Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Опис модуля з дисципліни «Психологія управління поведінкою людини»

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 148.08 Kb.
Дата08.03.2012
Размер148.08 Kb.
ТипДокументы
Подобный материал:

ОПИС МОДУЛЯ

з дисципліни «Психологія управління поведінкою людини»


Напрямок – бакалаври інженерно-технічних спеціальностей

1.НАЗВА МОДУЛЯ: Психологія управління поведінкою людини

2.КОД МОДУЛЯ: ППП_6048_С01

3.ТИП МОДУЛЯ: Вибірковий

4.СЕМЕСТР:

5.ОБСЯГ МОДУЛЯ:

Загальна кількість годин: 60 год.

Кредитів ЄКТС: 2

Аудиторні години: 24 год.

Лекції: 8 год.

Практичні: 16 год.

6.ЛЕКТОР: д.б.н., к.т.н., професор Кизименко Л.Д.

7.РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:

Мета викладання: Формування необхідних знань, опанування умінь та навичок до розв’язання проблем управління поведінкою людини засобами психології с позицій загальної теорії систем.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

- засвоїти: механізми управління і маніпуляції поведінкою людей.

- вміти: використовувати на практиці адекватні впливи для управління і маніпуляції поведінкою людей, "читати" їх по зовнішньому виду, організовувати психологічні напади і захист, застосовувати компетентності, пов’язані із соціальними закономірностями, вміти забезпечити рекламу того, що відповідає інтересам (корпоративним і власним).

8.СПОСІБ НАВЧАННЯ: аудиторне

9.НЕОБХІДНІ ОБОВ"ЯЗКОВІ ПОПЕРЕДНІ ТА СУПУТНІ МОДУЛІ: основи психології та педагогіки.

10.ЗМІСТ МОДУЛЯ:

Комунікації людей як система. Фактори, що визначають поведінку людини, їх психологічний зміст та варіативність. Діагностування і використання психологічних характеристик особистості при визначенні впливів і прогнозування відгуків. Основні розділи курсу, взаємозв'язок між ними, рекомендована спеціальна література, основні контрольні питання. Зовнішній вигляд та прояви поведінки (стать, вік, конституція, почерк, голос, очі, фізіономіка, невербаліка тощо), аналіз документів, взаємозв'язки між характеристиками індивіда. Психологічні характеристики, рекомендовані впливи, очікувані реакції. Закони та закономірності: Ципфа-Парето, Госсена, Кларка, Лехмана, Ієркса-Додсона, Фехнера, Бугера-Вебера, Забродіна, Стивенса та ін. Особистий авторитет або влада законних повноважень. Вожаки (способи їх дії), слухняність, опір, чарівність. Ранговий потенціал, примативність, використання доробок психології лідерства у професійній діяльності та в побуті. Імідж та його формування. Основні поняття: влада, група, адміністратор, лідер, роль, мафія тощо. Мотиви влади, їх джерела. Прагнення влади. Психологія влади. Елементи влади. Способи досягнення і утримання влади. Окремі категорії: авторитет, свобода, примус, еліта та інші при вирішенні проблем влади. Типи еліт і ступінь їх впливовості. Психологія управління співрозмовником. Провідні правила переконання: Гомера, Сократа, Паскаля тощо з врахуванням статевих особливостей та статусних ролей. Використання людських слабостей, "експлуатація" системи потреб людини. Нейролінгвістичне програмування. Візуальні сигнали доступу та їх роль у візуальній діагностиці. Психологічні механізми маніпуляції поведінкою людей. Використання особливостей психіки та стереотипів. Профорієнтація та підбор кадрів. Комп’ютерна експрес-діагностика параметрів людини (нахилів до різних типів діяльності, індивідуально-психологічних характеристик, інтересів тощо). Приховане управління іншими, атракція, примус до дії. Поширені психотехнології маніпуляції, етичні питання. Використання маніпуляції в професійній діяльності та в повсякденному житті. Таємний примус особистості з неетичними цілями. Психологічні способи захисту установи при наявності небезпеки. Психологічні погрози, психологічний напад і захист. Реклама і сучасний бізнес. Психологія реклами. Психологічні прийоми рекламного впливу (використання родинних цінностей, еротичних механізмів, казок, архетипів тощо). Психотехнології в рекламі, торгівлі, суспільному житті.

11.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1.Томаш Ipжi Мистецтво говоpити: Пеp. з чес.- К.: Полiтвидав Укpаїни, 1986.- 223 с.

2. Термінологічний словник з дисциплін психолого-педагогічного циклу /Метод. матеріали для фахівців з вищою технічною освітою: Психолого-пед. відділ. Дослідницького Центру Міносвіти України.- Вид. ДЦ, Львів.- 1995.-2О с.

3. Сергеечева В. Практикум манипулятора. Выбор слабых мест. – СПб: Питер, 2002. – 256 с.

4. Чалдини Р. Психология влияния - СПб.: Питер Ком, 1999. - 272 с.

5. Бредемайер К. Искусство словесной атаки: Практическое руководство / Карстен Бредемайер; Пер. с нем. –

М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. - 190 с. - (Серия "Нестандартный подход").

6. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие /Арнхейм Р.Пер.с англ.- М.:"Архитектура-С", 2007.- 392с.

7. Козырева А. СМИ: манипуляция или управление общественным мнением? –

http://www.nasledie.ru/oboz/05_03/index.htm

8. Назаретян А.П. Психология стихийного массового поведения (лекции) –

http://dating.ru/?dating=4878/txt/archive/psy/book4/index.htm

9. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління: Посібник.- К.: Академвидав, 2003. – 568 с.

10. Сергеечева В. Словесное каратэ. Стратегия и тактика общения – СПб.: Питер. 2002-192 с.

11. Тоффлер Э. Метаморфозы власти: Пер. с англ. / Э. Тоффлер. — М.: ООО «Издательство ACT», 2003. —

669, [3] с. — (Philosophy).

12. Шейнов В.П. Пиар "белый" и "черный": технология скрытого управления людьми / В.П.Шейнов. - М.:

АСТ, Мн.: Харвест, 2007. - 672 с.

13. Халипов В. Ф. Наука о власти.: Учебное пособие. М.:, 2008. - 448 с.

14. Таранов П.С. Интриги, мошенничество, трюки. – Симферополь: «Реноме». 1997. – 576 с.

15. Татенко В. Соціально-психологічні механізми впливу людини на людину // Соціальна психологія. – 2003. - №1. – С. 60 – 72.

12.ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: Лекції, практичні заняття, самостійна робота.

13.МЕТОДИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ: Поточний контроль: (40%): усне опитування, виступи на практичних заняттях, контрольна робота. Підсумковий контроль: (60%, диференційований залік): підсумкова залікова комплексна контрольна робота (тестові завдання, теоретичні питання).

14.МОВА НАВЧАННЯ: українська.

Скачать, 16.63kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru