Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Терещук Тетяні Сергіївні адміністрації Кузьминогребельської зош І-ІІІ ступенів Заявка Адміністрація школи просить дозволити взяти участь в огляді-конкурс

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 392.51 Kb.
Дата24.03.2012
Размер392.51 Kb.
ТипКонкурс
Содержание
Бібліотечний фонд та його використання
Методичних розробок (к-ть примірників)
Кузьминогребельської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Бондаренко Н.Л.
Методична рада
Заступник з НВР
Заступник з НВР
Заступник з НВР
Психолого-педагогічний брейнстормінг
Тема роботи: «Фізико-географічна характеристика річки Синиця і антропогенний вплив на її залавно-русловий комплекс»
Тема роботи: «Пісні села Кузьмина Гребля»
Форми і методи діагностики
Третій етап
Свої методичні доробки демонструє вчитель
П’ятий етап
Урок з використанням інтерактивних технологій проводить вчитель початкових класів Сокуренко С.К
Подобный материал:

Завідуючій методичним кабінетом

Христинівського РМК

Терещук Тетяні Сергіївні

адміністрації Кузьминогребельської

ЗОШ І-ІІІ ступенів


Заявка

Адміністрація школи просить дозволити взяти участь в огляді-конкурсі методичних кабінетів на кращу організацію методичної роботи з педагогічними кадрами.


Директор школи Н.С.Кобець


Довідка

про методичне забезпечення методичного кабінету


І. Характеристика навчальних приміщень:
Найменування приміщення


К-ть

Загальна площа

К-ть посадових місць

1.

Методичний кабінет


1

15 кв. м

20ІІ. Наявність та використання обладнання та технічних засобів навчання:


Приміщення

Обладнання та ТЗН


К-ть


Методичний кабінет

Комп»ютер


1

Телевізор


1

Компакт-диски


18

Копіювальна техніка


1

DVD-програвач


1

Кінокамера


1^ Бібліотечний фонд та його використання


Література

Підручники, навчальні посібники (к-ть примірників)

^ Методичних розробок (к-ть примірників)

Періодичні видання

Усього


225

31

4

З питань:педагогіки

14
психології


15

1
правових

6
економічних


4Природничих


34

4
управлінських


6
1

Соціально-гуманітарних


8


2

2

Суспільно-політичних


22Прикладних


28Мовознавства та літературознавства

55Мистецтва та спорту


19

2

1

фахових дисциплін

14


22


Довідка

про проведення масових заходів методичним кабінетом

^ Кузьминогребельської ЗОШ І-ІІІ ступенів


з/п

Форми і методи

К-ть

Організатори
Традиційні форми роботи:1.

Інструктивно-методичні наради


2

Директор школи Кобець Н.С.,

Заступник з НВР Якубенко Г.І.

2.

Індивідуальні консультації


6

Заступник з НВР Якубенко Г.І.

3.

Лекції

1

Заступник з ВР

Гичко В.В.,

Коломієць Т.В.

4.

Заняття школи молодого вчителя


Згідно плану

^ Бондаренко Н.Л.

5.

Засідання методичних об»єднань

Згідно плану

Голови методичних об»єднань:

Дядюра М.П., Ткачук Ж.В.,

Коломієць Т.В., Іваненчук В.М.

6.

Методичний тиждень «Через самоосвіту та курсову перепідготовку – до педмайстерності»

1

^ Методична рада

7.

Предметні тижні

16

Заступник з НВР Якубенко Г.І.

Заступник з ВР Дядюра М.П.

учителі-предметники

8.

Відкриті уроки

21

Учителі школи

9.

Засідання творчих груп

3

Керівники творчих груп:

Якубенко Г.І.,

Мельник В.В.
Нові форми роботи:1

Методична естафета «Від кожного учителя творчий урок»

1

^ Заступник з НВР

Якубенко Г.І.
Нетрадиційні форми роботи1.

Педагогічні консиліуми


3

Заступник з НВР

Якубенко Г.І.

2.

Психолого-педагогічні семінари


9

Богуславська Л.Б.

3.

Педагогічний марафон (тиждень нестандартних уроків)


1

^ Заступник з НВР

Якубенко Г.І.

4.

День відкритих дверей для молодого спеціаліста


1

^ Заступник з НВР

Якубенко Г.І.

5.

Методична сесія з презентації матеріалів з досвіду роботи учителів, що атестуються


1

Методична рада

6.

Круглий стіл

1

Заступник з НВР

Якубенко Г.І.

7.

Психолого-педагогічний турнір


1

Богуславська Л.Б.

8.

Методичний ринг


1

Методична рада

9.

Методичний практикум

1

Заступник з НВР

Якубенко Г.І.
^ Психолого-педагогічний брейнстормінг


1

Заступник з НВР

Якубенко Г.І.

10.

Семінар-супутник


1

Методична рада

11.

Педагогічний диспут

1

Заступник з НВР

Якубенко Г.І.

12.

Методичні посиденьки

2

Заступник з НВР Якубенко Г.І.,

Заступник з ВР Дядюра М.П.


13.

Психол ого-педагогічний

брейнстормінг

1

Заступник з НВР

Якубенко Г.І.

14.

Методичний міст

1

Заступник з НВР Якубенко Г.І.,

Заступник з ВР Дядюра М.П.


15.

Дискусія

1

Заступник з ВР Дядюра М.П.
Довідка про результативність

організації науково-методичної роботи


з/п

Показники та результативність

Прізвище,ім.»я та по батькові

1.

Підвищили категорію за результатами атестації

Дядюра Майя Петрівна

(з першої на вищу),

Мельник Леся Володимирівна (з другої на першу)

2.

Виконано науково-дослідні роботи

Учень 11 класу Семко Артем (науковий керівник Дядюра М.П.)

^ Тема роботи: «Фізико-географічна характеристика річки Синиця і антропогенний вплив на її залавно-русловий комплекс»


Учениця 11 класу (Дзюндзяк Руслана (науковий керівник Осітнянко Н.І.).

^ Тема роботи: «Пісні села Кузьмина Гребля»Довідка

про вивчення рівня та якості

загальноосвітньої підготовки учнів
^ Форми і методи діагностики

Цикли навчальних предметів

1.

Тестування, анкетування


Художньо-естетичний

2.

Комп»терне тестування


математичний

3.

Творчі завдання, тестування


Суспільно-гуманітарний

4.

Діагностичні контрольні роботи


природничийКузьминогребельська ЗОШ I-ПI сryпенiв


Наказ №

Від 15 серпня 20ll року


Про органiзацiю методичноi

роботи в школi на 2011-2012 н.р.


Аналiз пiдсумкiв роботи школи в 2010- 2011н.р. показав, що педагогiчний колектив школи в процесi свосi дiяльностi досяг певних результатiв в навчально-виховнiй роботi. Належний рiвенъ навчання учнiв з предметiв навчалъного плану пiдтвердився резулътатами директорських контрольних робiт за 2010-2011 Н.Р., результатами державнот пiдсумковоi атестацii та зовнiшнього незалежного оцiнювання

Забезпечуючи загальноосвiтню пiдготовку учнiв, зi школи випущено 14 учнiв. Bci вони одержали атестати про повну загальну середню ocвітy. Два учнi нагородженi золотою медаллю ''За собливi успiхи у вивченнi предметiв", один учень- срiбною

медаллю "За успiхи у вивченнi предметiв''

_ З 9 класу випущено 12 учнiв, Bci вони отрим€lJIи свiдоцтвапро

базову загаJIъну середню ocBiTy.

Навчальний piK закiнчило IЗ7 учнiв. зi 122 учнiв, якi

атестув€LIIися, 9 учнiв школи маютъ лише високий piBeHb знань з

ycix предметiв, що становить 7,5Уо вiд атестованих. 4i учень мають

високий та достатнiй piBeHb знань, що становитъ з4 %. Отже,

якiсний пок€вник по школi становить 41,5%. Проте 7 учнiв школи

мае ще початковий рiвенъ з тих чи iнших предметiв, Що становить 6

О/о вtд загалъноТ кiлькостi атестованих.

Ефективною формою роботи е рiзноманiтнi монiторинги, якi

проводяться дирекцiею школи на початку навчального РокУ, в кiнцi

першого семестру та в кiнцi навчального року. Спостереження за

рейтингом успiшностi учнiв, класiв . .rр.дrътiв, у окремих вчителiв

наводять на цiкавi вiдкриття, Що вiдкривають шляхи до свiдомого

керiвництва навч€шъно-виховним процесом школи.

-2-

Педагогiчний колектив школи впродовж п''яти poKiB працював над

проблемою "спiвпраця педагогiв та батькiв в планi забезпечення

особистiсно зорiентованого пiдходу до навчання та виховання

школярiв" i в 2010-2011 н.р. завершив свою роботу.

Було створено i впродовж двох poKiB ,рuц."uла творча група

по роботi над науково-методичною проблемою школи, складено
план роботи над нею, обговорено на профспiлкових зборах

доцiльнiстъ вибору даноТ проблеми, проведено круглий стiл з метою

вивчення стану розроблення обраноi науково-методичноi проблеми

в науково-методичнiй лiтературi., органiзовано caMoocBiTy учителiв


з проблеми, створено анотований кат€uIог методичноi лiтератури,


статей з даного питання, проведено засiдання педагогiчноi ради по

пiдсумках зробленого, адмiнiстрацiею школи р€Lзом iз методичною


радою було зроблено аналiз отриманих даних проведення


монiторингу навчапьних досягнень учнiв, виявлення рiвня ix

вихованостi, виявили вплив запропонованих нових технологiй на

piBeHb навчаJIьних досягнень учнiв шляхом проведення пдсумкових


контрольних робiт, тестування, контрольних зрiзiв знань. Випущено


iнформацiйно-методичний бюлетень, проведено пiдсумкову

методичну конференцiю по пiдсумках роботи школи над науково-


методичною проблемою. Вироблено практичнi рекомендацii, якi


оформлено у формi методичних порад.

Методична робота в школi плануеться на дiагностичнiй ocHoBi.

Для керiвницва нею в минулому 2010-2011 н.р. було створено

методичну раду школи в кiлькостi 7

осiб. Методична робота насамперед була направлена на збагачення i

розвиток творчого потенцiалу педагогiчного колективу школи, тобто

на досягнення оптимапьних наслiдкiв освiти, виховання й розвитку

конкретних учнiв та класiв. У школi налагоджено методологiчно-

теоретичну пiдготовку вчителiв, оволодiння ними iнструктивно-

нормативними документами органiв освiти, органiзовано

систематичне вивчення нових навчальних програм, пiдручникiв i

посiбникiв з окремих предметiв, методичну допомогу молодим

педагогам з боку досвiдчених фахiвцiв, caMoocBiTy членiв

педагогiчного колективу, звiти учителiв про наслiдки проходження

курсовоТ перепiдготовки з пiдвищення квалiфiкацii.

Визначаючи змiст методичноТ роботи, дирекцiя звертала увагу

на поточнi й перспективнi завдання, якi стоять перед школою,

результати дiагностування учителiв, зокрема виявленi при цьому

ТРУДНОtцi в iхнiЙ роботi, кiлькiсний i якiсний склад педагогiчного

колективу, традицii школи, форми, методи i напрями методичноi

роботи, ix поеднання. Щiагностичний пiдхiд у визначеннi змiсту

методичноТ роботи дав нам змогу виявити слабкi сторони у

навчаJIьно-методичнiй пiдготовцi кожного вчителя, причини, що ik

породжують, намiтити на цiй ocHoBi у кожному конкретному

випадку iндивiдуальнi заходи щодо ik усунення, визначити значущi

для бiльшостi членiв педагогiчного колективу питання

удосконалення педагогiчного рiвня

На засiданнях педагогiчноТ ради школи розглянуто TaKi

питання:


l "Пiдсумки навчально-виховноТ роботи за 2009 - 2010 навчальний piK


та завдання педагогiчного колективу на 20 1 0 - 20 1 1 навчалъний piK",

]' "Аналiз дiяльностi педагогiчного колективу з реалiзацii науково-


методичноi проблеми школи", "Ефективнiсть уроку - результат


-з-


колективу школи з розвитку

самостiйностi та органiзаторських


органiзацii активноi дiялъностi учнiв",


"Щiяльнiсть педагогiчного

громадянськоТ активностi,

здiбностей школярiв".


Основною формою методичноТ роботи в школ1 залиш€шися

методичнi об'еднання. В 20010-2011 навчальному роцi працювало

методоб'еднання класних керiвникiв та класоводiв, учителiв-

словесникiв, учителiв початкових класiв, учителiв природничо-

математичних наук. На засiданнях методичних об'сднань пройшло

обговорення програм, пiдручникiв, iнструктивно-методичних

матерiалiв щодо викладання навчальних предметiв у 2010 - 201I

навчалъному роцi, огляд новинок фаховоi та методичноi лiтератури,

стан пiдготовки та участь в шкiльних та районних олiмпiадах,


робота в МАН.


Методичне об"сднання класних керiвникiв

Кузьминогребельськоi ЗОШ I-III ступенiв виявляло творчий


потенцiал вчителя, класного керiвника, задовольняе ixHi потреби в

актуалiзацii iндивiдуального пiдходу й оригiнаJIьних розробок

активiзуе позицiю кожного вчителя забезпечуе колективне вивчення

навчально-виховних завдань i творче спiвробiтництво педагогiв.

Однiею з основних проблем у виховнiй роботi з учнями е

н€Lлагодження iндивiдуального пiдходу до кожноi особистостi,


розвиток творчого потенцiалу дитини та профiлактична робота ,


направлена на правовий аспекту вихованнi учнiв, схильних до

правопорушень. Адже кожна дитина -це особистiсть. А кожна


особистiсть потребуе творчого пiдходу, великого терпiння, любовi з


боку вчителя, вихователя. Тiлькипри такому пiдходi до справи с

шанс розкрити i розвинути yci кращi сторони чутливоI дитячоi душi,

творчого потенцiалу дитини.


Робота методичного об"еднання класних керiвникiв була

спрямована на формування yMiHb учителiв плiдно працювати з


учнями, враховуючи iнтереси й запити самих школярiв,

iндивiдуальний пiдхiд у виховнiй роботi, охоплюе питання


планування, органiзацii та аналiзу ефективностi виховного процесу,


рiзноманiтних засобiв навчання.

На засiданнях методичного об"еднання класоводiв та класних

керiвникiв було розглянуто TaKi питання: "Схема аналiзу виховноi .

роботи класного керiвника", "Планування виховноi роботи з r:

класом", "Розвиток творчих та iнтелектуальних здiбностей учнiв,

залучення дiтей до дiяльностi гурткiв та секцiй за iнтересами", ,':

"Аналiз причин девiантноi поведiнки неповнолiтнiх", "Особливостi


педагогiчного керiвництва в роботi з важковиховуваними учнями" "'


Спiвпраця школи та iнших соцiальних iнститутiв у превентивному

вихованнi учнiвськоТ молодi", "Роль ради профiлактики


правопорушень у вирiшеннi проблеми важковиховуваних пiдлiткiв",


"Психолого-педагогiчнi методи i прийоми у дiагностико -

корекцiйнiй роботi класного керiвника з дiтъми з девiантною

поведiнкою. Схема органiзацii роботи класного керiвника з класом з

даного питання", "Ознайомлення з цiльовою творчою програмою

превентивного виховання учнiв (з досвiду роботи Городищенського

експеримент€lJIьного навч€Lпьного закладу I -III ступенiв), "Народна

педагогiка - фундаментальна основа новоТ педагогiчноТ концепцiТ",

"Народнi обряди та свята - витоки нацiональних духовних цiнностей

. Форми використання ik у виховнiй дiяльностi класного керiвника",

"Аналiз використання народних традицiй в органiзацii

загаJIьношкiльних мiроприемств. Участь класних колективiв в

оглядах, фестивалях, конкурсах, виставках малюнкiв та


декоративно-прикладного мистецтва, святах", "Залучення


батькiвськоi громадськостi до

-4-

органiзацiТ народознавчих свят. Використання мiсцевого матерiалу",

"Активiзацiя науково-краезнавчоi роботи з учнями з метою

поповнення новими матерiалами та експонатами кiмнати

народознавства", "Психолого-педагогiчнi умови здiйснення

навчально - виховного процесу на дiагностичнiй ocHoBi. Програма

"Унiверсал", "Схема складання психолого-педагогiчноi

характеристики особистостi школ яр d", ".щiагностика виховного

процесу в школi", "Методи та прийоми визначення рiвня

вихованостi школярiв", "Органiзацiя виховного процесу на ocHoBi

вивчення й розвитку iндивiдуальних здiбностей учнiв",

"Використання HoBiTHix технологiй у виховнiй роботi школи",

"Система роботи класного керiвника по формуванню в учнiв

культури поведiнки та спiлкування".

Проведено TaKi практикуми: "Визначення способу розв"язання

запропонованоi проблемноi ситуацiI", "Проведення народознавчих

свят: "Андрiiвськi вечорницi", "Святий Миколай, подарунки

роздавай", "Меланкування", "Тест "Щружити потрiбно вмiти".

методичне об"еднання учителiв початкових класiв працюваJIо

над проблемою: "пiдвищення якостi уроку шляхом вцровадження

передових педагогiчних технологiй".

на засiданнях методичного об"еднання учителiв початкових

класiв опрацьовув€tпися iнструктивно-методичнi матерiали, було

обговорено особливостi проведення адаптацiйного перiоду вi класi,

а також нову редакцiю .щержавного стандарту початковоi загалъноi

освiти, проаналiзованО та обговОренО навички читання учнiв

початковоi школи, пiдсумки навчально-виховноi роботи за I та за II

семестри, особливостi проведення державноi пiдсумковоТ атестацii у

4 класi, а також пiдсумки ii проведення, проблеми переходу

четвертокласникiв у середню школу. Вiдвiдано та обговорено шiсть

вiдкритих ypoKiB: урок навчання грамоти у 1 класi "Закрiплення

вивчених звукiв i букв" (учитель Коломiець ТюВ.), урок-

телепередача у 2 класi "Чи с зима?) (учитель Сокуренко С.К.), прес-

конференцiя у З класi "рослини рiдного краю", урок-математичний

квк у 4 класi (учитель Мельник л.в.)' урок-к€Вка у 4 класi ''Дiд

Мороз та Снiгуронька у MicTi Прикметнпкiв" свято у першому класi

"Прощавай, Букварику" (учитель Коломiець Т.В.), .rо."r".""" "

козачата "Козацькому роду нема переводу" (учитель Сокуренко

с.к.), родинне святО "У колi рiдноi землi" "(учитель Коломiецъ Т.В.,

мовний ранок "Пригоди в царствi помилок" (учитель Гичко в.в.).

Було прослухано та обговорено TaKi доповiдi: "еднiсть ciM''T i школи

в планi особистiсно зорiентованого навчання та виховання" (учитель

Гичко в.в.), "Iгровi прийоми навчання в початкових класах''

(учитель Мельник л.в.), "оптимальний вибiр методiв на уроках

трудового навчання в гIочаткових класах" (учитель Сокуренко С.К.),

"Вплив ciM"i на успiшне навчання дитини" (учитель Гичко в.в.),

"Адаптацiя дiтей шестирiчного BiKy до навчання в першому класi'').

пройшов обмiн досвiдом з наступних питань: ..робота в парах у

першому класi", "Як допомогти дiтям iз труднощами в навчаннi''.

успiшно пройшов практикум "поводження в конфлiктi'' , а також

круглий стiл "В класi лiвша, як постуrlити?.

Методичне об"сднання учителiв-словесникiв працювuLло над

проблемою: "забезпечення умов для самореалiзацii особистостi

вiдповiдно до iT здiбностей, суспiльних i власних iHTepeciB на уроках

фiлологiчного циклу".


-5-

членами методичного об"сднання було проведено п''ятъ

вiдкритих ypoKiB та вiкторину в 9 класi "Знавцi творчостi

Т.Г.Шевченка" з послiдуючим обговоренням.

на засiданнях методичного об"еднання було проведено

методичний стiл "розвиток творчих здiбностей школярiв'',

методичний MicT "Iнтеграцiя навчальних предметiв", йшло

ознаЙомлення iз методично-iнструктивними матерiалами, вивч€шись

Iнструкцii щодо ведення дiловоi документацii.

Учитель вищоi категорii Кобець Н.С. подiлилася досвiдом

роботи з питання: "Використання текстоцентричних технологiй на

уроках словесностi".

Мав мiсце контроль за якiстю навч€uIъних досягнень учнiв.

Систематично проводилося взаемовiдвiдування ypoKiB,

взаемоперевiрка учнiвських зошитiв монiторинги навчЕIJIьних

досягнень учнiв у випускних класах, перевiрявся piBeHb набуття

учнями навичок читання, списування, умiння аналiзувати художнi

твори. В кiнцi кожного семестру проводилися пiдсумковi контрольнi

роботи з основних


видiв мовленневоi дiяльностi. Впроваджув€Llrися в практику

рiзноманiтнi форми тестового контролю навчаJIъних досягнень


учнlв.


на належному piBHi було органiзовано позакласну роботу. Було


проведено шкiльнi та вiдiбрано учнiв, якi взяли участь у раЙонних


олiмпiадах з украiнськоi мови та лiтератури, росiйськоТ, англiйськоi

мови, органiзовано роботу предметних rypTKiB, проведено творчий


звiт гуртка знавцiв англiйськоi мови, з€шучено учнiв до участi у

KoHKypci знавцiв мови iм.Петра Яцика, проведено конкурс на

кращого знавця TBopiB cBiToBoi класики "Ерудит", проведено заходи

по вшануванню пам"ятi Лесi Украiнки.

В планi змiцнення матерiальноi бази кабiнетiв було частково

поповнено методичною лiтературою кабiнет украiЪськоi мови М1,

виготовлено HoBi стенди в англiйський, украiнськоi мови j\lb1 та Jrlb2,

кабiнет зарубiжноi лiтератури, оформлено альбом "Англомовнi


краТни", виготовлено роздатковий матерiал з тем, що вивчЕuIися,

розроблено тематичнi контрольнi роботи з украiЪськоi мови для


iндивiдуального навчання.


Проводилася робота з обдарованими та здiбними дiтьми.


працювала школа олiмпiйського резерву. Пiдведено пiдсумки


олlмпlад, визначено результативнiсть участi в них.

членами методичного об"еднання було проведено тиждень

методичноТ роботи.

методичне об"еднання учителiв природничо-математичного

циклу працюваJIо над проблемою: "Оволодiння навичками

самоанаlriзу, iнновацiйними технологiями, найдосконалiшими

формами, методами та прийомами навчання".

На засiданнях методичного об"еднання було обговорено


iнструктивно-методичнi лиQти, прочитано реф ерат " Формування


пiзнавальних iHTepeciB учнiв до географiт у профiльнiй школi",

доповiдi: "Впровадження нових форпл i методiв навчання на уроках


фiзики", "EKcKypciT з природознавства як метод удосконалення

навчання, ciM вiдкритихурокiв з ik послiдуючим обговоренням.

З метою контролю за якiстю знань учнiв гIроводилися

взаемовiдвiдування ypoKiB учителiв членiв методоб"еднання,

проводилися монiторинги навчаJIьних досягнень учнiв, перевiрялася

якiстъ сформованостi навичок логiчного мислення, аналiзу

iсторичних фактiв, обчислюваJIьних навичок учнiв.

-6-


З метою удосконалення навчально-методичноТ бази кабiнетiв

вчителями було виготовлено роздатковий матерiал з тих чи iнших


тем.


Проводилася робота з обдарованими та здiбними дlтъми.


Працювала школа олrмпrйського резерву, дiти брали участь в

шкiльних та районних олiмпiадах.

Проведено методичнi тижнi з географiТ, бiологiI, xiMiT,

математики, фiзики, acTpoнoMiT, icTopii.


Щобре було органiзовано позакласну роботу. Проведено


конкурс ",Щивовижний cBiT краси квiти", конкурс на кращу

стiнгазету "Земля -наш дiм", фiзико-математичний бlй, лiнiйку

"Щзвони голодомору", хiмiчний КВК, iнтелектуалъну гру з географii

"Найрозумнiший", свято зустрiчi птахiв, круглий стiл "Бiль

Чорнобиля не зникае", .Щень Пам"ятi (зустрiч з ветеранами вiйни),


екологiчний бумеранг "Збережемо Землю вiд бiди".


На заняттях психолого-педагогiчного ceMiHapy було

розглянуто TaKi питання: , "Увага учнiв на уроцi та способи

пiдтримання ii учителем",

",Щiагностика i корекцiя неуважностi", "Особливостi системи

розвиваIIъного навчання", "Виховання критичного мислення учнiв",

"Розвиток пiзнавальноТ активностi школярiв", "Особистiсно

opieHToBaHi технологii виховання". "Мотивацiя навчальноТ

дiяльностi учнiв "Пiдвищення активностi школярiв у

процесiормування здорового способу життя", "Особливостi

особистiсно орiентованого уроку", "Умови оптимiзацii процесу

розумiння".

Було проведено 9 методичних оперативок, на яких

розглядапися новинки етодичноi лiтератури, педагогiчноi преси,

фахових журналiв. !вiчi на семестр випускався iнрмацiйно-

методичний бюлетень. ЗаслуховуваJIися звiти учителiв, якi пройшли

курсову перепiдготовку.

В 2010-20|\ навч€tльному роцi продовжувапа роботу ТТТкола

педагогiчного становлення для м€Lлодосвiдчених учителiв, де було

надано конструктивну допомогу молодим учителям зi

слiдуючих питань: "Розвиток творчих здiбностей школярiв", "Робота

з обдарованими дiтьми", "Використання iнтерактивних технологiй

на уроках", "Особистiсно-орiснтоване навчання та виховання".


В груднi мiсяцi було проведено мiсячник методичноi роботи,


пiд час якого проведено шкiльну виставку передових педагогiчних

технологiй, марафон iнтерактивних ypoKiB, випущено iнформацiйно-


методичний бюлетень.

ТТТкола взяла участь в районному та обласному KoHKypci

передових педагогiчних технологiй..


Спостереження пок€}зали, що особливо


важливе значення

м€Lпо проведення


для ефективноi дiяльностi педколективу


нетрадицiйних форпл методичноi роботи, обов'язкове виконання


рlшень педагогiчних рад, дiяльнiсть методичноi ради,

методоб'сднань, вивчення та впровадження передових педагогiчних

технологiй, ознайомлення iз методичними новинками преси,

використання рекомендацiй, матерiалiв фахових журналiв. Дл,

школи важливими були питання реформування освiти, використання

iнновацiйних методик, громадянськоi освiти шляхом впровадження

iнтерактивностi, розвитку творчих здiбностей, духовного збагачення

школярiв.

Чергову атестацiю пройшли шiсть чителiв. Вчителю математики

Боryславськiй Л.Б. та вчителю icTopiI Боryславському П.I. було

пiдтверлжено вищу квалiфiкацiйну категорiю, вчителю географiх

Ддюрi М.П. - встановлено.

-7-

Вчителю свiтовоi лiтератури та росiйськоi мови Iваненчук В.М.

було пiдтверджено першу квалiфiкацiйну категорiю, вчителю

початкових класiв Мельник Л.В.- встановлено.. А також було

пiдтверджено категоiю "спецiалiст" вчителю украТнськоi мови та

лiтератури Шуляк О.С.

Протягом року було вивчено стан викладання та piBeHb знань,

yMiHb та навичок учнiв з музики, iспанськоi мови, xiMii, icTopii,

етики, природознавства, предмету "Звахист Вiтчизни".

Робота над проблемною темою шляхом проведення рiзних

оглядiв-конкурсiв урiзноманiтнила форми методичноТ пiдготовки

учителiв та пiдняла на вищий piBeHb ik теоретичну пiдготовку,

надЕLла чiткостi та цiлеспрямованостi практичним заходам з рiзними

категорiями учителiв

Вiдрадним с те, що методичний кабiнет школи обладнано


новими сучасними меблями, кабiнет в стадii оформлення.


р.


На


пiдставi результатiв методичноТ роботи за 2010- 2011н.

НАКАЗУЮ:


1.Заступнику директора з навч€шьно-виховноi роботи Якубенко Г.I.

спланувати методичну роботу в школi на дiагностичнiй ocHoBi до

31.08.2011року.

2. Сформувати новий склад ради методичного кабiнету до 15

вересня, спланувати роботу (Якубенко Г.I.)

3.Заступнику директора з навч€tгIьно-виховноi роботи Якубенко Г.I.

до 15.09.2011року поновити змiннi стенди методичного кабiнету.

4. Щооформити методичний кабiнет (адмiнiстрацiя - протягом року)

5.Вивчити стан викладання та piBeHb знань, yMiHb та навичок учнiв з

iнформатики, украiнськоiмови та лiтератури, правознавства, основ

щздоров"я, фiзичноТ культури, KypciB за виборосм , факультативiв,


предмету "Захист Вiтчизни."


(Адмiнiстрацiя -


протягом року)

6.Узагалънити досвiд роботи вчителя украТнськоi мови Осiтнянко

H.I., вивчити досвiд роботи учителя iноземноi мови Яrцюк Т.А. та

учителя бiологiТ Ткачук Яt.В., а також систему оботи вчителя музики

Банара ВВ. та. .вчителя xiMiii i бiологii Собчук T.I.

(Адмiнiстрацiя - протягом року)

7.Органiзувати шкiльну та взяти участь у районнiй виставцi

передових педагогiчних технологiй.

( ЗДFВ роботи - лютий)

8. Спланувати роботу педагогiчного всеобучу батькiв

(Гичко В.В. - до 15 вересня 201\ року)

9.Затвердити слiдуючу схему методичноi роботи на 2011r-20|2 навч.

piK:

а) органiзувати роботу чотирьох методичних об"сднань:

учителiв суспiльно-ryманiтарного циклу (голова Iваненчук

В,М,);

учителiв природничо-математичного циклу ( голова МО

Ткачук Ж.В.);

учителiв початкових класiв (Коломiець Т.В.);

класних керiвникiв та класоводiв (голова,Щядюра М.П.);

б) продовжити роботу ceMiHapy з питань педагогiки та

психологii (керiвник Боryславсьвка Л.Б.);

-8-

в) органiзувати роботу ТТТколи молодого вчителя (керiвник

Бондаренко Н.Л.);

г) створити творчу групу по роботi над науково-методичною

проблемою школи(керiвник Якубенко Г.I.);

д) Органiзувати роботу творчоi групи "Впровадження


iнформацiйних технологiй в школi"(керiвник Мельник В.В.)

е)один раз на семестр випускати iнформацiйно-методичний

бюлетень;

е) раз на мiсяць проводити методичну оперативку (керiвники

методичних об"еднань);

ж)на засiданнях педагогiчноi ради розглянути TaKi питання:

"Пiдсумки навч€шьно-виховноi роботи школи за201,I-20|2 н.р. та

завдання педколективу на 20|2-20 1 3 н.р.", "Створення

сприятливих умов для розвитку здiбностей, обдарувань,

творчого мислення учнiв початковоТ школи", "Iндивiдуалъна

робота з учнями як одна з умов розвитку ik творчих

здiбностей", "Використання iнновацiй як механiзму руху

школи та

отримання кращоТ якостi освiти", "Забезпечення умов розкриття

творчого потенцiалу педагога, формування цiннiсних

орiснтирiв, оволодiння тенденцiями змiн в освiтнъому

просторi".


.Щиректор


школи


Н.С.Кобець


Планування методичноi роботи здiйснюеться на дiагностичнiй ocHoBi, мета

якоi - виявлення недолiкiв у практичнiй дiяльностi кожного педагога та в

розкриттi основних шляхiв ik подолання й запобiгання iM. Пiд час дiагностики

враховуються виступи учителiв на педагогiчних радах, конференцiях,

батькiвських зборах. Ще допомагас виявити piBeHb теоретичних знань, умiння

застосовувати iх у рiзних ситуацiях, здатнiсть обстоювати, аргументувати свою

точку зору. Водночас учителi постiйно працюють над пiдвиrценням рiвня

психологiчноi готовностi до педагогiчноТ взаемодii з учнями. Сmле тому

здiйснюсться система заходiв, яка сприяе становленню вчителя як суб"екта

педагогiчноi взаемодii в умовах особистiсно зорiентованого навчання

та виховання, впровадження досягнень гуманiстичноi педагогiки i психологii в

практику роботи сучасних навчЕtльних закладiв.

Головнi зусилля зосереджено на наданнi реальноТ, дiевоi допомоги

rrедагогам у пiдвищеннi iхньоi професiйноТ майстерностi, cTBopeHHi творчоi

атмосфери, морально-психологiчного клiмату, якi сприяють пошуку кращих

технологiй шедагогiчноi працi, ефективному втiленню iнновацiй , оптимiзацii

навчально-виховного процесу.

Проведення засiдань методичних об"€днань сприяе пrдвищенню

теоретичного рiвня педагогiчних кадрiв, розширенню iхнього свiтогляду,

допомагае отримати необхiднi знання для втiлення iнновацiйних особистiсно

зорiентованих навчально-виховних технологiй, впроваджувати активнi форми

та види дiяльностi, сприяе запровадженню iнтерактивних методик у навчЕtльно-

виховний процес.

Пiд час роботи над проблемними питаннями в системi методичного

забезпечення основну увагу спрямовано на виконання таких завдань:

пiдвищення практичноi пiдготовки учителiв до здiйснення

особистiсно зорiснтованого пiдходу в системi навчаJIьно-виховноi

дiяльностi;

о вироблення единих вимог у вирiшеннi найпринциповiших питань

практичноi реалiзацii особистiсно зорiснтованих навчаJIьно-

виховних технологiй, забезпечення системностi в роботi;

. вироблення в педагогiв yMiHb i навичок застосування науково-

теоретичних знань на практицi, вдосконалення TxHboi педагогiчноi

майстерностi, розвиток творчостi, нового педагогiчного мисJIення;

о ознайомлення та впровадження передового педагогiчного досвiду;

о впровадження в систему пiдготовки педагогiчних кадрiв активних

форм роботи: рольових, сюжетних iгор, дiалогiв, дискусiй, диспутiв

тощо.

о Методичне об"еднання класоводiв та класних керiвникiв

працювало над проблемою: "Створення умов для вiльного розвитку

школяра шляхом зitлучення його до рiзноманiтних видiв творчоi

дiяльностi, гармонiзацiя родинного та шкiльного виховання на

засадах педагогiки життетворчостi".

Методичну роботу з педагогами-вихователями сконцентровано на

вирiшеннi проблемного питання: вивчення icTopii рiдного краю, ознайомлення

учнiв з культурною спадщиною украiнського народу, з народними традицiями,

формування в учнiв кращих якостей нацiонального характеру, виховання

громадянина Украiни; використання сучасних iнформацiЙних технологiЙ в

УправлiнськiЙ дiяльностi та навчально-виховному процесi загаJIьноосвiтньоi

школи.

ii побудовано на ocHoBi системного пiдходу та принципiв неперервноi

освiти шедагогiчних працiвникiв, на дiагностичнiй ocHoBi , глибокому вивченнi

та аналiзi результативностi виховного процесу i рiвня вихованостi учнiв, рiвня

професiйноi пiдготовки педагогiв-вихователiв.

Методичне об"сднання класних керiвникiв Кузьминогребельськоi ЗОШ I-III

СТУПенiв виявляло творчиЙ потенцiал вчителя, класного керiвника, задовольняе

ixHi потреби в актуа_пiзацii iндивiдуального пiдходу й оригiнальних розробок

аКтИвiзус позицiю кожного вчителя забезпечус колективне вивчення навчально-

виховних завдань i творче спiвробiтництво педагогiв.

однiею з основних проблем у виховнiй роботi з учнями € налагодження

iндивiдуального пiдходу до кожноi особистостi, розвиток творчого потенцiапу

ДиТини та профiлактична робота, направлена на правовиЙ аспекту вихованнi

учнiв, схильних до правопорушень. Адже кожна дитина -це особистiсть. А

КОЖна особистiсть потребус творчого пiдходу, великого терпiння, любовi з боку

вчителя, вихователя. Тiльки при такому пiдходi до справи е шанс розкрити i

розвинути yci кращi сторони чутливот дитячоi душi, творчого потенцiалу

дитини.

//а


- l


Робота методичного об"сднання класних керiвникiв була спрямована на

формування yMiнb учителiв плiдно працювати з учнями, враховуючи iнтереси й

запити самих школярiв, iндивiдуальний пiдхiд у виховнiй роботi, охоплю€

питання планування, органiзацii та анатliзу ефективностi виховного процесу,

рiзноманiтних засобiв навчання.

На засiданнях методичного об"€днання класоводiв та кJIасних керiвникiв

було розглянуто TaKi питання: "Схема аналiзу виховноi роботи класного

керiвника ", "Планування виховноТ роботи з класом", "Розвиток творчих та

iнтелекryа_пьних здiбностей учнiв, заIrучення дiтей до дiяльностi гурткiв та

секцiй за iнтересами", "Аналiз причин девiантноi поведiнки неповнолiтнiх"

"Особливостi педагогiчного керiвництва в роботi з важковиховуваними

учнями", " Спiвпраця школи та iнших соцiа:tьних iнститутiв у превентивному

вихованнi учнiвськоТ молодi", "Роль ради профiлактики правоrrорушень у

вирiшеннi проблеми важковиховуваних пiдлiткiв", "Психолого-педагогiчнi

методи i прийоми у дiагностико - корекцiйнiй роботi класного керiвника з

дiтьми з девiантною поведiнкою. Схема органiзацii роботи класного керiвника з

класом з даного питання", "Ознайомлення з цiльовою творчою програмою

превентивного виховання учнiв (з досвiду роботи Городищенського

експериментального навчаJIьного закладу I-III ступенiв), "Народна педагогiка -

фундаментаJIьна основа новоi педагогiчноi концепцiТ", "Народнi обряди та свята

- витоки нацiона,тьних духовних цiнностей . Форми використання ik у виховнiй

дiяльностi класного керiвника", "Аналiз використання народних традицiй в

органiзацii загальношкiльних мiроприемств. Участь класних колективiв в

оглядах, фестивалях, конкурсах, виставках малюнкiв та декоративно-

прикладного мистецтва, святах", "Залучення батькiвськоi громадськостi до

органiзацii народознавчих свят. Використання мiсцевого матерiалу",

"Активiзацiя науково-краезнавчоi роботи з учнями з метою поповнення новими

матерiаrrmли та експонатами кiмнати народознавства", "Психолого-педагогiчнi

умови здiйснення навчаJIьно - виховного процесу на дiагностичнiй ocHoBi.

Програма "Унiверсал", "Схема складання психолого-педагогiчноi

характеристики особистостi школяра", "Щiагностика виховного процесу в

школi", "Методи та прийоми визначення рiвня вихованостi школярiв",

"Органiзацiя виховного процесу на ocHoBi вивчення й розвитку iндивiдуальних

здiбностей учнiв", "Використання HoBiTHix технологiй у виховнiй роботi

школи", "Система роботи класного керiвника по формуванню в учнiв

культуриповедiнки та спiлкування".

Проведено TaKi практикуми: "Визначення способу розв"язання

запропонованоi проблемноi ситуацii", "Проведення народознавчих свят:

"Андрiiвськi вечорницi", "Святий Миколай, подарунки роздавай",

"Меланкування", "Тест "Щружити потрiбно вмiти".

Проведено творчий звiт класовода4 класу Мельник Лесi Володимирiвни,

яка атестуваJIася в 201 1 роцi.

Методичне об"еднання учителiв початкових класiв працюваJIо над с

проблемою: "Пiдвищення якостi уроку шляхом впровадження передових

педагогiчних технологiй".

На засiданнях методичного об"сднання учителiв початкових класiв

опрацьовуваJIися iнструктивно-методичнi матерiали, було обговорено

особливостi проведення адаптацiйного перiоду в 1 класi, а також нову редакцiю

Щержавного стандарту початковоi загальноi освiти, проана-шiзовано та

обговорено навички читання учнiв початковоi школи, пiдсумки навчilльно-

-


виховноi роботи за I та за II семестри, особливостi проведення державноi

пiдсумковоТ атестацii у 4 класi, а також пiдсумки ii проведення, проблеми

переходу четвертокласникiв у середню школу. Вiдвiдано та обговорено шiсть

вiдкритих ypoKiB: урок навчання грамоти у 1 класi "Закрiшлення вивчених звукiв

i букв" т(учитель Коломiець ТюВ.), урок-телепередача у 2 класi "Чи е зима?)

(учитель Сокуренко С.К.), прес-конференцiя у 3 класi "Рослини рiдного краю",

урок-математичний КВК у 4 класi *(учитель Мельник Л.В.), урок-кrвка у 4 класi

Yо"Дiд Мороз та Снiгуронька у MicTi Прикметнпкiв" свято у lrершому класi

"Прощавай, Букварику" (учитель Коломiець Т.В.), посвячення в козачата

"Козацькому роду нема переводу" (учитель Сокуренко С.К.), родинне свято "У

колi рiдноi землi" "(учитель Коломiець Т.В., мовний ранок "Пригоди в царствi

помилок" (учитель Гичко В.В.). Було прослухано та обговорено TaKi доповiдi:

"Сднiсть ciM"i i школи в планi особистiсно зорiентованого навчання та

виховання" (учитель Гичко В.В.), "Iгровi прийоми навчання в початкових

класах" (учитель Мельник Л.В.), "Оптимальний вибiр методiв на уроках

трудового навчання в початкових класах" (учитель Сокуренко С.К.), "Вплrив

ciM"i на успiшне навчання дитини" (учитель Гичко В.В.), "Адаптацiя дiтей

шестирiчного BiKy до навчання в першому класi").

Пройшов обмiн досвiдом з наступних питань: "Робота в rrарах у першому

класi", "Як допомогти дiтям iз труднощами в навчаннi". Успiшно пройшов

практикум "Поводження в конфлiктi" , а також круглиЙ стiл "В класi лiвша, як

поступити?.

Методичне об"еднання учителiв-словесникiв працювало над проблемою:

"Забезпечення умов для самореалiзацii особистостi вiдповiдно до iT здiбностей,

суспiльних i власних iHTepeciB на уроках фiлологiчного циклу".

Членами методичного об"еднання було проведено п"ять вiдкритих ypoKiB

та вiкторину в 9 класi "Знавцi творчостi Т.Г.Шевченка" з послiдуючим

обговоренням.

На засiданнях методичного об"еднання було проведено методичний стiл

"Розвиток творчих здiбностей школярiв", методичний MicT "Iнтеграцiя

навчаJIьних предметiв", йшло ознайомлення iз методично-iнструктивними

матерiалами, вивч€Llrись Iнструкцii щодо ведення дiловоi документацii.

Учитель вищоi категорii Кобець Н.С. подiлилася досвiдом роботи з

ПИТаНня: "Використання текстоцентричних технологiЙ на уроках словесностi".

Мав мiсце контроль за якiстю навчаJIьних досягнень учнiв. Систематично

tIроводилося взаемовiдвiдування ypoKiB, взаемоперевiрка учнiвських зошитiв

монiторинги навчаJIьних досягнень учнiв у випускних класах, перевiрявся

piBeHb набуття учнями навичок читання, списування, умiння аналtiзувати

хУдОжнi твори. В кiнцi кожного семестру проводилися пiдсумковi контрольнi

роботи з основних видiв мовленневоi дiяльностi. Впроваджувалися в практику

рiзноманiтнi форми тестового контролю навчаJIьних досягнень учнiв.

На на,rежному piBHi було органiзовано позакласну роботу. Було проведено

шкiльнi та вiдiбрано учнiв, якi взяли участь у районних олiмпiадах з yKpaiHcbKoi

мови та лiтератури, росiйськоi, англiйськоТ мови, органiзовано роботу

ПреДМеТних гурткiв, tIроведено творчиЙ звiт гуртка знавцiв англiЙськоТ мови,

залучено учнiв до участi у KoEKypci знавцiв мови iм.Петра Яцика, гIроведено

КОнкУрс на кращого знавця TBopiB cBiToBoi класики "Ерудит", проведено заходи

rrо вшануванню пам"ятi Лесi Украiнки.

В планi змiцнення MaTepia;lbHoi бази кабiнетiв було частково поповнено

МеТоДичною лiтературою кабiнет украiнськоi мови }Ф1, виготовлено HoBi стенди


i_t


l1


в англiйський, украiЪськоi мови N91 та NЬ2, кабiнет зарубiжноi лiтератури,

оформлено альбом "Англомовнi краiни", виготовлено роздатковий матерiал з

тем) що вивчаJIися, розроблено тематичнi контрольнi роботи з украiЪськоi мови

для iндивiдуа,тьного навчання.

Проводилася робота з обдарованими та здiбними дiтьми. Працювала школа

олiмпiйського резерву. Пiдведено пiдсумки олiмпiад, визначено

результативнiсть участi в них.

Членами методичного об"еднання було проведено тиждень методичноi

роботи.

Методичне об"еднання учителiв природничо-математичного циклу

працювало над проблемою: "Оволодiння навичками самоаналiзу ,

iнновацiйними технологiями, найдосконалiшими формами, методами та

прийомами навчання".

На засiданнях методичного об"еднання було обговорено iнструктивно-

методичнi листи, прочитано реферат "Формування пiзнавальних iHTepeciB учнiв

до географii у профiльнiй школi", доповiдi: "Впровадження нових форм i

методiв навчання на уроках фiзики", "EKcKypcii з природознавства як метод

удосконалення навчання, ciM вiдкритих ypoKiB з ik послiдуючим обговоренням.

З метою контролю за якiстю знань учнiв проводилися вза€мовiдвiдування

ypoKiB учителiв членiв методоб"еднання, проводилися монiторинги навчiIльних

досягнень учнiв, перевiрялася якiсть сформованостi навичок логiчного

мислення, аналiзу iсторичних фактiв, обчислюва-llьних навичок учнiв.

З метою удосконалення навчilльно-методичноi бази кабiнетiв вчителями

було виготовлено роздатковий матерiал з тих чи iнших тем.

Проводилася робота з обдарованимита здiбними дiтьми. Працювала

школа олiмпiйського резерву, дiти брали участь в шкiльних та районних

олiмпiадах.

Проведено методичнi тижнi з географii, бiологiТ, xiMii, математики, фiзики,

астрономii. iсторii.

Щобре було органiзовано позакласну роботу. Проведено конкурс

",Щивовижний cBiT краси - квiти", конкурс на кращу стiнгазету "Земля -наш

дiм", фiзико-математичний бiй, лiнiйку ",Щзвони голодомору", хiмiчний кВк,

iнтелектуальну гру з географii "Найрозумнiший", свято зустрiчi птахiв, круглий

стiл "Бiль Чорнобиля не зникае", ,Щень Пам"ятi (зустрiч з ветеранами вiйни),

екологiчний бумеранг "Збережемо Землю вiд бiди".

На заняттях психолого-педагогiчного ceMiHapy було розглянуто TaKi

питання: ""Формування творчоi особистостi - процес психолого-педагогiчний",

"Психологiчнi передумови успiшного сприймання учнями навчЕtльного

матерiалу", "Увага учнiв на уроцi та способи пiдтримання tf учителем'',

".щiагностика i корекцiя неуважностi", "особливостi системи розвивального

НаВЧаНня", "Виховання критичного мислення учнiв", "Розвиток пiзнавальноТ

активностi школярiв", "особистiсно opieHToBaHi технологii виховання",

"Особистiсне зростання педагогiчного працiвника".З метою підвищення педагогічної майстерності учителів у школі було проведено методичну естафету «Від кожного учителя – творчий урок», яка пройшла в п’ять етапів.

На першому етапі, який мав назву «Старт», кожний учитель демонстрував свої саморобні навчальні посібники, дидактичний та роздатковий матеріал з навчальних тем.

В ході другого етапу , що мав назву «Конкурс нестандартних уроків», показувалися та аналізувалися творчі знахідки учителів – різноманітні нестандартні уроки.

^ Третій етап«Калейдоскоп інтерактивних технологій». На своїх уроках вчителі показували, як вони впроваджують в практику своєї роботи інтерактивні технології.

^ Свої методичні доробки демонструє вчитель Четвертий етап«Трибуна вільних думок».

початкових класів Гичко В.В. Всі учителі взяли участь у диспуті «Джерела педагогічної творчості.

^ П’ятий етап«Ярмарок педагогічної творчості». На ньому були представлені саморобні наочні посібники, дидактичний, роздатковий матеріал, розробки нестандартних уроків, розробки уроків, на яких використовувалися інтерактивні технології, матеріали шкільної виставки передових педагогічних технологій.

^ Урок з використанням інтерактивних технологій проводить вчитель початкових класів Сокуренко С.К.
З доповіддю виступила заступник директора з навчально-виховної роботи Якубенко Г.І., яка зупинилася на педагогічних пріоритетах сьогодення. Було зазначено, що неможливо бути педагогічно грамотним фахівцем без вивчення великого арсеналу освітніх технологій та ідей, а також без впровадження елементів сучасних систем навчання.

Заступник директора зупинилася на аналізі пасивних та активних форм навчання, суті інтерактивного навчання, яке відбувається за умови постійної активної взаємодії всіх учнів. Це співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове навчання у співпраці), де і учень, і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання. Під час інтерактивного навчання учні вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, приймати продумані рішення. А це і є шляхом до формування активної життєвої позиції.

Цьому засіданню педагогічної ради передувала велика творча робота проблемно-рекламних груп, які вивчали та експериментували. Перша група (учителі Мельник Л.В., Сокуренко С.К., Богуславська Л.Б., Мельник В.В.) вивчала інтерактивні технології кооперативного навчання, їх переваги і недоліки, показувала відкриті уроки членам своєї групи, а на педраді робила рекламу цим технологіям, спираючись уже і на свій досвід роботи з проблеми. Друга група (учителі Гичко В.В., Ткачук Ж.В., Яцюк Т.А., Бондаренко Н.Л.) досліджувала технології колективно-групового навчання. Третя (учителі Коломієць Т.В., Бобчук Т.І., Шуляк О.С., Банар В.В.) розробляла технології ситуативного моделювання, а четверта (учителі Осітнянко Н.І., Богуславський П.І., Іваненчук В.М., Дядюра М.П.) вдосконалювала технології опрацювання дискусійних питань. Від кожної групи виступав доповідач. Члени групи мали право доповнити його.

Було створено і аналітичну групу (учителі Кобець Н.С., Якубенко Г.І., Плюта П.І.), яка робила аналіз роботи кожної підгрупи, розробляла проект постанови.

Проводилося анкетування учителів та учнів, була рекомендована література на допомогу педагогічним працівникам за аналізом результатів відвіданих уроків та позакласних заходів, з упровадження в практику інтерактивних технологій. Групами були розроблені пам’ятки та створені плакати-реклами.


Йде засідання педагогічної ради.

Скачать, 255.63kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru