Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Вимоги щодо письмового оформлення робіт та кількості контрольних робіт з математики

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 120.58 Kb.
Дата24.03.2012
Размер120.58 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Вимоги до загальноосвітньої підготовки
Учні повинні вміти
Кількість контрольних робіт у 5 класі
4 години на тиждень ІІ семестрі - 76 год
7 клас Алгебра
8 клас Алгебра
9 клас Алгебра
9 клас Геометрія
10 клас «Алгебра та початки аналізу»
Подобный материал:Вимоги

щодо письмового оформлення робіт та кількості контрольних робіт з математики


Упорядкувала

Методист РМК

Собакар О.О.


2009-2010 н.р.


Вимоги щодо письмового оформлення робіт з математики


Для виконання всіх видів письмових робіт до­цільно мати таку кількість зошитів з математики:

•5—6 класи — два зошити;

•7—9 класи — по одному зошиту з алгебри й геометрії;

•10— 11 класи — по одному зошиту з алгебри та початків аналізу й геометрії;


Для контрольного тематичного оцінювання пе­редбачаються окремі зошити (для кожного предме­та) або аркуші, що зберігаються протягом навчаль­ного року в загальноосвітньому навчальному закладі.

Зошити, в яких виконуються навчальні класні та домашні роботи, рекомендується перевіряти:

•у 5—6 класах — з математики — один раз на тиждень;

•у 7—9 класах з алгебри та геометрії — один раз на два тижні;

• у 10—11 класах з математики — один раз на місяць;


Учителі не повинні обмежуватися лише власною перевіркою виконання учнівських робіт, а й мають практикувати самоперевірку, взаємоперевірку, фор­муючи тим самим в учнів потребу здійснювати само­контроль як рису особистості.

Учитель також може перевіряти і оцінювати частину письмової роботи (задачу, приклад, побудов графіка тощо).

Тематичні контрольні роботи перевіряються у всіх учнів з наступною корекційною роботою в тих самих зошитах.

Оцінка за ведення зошитів з математики вистав­ляється до класного журналу наприкінці вивчення кожної теми. При цьому до уваги береться наявність і правильність виконання класних і домашніх робіт, оцінки за поточну перевірку зошитів.

Усі контрольні тематичні роботи вчитель обов'яз­ково оцінює і виставляє відповідні бали до класного журналу. За самостійні поточні письмові роботи оц­інка може виставлятися до журналу не всім учням.

При формуванні підсумкової оцінки за семестр учитель спирається на тематичні оцінки учня, врахо­вуючи оцінки за поточні роботи та підсумкові оцін­ки за ведення зошита.

^ Вимоги до загальноосвітньої підготовки

учнів 4-х класів

Учні повинні знати:

•назви і послідовність натуральних чисел від 1 до 1 000 000, місце нуля в розширеному ряді, десятко­вий склад чисел;

• напам'ять таблиці додавання і множення одноцифрових чисел та відповідні випадки віднімання і ділення;

•порядок виконання дій у виразах;

•назви і позначення одиниць величин: довжини (км, м, дм, см, мм), маси (кг, г, т, ц);

•площі 2, дм2, см2, га, ар), швидкості (км/год, м/с), часу (год, хв, с), об'єму (л), вартості (грн.; к.);

•співвідношення між одиницями довжини, площі, маси, часу, грошовими одиницями;

•залежність між швидкістю, часом і відстанню; між ціною, кількістю і вартістю; між площею і дов­жинами сторін прямокутника; між компонентами і результатами дій;

•залежність результату дії від зміни компонентів.

^ Учні повинні вміти:

•читати, записувати і порівнювати числа в межах мільйона;

•називати компоненти арифметичних дій і чита­ти найпростіші числові вирази (сума, різниця, добу­ток, частка);

•виконувати усні і письмові обчислення в межах 100 на всі арифметичні дії;

•виконувати письмові обчислення: додавання і віднімання в межах мільйона, множення і ділення на одно- та двоцифрові числа;

•виконувати ділення з остачею;

•знаходити частину числа і число за його части­ною;

•знаходити значення числового виразу на 3—4 арифметичні дії;

•розв'язувати рівняння ускладненої структури з однією змінною;

•виконувати підбір значень змінної у нерівностях;

•розв'язувати прості текстові арифметичні задачі, пов'язані з відношенням більше (менше): задачі на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць (в кілька разів), задачі на різницеве або кратне порівнян­ня чисел та складені задачі на 3 — 4 дії;

•розв'язувати складені задачі, в яких використо­вується залежність між величинами (швидкістю, ча­сом і відстанню при рівномірному прямолінійному русі; ціною, кількістю і вартістю товару; площею пря­мокутника і довжинами суміжних сторін);

•розпізнавати і зображати (на папері в клітинку за допомогою циркуля і лінійки) геометричні фігу­ри — точку, відрізок, промінь, пряму, ламану, кут, коло, круг, квадрат, прямокутник, трикутник;

•вимірювати довжину відрізка, довжину ламаної;

•креслити відрізок заданої довжини;

•обчислювати периметр многокутників; площу прямокутника і квадрата.


^ Кількість контрольних робіт у 5 класі :


5 клас

136 клас

( 4 години на тиждень у І семестрі – 64 год.,

^ 4 години на тиждень ІІ семестрі - 76 год,

разом 140 год.)Назва теми

Кількість годин

Кількість тематичних оцінювань

1

Подільність чисел

10

1+вхідне

2

Звичайні дроби

30

3

3

Відношення і пропорції

24

2

4

Раціональні числа над ними

64

5

5

Повторення і систематизація навчального матеріалу

12

1140

13


Журнал «Математика в школі» № 6 , 2006 р., с.4


^ 7 клас

Алгебра

( 3 години на тиждень у І семестрі – 48 год.,

2 години на тиждень ІІ семестрі - 38 год,

разом 86 год.)Назва теми

Кількість годин

Кількість тематичних оцінювань

1

Лінійні рівняння з однією змінною

9

1+діагностичне

2

Цілі вирази

47

4

3

Функції

10

1

4

Системи лінійних рівнянь з двома змінними

14

1

5

Повторення і систематизація навчального матеріалу

6

186

9


7 клас

Геометрія

( 1 година на тиждень у І семестрі – 16 год.,

2 години на тиждень ІІ семестрі - 38 год,

разом 54 год.)Назва теми

Кількість годин

Кількість тематичних оцінювань

1

Найпростіші геометричні фігури та їхні властивості

4

Діагностичне

2

Взаємне розташування прямих на площині

12

1

3

Трикутники

18

2

4

Коло і круг. Геометричні побудови

14

1

5

Повторення і систематизація навчального матеріалу

6

154

6


Журнал «Математика в школі» № 6 , 2007 р. с.4


^ 8 клас

Алгебра

( 2 години на тиждень у І семестрі – 32 год.,

2 години на тиждень ІІ семестрі - 38 год,

разом 70 год.)Назва теми

Кількість годин

Кількість контрольних робіт

1

Раціональні вирази

32

Діагностична+2

2

Квадратні корені. Дійсні числа

14

1

3

Квадратні рівняння

18

1

4

Повторення і систематизація навчального матеріалу

6

170

6


8 клас

Геометрія

(2 години на тиждень у І семестрі – 32 год.,

2 години на тиждень ІІ семестрі - 38 год,

разом 70 год.)Назва теми

Кількість годин

Кількість контрольних робіт

1

Чотирикутники

24

Діагностична+2

2

Подібності трикутників

14

2

3

Многокутники

Площі многокутників

10

1

4

Розв’язування прямокутних трикутників

14

1

5

Повторення і систематизація навчального матеріалу

8

170

8


Журнал «Математика в школі» № 7-8 , 2008 р., с.5


^ 9 клас

Алгебра

( 2 години на тиждень у І семестрі – 32 год.,

2 години на тиждень ІІ семестрі - 38 год,

разом 70 год.)
Назва теми

Кількість годин

Кількість контрольних робіт

1

Нерівності

16

Діагностична+2

2

Квадратична функція

22

2

3

Елементи прикладної математики

10

1

4

Числові послідовності

12

1

5

Повторення і систематизація навчального матеріалу

10

170

8^ 9 клас

Геометрія

(2 години на тиждень у І семестрі – 32 год.,

2 години на тиждень ІІ семестрі - 38 год,

разом 70 год.)Назва теми

Кількість годин

Кількість контрольних робіт

1

Розв’язування трикутників

16

Діагностична+2

2

Правильні многокутники

6

1

3

Декартові координати на площині

10

1

4

Геометричні перетворення

10

1

5

Вектори на площі

10

1

6

Початкові відомості зі стереометрії

8

1

7

Повторення і систематизація навчального матеріалу

10

170

9Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України № 19-20-21 , липень , 2008 р., с.26-27


Заклади освіти, в яких навчальними планами передбачено вивчення математики 3 години на тиждень, рекомендовано наступний розподіл годин на семестр:


^ 10 клас

«Алгебра та початки аналізу» 2 години на тиждень у І і ІІ семестрах;

«Геометрія» 1 година на тиждень у І і ІІ семестрах.


11 клас

«Алгебра та початки аналізу» 1 година на тиждень у І семестрі ; 2 години на тиждень у ІІ семестрі;

«Геометрія» 2 години на тиждень у І семестрі; 1 година у ІІ семестрі.


Кількість контрольних робіт у 10-11 класах:


10 клас

11 клас

алгебра

геометрія

алгебра

геометрія

7

6

6

8


Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України № 18 , червень , 2005 р., с.6

Скачать, 215.44kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru