Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Харківський національний університет імені В. Н

Загрузка...
Поиск по сайту:


страница3/5
Дата09.03.2012
Размер0.67 Mb.
ТипДокументы
Теми семінарсько-практичних занять
Семінарське заняття 15.
Рекомендована література
Доповіді за рефератами
Порядок виконання
Теоретичні засади та порядок виконання роботи
Подобный материал:
1   2   3   4   5


^ ТЕМИ СЕМІНАРСЬКО-ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Семінарське заняття 1. Особливості історичного розвитку суспільної географії

Семінарське заняття 2-3. Формування і розвиток суспільної географії в Україні

Семінарське заняття 4. Поняттєво-термінологічна система "територія". Природні властивості території.

Семінарське заняття 5-6. Суспільні властивості території.

Семінарсько-практичне заняття 7. Просторові властивості території.

Семінарське заняття 8. Функції території.

Семінарське заняття 9-11. Територіальні процеси.

Семінарсько-практичне заняття 12. Суспільно-географічне положення та його складові

Практичне заняття 13. Оцінка транспортної доступності міст із застосуванням теорії графів

Практичне заняття 14. Оцінка ступеню участі міст у формуванні сусідських зв’язків із застосуванням теорії графів.

^ Семінарське заняття 15. Концепція геосистем у суспільній географії

Семінарсько-практичне заняття 16 – 17. Географічний поділ праці

Семінарське заняття 18. Підсумкове.


Семінарське заняття 1. Особливості історичного розвитку суспільної географії

Питання для обговорення:

 1. Особливості розвитку географії як науки.

 2. Етапи формування суспільної географії.

 3. Генетичні джерела і напрямки розвитку науки


Рекомендована література

 1. Баранский Н.Н. научные принципы в географии.// Избранные труды. – М.: Лепсель, 1980.

 2. Голубчик М.М., Жулина М.А. Социальная география: сущность, задачи, новые направления исследования// География . – 2005. - №3. – с.23-27.

 3. Саушкин Ю.Г. Географическая наука в прошлом, настоящем, будущем. – М.: мысль, 1973.

 4. Саушкин Ю.Г. История и методология географической науки. –М.: Изд-во Моск. ун-та , 1976.

 5. Саушкин Ю.Г. Экономическая география: история, теория, методы, практика. – М.: Мысль, 1973.

 6. Хореев Б.С. Некоторые методологические вопросы науковедения и развития теории географической науки// география в системе наук. – Л.: Наука, 1987.


Семінарське заняття 2-3. Формування і розвиток

суспільної географії в Україні

І. Питання для обговорення:

 1. Загальні риси.

 2. Україна у працях стародавніх географів і мандрівників.

 3. Описи Скіфії Геродота.

 4. Україна в роботах греко-римських вчених.

 5. Географія України у візантійських джерелах.

 6. Географічні відомості про українські землі у середньовіччі.

 7. Статистико-географічні описи України у XVIII – XIX ст.

 8. Формування української національної географії та внесок фахівців різних галузей науки у розвиток суспільної географії в Україні.

 9. Сучасні напрямки і центри суспільної географії в Україні.


ІІ. Завдання для самостійної роботи:

Зберіть та опрацюйте матеріал про внесок у розвиток науки Д. Журавського, С. Рудницького, П. Тутковського, В. Садовського, В. Кубійовича, О.Ващенка, О. Діброви, М. Паламарчука.


Рекомендована література:

  1. Професор Валентин Садовський/ Упорядн. О.Шаблій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004.

  2. Професор Володимир Кубійович/ Упорядн. О.Шаблій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006.

  3. Професор Опанас (Афанасій) Ващенко/ Упорядн. О.Шаблій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001.

  4. Шаблій О.І. Львівська суспільно-географічна школа (до 60-річчя кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004.

  5. Шаблій О.І. Основи загальної суспільної географії. Львів, 2003.

  6. Шаблій О.І. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії. Львів, 2001.


Семінарське заняття 4. Поняттєво-термінологічна система "територія". Природні властивості території.

І. Питання для обговорення:

 1. Визначення поняття "територія" Поняття "властивості території" - природні, суспільні (демографічні соціальні, економічні), просторові (метричні, топологічні).

 2. Поняття "природне середовище", "природні умови", "природні ресурси". Соціальні функції природного середовища.

 3. Оцінка природних умов життя населення.

 4. Класифікація природних ресурсів. Принципи економічної оцінки природних ресурсів.

 5. Зміст поняття "природокористування" та його економічні показники.


ІІ. Завдання для самостійної роботи:

Знайдіть якомога більше визначень поняття „територія” (з позицій різних наук) за різними джерелами та авторами. Зазначити схожість та відмінність цих понять.


Рекомендована література:

 1. Вступ до економічної і соціальної географії: Підручник// А.П. Голиков, Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко. – К.: Либідь, 1996.

 2. Заставний Ф.Д. географія України. – Львів: Світ, 2002.

 3. Минц А.А. Экономическая оценка естественных ресурсов. – М.: Мысль, 1982.

 4. Топчієв О.Г. Основи суспільної географії. Одеса: Астропринт, 2001.

 5. Топчієв О.Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методика. – Одеса: Астропринт, 2005.

 6. Шаблій О. І. Основи загальної суспільної географії. — Львів, Видавництво ЛНУ, 2003.


Семінарське заняття 5-6. Суспільні властивості території.

Питання для обговорення:

 1. Демографічні особливості території.

 2. Якість населення та коефіцієнт людського розвитку.

 3. Теорії та концепції народонаселення.

 4. Типи відтворення населення.

 5. Міграції населення та його види. Міграційні процеси в Україні.

 6. Соціальні властивості території.

 7. Урбанізація, етапи урбанізації, особливості сучасного етапу.

 8. Розселення населення. Системи розселення.

 9. Соціальні негаразди.

 10. Економічні властивості території.

 11. Трудові ресурси та економічно активне населення.

 12. Поняття "Працересурсний потенціал".


Рекомендована література:

 1. Голіков А. П. та ін. Вступ до економічної і соціальної географії. — К.: Либідь, 1996.

 2. Ковалев С. О., Ковальская Н. Я. География населения СССР. — М.: Изд-во МГУ, 1990.

 3. Копылов В. А. География населения: учебное пособие – М., 2005.

 4. Лаппо Г. М. География городов. — М.: Мысль, 1971.

 5. Население и трудовые ресурсы: Справочник. — М.: Мысль, 1990.

 6. Паламарчук М. М., Паламарчук О. М. Економічна і соціальна географія України з основами теорії. — К.: Знання, 1998.

 7. Топчієв О. В. Основи суспільної географії – Одеса: Астропринт, 2001.


Семінарсько-практичне заняття 7. Просторові властивості

І. Питання для обговорення:

 1. Просторові властивості території.

 2. Метричні характеристики території.

 3. Топологічні характеристики території.


ІІ. Завдання: Розрахувати коефіцієнт колоподібності території країни.

Порядок виконання:

  1. Розрахувати коефіцієнт колоподібності території двох країн (за вибором викладача)

  2. Для розрахунку коефіцієнту колоподібності території країни застосовується формула k = 4 πS/l2 , де

k –індекс (коефіцієнт) колоподібності (компактності) території;

S – площа території країни;

l –довжина кордонів держави.

  1. Зробити висновки про компактність території країн, їх конфігурацію. Необхідно враховувати те, що чим меншим є коефіцієнт k від 1, тим менш колоподібна (менш компактна) територія, а також відповідну якісну градацію k (низький – до 0,25; середній – до 0,5; високий – до 0,75; дуже високий – 0, 75-1,0).


^ Рекомендована література:

 1. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристські ресурси України: Методологія та методики аналізу, термінологія, районування: Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2001.

 2. Методика страноведческого исследования/ Под. ред. Н.С. Мироненко. – М., 1993.


Семінарське заняття 8. Функції території.

Питання для обговорення:

 1. Поняття функції території.

 2. Економічні функції території.

 3. Соціальні функції території.

 4. Політичні функції території.

 5. Екологічні функції території.

 6. Інформаційні функції території.


Рекомендована література:

 1. Исаченко А.Г. География в современном мире: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1998.

 2. Международные организации системы ООН: Справочник/ Сост. Титаренко А.А. – М.: Международные отношения, 1990.

 3. Соціальна екологія. Навчальний посібник (за ред.. Л.П. царика). – Тернопіль: підручники і посібники, 2002.

 4. Титар О.В. Культура Слобожанщини: проблеми національної ідентичності. Монографія. – Харків: Райдер, 2006.

 5. Шаблій О. І. Основи загальної суспільної географії. — Львів, Видавництво ЛНУ, 2003.

 6. Экология города/ под. Ред. Стольберга Ф.В. – К.: Либра, 2000.


Семінарське заняття 9-11: Територіальні процеси.

Питання для обговорення:

 1. Поняття територіального процесу.

 2. Процеси геопросторової диференціації (симпліфікації, регіоналізації, країноформування тощо).

 3. Процеси геопросторової інтеграції (формування територіальних утворень: держав, комплексів, систем).

 4. Процеси територіального комплексо- і системоформування (територіальна структуризація, територіальне регулювання)


^ Доповіді за рефератами:

  1. Загальнополітичні організації: Організація Об'єднаних Націй (ООН), Ліга Арабських Держав (ЛАД), Організація Американських Держав (ОАД), Організація Африканської Єдності (ОАЄ), Співдружність Незалежних Держав (СНД), Азіатсько-Тихоокеанська Рада (АЗПАК) тощо.

  2. Військово-політичні організації : Організація Північно-Атлантичного Договору (НАТО), Західно-Європейський Союз ЗЄС), АНЗЮС тощо.

  3. Міжнародні економічні об'єднання: "Велика Вісімка", Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК), Чорноморська Зона Економічного Співробітництва (ЧЗЕС) тощо.

  4. Регіональні організації: Європейський Союз (ЄС).

  5. Валютно-фінансові організації: Міжнародний Банк Реконструкції та Розвитку (МБРР), Міжнародний Валютний Фонд (МВФ) тощо.


Рекомендована література:

 1. Герчикова И.Н. Международные экономические организации. – М.: Консалтбанкир, 2000.

 2. Європейський Союз. Консолідовані договори. – К.: Port-royal, 1999.

 3. Зайцева О.Г. Международные межправительственные организации. – М.: Наука, 1993.

 4. Ильин Ю.Д. История и право Европейского Союза. Харьков, «Консум»,1998.

 5. Лук’яненко Д.Г. Міжнародна економічна інтеграція. – К.: Віпол, 1996.

 6. Международные организации системы ООН: Справочник/ Сост. Титаренко А.А. – М.: Международные отношения, 1990.

 7. Міжнародні організації: Навчальний посібник/ За редакцією Ю.Г. Козака, В.В. Ковалевського. – К.: ЦУЛ, 2003.

 8. Нешатаева Т.Н. Международные организации и право. Новые тенденции в международно-правовом регулировании. – М.: Дело, 1999.

 9. Шаблій О. І. Основи загальної суспільної географії. — Львів, Видавництво ЛНУ, 2003.

 10. Шреплер Х.А. Международные экономические организации: Справочник. – М.: Международные отношения, 1999.


Семінарсько-практичне заняття 12: Суспільно-географічне положення та його складові

І. Питання для обговорення:

 1. Теорія економіко-географічного положення (за М.М. Баранським).

 2. Теорія політико-географічного положення (за О.І. Шаблієм).

 3. Теорія геополітичного положення (за М.М. Паламарчуком, О.І. Шаблієм).

 4. Суть і значення суспільно-географічного положення.


ІІ. Завдання: скласти порівняльну характеристику економіко-географічного положення двох країн світу або адміністративних областей України (за вибором).


^ Порядок виконання:

 1. Вказати загальні відомості: назву, площу, столицю (обласний центр), політико-адміністративний устрій, вищі органи влади.

 2. Коротко охарактеризувати географічне положення: економіко-географічне, політико-географічне, геополітичне.

 3. Оцінити природні умови та ресурси.

 4. Населення та трудові ресурси.

 5. Зазначити особливості історії формування та розвитку території, господарського комплексу.

 6. Стисло характеризувати географію окремих галузей господарського комплексу:

  • промисловості;

  • сільського господарства;

  • транспорту;

 7. Зовнішньоекономічні зв'язки.

 8. Форма територіальної організації.

 9. Внутрішні відмінності.

 10. Проблеми розвитку.


Рекомендована література:

 1. Григорович М.В. Транспортно-географічне положення/географічна енциклопедія України. – К.: Укр. енцикл., 1993.

 2. Лейзерович Е.Е. ЭГП как понятие //Основные понятия экономической географии. – М., 1975.

 3. Маергойз И.М. К основам учения об экономико-географическом положении// Советские географы на ХХІ междунар. геогр. конгрессе: тез. докл. и сообщ. – М.: Наука, 1968.

 4. Паламарчук М.М., Паламарчук О.М. Економічна і соціальна географія України основами теорії. – К., 1994.

 5. Паламарчук О.М. Економіко-географічне положення //географічна енциклопедія України. – К.: Укр. енцикл., 1989. – Т.1.

 6. Топчієв О.Г. Основи суспільної географії. Одеса: Астропринт, 2001.

 7. Шаблій О. І. Основи загальної суспільної географії. — Львів, Видавництво ЛНУ, 2003.


Практичне заняття 13. Оцінка транспортної доступності міст із застосуванням теорії графів

І. Завдання:

сформувати поняття „граф”; познайомитися с основами теорії графів; вивчити способи використання теорії графів для кількісного аналізу суспільно-географічного положення; розглянути використання теорії графів в оцінці транспортної доступності міст; навчитися будувати графи, матрицю найкоротших відстаней; навчитися обчислювати коефіцієнт положення та давати йому інтерпретацію.

^ Теоретичні засади та порядок виконання роботи:

відношення географічного положення допускають просту й ефективну формалізацію у вигляді так званих графів. Множину географічних об'єктив - міст, регіонів, країн - показують точками (вершини графа), а відношення між ними - потоки вантажів і пасажирів, товарів, енергії, фінансів, інформації, управління - представляють лініями (ребра або дуги графа). Спеціальний розділ математики - теорія графів - дозволяє обчислити для графа різноманітні параметри, що характеризують участь вершин і ребер у різноманітних зв'язках і відношеннях.

Розглянемо прості приклади. На рисунку показаний граф, що формалізує мережу залізниць між містами: 1. Севастополь, 2. Сімферополь, 3. Херсон, 4. Запоріжжя, 5. Миколаїв, 6. Дніпропетровськ, 7. Кіровоград, 8. Черкаси. Вже візуально можна помітити, що одні міста (вершини) розміщені більш "центрально", а інші - більш "периферійно". Спробуємо таку різницю виразити в числах, кількісно. Зверніть увагу, що такий аналіз не потребує реальних віддалей пропускної здатності доріг, вантажо- чи пасажиропотоків. Основою обчислень виступає наявність-відсутність зв'язків, і тільки. Одиниця обчислень - ребро графа, тобто лінія між двома його вершинами. Це безрозмірна або топологічна одиниця, що немає метричного виміру.Обчислимо для кожного міста суму його топологічних віддалей до інших міст і представимо їх у вигляді матриці найкоротших відстаней //L//.
L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L

Кі

1

-

1

2

2

3

3

4

5

20

1,4

2

1

-

1

1

2

2

3

4

14

1,0

3

2

1

-

2

1

3

2

3

14

1,0

4

2

1

2

-

3

1

2

3

14

1,0

5

3

2

1

3

-

2

1

2

14

1,0

6

3

2

3

1

2

-

1

2

14

1,0

7

4

3

2

2

1

1

-

1

14

1,0

8

5

4

3

3

2

2

1

-

20

1,4
1   2   3   4   5

Скачать, 334.11kb.
Поиск по сайту:

Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru