Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Методичні рекомендації щодо проведення дослідження, написання, оформлення та захисту магістерських робіт Київ 2011

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 485.46 Kb.
страница6/7
Дата24.03.2012
Размер485.46 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
3.1. Представлення до захисту магістерської роботи
3.2. Організація проведення захисту
РОЗДІЛ 4ВІДЗИВ ТА РЕЦЕНЗІЯ НА МАГІСТЕРСЬКУ РОБОТУ 4.1. Відзив наукового керівника
4.2. Рецензія на магістерську роботу
Назва магістерської роботи
Підпис наукового керівника/
Найменування спеціальності
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7
^

3.1. Представлення до захисту магістерської роботиМагістерська робота повинна бути представлена до захисту разом із відзивом наукового керівника та рецензією, які вкладаються в роботу окремо та оприлюднюються під час захисту магістерської роботи.

З метою підвищення якості магістерських робіт кафедри Національної академії проводять попередній їх захист на своїх засіданнях. За результатами рішення кафедри завідувачем кафедри на титульній сторінці роботи робиться напис «До захисту». У разі негативної оцінки роботи відповідною кафедрою слухачу надається можливість доопрацювання роботи за умови своєчасного подання її у відповідні навчальні підрозділи.

Термін подання магістерської роботи у відповідні навчальні підрозділи разом із відзивом і рецензією – за два тижні до захисту на засіданні ДЕК.

Після отримання відзиву наукового керівника і рецензії, допуску до захисту на засіданні кафедри слухачі подають електронний варіант магістерської роботи до визначених наказом по Національній академії підрозділів, а друкований варіант – до деканату для представлення на ДЕК.

До захисту не допускаються роботи слухачів, які не виконали навчальної програми та мають на момент подання до захисту магістерської роботи академічну заборгованість.

^

3.2. Організація проведення захистуЗахист магістерської роботи проводиться під час проведення державної атестації на засіданні державної екзаменаційної комісії.

На презентацію результатів дослідження випускникові відводиться 10-15 хвилин.

Під час презентації випускник коротко обґрунтовує вибір теми дослідження та наводить її основні результати.

Для більш структурованого викладу матеріалів дослідження випускник може підготувати презентацію своєї магістерської роботи, роздаткові матеріали.

При створенні презентації PowerPoint доцільно розмістити у ній такі відомості про роботу:

 • ПІБ слухача;

 • Назва роботи;

 • Назва та шифр спеціальності;

 • Магістерська робота на здобуття кваліфікації магістра;

 • ПІБ керівника магістерської роботи;

 • Актуальність дослідження;

 • Мета дослідження;

 • Предмет і об'єкт дослідження;

 • Зміст роботи (назви розділів і підрозділів);

 • Завдання дослідження з узгодженими до них висновками (парами завдання-висновок);

 • Виклад основних результатів роботи (дуже стисло, тільки основне, головне).

При підготовці презентації не слід переобтяжувати її текстом – найбільш адекватно сприймається презентація, на кожному зі слайдів якої розміщено не більше 12 рядків тексту, включаючи заголовок.

Оцінювання магістерської роботи проводиться на засіданні ДЕК за підсумками захисту (презентації) магістерської роботи слухачем.
^

РОЗДІЛ 4
ВІДЗИВ ТА РЕЦЕНЗІЯ НА МАГІСТЕРСЬКУ РОБОТУ
4.1. Відзив наукового керівникаЗавершену магістерську роботу слухач подає науковому керівнику для перевірки та підготовки відзиву на неї.

Датований та підписаний відзив наукового керівника має дати характеристику проведеної з усіх розділів роботи. Він складається з визначення самостійності та актуальності наукового дослідження; відповідності змісту магістерської роботи до плану; переліку основних методів та інструментарію дослідження; рівня застосування автором теоретичних знань для розв’язання конкретних практичних завдань; визначення глибини і комплексності підходу при аналізі економічних, соціальних, політичних та правових процесів; оцінки якості виконаної магістерської роботи та ефективності запропонованих заходів; зазначення недоліків; загальної оцінки роботи (позитивної або негативної)

^

4.2. Рецензія на магістерську роботуКожна завершена магістерська робота направляється відповідною кафедрою на зовнішню рецензію. До рецензування залучаються провідні фахівці органів державної влади та місцевого самоврядування, що мають, як правило, науковий ступінь або вчене звання, а також наукові та науково-педагогічні працівники науково-дослідних установ або вищих навчальних закладів. Рецензент визначається завідувачем кафедри за умови, що коло наукових та фахових інтересів рецензента відповідає тематиці роботи.

Рецензія має бути підписана та завірена організацією, в якій працює рецензент.

У рецензії має бути визначена актуальність обраної теми, практична значущість виконаної магістерської роботи, дана характеристика щодо розкриття теми роботи, відповідність її змісту до завдання. Рецензент робить висновок щодо використання в роботі сучасних методів дослідження, методичних підходів розроблених студентом до вдосконалення діяльності організації, яка була об’єктом дослідження.

У рецензії дається загальна оцінка магістерської роботи (оформлення, стиль, грамотність викладання). За бажанням рецензент може висловити зауваження та думку про оцінку роботи (відмінно, добре, задовільно, незадовільно), робить висновок щодо можливості допущення її захисту перед ДЕК.

Додаток А.
Зразок
оформлення титульної сторінкиНаціональна академія державного управління

при Президентові України


На правах рукопису

/Рекомендація кафедри до захисту

Підпис зав .кафедрою/


ПРІЗВИЩЕ, ім’я, по батькові слухача

(у називному відмінку)


^ НАЗВА МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ


Спеціальність 8.15010001–Державне управління

(або інша спеціальність згідно з додатком Б)


Магістерська робота на здобуття кваліфікації магістра


Кафедра державного управління і менеджменту

Науковий керівник - прізвище, ім’я, по батькові;

науковий ступінь, вчене звання (вказуються повністю), за відсутністю - посада.


/^ Підпис наукового керівника/


/Підпис слухача/


КИЇВ – 2012

Додаток Б.
Перелік
спеціальностей галузі знань 1501«Державне управління»
та
шифрів до них.

^ Найменування спеціальності

Код спеціальності

для слухачів прийому

до 2010 року включно*

починаючи з 2011 року**

Державне управління

8.150000

8.15010001

Управління суспільним розвитком

8.150102

8.15010003

Державне управління у сфері національної безпеки

8.150103

8.15010004

Державне управління у сфері освіти

8.150104

8.15010005

Державне управління у сфері охорони здоров'я

8.150105

8.15010006

Публічна політика і управління

8.150106

8.15010007

Публічне адміністрування

8.150107

8.15010008

Місцеве самоврядування

8.150108

8.15010009

Регіональне управління

8.150109

8.15010010

Електронне урядування

8.150110

8.15010011

Парламентаризм та парламентська діяльність

8.150111

8.15010012
1   2   3   4   5   6   7

Скачать, 1215.5kb.
Поиск по сайту:

Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru