Загрузка...
Категории:

Загрузка...

І. В. Кущенко опис навчальної дисципліни (спецкурсу)

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 281.83 Kb.
Дата08.03.2012
Размер281.83 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Укладач: Ніколенко Д.О.
Опис навчальної дисципліни (спецкурсу)
Анотація до навчальної дисципліни основи психології та педагогіки.
Основні поняття з навчальної дисципліни «Основи психології та педагогіки»
Спрямованість особистості
Тематичний план
Загальне поняття про психологію та її зв’язок з юридичною діяльністю
Поняття про особистість
Особистість як суб’єкт діяльності та спілкування
Загальне поняття про педагогіку. Процес навчання і виховання як цілісна система
Програма навчальної дисципліни
Питання для обговорення
Методичні поради. Підготуватися до обговорення навчальних питань, звернувши при цьому увагу
Завдання для організації самостійної роботи
Завдання для організації індивідуальної роботи
Питання для обговорення
Методичні поради. Підготуватися до обговорення навчальних питань, звернувши при цьому увагу
Завдання для організації самостійної роботи
Завдання для організації індивідуальної роботи
Питання для обговорення
...
Полное содержание
Подобный материал:


Міністерство внутрішніх справ України


Національна академія внутрішніх справ


Навчально-науковий інститут права та психології


Факультет правового забезпечення підприємницької діяльності та психології


Кафедра психологічних дисциплін


Навчально-методичні матеріали з навчальної дисципліни


ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ


для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

галузі знань «Соціально-політичні науки» – 0304

за напрямом підготовки «Правознавство» 6.030402

Київ 2011


Основи психології та педагогіки // Навчально-методичні матеріали з навчальної дисципліни Основи психології та педагогіки. – Навчально-науковий інститут права та психології Національної академії внутрішніх справ, 2011 __ с.


^ Укладач:

Ніколенко Д.О. – професор кафедри психологічних дисциплін факультету правового забезпечення підприємницької діяльності та психології, кандидат психологічних наук, доцент


Розглянуто і затверджено на засіданні кафедри психологічних дисциплін ННІПП НАВС (протокол № 31 від «5» травня 2011 року);

Рекомендовано методичною радою НАВС до використання на сайті НАВС (від «12» грудня 2011 року).


Т.в.о. завідувача кафедри,

доцент кафедри І.В.Кущенко


^ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (СПЕЦКУРСУ)


Курс

Напрям, підготовки (спеціальність), освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни (спецкурсу)

Семестр: 2

Кількість залікових кредитів, відповідних ECTS: 1,5

Кількість модулів: 1


Напрям підготовки (спеціальність): Правознавство


Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр


Код: 0304

Тип: нормативна

Загальна кількість

годин: 54

Лекції: 12

Семінарські заняття: 12

Практичне заняття: 2

Індивідуальна робота: 2

Самостійна робота: 26

Форма підсумкового контролю: Залік


^ АНОТАЦІЯ ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ.


Предметом навчальної дисципліни «Основи психології та педагогіки» є система наукових поглядів на теоретико-методологічні засади психолого-педагогічних знань, їх структуру та особливості, методи та принципи вивчення психіки людини, процесу навчання і виховання на різних етапах формування особистості, сучасні підходи до аналізу і розуміння соціально-психологічних та соціально-педагогічних явищ.

М е т о ю вивчення дисципліни є формування у студентів системи наукових понять про закони, закономірності, принципи, методи і форми психічної діяльності людини, формування особистості в процесі навчання і виховання, місце психолого-педагогічних знань в діяльності правознавця.

Науково-теоретичною базою навчальної дисципліни є загальнофілософські принципи та концепції проблемно-діяльнісного навчання у вищому навчальному закладі спрямованого на збереження і розвиток творчого потенціалу студента.

В основі викладання курсу лежать ідеї гуманізації освіти, педагогіки співробітництва, ціннісний і діяльнісний підходи до вивчення проблем навчальної дисципліни.

Дана навчальна дисципліна є частиною загальноосвітньої підготовки правознавців. Вона посідає чільне місце серед гуманітарних та суспільних дисциплін при підготовці майбутніх фахівців для закладів освіти, правоохоронних органів, організацій та на виробництві і виконує такі головні функції:

 • пізнавальну – формує у студентів систему наукових психолого-педагогічних знань про сучасні принципи і методи психолого-педагогічної діяльності, форми, засоби формування та розвитку особистості;

 • виховну – виховує у студентів стійкий пізнавальний інтерес до обраної спеціальності, гуманне ставлення до людини як найвищої соціальної цінності, відповідальність та патріотизм.

Під час вивчення дисципліни студенти мають знати:

- визначення категоріального апарату сучасної психології та педагогіки;

- взаємозв’ язки та залежності між формами психічного відображення;

- завдання психологічної та педагогічної науки;

- головні методи дослідження;

- систему галузей психологічних та педагогічних знань;

- місце і роль психологічних та педагогічних знань в юридичній діяльності.

Студенти повинні уміти: - застосовувати адекватні прийоми і методи для якісного засвоєння знань;

- організовувати творчий пошук шляхів вирішення проблемних ситуацій;

- реалізовувати теоретичні знання на практиці;

- планувати і організовувати самостійну роботу над першоджерелами.

Центральне місце навчальної дисципліни займає зміст таких психологічних та педагогічних категорій, як “психіка”, “особистість”, “діяльність”, “спілкування”, “освіта”, “самоосвіта”, “навчання”, “учіння”, “виховання”, “самовиховання”, які надалі розглядаються та поглиблюються юридичними дисциплінами, що вивчаються на факультеті.

Навчальний курс дисципліни складається з лекційних і семінарських занять.

З метою якісного виконання головних завдань навчально-виховного процесу застосовується проблемно-діяльнісна технологія вивчення курсу. Особливість цієї технології полягає в тому, що значно збільшується кількість навчального часу на самостійну роботу студентів. Час відведений на самостійну роботу, включено до загального бюджету часу навчальної дисципліни. Студенти самостійно вивчають окремі питання, які не розглядаються на заняттях під керівництвом викладача. В процесі самостійної роботи студенти вдосконалюють вміння працювати з науковою та науково-методичною літературою.

Ефективне використання навчального часу певною мірою залежить від методів навчання, вибір яких самостійно здійснює викладач, виходячи з рівня підготовки студентів, виду занять, їх матеріального забезпечення та особистої методичної підготовки.

Лекції навчального курсу мають проблемно-пошукову спрямованість, орієнтують студентів на подальшу самостійну роботу. На семінарських заняттях студенти розширюють і поглиблюють знання з фундаментальних питань дисципліни шляхом опрацювання рекомендованої літератури, підготовки доповідей та рефератів, розв’язання проблемних завдань і психолого-педагогічних ситуацій. З метою виявлення рівня оволодіння студентами навчальним матеріалом і стимулювання самостійної роботи здійснюється поточний і підсумковий контроль. Поточний контроль проводиться у вигляді контрольних та самостійних робіт на практичних та семінарських заняттях, тестуванні на модульному контролі. Підсумковий здійснюється у вигляді заліку, який проводиться наприкінці вивчення навчального курсу.

Інформаційне і методичне забезпечення самостійної роботи студентів здійснюється на основі навчальної і навчально-методичної літератури, яка є в бібліотеці академії та методичному кабінеті кафедри, навчальних і науково-популярних фільмів, навчально-контрольних програм з використанням інформаційних технологій, індивідуальних і групових консультацій.


^ Основні поняття з навчальної дисципліни «Основи психології та педагогіки»

1.Психологія - це наука, що вивчає закони і закономірності активного відображення людиною об’єктивної реальності у формі відчуттів, сприймань, мислення, почуттів.

2.Психічні процеси – це різні форми єдиного, цілісного відображення суб’єктом за допомогою центральної нервової системи об’єктивної дійсності.

3.Психічні властивості це сталі душевні якості індивіда, що утворюються в процесі його тривалої відображувальної діяльності, виховання та самовиховання.

4.Діяльність – це цілеспрямована вмотивована активність людини.

5.^ Спрямованість особистості – це сукупність стійких мотивів, що орієнтують діяльність особистості і відносно незалежні від життєвих ситуацій. С. характеризується рівнем, широтою, стійкістю, дієвістю, а також інтересами людини , схильностями, ідеалами, в яких знаходить свій вираз світогляд людини.

6.Спілкування – це процес обміну інформацією пізнавального або афективно – оціночного характеру.

7.Група – це спільність людей які об’єднані єдиною метою, потребами, спільною діяльністю і є елементом структури суспільства.

8.Соціальна роль – це функції, що виконує людина в конкретній системі відносин.

9.Мотив – це спонукання до діяльності, яке пов’язане із задоволенням певної потреби.

10.Мета – це усвідомлений образ передбачуваного результату, на який спрямовані дії людини.

11.Педагогіка - сукупність теоретичних і прикладних наук, що вивчають процеси виховання, навчання і розвитку особистості.

12.Освіта - процес і результат засвоєння учнями систематизованих знань, умінь і навичок, формування на їх основі наукового світогляду, моральних та інших якостей особистості розвиток її творчих сил і здібностей.

13.Особистість - людина, соціальний індивід, що поєднує в собі риси загальнолюдського, суспільно значущого та індивідуально- неповторного.

14.Педагогічний процес - соціально організована, цілеспрямована взаємодія педагогів і вихованці, метою якої є вирішення освітніх проблем і розвиток особистості.

15.Виховання - процес цілеспрямованого формування особистості дитини.

16.Дидактика - галузь педагогіки, яка розробляє теорію освіти і навчання, виховання у процесі навчання.

17.Навчання - цілеспрямована взаємодія вчителя і учнів, у процесі якої відбувається засвоєння знань, формування вмінь і навичок.

18.Учіння - цілеспрямований процес засвоєння учнями знань, оволодіння вміннями і навичками.

19.Самовиховання - свідома діяльність людини, спрямована на вироблення у себе позитивних рис і подолання негативних.

20.Процес виховання - система виховних заходів, спрямованих на формування всебічно і гармонійно розвиненої особистості.

21.Перевиховання - виховний процес, спрямований на подолання негативних рис особистості, що сформувалися під впливом несприятливих умов виховання.

22.Принципи навчання – основні положення, що визначають зміст, організаційні форми та методи навчальної роботи школи.

23.Метод навчання - спосіб упорядкованої взаємопов’язаної діяльності вчителів та учнів, спрямованої на вирішення завдань освіти, виховання і розвитку в процесі навчання.

24.Методи виховання - способи взаємопов’язаної діяльності вихователів і вихованців спрямованої на формування, у вихованців поглядів, переконань, навичок і звичок поведінки.

25.Навчальний предмет - педагогічно обгрунтована система наукових знань і практичних навичок та вмінь, що втілюють основний зміст і методи певної науки.

^

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНз/п

Назва модуля і тем

Кількість годин по видах занять

Примітка

Всього годин

З виклад. год.

Лекції

Семінар

Практ. заняття

Самост. робота

І н д. р о б

Модуль 1. Основи психолого-педагогічних знань та їх зв’язок з юридичною діяльністю.

1.1

^ Загальне поняття про психологію та її зв’язок з юридичною діяльністю

14

8

4

4
6

2
1.2

^ Поняття про особистість

12

6

2

2
61.3

^ Особистість як суб’єкт діяльності та спілкування

10

4

2

2
61.4

^ Загальне поняття про педагогіку. Процес навчання і виховання як цілісна система

16

8

4

4
8


Модульний контроль

2


2

Індивідуальна робота

2
2Залік
Всього:

54

26

12

12

2

26

2


^ ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. Основи психолого-педагогічних знань та їх зв’язок з юридичною діяльністю.


Тема 1. Загальне поняття про психологію та її зв’язок з юридичною діяльністю.

Сучасні наукові погляди на предмет психологічної науки. Психіка та її основні функції. Особливості психічного відображення. Поняття про принципи психологічної науки. Принцип детермінізму. Принцип єдності свідомості та діяльності. Принцип розвитку психіки. Принцип особистісної значущості. Суб’єктивно – генетичний принцип. Загальне поняття про форми психічного відображення та їх взаємозв’язок. Психічні процеси. Психічні властивості. Психічні стани. Задачі психологічної науки на сучасному етапі суспільного розвитку. Загальне поняття про методи в психології. Рефлекторна природа психічної діяльності. Розвиток психіки та свідомості. Головні психологічні категорії. Галузі психологічних знань. Психологія в правоохоронній діяльності. Зв’язок психології з іншими науками.

Література: 3, 4, 5, 7, 8.


Тема 2. Поняття про особистість людини.

Загальне поняття про особистість. Індивід. Індивідуальність. Самосвідомість особистості. Самооцінка. Я-образ. Психологічна структура особистості. Спрямованість як провідна характеристика особистості. Джерела активності особистості. Потреби особистості. Мотиви особистості. Види мотивів. Мотивація як прояв потреб особистості. Рівень домагань особистості. Світогляд особистості. Потяг. Інтерес. Бажання. Ідеал. Нахили. Переконання. Психологічна установка. Темперамент особистості. Здібності особистості. Характер особистості. Розвиток і формування особистості.

Література: 3, 4, 5, 7, 8.


Тема 3. Особистість як суб’єкт діяльності та спілкування.

Загальне поняття про діяльність. Структура діяльності. Основні види діяльності. Діяльність правоохоронця. Мета і мотиви діяльності. Компоненти дії та їх функції. Способи діяльності та процес їх засвоєння. Навичка. Уміння. Етапи формування навика. Основні види діяльності.Загальне поняття про спілкування. Структура спілкуваня. Засоби спілкування. Функції спілкування. Різновиди спілкування. Особливості спілкування правоохоронця. Поняття про мову та її функції. Поняття про групи. Міжособистісні стосунки в групі. Соціалізація та соціальна адаптація особистості. Поняття про психологічну сумісність. Конфлікт у міжособистісних стосунках.

Література: 2, 5, 7, 8.


Тема 4. Загальне поняття про педагогіку. Процес навчаня і виховання як цілісна система.

Визначення предмета педагогіки. Основні педагогічні категорії. Філософські основи педагогіки. Зв’язок педагогіки з іншими науками. Зв’язок педагогіки з юридичною діяльністю. Теорія виховання як частина педагогіки. Мета і завдання теорії виховання. Смислове значення поняття ”виховання”. Характерні особливості виховання як суспільного явища. Соціальна функція виховання. Мета та зміст виховання. Моральне виховання.Правове виховання. Фізичне виховання. Естетичне виховання. Трудове виховання. Світоглядне виховання. Самовиховання особистості. Закономірності та принципи виховання. Система методів виховання. Колектив як об’єкт і суб’єкт виховної діяльності. Основні напрямки і зміст виховного процесу в сучасних умовах. Дидактика як складова частина педагогіки. Принципи навчання. Зміст навчання. Методи і форми організації навчання.

Література до модуля: 1, 4, 5, 7, 8.


Модуль 1. Основи психолого-педагогічних знань та їх зв’язок з юридичною діяльністю.


ТЕМА 1. Загальне поняття про психологію та її зв’язок з юридичною діяльністю.

Вид заняття: 4 години семінарських занять.
^

Питання для обговорення


 1. Загальне поняття про сучасну психологію її предмет та задачі.

 2. Фізіологічні основи психічної діяльності.

 3. Психіка і свідомість.

 4. Методи психології.

 5. Галузі психологічних знань. Зв’язок психології з юридичними науками.


Реферативні повідомлення:

 1. Принципи сучасної психології.

 2. Поняття про свідомість як вищий рівень розвитку психіки.

 3. Поняття про психічні процеси.

 4. Поняття про психічні властивості людини.

 5. Поняття про психічні стани людини.


Ключові терміни та поняття теми: Психологія. Психіка. Психічний процес. Психічний стан. Психічна властивість. Особистість. Діяльність. Спілкування. Розвиток. Рефлекс. Аналізатор. Онтогенез. Філогенез. Інстинкт. Чутливість. Подразливість. Поведінка. Свідомість. Самосвідомість. Психічне відображення. Спостереження. Експеримент. Тест. Інтроспекція. Анкетування.


^ Методичні поради. Підготуватися до обговорення навчальних питань, звернувши при цьому увагу

в першому питанні - на визначення понять “психіка” та “психологія”; на системний характер теоретичних та практичних задач психологічної науки; на актуальність оволодіння психологічними знаннями співробітниками ОВС. Розкрити сучасні наукові погляди на природу психічного, функції психіки; зупинитись на висвітленні змісту та поясненні властивостей психічного відображення (активності, опосередкованості, випереджаючому характері психічного відображення, переломленні через особистість та розвитку), на змісту основних принципів наукової психології (детермінізму, єдності свідомості та діяльності, розвитку, переломлення через особистість, суб’єктивно-генетичному принципі), на завданнях, що стоять перед психологічною наукою. Навести приклади.

в другому питанні – на характеристиці будови і діяльності нервової системи людини; усвідомити поняття “збудження”, “гальмування”, “джерело оптимального збудження”, “домінанти”, “динамічного стереотипу”, “індукції”, “концентрації”, “іррадіації”; на своєрідність єдності і взаємозалежності фізіологічного і психічного в життєдіяльності людини.

в третьому питанні – на визначенні понять “психіка” та “свідомість”; на етапи розвитку психіки та їх якісні характеристики; визначити рушійні сили вдосконалення психічного відображення в процесі онто- та філогенезу; довести практичне та теоретичне значення знань про етапи психічного відображення для розуміння людської поведінки.

в четвертому питанні – на визначення поняття “метод” та його особливості в психології, класифікацію методів, етапи організації та проведення психологічного дослідження. На визначення змісту поняття “експеримент” та “спостереження”, їх структури та різновидів, переваг і недоліків; на визначення допоміжних методів (бесіди, тестування, біографічного методу та ін.), їх змісту, особливостях застосування, різновидам. Необхідно навести конкретні приклади застосування цих методів в діяльності людини взагалі та ОВС.

в п’ятому питанні – на розкритті змісту галузей психологічного знання. Особливу увагу слід звернути на місце серед них юридичної психології; розібрати зміст понять професіограма та психограма; звернути увагу на підстави класифікацій галузей психологічних знань.

Література: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10.


Самостійна робота:6 год.
^

Завдання для організації самостійної роботи:


 1. Дайте визначеня предмету і задачам психології як науки.

 2. Визначте які функції виконує психіка.

 3. Дайте коротку характеристику формам психічного відображення.

 4. Поясніть особливості психічного відображення.

 5. Розкрийте зміст принципів пізнання психічної діяльності людини.

 6. Виділіть осонвні етапи розвитку психологічної науки.

 7. Розкрийте специфіку сучасного етапа розвитку психології.

 8. Визначте місце психології в системі наук про людину.

 9. З’ясуйте зміст основних категорій психологічної науки.

 10. Розкрийте зв’язок психологій з юридичною діяльністю.^

Завдання для організації індивідуальної роботи:


Провести індивідуальну співбесіду із студентами за наслідками поглибленого додаткового опрацювання наукових статей:

 1. Костицький М.В. Про психологічне пізнання в юридичній теорії і практиці // Текст : наук. Журнал / засн.. Київський нац.. ун-т внутр.. справ. – 2011, № 1(9). –К. : Київський нац.. ун-т. внутр.. справ, 2011.

 2. Сивухін В.С. Інформаційно-психологічний аспект безпеки людини.// Текст : наук. Журнал / засн. Київський нац.. ун-т внутр.. справ. – 2008, № 1. – К. : Київський нац.. ун-т. внутр.. справ, 2008.ТЕМА 2. Поняття про особистість

Вид заняття: 2 години семінарських занять.
^

Питання для обговорення


1. Загальне поняття про особистість в психології.

2. Структура особистості.

3. Пізнавальна та емоційно-вольова сфери особистості.

4. Індивідуально-типологічні особливості особистості (Темперамент. Здібності. Характер.)

5. Поняття “Я-концепції” в психології.


Реферативні повідомлення:

 1. Теорії особистості в психології.

 2. Психологічні типи.

 3. Формування особистості.


Ключові терміни та поняття теми: Індивід. Індивідуальність. Самосвідомість. Самооцінка. Я-образ. Психологічна структура особистості. Спрямованість. Потреби особистості. Мотиви особистості. Види мотивів. Мотивація. Світогляд. Потяг. Інтерес. Бажання. Ідеал. Нахили. Переконання. Установка. Темперамент. Здібності. Характер.


^ Методичні поради. Підготуватися до обговорення навчальних питань, звернувши при цьому увагу

в першому питанні – на визначення понять: “людина”, “індивід”, “індивідуальність”, “особистість”; на розкритті та порівнянні змісту біогенетичного, психогенетичного та діяльністного підходів до вивчення особистості; на розкритті співвідношення понять біологічного і соціального в структурі особистості;

в другому питанні - на аналізі психологічної структури особистості; на визначенні основних понять по темі; на розкритті змісту підструктур особистості: біопсихічних властивостей особистості; психічних процесів особисті; досвіду особистості; спрямованості особистості; охарактеризувати специфіку їх взаємозв’язку; на значення поняття особистості для професійної діяльності ОВС;

в третьому питанні – на визначенні поняття “пізнавальні процеси“; перелічити психологічні поняття які входять до зазначеної групи: відчуття, сприймання, увага, пам’ять, мислення тощо; дати їм визначення, скласти структурно-логічну схему їхньої характеристики; розкрити рефлекторну природу пізнавальних процесів; на конкретних прикладах проілюструвати єдність психічних процесів; проаналізувати умови їх формування та розвитку; вказати на місце та значення психічних процесів в професійній діяльності юриста; на визначенні поняття “емоційно-вольові процеси“; перелічити психологічні поняття, які входять до зазначеної групи: емоції, почуття, воля; дати їм визначення, скласти структурно-логічну схему їхньої характеристики; розкрити рефлекторну природу емоційно-вольових процесів; на конкретних прикладах проілюструвати єдність емоційно-вольових процесів; проаналізувати умови їх формування та розвитку; вказати на місце та значення емоційно-вольових процесів в професійній діяльності юриста.

в четвертому питанні – на визначення поняття “психічні властивості” людини; на природу психічних властивостей; на визначення понять які входять до групи психічних властивостей: здібності, темперамент, характер, світогляд, потреби, цінності, мотиви і т.д.; скласти структурно-логічну схему їхньої характеристики; на конкретних прикладах проілюструвати єдність психічних властивостей людини; проаналізувати умови їх формування та розвитку; вказати на місце та значення психічних властивостей в професійній діяльності юриста;

в п’ятому питанні – на визначенні поняття “установка”; на структурні компоненти установки; на визначення поняття “Я-концепції” і його функції; на основні погляди на природу і формування самооцінки; на роль “Я-концепції” в життєдіяльності людини.

Література: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10.


Самостійна робота:6 год.
^

Завдання для організації самостійної роботи:


 1. Розкрийте єдність і відмінність понять «індивід», «індивідуальність», «особистість».

 2. Назвіть суттєві характеристики і рушійні сили розвитку особистості.

 3. Виділіть структурні компоненти особистості.

 4. Проаналізуйте сутність самосвідомості особистості, її спрямованості, темпераменту, характеру, здібностей.

 5. Охарактеризуйте взаємозв’язок структурних компонентів особистості і можливості їх розвитку.^

Завдання для організації індивідуальної роботи:


Провести індивідуальну співбесіду із студентами за наслідками поглибленого додаткового опрацювання наукових статей:

 1. Романенко О.В. Теоретичні засади психокорекції особистості.// Текст : наук. Журнал / засн.. Київський нац.. ун-т внутр.. справ. – 2008, № 1. –К. : Київський нац.. ун-т. внутр.. справ, 2008.

 2. Гребінь-Крушельницька Н.Ю. Акмещлогічний підхід до формування особистісно-професійного розвитку майбутніх працівників органів внутрішніх справ // Текст : наук. Журнал / засн.. Київський нац.. ун-т внутр.. справ. – 2011, № 1(9). –К. : Київський нац.. ун-т. внутр.. справ, 2011.


ТЕМА 3. Особистість як суб’єкт діяльності та спілкування.

Вид заняття: 2 години семінарських занять.


^

Питання для обговорення


 1. Загальне поняття про діяльність людини.

 2. Структура діяльності людини.

 3. Загальне поняття про спілкування і його структуру.

 4. Види спілкування та його форми.


Реферативні повідомлення:

  1. Навчання як основний вид діяльності людини.

  2. Праця як основний вид діяльності людини

  3. Гра як основний вид діяльності людини.

  4. Засоби спілкування людини.

  5. Поняття про групу та її структуру.

  6. Поняття про конфлікт .

  7. Поняття про психологічну сумісність.

  8. Психологія стосунків в колективі.


Ключові терміни та поняття теми: Особистість. Діяльність. Дія. Уміння. Навичка. Праця. Навчання. Гра. Екстеріоризація. Інтеріоризація. Спілкування. Вербальна комунікація. Невербальна комунікація. Група. Ідентифікація. Рефлексія. Емпатія. Навіювання. Наслідування. Переконання. Стереотип.


^ Методичні поради. Підготуватися до обговорення навчальних питань, звернувши при цьому увагу

в першому питанні – на природу людської активності; на визначення понять: “діяльність”, “дія”, “операція”; на розкритті та порівнянні змісту понять зовнішньої та внутрішньої діяльності; на визначення понять “праця”, “навчання”, “гра” та їх порівнянні; окремо зупинитись на розкритті змісту основних видів діяльності, їх форм, динаміки становлення та особливостей прояву протягом життя людини. Розгляд зазначених понять обов’язково проводити в зв’язку з етапністю психосоціального становлення людини.

в другому питанні – на структуру діяльності та зміст і характерні особливості структурних складових; на розкритті суті та структури факторів ефективної діяльності; на значення поняття для професійної діяльності юриста; на визначення понять “способи діяльності”, “уміння”, “навички”, “прийоми діяльності” та їх порівнянні; на рівні усвідомлення виконання дій; на компоненти дій та їх функції; на структуру предметної дії; на етапи формування навичок та їх динаміку (функціональні компоненти); на причини, що впливають на продуктивність навичок.

в третьому питанні – на визначення понять: “спілкування”, “мова”, “знак”, “значення”, “смисл”; на розкритті та порівнянні змісту структурних складових спілкування; на функції спілкування; на фактори, що впливають на формування моделі партнера по спілкуванню; на структурно-смислову схему бар’єрів спілкування; закономірності формування та розвитку спілкування та його роль у формуванні особистості; значення спілкування для юриста.

в четвертому питанні – на аналізі змісту видів спілкування: соціально-орієнтованому, груповому, особистісно-орієнтованому; на визначення змісту анонімної форми спілкування, функціонально-рольової, неформальної; на психологічні правила, прийоми ефективного спілкування; на спілкування з людьми різних психологічних типів.

Література: 1, 2, 3, 7, 8, 10.

Самостійна робота:6 год.

^

Завдання для організації самостійної роботи:


 1. Розкрийте взаємозв’язок особистості і діяльності.

 2. Поясніть суть відмінності між активністю тварини і діяльністю людини.

 3. Дайте характеристику сутності і структурних компонентів діяльності і спілкування.

 4. Визначте способи дій і шляхи їх формування.

 5. Назвіть основні види діяльності і розкрийте їх зміст.

 6. Поясніть особливості взаємодії людей в групах.

 7. Розкрийте особливості психологічних способів впливу на людей.

 8. Охарактеризуйте прийоми підвищення ефективності спілкування, формування атракції.^

Завдання для організації індивідуальної роботи:


Провести індивідуальну співбесіду із студентами за наслідками поглибленого додаткового опрацювання наукових статей:

 1. Кудерміна О.І. Психологічні особливості професійного спілкування правоохоронців.// Текст : наук. Журнал / засн.. Київський нац.. ун-т внутр.. справ. – 2008, № 1. –К. : Київський нац.. ун-т. внутр.. справ, 2008.

 2. Мороз Л.І., Добровольська О.О. Проблеми професійної адаптації молодих фахівціф органів внутрішніх справ до умов службової діяльності Брисковська О.М. Формування соціально-психологічної готовності // Текст : наук. Журнал / засн.. Київський нац.. ун-т внутр.. справ. – 2011, № 1(9). –К. : Київський нац.. ун-т. внутр.. справ, 2011.ТЕМА 4. Загальне поняття про педагогіку. Процес навчання та виховання як цілісна система.

Вид заняття: 4 години семінарських занять.

^

Питання для обговорення


 1. Загальне поняття про педагогіку та її головні категорії.

 2. Поняття про навчання, його зміст, методи та форми.

 3. Поняття про виховання, його зміст, методи та форми.


Реферативні повідомлення:

 1. Самовиховання особистості.

 2. Методи навчання.

 3. Методи виховання.

 4. Болонський процес та сучасні дидактичні технології.


Ключові терміни та поняття теми: Педагогіка. Освіта. Самоосвіта. Навчання. Учіння. Виховання. Самовиховання. Розвиток. Дидатктика. Метод. Самокритика. Самопереконання. Самоспостереження. Самозаохочення. Мотив. Принцип. Прийом. Форма. Звичка. Покарання. Заохочення. Вимога. Вправа. Колектив.


^ Методичні поради. Підготуватися до обговорення навчальних питань, звернувши при цьому увагу

в першому питанні – на визначення змісту понять “педагогіка”, “освіта”, “самоосвіта”, “дидактика”, “теорія виховання”, “навчання”, “учіння”, “виховання”, “самовиховання”; на місце педагогіки в системі сучасного людинознавства; на принципи та методи педагогічного дослідження; на роль педагога в організації і реалізації цілей педагогічного процесу; на витоки та становлення української педагогіки” на зв’язок педагогіки з юридичною діяльністю.

в другому питанні – на визначення понять “навчання” та “учіння”; на важливості єдності та гармонічному узгодженні між змістом та формами навчання; на аналіз змісту методів та технологій навчання; на організаційні форми навчання та їх класифікацію; на роль стимулюючих та контрольних заходів в системі оволодіння знаннями, їх функції та методи; на існуючі підходи до системи оцінювання.

в третьому питанні – на визначення понять “виховання” та “самовиховання”; на сутність, цілі та задачі виховання; на рушійні сили, закономірності і принципи виховання; на характеристику основних напрямків виховання; на методи і форми виховання.

Література: 1, 2, 3, 7, 8, 10, 14.


Самостійна робота:8 год.

^

Завдання для організації самостійної роботи:


 1. Розкрийте зміст поняття «педагогіка».

 2. Визначте предмет і об’єкт педагогіки.

 3. Назвіть і охарактеризуйте основні категорії педагогіки.

 4. Перелічіть основні галузі педагогіки і розкрийте їх зв’язок з іншими науками.

 5. Розкрийте зміст основних принципів і закономірностей педагогічної науки.

 6. Визначте головні задачі педагогіки на сучасному етапі.

 7. Обгрунтуйте вагомість поняття процесу самовиховання у формуванні і розвитку особистості.

 8. Дайте характеристику основним методам і формам навчально-виховного процесу.

 9. Розкрийте суть зв’язку педагогіки і юридичної діяльності.^

Завдання для організації індивідуальної роботи:


Провести індивідуальну співбесіду із студентами за наслідками поглибленого додаткового опрацювання наукових статей:

 1. Андрущенко В. Освіта нового століття: пріоритети розвитку // Вища освіта України. – 2011. - № 1.

 2. Кремінь В. Освіта в структурі цивілізаційних змін // Вища освіта України. – 2011. - № 1.

3. Молчанова О.М. Вплив емоційних переживань на розвиток совісті особистості юнацького віку // Практична психологія та соціальна робота. - 2011. - № 7.


^ ЗАГАЛЬНИЙ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ДО ДИСЦИПЛІНИ


 1. Андрущенко В. Освіта нового століття: пріоритети розвитку // Вища освіта України. – 2011. - № 1.

 2. Баєва І. Психологія молодіжної субкультури: ризик і перспективи зростання // Практична психологія та соціальна робота. - 2011. - № 7.

 3. Білогур В., Макаренко С. Формування світоглядної культури студентів як основа управління процесом становлення їхньої системи цінностей // Вища освіта України. – 2011. - № 1.

 4. Бондарчук Е.И., Бондарчук Л.И. Основы психологии и педагогики: Курс лекций. – 2-е изд.,перераб.и доп. – К.: МАУП, 2001.

 5. Варій М. Й. Психологія: навч. Пос. для студ. вищ. навч. закл. / М.Й. Варій - 2-е вид. – К. Центр учбової літератури, 2009.

 6. Варій М.Й., Ортинський В.Л. Основи психології і педагогіки: Навчальний посібник – К. : «Центр учбової літератури». - 2007.

 7. Годфруа Ж. Что такое психология? В 2-х т. Т. 1. : Пер. с франц. – М. : Мир. 1992.

 8. Загальна психологія: Підруч. для студентів вищ.навч. закладів. / С.Д.Максименко, В.О. Зайчук, В.В. Клименко, В.О. Соловієнко. За загальною редакцією акад. Максименка – К.: Форум, 2000.

 9. Корольчук М.С., Крайнюк В.М., Марченко В.М. Психологія: схеми, опорні конспекти, методики: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За аг. Ред.. М.С. Корольчука. – К.: Ельга, Ніка-Центр. – 2007.

 10. Костицький М.В. Про психологічне пізнання в юридичній теорії і практиці // Текст : наук. Журнал / засн.. Київський нац.. ун-т внутр.. справ. – 2011, № 1(9). –К. : Київський нац.. ун-т. внутр.. справ, 2011.

 11. Кремінь В. Освіта в структурі цивілізаційних змін // Вища освіта України. – 2011. - № 1.

 12. Немов Р.С. Психология : В 3т., Т. 1. – М. : Просвещение, 1999.

 13. Мороз Л.І., Добровольська О.О. Проблеми професійної адаптації молодих фахівціф органів внутрішніх справ до умов службової діяльності Брисковська О.М. Формування соціально-психологічної готовності // Текст : наук. Журнал / засн.. Київський нац.. ун-т внутр.. справ. – 2011, № 1(9). –К. : Київський нац.. ун-т. внутр.. справ, 2011.

 14. М’ясоїд П.А. Курс загальної психології. Підручник : у 2 т. – К.:Алерта, 2011. – Т.1.

 15. Основи загальної психології / За ред. академіка АПН України, професора С.Д. Максименка. – Київ: НПЦ Перспектива, 1998 .

 16. Основи психології: Підручник / За заг.ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. –Київ : Либідь, 1995.

 17. Педагогіка // За редакцією М.Д. Ярмаченка. – Київ: Вища школа, 1986.

 18. Пєтухова І.О.Використання методв тестів у професійній підготовці вчителів 20-30 рр. ХХ ст..(1920-1930)// Практична психологія та соціальна робота. - 2011. - № 7.

 19. Cергеєнкова О.П., Столярчук О.А., Коханова О.П., Пасєка О.В.. Загальна психологія. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012.

 20. Статінова Н.П., Сень Г.П. Основи психології та педагогіки: Навч. посіб. Для студ. Екон. вузів. – 2-е вид., доп., випр. – К.: Київ. Нац.торг.-екон. ун-т., 2002/

 21. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки: Навчальний посібник. – К.: Академвдав, 2006.

 22. Синьов В. М. , Пометун О.І.,, Кривуша В.І., Супрун М.О. Основи теорії виховання: Навчальний посібник/ За заг. ред. Академіка АПН України В.М. Синьова. – Київ / РВВ КІВС, 2000.


^ ПРИБЛИЗНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ.


 1. Педагогіка як наука. Предмет педагогіки.

 2. Зв’язок педагогіки з іншими науками.

 3. Загальна характеристика функцій педагогічної науки.

 4. Загальна характеристика основних категорій педагогіки.

 5. Загальна характеристика завдань педагогіки.

 6. Загальна характеристика сучасної зарубіжної педагогіки.

 7. Сучасний стан вітчизняної педагогіки.

 8. Загальна характеристика впливу середовища на розвиток особистості.

 9. Роль спадковості у формуванні і розвитку особистості.

 10. Сутність і структура педагогічного процесу.

 11. Загальна характеристика закономірностей педагогічного процесу.

 12. Методи науково-педагогічного дослідження.

 13. Загальна характеристика принципів педагогічного процесу.

 14. Загальне поняття про освіту як педагогічну категорію.

 15. Загальне поняття про виховання як педагогічну категорію.

 16. Загальне поняття про навчання як педагогічну категорію.

 17. Загальне поняття про виховання як педагогічну категорію.

 18. Загальне поняття про самовиховання як педагогічну категорію.

 19. Загальне поняття про розвиток як педагогічну категорію.

 20. Дидактика як галузь педагогіки.

 21. Функції процесу навчання.

 22. Психолого-педагогічні основи навчально-пізнавальної діяльності учнів.

 23. Загальна характеристика змісту освіти в національній школі.

 24. Загальна характеристика закономірностей навчання.

 25. Характеристика принципів навчання.

 26. Загальне поняття про методи навчання та їх класифікація.

 27. Загальна характеристика методів організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності.

 28. Загальна характеристика методів стимулювання навчальної діяльності.

 29. Загальна характеристика методів контролю і самоконтролю у навчанні.

 30. Загальне поняття про засоби навчання.

 31. Загальне поняття про технології навчання.

 32. Загальне поняття про форми організації навчання.

 33. Урок як основна форма організації навчання.

 34. Суть процесу виховання.

 35. Закономірності виховання.

 36. Принципи виховання.

 37. Методи виховання.

 38. Форми виховання.

 39. Мета і завдання виховання.

 40. Основні напрями виховання.

 41. Предмет психології.

 42. Рефлекторна природа психічного.

 43. Психіка і свідомість.

 44. Основні напрями психології.

 45. Методи психології.

 46. Принципи психолгії.

 47. Поняття про психологію діяльності.

 48. Структура діяльності.

 49. Освоєння діяльності.

 50. Основні види діяльності.

 51. Поняття про спілкування.

 52. Функції спілкування.

 53. Структура спілкування.

 54. Спілкування як обмін інформацією.

 55. Спілкуваня як міжособистісна взаємодія.

 56. Спілкування як міжособистісне розуміння.

 57. Поняття про особистість.

 58. Індивід, особистість, індивідуальність.

 59. Теорії особистості.

 60. Формування особистості.

 61. Спрямованість особистості.

 62. Структура особистості.

 63. Поняття про самосвідомість.

 64. Загальне поняття про группу.

 65. Класифікація груп.

 66. Міжособистісні стосунки в групахю

 67. Методи вивчення міжгрупових стосунків в групі.

 68. Лідерство в групах (колективах).

 69. Форми психічного відобрадення.

 70. Характеристика пізнавальних процесів.

 71. Характеристика емоційно-вольвих процесів.

 72. Характеристика психічних властивостей.

 73. Характеристика психічних станів.

 74. Загальна характеристика уваги.

 75. Загальна характеристика відчуття.

 76. Загальна характеристика сприймання.

 77. Загальна характеристика памяті.

 78. Загальна характеристика мислення.

 79. Загальна характеристика уяви.

 80. Загальна характеристика емоцій.

 81. Загальна характеристика почутів.

 82. Загальна характеристика волі.

 83. Загальна характеристика темпераменту.

 84. Загальна характеристика здібностей.

 85. Загальна характеристика характеру..

 86. Загальна характеристика функцій психіки.

 87. Загальна характеристика основних властивостей психічного відображення.

 88. Загальна характеристика свідомості.

 89. Загальна характеристика основних галузей психології.

90.Зв'язок психології з юридичною діяльністю.

Скачать, 393.52kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru