетравності кормів.

2. .Біометрична обробка великих вибірок методом побудови варіаційного ряду


Теми рефератів.

 1. Ефективність міжпородного схрещування в молочному (м’ясному) скотарстві (свинарстві, птахівництві, звірівництві).

 2. Вплив преміксів на молочну (м’ясну) продуктивність тварин

 3. Ефективність використання пробіотиків в годівлі тварин

 4. Ефективність використання органічних кислот в тваринництві.

 5. Ефективність різних способів консервування кормів.

 6. Продуктивна дія консервованого зерна кукурудзи в свинарстві (скотарстві).

 7. Ефективність використання біологічно-активних речовин (кобальту, йоду, цинку, селену, міді) на продуктивність тварин

 8. Порівняльна ефективність різних способів утримання тварин (птиці, великої рогатої худоби).

 9. Ефективність використання препаратів амінокислот (лізину, метіоніну) в годівлі свиней і птиці.

 10. Продуктивність тварин залежно від структури кормів та техніки годівлі.5. Схема орієнтовного розподілу балів за модулями навчальної дисципліни

Таблиця 5.1.

Орієнтовний розподіл балів, що присвоюються студентам


Модуль

К-сть годин*

Форма контролю

К-сть заходів

Оцінка

Сума балів

ЛЗ

ЛПЗ

СРС
max

min

max

min

1

8

8

12

Перевірка ЛЗ

4

2,5

1,5

10

6

Перевірка ЛПЗ

4

2,86

1,7

11,4

6,8

СРС (реферат)

1

6

4

6

4

Тестування

1

9

5

9

5

Колоквіум (захист модуля)

1

15

9

15

9
Всього
51,4

30,8

2

8

6

12

Перевірка ЛЗ,

4

2,5

1,5

10

6

Перевірка ЛПЗ

3

2,86

1,7

8,6

5,1

СРС

2

3

2

6

4

Тестування

1

9

5,1

9

5,1

Колоквіум (захист модуля)

1

15

9

15

9
Всього
47,2

29,2
16

14

24

ВСЬОГО
100

60Шкала оцінювання знань студентів


Сума балів за всі форми навчальної діяльності

Оцінка в ECTS

Оцінка за національною шкалою


залік

60-100

АВ

СD

зараховано

35-59


FX


Не зараховано ( допущено до здачі заліку)

1-34

F

Не зараховано (необхідна значна робота )Список рекомендованої літератури.

^

Основна література1. Викторов П.И., Менькин В.К. Методика и организация зоотехнических опытов. –М. : Агропромиздат, 1991. – 112 с.

2. Кононенко В.К., Ібатуллін І.І., Патров В.С. Практикум з основ наукових досліджень у тваринництві. -Київ, 2000. – 96 с.

3. Кононенко В.К., Ібатуллін І.І., Патров В.С. Практикум з основ наукових досліджень у тваринництві. -Київ, 2003. – 116 с.

4. Овсянников А.И. Основы опытного дела в животноводстве. –М.: Колос, 1976. – 303 с.


Додаткова література


1. Білуга М.Т. Методологія наукових досліджень. –Київ, 2002. – 480 с.

2. Брижко В.М. Патентознавство як самостійна наукова дисципліна. –К.: Агентство з питань інформації при Президенті України. – 1996. – 184 с.

3. Меркурьева Е.А., Шангин-Березовский Г.А. Генетика с основами биометрии.-М.: Колос, 1983.-400 с.

4. Нове в методах зоотехнічних досліджень. – Харків.: УААН. Інститут тваринництва, 1992. – 216 с.

5. Основи варіаційної статистики. Біометрія. Посібник з генетики сільськогосподарських тварин. / В.С.Патров, М.М. Недвига , Б.А Павлів. За редакцією В.С. Патрова – Дніпропетровськ. :Січ, 2000. – 193 с.

6. Патров В.С., Персецкая Л.И. Практикум для лабораторно-практических занятий по дисциплине «Основы научных исследований в животноводстве». – Днепропетровск, 1998. – 297 с.

7. Плохинский Н.А. Руководство по биометрии для зоотехников. –М.:Колос, 1969. – 256 с.


^ НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ


Костенко В.М.

Сироватко К.М.


МЕТОДИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬТимчасова програма

для вищих агарних закладів освіти

3-4 рівнів акредитації із спеціальності

6.090 102 “Технологія виробництва і

переробки продукції тваринництва”


Зав. видавничим відділом О.Романов

Редактор_____________


Підписано до друку ____, Формат А5 (148,5 х 210 мм)

Тираж ____пр. Зам. № ____.Ум.друк. аркушів ____,


Віддруковано в обчислювальному центрі Вінницького державного аграрного університету.

21008, м. Вінниця, вул. Сонячна 3


Скачать, 513.18kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru