Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Опис модуля напрями – со, ср

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 30.15 Kb.
Дата25.03.2012
Размер30.15 Kb.
ТипДокументы
Содержание
8. Спосіб навчання
10 Зміст модуля.
11. Рекомендована література.
Подобный материал:

ОПИС МОДУЛЯ

Напрями – СО, СР

1. Назва модуля: Психологія загальна та особистості


2. Код модуля: ППП_6016_С01

3. Тип модуля: обов’язковий

4. Семестр: ІІ

5. Обсяг модуля: загальна кількість год. -108 (кредитів ЄКТС - 3)

аудиторні години – 32 ( лекції - 16, практ роб. -16)

6. Лектор: к.психол. н., доцент Романець Зоя Олексіївна

7. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

- знати суть предмету психології; методологічні основи вітчизняної психології; цілі та ме-

тоди психологічних досліджень; основні категорії психології: діяльність, особистість, пси-

хічне відображення, психічний образ, спілкування; суть та закономірності психічних проце-

сів;закономірності формування та розвитку особистості; методи впливу на особистість. Її

соціалізацію

- уміти застосовувати знання психологічних закономірностей практичній діяльності

соціального працівника;аналізувати соціальні процеси у суспільстві з врахуванням загаль-

них закономірностей і механізмів психіки;проводити соціально-психологічне дослідження

особистості і малої групи; працювати з науковою літературою з психології.

^ 8. Спосіб навчання: аудиторний.

9. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:

- пререквізит: Анатомія і фізіологія людини.

- кореквізит: Соціальна психологія.

^ 10 Зміст модуля. Об’єкт і предмет психології. Функції психіки. Психічні явища. Розвиток психіки у філогенезі. Психологія особистості. Класифікація сучасних теорій особистості, концепції вітчизняних вчених-психологів. Західні наукові підходи і концепції щодо природи психіки особистості. Індивідуально-психологічні характеристики особистості: темперамент, характер, здібності. Специфіка психічного відображення в емоціях. Характеристики мотиваційної сфери особистості. Характеристики потреб. Розвиток особистості в онтогенезі. Моральний розвиток дітей. Концепція розвитку особистості протягом життя. Становлення самосвідомості в онтогенезі. Розвиток рефлексії. Самооцінка. Самоорганізація особистості. Джерела соціалізації Механізми соціалізації.

^ 11. Рекомендована література.

1. Асмолов А.Т. Психология личности. – М., 1990.

2. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. – М.: Просвещение,1986.

. 3. Немов Р.С. Психология. М.: Просвещение,1990.

4. Психологія /За ред.Ю.Л. Трофімова. – К.,1999.

5. Столяренко Л.Д. Основы психологии. – Ростов-на-Дону, 2000.

12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота.

13. Методи і критерії оцінювання.

- Поточний контроль (40%): письмові звіти з практичних робіт , усне опитування.

- Підсумковий контроль (60%, диференційований залік): усне опитувння (20%), тестовий конт-

роль (40%).

14. Мова навчання: українська.

Скачать, 45.24kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru