Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Формування та моніторинг граматичних

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 308.34 Kb.
Дата24.03.2012
Размер308.34 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Проблеми ефективності формування граматичних навичок мовлення в умовах комунікативного підходу до вивчення іноземної мови
Причини зниження рівня опанування учнями граматики іноземної мови
Типологія помилок у мовленні майбутніх учителів на уроках англійської мови
Використання комп’ютерних навчальних програм як один із оптимальних шляхів для формування граматичних навичок мовлення
Автоматизовані навчальні курси у засвоєнні граматичного матеріалу
Розробка навчальних тестових програм для тренування та моніторингу сформованості граматичних навичок мовлення
Додаток 1. Зміст завдань тренувальних тестів з формування навичок використання прийменників англійської мови
Додаток 2. Зміст завдань тренувальних тестів з формування навичок використання часових форм дієслова
Подобный материал:

Комунальний вищий навчальний заклад

Бериславський педагогічний коледж

Херсонської обласної ради

Предметна (циклова) комісія викладачі

в іноземної філологіїМетодична розробка на тему:

Формування та моніторинг граматичних

навичок мовлення через використання

інформаційних технологій


ЗМІСТ
Вступ 1. Проблеми ефективності формування граматичних навичок мовлення в умовах комунікативного підходу до вивчення іноземної мови. 1. Причини зниження рівня опанування учнями граматики іноземної мови. 1. Типологія помилок у мовленні майбутніх учителів на уроках англійської мови. 1. Використання комп’ютерних навчальних програм як один із оптимальних шляхів для формування граматичних навичок мовлення. 1. Автоматизовані навчальні курси у засвоєнні граматичного матеріалу. 1. Розробка навчальних тестових програм для тренування та моніторингу сформованості граматичних навичок мовлення.Висновки
Список використаної літератури


вступ


Сьогодні в Україні існують сприятливі демократичні умови для успішного навчання іноземним мовам. Вчителі можуть обирати ті підручники та навчальні посібники, які, на їх думку, будуть найбільш ефективними в навчанні іншомовного спілкування. Тим не менше, багато випускників базових та середніх загальноосвітніх шкіл показують досить низький рівень володіння іншомовними навичками на комунікативному рівні.

Основою комунікативної компетенції є комунікативні вміння, сформовані на ґрунті мовних знань і навичок. Мовна компетенція в свою чергу також інтегративна і включає лексичну, граматичну, фонологічну та орфографічну компетенції. Це означає, що учні мають одержати відповідні мовні знання і в них необхідно сформувати конкретні мовленнєві навички. Без оволодіння мовним матеріалом (фонетичним, лексичним, граматичним) неможливе формування мовленнєвих вмінь. Лише самі знання мовного матеріалу не можуть забезпечити реалізацію практичної мети навчання іноземної мови.

Одним з актуальних питань в теорії і практиці навчання іноземної мови є проблема підвищення ефективності формування граматичних навичок мовлення оскільки рівень навченості учнів та студентів на різних етапах навчання неможливо вважати задовільним. Цій проблемі приділяв особливу увагу О.Вєтохов.[2;78] Актуальність вирішення даної проблеми в пошуку оптимальних способів організації навчального процесу з формування іншомовних навичок мовлення у вищих навчальних закладах, що готують фахівців з викладання іноземної мови в школі. Одним із ним може стати використання навчальних та тестових комп’ютерних програм з метою ефективного формування та моніторингу граматичних навичок мовлення.


 1. ^ Проблеми ефективності формування граматичних навичок мовлення в умовах комунікативного підходу до вивчення іноземної мови

Державні освітні стандарти з іноземної мови чітко визначають мету навчання іноземної мови в навчальному закладі: розвиток здібностей учнів використовувати іноземну мову як інструмент у діалозі культур і цивілізацій сучасного світу, що передбачає взаємопов’язаний, комунікативний і соціокультурний розвиток учнів засобами іноземної мови для підготовки їх для міжкультурного спілкування у різноманітних сферах життєдіяльності.

Формування в учнів умінь та навичок іншомовного спілкування передбачає досягнення ними такого рівня комунікативної компетенції, який був би достатнім для здійснення спілкування в певних комунікативних сферах з чотирьох видів діяльності: аудіювання, говоріння, читання та письма.

Згідно з принципом комунікативності у навчанні іноземної мови і практичної мети, засвоєння мовного матеріалу (всіх аспектів мови) відбувається комплексно. Проте це не означає відсутності спеціальної роботи над засвоєнням граматичних форм і структур, вокабуляру, звуків, інтонаційно-ритмічних моделей, орфографічних правил. Вони становлять той «будівельний матеріал», без якого не може відбутися будь-яке вербальне спілкування. Ось чому виникає необхідність у фрагментах уроків, на яких домінує той чи інший аспект мови - граматика, лексика, фонетика, орфографія. Метою таких уроків / фрагментів уроків є формування відповідних навичок мовлення - граматичних, лексичних, слухо - вимовних, орфографічних, перцептивних.

Щодо проблеми формування та моніторингу граматичних навичок іноземної мови, то виникає потреба у розробці ефективних методів та способів організації цього процесу, оскільки відібраний для засвоєння у середній школі граматичний матеріал вивчається учнями протягом усього періоду навчання, і тому цей процес суттєво розтягнутий в часі. Останнє, яв вважає Скляренко Н.К., вимагає систематичного повторення засвоєного раніше граматичного матеріалу, його систематизації [12;17] та перевірки рівня його усвідомлення учнями.


 1. ^ Причини зниження рівня опанування учнями граматики іноземної мови

Навчання граматики іноземної мови є одним із найважливіших напрямів підготовки учнів до здійснення успішної іншомовної діяльності. Рівень опанування учнями граматики іноземної мови залежить передусім від домінуючого ставлення до неї самих учителів. На жаль, за останні десятиріччя спостерігається тенденція до його погіршення. Це пов’язано з переважанням практичного комунікативного підходу до навчання іноземної мови. В умовах дефіциту навчального часу ефективна практична спрямованість навчання мови може бути забезпечена лише за рахунок скорочення часу, який відводиться учителем не теоретичну граматичну підготовку. У цьому основна причина досить низького рівня такої підготовки, що, в свою чергу, негативно впливає на оволодіння мовою в цілому. Виходом з цієї ситуації, як вважає О.Вєтохов, може бути обґрунтоване збільшення навчального часу, що відводиться на вивчення іноземної мови, підвищення відповідальності вчителя за рівень граматичної підготовки учнів, розширення граматичного матеріалу, введення «старих» розділів у підручники з іноземної мови для кожного класу, послідовного короткого викладу в них основ практичної граматики, їх закріплення і систематизація у процесі навчання комунікативної мовленнєвої діяльності. [2;79]

Труднощі в навчанні граматики іноземної мови пов’язані з необхідністю систематичного, послідовного вивчення граматичного матеріалу і гострою потребою достатньої граматичної підготовки учнів до успішного розв’язування поточних навчальних завдань.

«… Повинні бути повідомлені ті дані, - наголошує відомий методист Є.І.Пассов, - які мінімально необхідні для практичного оволодіння тим чи іншим явищем, повідомлені в той момент, коли необхідно запобігти помилці і в тій формі, яку зазвичай називають «правилом-інструкцією»[10; 31].

Цей шлях забезпечує граматичну підготовку до розв’язання поточних навчальних завдань. Поряд із цією перевагою йому властиві і недоліки, пов’язані з можливістю систематичного вивчення курсу практичної граматики, необхідного для засвоєння та оперативного застосування граматичних знань. Вибірковий підхід є можливий лише на досконалішому етапі навчання, у процесі накопичення і систематизації граматичного матеріалу, викладеного у підручниках з мови.

Результативність навчання граматики виучуваної мови значною мірою залежить і від темпу її вивчення. Як відомо, тривале вивчення певного граматичного явища (наприклад, однієї форми дієслова) не дає змогу засвоїти його у тісному зв’язку з іншими близькими явищами (зокрема, з іншими формами дієслова). Цьому перешкоджає забування попередніх взаємопов’язаних положень. Водночас руйнується можливість формування системи граматичних знань, рівень граматичної підготовки учнів знижується.

Звичайно, певна частина вчителів успішно бореться з такою ситуацією, спрямовуючи діяльність учнів на систематичне багаторазове повторення раніше вивченого матеріалу. У такому разі робота вчителя повинна зводитись до підготовки учнів до самостійного засвоєння і закріплення граматичного матеріалу.

Серед причин труднощів опанування граматичного матеріалу О.Вєтохов приділяє велику увагу і недооцінці довільного запам’ятовування. Граматичний матеріал відносно швидко забувається. Водночас руйнується система знань, засвоєні відомості і правила втрачають готовність до практичного застосування. Під час вивчення граматичних явищ у школі особливу увагу звертають на мимовільне запам’ятовування у процесі зацікавленого використання різноманітних навчальних завдань. Так запам’ятовування не потребує значних вольових зусиль, тривалої систематичної роботи із засвоєння граматичних положень і правил. [2;78]

Виходом із цієї ситуації може бути застосування довільного запам’ятовування граматичних положень протягом усього періоду оволодіння мовою. Недооцінка такого підходу призводить до того, що раніше засвоєний мате-ріал, що не використовувався тривалий час у нових текстах і вправах, забувається.

Оскільки перед нами, викладачами іноземної мови в педагогічному навчальному закладі, стоїть завдання не лише навчити використовувати іноземну мову з метою спілкування, а й підготувати майбутніх вчителів іноземної мови в молодших класах, нам тим більше потрібно піклуватися про формування надійної системи граматичних знань студентів.


 1. ^ Типологія помилок у мовленні майбутніх учителів на уроках англійської мови

Успішна реалізація комунікативно-навчальної функції вчителя іноземної мови забезпечується професійним володінням іноземною мовою, а саме коректним з точки зору норми користування мовою не лише як засобом комунікації у типових ситуаціях навчання, але й як засобом педагогічної діяльності при навчанні іноземної мови в умовах школи. Згідно з вимогами програми метою навчання у вищій мовній школі є формування у майбутнього вчителя іншомовної комунікативної компетенції, яка передбачає володіння вміннями усного і писемного мовлення , теоретичними знаннями, тобто знаннями про систему мови та її рівні, а також умінням методично доцільно й науково правильно використовувати їх у процесі навчання іноземної мови.

Як свідчить педагогічна практика студентів у початкових та середніх закладах освіти, мовлення майбутніх вчителів не позбавлене мовних помилок, більше того, вони стабільно повторюються з року в рік як у кількісному, так і якісному відношеннях. Помилки ці спричинені недостатнім володінням іншомовним матеріалом, а також правил оперування ним. Вони є також результатом не-систематичності в оволодінні іноземною мовою окремим студентами та не-доопрацюванням навчального матеріалу через недостатній обсяг тренувальної роботи в застосуванні його в мовленні та недостатній моніторинг сформованості навичок мовлення.

С.В.Гапонова у статті «Типологія помилок у мовленні майбутніх учителів на уроках англійської мови» [ 4; 44 ] зазначила, що 50% типових помилок допущених студентами-практикантами на уроках іноземної мови складають граматичні помилки. Серед них:

недотримання правил уживання часів;

неправильне утворення часових форм;

неправильне утворення питальних та заперечних речень;

порушення порядку слів;

неправильне вживання артиклів;

неправильне вживання займенників та числівників;

незнання іменників, які не вживаються у множині;

уживання прикметника замість прислівника і навпаки;

неправильне вживання інфінітиву замість герундія;

уживання інфінітиву замість умовного способу;

змішування форм деяких неправильних дієслів;

не автентичність граматичної структури.


Варто зазначити, що безпомилкове мовлення вчителя на уроці як показник досконалості іншомовних навичок та вмінь – невід’ємний складник вимог до вчителя іноземної мови.

На сьогоднішній день варто звернути основну увагу на досягнення чіткого розуміння і формування міцних знань студентів відповідних граматичних положень, уміння викладати їх у процесі сприйняття усних і письмових текстів, наводити свої приклади. Результативність навчання граматики виучуваної мови значною мірою залежить також і від темпу її вивчення, від форм і методів, що при цьому використовуються. Викладачу важливо підвищувати рівень усвідомлення опанування студентами граматичного матеріалу, давати їм більше самостійності у навчальній праці, забезпечувати можливість творчого підходу до розв’язання навчальних завдань. Тут повинен мати місце пошук оптимальних шляхів для формування мовних навичок, зокрема граматичних.


 1. ^ Використання комп’ютерних навчальних програм як один із оптимальних шляхів для формування граматичних навичок мовлення

Одним із таких шляхів сьогодні є використання комп’ютерних навчальних програм. Комп’ютер у школі є ефективним засобом, з допомогою якого можна значно урізноманітнити процес навчання. Використання комп’ютерів у навчальній діяльності сприяє підвищенню мотивації та індивідуалізації навчання, значно підвищує ефективність засвоєння інформації, адаптації темпу та швидкості її засвоєння, розвитку творчих здібностей учнів, ефективного поєднання індивідуальної та колективної діяльності, методів та засобів навчання і створенню сприятливого емоційного клімату на уроках, робить їх привабливими та сучасними.

У системі навчання іноземної мови комп’ютер, перш за все, може використовуватися для отримання інформаційної та технічної підтримки. Крім того, його можна використовувати як інструмент у професійній діяльності. У цій якості функції комп’ютера базуються на його можливостях точної реєстрації фактів, збереження та передачі великого об’єму інформації, групування та статистичного опрацювання даних. Це дозволяє використовувати його для оптимізації управління навчанням, підвищення ефективності та об’єктивності навчального процесу при значній економії часу викладача. Комп’ютер – це чудовий засіб активізації навчально-виховного процесу на етапах вивчення матеріалу, тренування та його засвоєння. Виконання тренувальних вправ на комп’ютері не здається нудним заняттям. Важливою перевагою комп’ютера як засобу навчання є той факт, що кожен користувач має можливість працювати у своєму темпі та самостійно визначати для себе обсяг вправ, які необхідно виконати.

Переваги комп’ютера в його неупередженості і об’єктивності оцінювання знань. Крім того, комп’ютер здатний реалізувати одну з основних функцій контролю – зворотний зв’язок. Автоматизовані навчальні курси, крім контролю, здатні забезпечити студента постійною увагою і допомогою. Використання комп’ютера робить можливим вчасне реагування на дії студента у вигляді схвалення, критичної оцінки і можливості повторної спроби (відповідно до умов тестування). Необхідно створити сприятливі умови для реалізації навчання та тестування з допомогою комп’ютера.

Відповідно до методичних вимог мета навчання граматичного матеріалу іноземної мови – це оволодіння граматичними навичками мовлення: репродуктивними, тобто граматичними навичками говоріння і письма, та рецептивними, тобто граматичними навичками аудіювання та читання.

Використання комп’ютерних навчальних програм під час навчання граматики забезпечує:

  • формування рецептивних граматичних навичок читання та аудіювання;

  • формування продуктивних граматичних навичок переважно письмового мовлення;

  • контроль рівня сформованості граматичних навичок на основі тестових програм;

  • надання довідково-інформаційної допомоги (довідники з граматики, системи визначення граматичних помилок на морфологічному ат синтаксичному рівнях).

Студенти можуть використовувати ПК у відповідності до своїх індивідуальних потреб на різних етапах роботи на матеріалом і в різних якостях. Завдяки можливості реалізації функцій викладача комп’ютер часто використовується в процесі самостійної та домашньої роботи студентів, під час автономного вивчення мови, з метою заповнення прогалин в знаннях. У цій ситуації використовуються тренувальні та навчальні комп’ютерні програми, спеціально створені з навчальною метою. Під час самостійної роботи з комп’ютерною навчальною програмою студент може:

 • отримати навчальне завдання;

 • зробити запит додаткової інформації для його виконання;

 • зрозуміти спосіб виконання завдання;

 • ввести відповідь;

 • отримати аналіз і оцінку відповіді.

За допомогою використання комп’ютерних засобів навчання вирішується велика кількість лінгвометодичних завдань під час оволодіння різними аспектами мови, при формуванні навичок та вмінь в різних видах мовленнєвої діяльності.


 1. ^ Автоматизовані навчальні курси у засвоєнні граматичного матеріалу

Мультимедійні автоматизовані навчальні курси з іноземної мови (далі АНК ІМ), що пропонуються в торговій мережі, можна використовувати у процесі навчання іноземної мови із самого початку або для вдосконалення набутого раніше рівня володіння іноземною мовою, де виділяється якийсь один вид мовленнєвої діяльності. В АНК ІМ користувачам пропонується дуже широкий вибір видів та форм роботи з текстами, з граматичним матеріалом: сортування слів за різноманітними формально-смисловими категоріями, виявлення правильного порядку слів в реченнях, заповнення пропусків у тексті і т. д.

АНК ІМ «Професор Хіггінс» - є ефективним засобом для засвоєння розмовного і писемного мовлення. Завдяки цій програмі студенти навчаються швидко і правильно будувати прості фрази і складні речення, значно збільшують словниковий запас, вивчають граматику та фонетику англійської мови, навчаються працювати з текстами.

Для навчання англійської мови студентів педагогічного коледжу ми використовуємо АНК «Английский шаг за шагом» (Бонк Н.) в режимі виконання індивідуальних та самостійних завдань. Цей електронний підручник призначений для тих, хто хоче активно оволодіти мовою в усіх видах мовленнєвої діяльності, щоб вільно користуватися нею, як в повсякденному спілкуванні, так і в своїй професійній діяльності. Підручник не орієнтований на яку-небудь певну професію, його завдання – забезпечення стійкої загальномовної підготовки, яка дозволить без особливих труднощів перейти до мови вузької спеціальності. Основна особливість запропонованого варіанту навчання в тому, що вступний курс в звичайному розумінні цього терміну в ньому відсутній. Кожна порція інформації, як лексичної, так і граматичної, одразу ж закріплюється системою вправ, яка завжди починається з великої кількості прикладів, що показують, як саме виучуваний мовленнєвий матеріал реалізується в природному мовленнєвому контексті, які межі його вживання, в якій ситуації його використовувати.


 1. ^ Розробка навчальних тестових програм для тренування та моніторингу сформованості граматичних навичок мовлення

Вирішення проблеми оптимізації формування та моніторингу навчальних досягнень учнів та студентів з граматики лежить також і у розробці самими викладачами та вчителями навчальних тестових програм за необхідною тематикою. Слід зазначити, що для використання нових інформаційних технологій у учителем гуманітарних дисциплін зовсім не обов’язково знати будь-які мови програмування, вміти складати власні алгоритми і програми, знати фізичні, арифметичні та логічні принципи побудови й дії персональних електронно-обчислювальних машин тощо. Головне – досконале знання своєї предметної області та методика використання нових інформаційних технологій під час її вивчення й викладання.

Перш за все відіграє дуже важливу роль професіоналізм учителя, його інформаційна культура. Учитель повинен мати певною мірою універсальні, фундаментальні знання, щоб мати можливість ефективно використовувати комп’ютер, створити умови для повного розкриття їх нахилів і здібностей.

Викладачами Бериславського педагогічного коледжу постійно розробляються і використовуються в практиці формування мовних навичок навчальні тестові програми для тренування вживання різних граматичних форм та конструкцій відповідно до рівня та програмових вимог. Серед них: вживання прийменників; вживання часових форм дієслова; вживання артиклів та займенників; вживання умовного способу дієслів. (Додатки)

Виконання завдань тренувальних тестових програм дає можливість порівняти та систематизувати матеріал, а вибір однієї правильної відповіді з декількох варіантів допомагає краще усвідомити їх вживання в мовленні.

Висновки

Використання АНК ІМ для оптимізації процесу оволодіння іншомовним спілкуванням та виконання великої кількості тестових навчальних завдань допоможе студентам усвідомити правила, повторити їх у системі та нових зв’язках, сприятиме формуванню вмінь та навичок користування мовним матеріалом на належному рівні. Велика кількість завдань в цих курсах побудована на матеріалах різного рівня труднощів, що дозволяє реалізувати індивідуальний підхід у процесі навчання мови. Крім того, цікаві форми виконання завдань сприяють підвищенню мотивації до вивчення іноземної мови, стимулюють бажання самостійно оволодіти мовленнєвими навичками та продемонструвати свої результати не тільки викладачу, а й колегам по навчанню.

^ Додаток 1. Зміст завдань тренувальних тестів з формування навичок використання прийменників англійської мови

Testing Prepositions The Third Year

Fill in the prepositions or adverbs if necessary:

1.Will you show me a nice dress to match ... my shoes. I'll try it ... .

a. to/ at

b. - / on

c. for / at

d. at / on

e. on / on

2. Mr. Brown told ... him that he could come at 10 if the time was suitable for him.

 1. -

 2. at

 3. to

 4. for

 5. about

3. Mr. Brown told him that he could come ... 10 if the time was suitable ... him.

a. at / for

b. in / for

c. on / at

d. for / at

e. about / for

4. He looked through all the telegrams quickly, gave them ... the secretary

a. to

b. at

c. for

d. in

e. on

5. He looked ... all the telegrams quickly, gave them to the secretary

a. at

b. through

c. about

d. for

e. into

6. Won't you have another look ... these shoes?

a. on

b. into

c. at

d. for

e. about

7. She thought they were too dear ... her.

a. at

b. for

c. on

d. from

e. over

8. Please buy ... me some bread and sugar, will you?

a. -

b. at

c. from

d. about

e. into

9. When all the letters and telegrams had been looked through he went ... with his work.

a. at

b. about

c. on

d. through

e.for

10. When all the letters and telegrams had been looked through he went on ... his work.

a. at

b. with

c. about

d. for

e. in

11. When all the letters and telegrams had been looked ... he went on with his work.

a. at

b. about

c. through

d. for

e. into

12. They'll be going to the East one ... these days.

a. on

b. of

c. out

d. for

e. from

13. They'll be going... the East one of these days.

a. at

b. to

c. into

d. from

e. about

14. There are people who don't like travelling ... ship.

a. by

b. on

c. from

d. at

e. for

15. Will you please ask that man what time it is ...his watch?

a. for

b. on

c. by

d. at

e. about

16. "Excuse me, how do I get to the bookshop?" "It's over there ... the right".

a. to

b. out

c. into

d. from

e. for

17. "Excuse me, how do I get to the bookshop?" "It's ... there to the right".

a. over

b. at

c. out

d. for

e. from

18. "Excuse me, how do I get ... the bookshop?" "It's over there to the right".

a. at

b. for

c. to

d. into

e. about

19. "Would you like to buy any of these watches?" "No, I'm just looking ..."

a. around

b. about

c. through

d. for

e. at

20. "Would you like to buy any ... these watches?" "No, I'm just looking around".

a. of

b. at

c. out

d. over

e. through

21. "I can't pay so much for a pair of shoes", she said ... the shop-assistant

a. into

b. at

c. about

d. to

e. on

22. "I can't pay so much for a pair ... shoes", she said to the shop-assistant

a. to

b. of

c. on

d. at

e. from

23. "I can't pay so much ... a pair of shoes", she said to the shop-assistant

a. into

b. through

c. over

d. at

e. for

24. The man didn't sell his pictures to the museum, he just gave them away without taking any money ...

a. on

b. at

c. from

d. on

e. about

25. The man didn't sell his pictures ... the museum, he just gave them away without taking any money

a. at

b. to

c. in

d. from

e. about

26. "Don't be angry ... me," the captain cried.

a. at

b. for

c. after

d. with

e. on

27. The captain looked through his glasses and saw a man in the sea not very far ... the ship.

a. at

b. from

c. over

d. out

e. of

28. The captain looked through his glasses and saw a man ... the sea not very far from the ship.

a. in

b. at

c. over

d. for

e. out

29. The captain looked ... his glasses and saw a man in the sea not very far from the ship.

a. at

b. into

c. about

d. through

e. over

30. I was told there was a beautiful forest ... the east ... your town.

a. at / on

b. to / of

c. at / of

d. from / at

e. in / at

31. We thought that we were going to the river, but when we asked a man how long it would take to reach

a. from / in

b. in / in

c. to / to

d. - / in

e. at / for

32. We thought that we were going ... the river, but when we asked a man how long it would take to reach

a. in

b. for

c. to

d. at

e. for

33. The man was talking ... a loud voice, but we didn't understand what he was saying because he

spoke ... a strange language.

 1. in / in

 2. in / -

 3. at / in

 4. - / at

 5. - / -

34. The captain of the steamer made his first voyage to South America ... twenty years ago.

a. for

b. with

c. at

d. about

e. in

35. The captain of the steamer made his first voyage ... South America about twenty years ago.

a. on

b. at

c. to

d. for

e. into

36. The captain ... the steamer made his first voyage to South America about twenty years ago.

a. of

b. at

c. on

d. for

e. in

37. We'll go to the railway station together at half ... nine.

a. at

b. for

c. near

d. in

e. past

38. We'll go to the railway station together ... half past nine.

a. at

b. for

c. with

d. to

e. on

39. We'll go ... the railway station together at half past nine.

a. to

b. at

c. with

d. after

e. for

40. Several friends are coming to my place in the evening the day ... tomorrow to say goodbye ... me.

a. at / for

b. after / to

c. after / at

d. in / at

e. through / at

41. Several friends are coming ... my place ... the evening the day after tomorrow to say goodbye to me.

a. to /i n

b. at / in

c. at / with

d. for / at

e. to / at

42. I'll be in Vologda in two days and as soon as I know my new address, I'll send it ... my friends.

a. at

b. to

c. from

d. into

e. after

43. I'll be ... Vologda in two days and as soon as I know my new address, I'll send it to my friends.

a. in

b. with

c. at

d. for

e. after

44. I'll be in Vologda ... two days and as soon as I know my new address, I'll send it to my friends.

a. to

b. at

c. in

d. with

e. for

45. My friend Nick Petrov isn't coming to my place because he'll be busy, so he'll go to the station and wait ...us there.

a. with

b. before

c. at

d. to

e. for

46. My friend Nick Petrov isn't coming to my place because he'll be busy, so he'll go ... the station and wait for us there.

a. with

b. near

c. to

d. at

e. by

47. My friend Nick Petrov isn't coming ... my place because he'll be busy, so he'll go to the station and wait for us there.

a. to

b. by

c. at

d. with

e. on

48. I'll put my suits, shirts, shoes, books and other things into my suit-cases and take them to the railway station ... a taxi.

a. in

b. to

c. by

d. on

e. with

49. I'll put my suits, shirts, shoes, books and other things into my suit-cases and take them ... the railway station by a taxi.

a. into

b. at

c. to

d. by

e. out

50.I'll put my suits, shirts, shoes, books and other things ... my suit-cases and take them to the railway station by a taxi.

a. in

b. into

c. out of

d. at

e. near


^ Додаток 2. Зміст завдань тренувальних тестів з формування навичок використання часових форм дієслова

Testing English tense-forms of the verbs: Present, Past, Future Simple, Present Progressive, Present Perfect.

Insert the appropriate tense-form of the predicate:

 1. ... you ... any novels by Jack London? (to read)

 1. have ... read

 2. did ... reading

 3. am ... reading

 4. are ... read

 5. will ... reading

 1. Oh, how dark it ... ! A large black cloud ... ... the sky. I think it ... ... in a few minutes. (to be / to cover / to rain)

 1. are / have covered / was raining

 2. is / has covered / will rain

 3. is / covered / rains

 4. be / covered / is raining

 5. Variant=be / covers / will rain

 1. We ... to the country yesterday but the rain ... the pleasure (to go / to spoil)

 1. go / will spoil

 2. has gone / spoil

 3. will go / spoil

 4. went / spoiled

 5. went / spoilt

 1. How many times ... he ... to Paris? (to be)

 1. will ... been

 2. has ... been

 3. have ... been

 4. do ... be

 5. did ... be

 1. Though he ... bad today, he ... ... much better tomorrow (to feel / to be)

 1. will feel / was

 2. will feel / are

 3. feel / am

 4. feels / will be

 5. felt / is

 1. Look at the sun! I ... never ... such a beautiful sunset. ( to see)

 1. have ... seen

 2. won't ... see

 3. has ... seen

 4. shall... seen

 5. am ... seeing

 1. As soon as the teacher ... the classroom, the pupils ... . (to enter / to stand up)

 1. will enter / will stand up

 2. entered / shall stand up

 3. enters / will stand up

 4. is entering / stands up

 5. will enter / stand up

 1. We ... already ... a lot of English words. (to learn)

 1. will ... learn

 2. didn't ... learn

 3. are ... learnt

 4. have ... learnt

 5. don't ... learn

 1. Don't get off the tram before it ... . (to stop)

 1. stopped

 2. has stopped

 3. stops

 4. will stop

 5. is stopping

 1. I ... a new camera next month for my younger brother (to buy)

 1. will bought

 2. will buy

 3. will have bought

 4. has bought

 5. is buying

 1. Jane ... ... after her little brother tomorrow if her mother ... ... back. (to look after / to come)

 1. is looking / comes

 2. are looking / is coming

 3. will look / will come

 4. looks / will come

 5. will look / comes

 1. The children ... in the forest now. They ... ... mushrooms (to be / to gather)

 1. is / gather

 2. are / are gathering

 3. am / are gathering

 4. are / gathers

 5. are / doesn't gather

 1. He ... ... us his garden. I ... he ... ... it on Friday. ( to show / to think / to do)

 1. hasn't shown / think / will do

 2. won't show / am thinking / will do

 3. hasn't shown / thought / did

 4. is showing / will think / do

 5. am show / think / have done

 1. Ann ... next summer holidays in the country. (to have)

 1. is having

 2. has

 3. will have

 4. are having

 5. had

 1. Where ... you ...? (to hurry)

 1. is ... hurrying

 2. am ... hurrying

 3. does ... hurries

 4. are ... hurrying

 5. hurries

 1. Take along the umbrella. It ... . (to rain)

 1. rains

 2. is raining

 3. rained

 4. will rains

 5. were raining

 1. I am sure he ... to say good bye to us before he ... for Kyiv. (to come / to leave)

 1. is coming / leaving

 2. will come/ left

 3. are come / leave

 4. come / will leave

 5. will come / leaves

 1. What ... your father ... in the morning? (to drink)

 1. does drink

 2. shall drink

 3. have drink

 4. will drunk

 5. is drinking

 1. If you ... this article into Ukraine I ... it in my report. (to translate / to use)

 1. translate / shall use

 2. will translate / use

 3. translates / will use

 4. is translating / have used

 5. translated / will use

 1. He ... ... coffee in the evening. (to drink)

 1. doesn't drink

 2. isn't drink

 3. don't drink

 4. shall not drink

 5. hasn't drink

 1. Last night my brother ... me the secret. (to tell)

 1. has told

 2. told

 3. is told

 4. was told

 5. will tell

 1. I say, Tom, let's have dinner. - No, thank you, I ... already ... dinner. (to have)

 1. have had

 2. had have

 3. has had

 4. will have

 5. am having

 1. If the weather ... fine we ... to the forest. (to be / to go)

 1. is / have gone

 2. am / will go

 3. are / will gone

 4. is / shall go

 5. are / are going

 1. Where ... Sonya ? - She ... home. She ... the room a minute ago. (to be / to go / to leave)

 1. is / has gone / left

 2. are / went / has left

 3. is / has gone / is leaving

 4. are / will go / has left

 5. is / goes / will leave

 1. What book ... you ... now? (to read)

 1. have ... read

 2. are ... read

 3. do ... reading

 4. is ... reading

 5. are ... reading

 1. Please, give me a pencil, I ... mine. (to lose)

 1. will lose

 2. lost

 3. am losing

 4. have lost

 5. shall lost

 1. After I took Roy to school, I ... straight to work. (to drive)

 1. have driven

 2. drove

 3. driven

 4. will drive

 5. is driving

 1. During the discussion yesterday I ... my opinion to myself. (to keep)

 1. keep

 2. doesn't keep

 3. kept

 4. am keeping

 5. has kept

 1. I ... some flowers in the garden yesterday. (to cut)

 1. cut

 2. were cutting

 3. will cut

 4. am cutting

 5. cuts

 1. The lecture ... not ... yet and the students ... ... in the room. (to talk)

 1. did ... began / are talking

 2. has ... begun / are talking

 3. is ... begun / is talk

 4. is ... beginning / has talked

 5. will ... begin / talk

 1. At last I ... this article: now I shall have a little rest. (to translate)

 1. will translate

 2. did not translate

 3. have translated

 4. am translating

 5. is translating

 1. She ... her new leather jacket to the opera last night. (to wear)

 1. wore

 2. was wear

 3. did wearing

 4. will wear

 5. has worn

 1. She ... just ... from Tokyo to Los Angeles. (to fly)

 1. did ... not fly

 2. has ... flown

 3. will ... flew

 4. is ... flying

 5. will ... fly

 1. She ... the room a moment ago. (to leave)

 1. leaves

 2. left

 3. is leaving

 4. will leave

 5. have left

 1. ... you ever ... to London? (to be)

 1. will ... be

 2. won't ... be

 3. have ... been

 4. is ... been

 5. shall ... be

 1. It is very late and the trams ... running; we must find a taxi to get home. (to stop)

 1. stop

 2. are stopping

 3. stops

 4. stoped

 5. have stopped

 1. I ... you walking along the street the other day with a heavy bag. (to see)

 1. see

 2. saw

 3. seen

 4. have saw

 5. will see

 1. The sun ... ... yet, but the sky in the east ... ... lighter every minute. (to rise / to get)

 1. has not risen / is getting

 2. is not rising / has got

 3. is not risen / got

 4. will not rose / had got

 5. does not rise / will get

 1. What ... you ... about? (to talk)

 1. are ... talk

 2. is ... talking

 3. are ... talking

 4. will ... talking

 5. has ... talking

 1. A lot of tourists ... to this department every day. (to come)

 1. came

 2. has come

 3. comes

 4. come

 5. shall come

 1. I ... a new diet and exercise program last week. (to begin)

 1. begin

 2. is beginning

 3. has began

 4. began

 5. begun

 1. The whole thing ... fantastic. (to seem)

 1. is seeming

 2. seem

 3. seems

 4. has seem

 5. do seem

 1. Minsk is usually a very lovely place when it ... ... . ( to rain)

 1. doesn't rain

 2. is not rain

 3. doesn't raining

 4. will not rain

 5. don't rain

 1. A young man usually ... at this window. (to stand)

 1. is standing

 2. stands

 3. are standing

 4. stoods

 5. have standed

 1. The boys ... about in the garden now. (to hurry)

 1. is running

 2. has run

 3. are running

 4. have been running

 5. runs

Додаток 3. Зміст завдань тренувальних тестів з формування навичок використання артиклів англійської мови.

Testing article

Choose the correct answer.

 1. Robin Hood lived in______Sherwood Forest near____Nottingham.

 1. an, the

 2. a, -

 3. the, -

 4. -, a

 1. _________ little white poodle was sitting on______window sill of_______red-brick house.

 1. The, a, an

 2. -, the, a

 3. An, the, -

 4. A, the, a

 1. Wendy is_______doctor, Bernie is ______artist and Sarah is_____nurse in_____nursing home.

 1. -, the, the, а

 2. a, an, a, the

 3. -, -, the, the

 4. an, an, -, the

 1. If you look at_______ farms in_______ East they are not like______farms in______ West.

 1. A the, the, the, the

 2. -, the, an, -

 3. the, -, a, an

 4. an, an, a, a

 1. _________ official languages of________Canada are_________ English language and ________

 1. A, the, an, -

 2. An, -, the, the

 3. -, the, an, an

 4. The, -, the, the

 1. As far as I know Brian was_______first to come and_____last to leave.

 1. -, -

 2. an, an

 3. the, the

 4. a, a

 1. _________ Yale University is one of______ most prestigious universities in______USA.

 1. the, -, -

 2. a, the, an

 3. -, the, the

 4. an, -, the

 1. Today we are having________fried potatoes with_______ meat and_______ rice pudding

 1. -, -, a

 2. the, the, -

 3. an, -, a

 4. a, a, the

 1. He was_______tall blonde lad with_______ pale face and________exhausted look.

 1. the, the, а

 2. an, an, the

 3. -, -, a

 4. a, a, an

 1. ________ Tate Gallery contains______ unique collection of______ British paintings from_____

 1. The, a, the, the

 2. The, the, the, the

 3. An, the, a, a

 4. A, -, an, an

 1. In 1856 Florence Nightingale started_____Nightingale School for Nurses at_______ St Thomas' Hospital in_______ London.

 1. A, a, an

 2. The, the, -

 3. -, the, a

 4. An, -, the

 1. ________ exploration of________West was tied to________search for _______gold in California.

 1. The, the, the, -, -

 2. A, the, an, -, the

 3. -, the, the, a, the

 4. An, -, -, the, the,

 1. _________ weather is very warm today. What _______ weather for such______day!

 1. a, an, the

 2. the, -, a

 3. -, -, a

 4. an, -, the

 1. We were to meet at ______'Odeon' cinema theatre at 4 p.m. but_______Finns didn't come.

 1. ,-

 2. the, the

 3. an, an

 4. a, a

 1. _________ Niagara Falls is situated on______Niagara River in_______North America.

 1. -, the, -

 2. The, -, the

 3. An, -, -

 4. A, an, the

 1. If you have ______ flu, just take_____ pill and drink________ hot tea with_______lemon.

 1. the, the. a. the

 2. an, the, -, -

 3. -, the. a, -, -

 4. the, -, a, -

 1. ________ Hermitage was________one of______ most famous museums in______Soviet Union

 1. The. -, the, the

 2. -, a. an. the

 3. -. a. an. -

 4. An. the, -. a

 1. ________ highest mountains in_______ Ukraine are ________Carpathians.

 1. An, the, a

 2. A, an, -

 3. -. the, a

 4. The, -, the

 1. Our students always read________Economist at their________English lessons.

 1. the. -

 2. a, the

 3. an, -

 4. -, an

 1. When Thomas was in _______Netherlands he visited ______Hague.

 1. а, а

 2. -, -

 3. an, an

 4. the, the

 1. They looked at________ only woman in the room who was sitting near_____ fireplace.

 1. an, the

 2. -, a

 3. the, the

 4. an, the

 1. Which _____ desert is larger,________ Sahara Desert or _______Kara Kum Desert?

 1. -, the, the

 2. a, a, the

 3. the, -, -

 4. an, -, the

 1. ________ Baikal is_______largest lake with _____ fresh water in ________ world.

 1. An, -, the, а

 2. -, -, a, -

 3. A, the, -, an

 4. The, the, -. the

 1. ________ Ben Nevis is_______highest peak in________Highlands in______Scotland.

 1. a, an, -, -

 2. -, the, the, -

 3. an, the, -, an

 4. the, the, the. the

 1. During that accident all______injured were taken to _______nearest hospital.

 1. an, an

 2. -, -

 3. the, the

 4. a, a

 1. Richard_______ Lionheart lived in______ England in ______Middle Ages.

 1. the, -, the

 2. a, the, -

 3. an, a, the

 4. -, the, a

 1. When I came ______ home mother told me that______Mr.Watson called me. I have no_______idea who he is.

 1. an, -, а

 2. the, an, -

 3. the, an, a

 4. -, a, -

 1. ________ Ivan Franko Theatre in_______ Kyiv is_____national pride of Ukraine.

 1. -, the, -

 2. A, an, -

 3. -, -, the

 4. An, the, -

 1. _________ Greens left for_____ America in ______spring of 1997.

 1. The, -, the

 2. a, the, an

 3. An, -, the

 4. -, the, a

 1. There are some charity programmes for______ poor in Kyiv City Council.

 1. -

 2. the

 3. an

 4. a

 1. During________ Renaissance_____lot of inventions were made.

 1. the, а

 2. a, the

 3. -, an

 4. -, the

 1. _______ official language of Ukraine is_____Ukrainian language.

 1. A, the

 2. A, -

 3. -, the

 4. The, the

 1. ________ last president of______Soviet Union M. Gorbachov was awarded_____Nobel Prize.

 1. An, the, -

 2. -, the, an

 3. The, the, the

 4. A, an, the

 1. _______ Oxford University is one of______ oldest universities in the world.

 1. -, the

 2. The, the

 3. A, -

 4. An, the

 1. Would you like _____ tuna sandwich? - Yes, give me ____bit.

 1. а, а

 2. an, an

 3. -, -

 4. the, the

 1. _______World Court is sitting in ______ Hague in______Netherlands.

 1. -, -, -

 2. a, a, a

 3. an, an, an

 4. the, the, the

 1. We worked for______year at_______United Nations.

 1. the, -

 2. a, the

 3. -, a

 4. the, a

 1. His cat's name is Pussy. What______name for______ cat!

 1. -, -

 2. an, an

 3. a, a

 4. the, the

 1. That was______most popular and _______ most famous song of______Beatles.

 1. the, the, the

 2. an, an, an

 3. -, -, -

 4. a, a, a

 1. Most of all I love _____waltzes and_______ Strauss waltz is very sweet.

 1. the, -

 2. -, a

 3. an, the

 4. the,a

 1. It was_________second chance of hers and she thought it was_____best one.

 1. an, an

 2. a, a

 3. the, the

 4. -,-

 1. ________ Mars, ______Venus and________Earth are the planets of the solar system.

 1. an, an, а

 2. the, the, -

 3. a, a, the

 4. -, -, the

 1. Walter is having________chicken and_________broccoli for dinner.

 1. the, the

 2. -, -

 3. an, an

 4. a, a

 1. ________ Queen Mary is docked in______ Long Beach in_______California.

 1. the, -, -

 2. a, an, -

 3. an, - the

 4. -, -, the

 1. _______Savoy and__________ Hilton are ________ world famous chain hotels.

 1. An, an, -

 2. The, the, the

 3. A, -, an

 4. -, -, the

 1. Are ______ Alps higher than ______Cambrians?

 1. an, an

 2. a, a

 3. -, -

 4. the, the

 1. _______ Mary Seleste disappeared in_________Bermuda Triangle.

 1. The, the

 2. a, a

 3. An, an

 4. -, -

 1. When Alan entered the office he was told that_______ Mr. Green had called him.

 1. an

 2. a

 3. -

 4. the

 1. Buy _______ dozen eggs,______loaf of brown bread and_____tin of pickles.

 1. а, а, а,

 2. an, an, an

 3. the, the, the

 4. -, -, -

 1. _______Lake Geneva borders on______ France and_______Switzerland.

 1. The, the, the

 2. -, -, -

 3. An, an, an

 4. A, a, a

 1. _____official residence of _______British Queen is_______Buckingham Palace.

 1. An, the, -

 2. A, a, the

 3. The, the, -

 4. -, an, the

 1. ________ boys who live next door attend _______ Eton school.

 1. the, а

 2. the, the

 3. -, an

 4. the, -

 1. ______Tate Gallery contains______ unique collections of_______British art.

 1. the, -, the

 2. the, a, -

 3. -, -, the

 4. -, an, the

 1. _____ Pluto,_______ Mars and ______ Venus are the planets of______solar system.

 1. the, the, the, -

 2. -, - the, a

 3. an, a, the, -

 4. -, -, -, the

 1. Just look! We met her at our school reunion party and she was not______Anna I knew twenty years ago.

 1. a

 2. an

 3. -

 4. the

 1. _________ Ernst Hemingway loved__________ Spain very much and wrote about it in his novels.

 1. -, -

 2. A, a

 3. An, an

 4. The, the

 1. ________ Titanic sank in________Atlantic in 1912.

 1. An, an

 2. A, a

 3. The, the

 4. -, -

 1. _________ orchid is one of the

 1. The

 2. An

 3. A

 4. -

 1. Mr. Freedman plays not only_________ piano but also ________ violin.

 1. an. an

 2. the, the

 3. -, -

 4. a, a

 1. ________ Christmas,________Easter and ______Trinity are Christian holidays.

 1. the, -, the

 2. a, a, a

 3. a, -, the

 4. -, -, the


Список використаної літератури:

 1. Бекреньова І.І. Використовуємо сучасні підходи у викладанні англійської мови. – Х.: Видавнича група «Основа»: «Тріада+»,2007. – С.41. – (Б-ка журн. «Англійська мова та література»; Вип.9 (57))

 2. Вєтохов О. Важлива складова комунікативної спрямованості (Психологія граматичної підготовки учнів з іноземної мови) // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2004. - №4. – С.76-84.

 3. Витлин Ж.Л. Современные проблемы обучения грамматике иностранных языков // Иностранные языки в школе. – 2000. - №5.

 4. Гапонова С.В. Типологія помилок у мовленні майбутніх учителів на уроках англійської мови // Іноземні мови. – 2009. - №4. – С.44-46.

 5. Державний стандарт базової і повної середньої освіти (іноземні мови) // Іноземні мови. – 2004. – №1. – С. 3-8.

 6. Кармышева Т.В. Изучение иностранных языков с помощью компьютера. В вопросах и ответах. – СПб.: Издательство «Союз», 2001. – 192с.

 7. Казачінер О.С. Використання нових інформаційних технологій у навчальному процесі // Англійська мова та література. – 2009. - №33. – С.2-6.

 8. Кужель О.М. Можливості використання мультимедійних курсів у навчанні читання на початковому ступені середньої школи. // Іноземні мови. – 2001. - №2. – С.8-10.

 9. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник/ Кол. авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 1999. – С.72.

 10. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. – М., 1985.

 11. Скалій Л.І. Використання інформаційних технологій у формуванні професійної компетенції майбутнього вчителя іноземних мов // Іноземні мови. – 2003. – №4. – С. 5-9.

 12. Скляренко Н.К. Систематизація і повторення іншомовного граматичного матеріалу в основній і старшій школі //Іноземні мови.–2009.- №4.– С.17-21.

Скачать, 44.59kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru