Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Програма фахових вступних випробувань Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля за напрямом „Інженерна механіка

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 154.41 Kb.
Дата09.03.2012
Размер154.41 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Програма фахових вступних випробувань
Автоматичне регулювання ДВЗ
Газова динаміка та агрегат наддуву
Палива, мастила та охолоджувальні рідини
Діагностування ДВЗ і систем управління
Методи моделювання об'єктів і процесів ДВЗ
Автоматизоване проектування систем ДВЗ
Двигуни зовнішнього згоряння
Вимоги до рівня підготовки вступників
Критерії оцінювання
Порядок проведення співбесіди
Подобный материал:


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

Антрацитівський факультет гірництва і транспорту

КАФЕДРА ПРОМИСЛОВОГО ТРАНСПОРТУ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор ____________ О.Л. Голубенко

«____» ___________________ 2011 р.


Пояснювальна записка

щодо проведення фахових випробувань

для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

зі спеціальності

«Двигуни внутрішнього згоряння»


Пояснювальна записка складається з «Програми фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Критеріїв оцінювання», «Порядку проведення співбесіди» та «Переліку рекомендованої літератури»


Антрацит – 2011

^ Програма фахових вступних випробувань

Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів СНУ ім.В.Даля за напрямом

„Інженерна механіка"


Теорія ДВЗ

Робочі цикли ДВЗ. Основні параметри двигунів та їх робочих процесів. Схеми роботи двигунів. Розрахунок процесів ДВЗ. Фази газорозподілу. Показники газообміну. Спрощений та уточнений розрахунки газообміну. Вибір параметрів газообмінних органів. Особливості розрахунку газообміну двотактних двигунів. Витратні характеристики газообмінних органів. Індикаторна діаграма тиску газів у циліндрі. Індикаторні та ефективні показники робочого процесу. Способи вдосконалювання індикаторних та ефективних показників ДВЗ. Тепловий баланс двигуна. Шляхи вдосконалювання робочих процесів. Перспективні типи ДВЗ. Розвиток теорії робочих процесів.

^ Автоматичне регулювання ДВЗ

Основні поняття і визначення, класифікація CAP і огляд конструктивних схем систем регулювання. ДВЗ як об'єкт регулювання. Типові ланки CAP. Рівняння, перехідні процеси. Рівняння динаміки турбокомпресора, колектора, ресивера, комбінованого ДВЗ. Вимірювачі швидкості і гідравлічні сервомотори, рівняння динаміки регуляторів. Аналіз динаміки CAP. Метод Лапласа, чисельні методи. Стійкість CAP. Алгебраїчні критерії стійкості. Метод частотної функції. Частотні функції ланок і систем.

^ Газова динаміка та агрегат наддуву

Властивості робочого тіла, параметри стану, рівняння стану. Основні рівняння плину газу в лопаткових машинах. Коефіцієнти корисної дії процесів стиску і розширення. Схеми і параметри систем наддування ДВЗ. Відцентрові й осьові компресори. Газові турбіни. Нетрадиційні системи наддування ДВЗ.

Системи ДВЗ

Пристрій, принцип дії і розрахунок систем впуску та випуску, охолодження, утилізації теплоти, змащення. Електричне устаткування. Системи живлення бензинових двигунів. Системи живлення дизелів. Системи живлення двигунів, що працюють на газових паливах. Механізми газорозподілу ДВЗ.

^ Палива, мастила та охолоджувальні рідини

Палива для двигунів внутрішнього згоряння. Загальні властивості палив. Детонаційні властивості палив для двигунів з іскровим запалюванням. Оцінка самозаймистості дизельних палив. Палива для поршневих ДВЗ. Мастильні матеріали. Охолоджувальні рідини для ДВЗ.

^ Діагностування ДВЗ і систем управління

Аналіз систем технічного діагностування. Методи діагностування ДВЗ. Аналіз впливу умов експлуатації на показники ДВЗ. Функціональне і тестове діагностування. Віброакустичний метод у системах технічного діагностування.

Метод спектрального аналізу мастила. Параметричний (термогазодинамічний) метод функціонального діагностування. Діагностування ДВЗ за результатами ініціювання циліндра. Аналіз робочого процесу за допомогою індикаторних діаграм. Газовий аналіз як метод діагностування ДВЗ. Метод діагностування ДВЗ по показниках газообміну. Швидкодіючі стробоскопічні пристрої і системи разового відбору проб газу.

^ Методи моделювання об'єктів і процесів ДВЗ

Загальні питання теорії моделювання (поняття, класифікація та структура математичної моделі). Технологія моделювання технічних систем (схеми процесу моделювання, підхід до розробки математичного описання моделі, моделювання та обчислювальний експеримент). Математичні моделі при проектуванні процесів ДВЗ (моделювання різних процесів ДВЗ)

^ Автоматизоване проектування систем ДВЗ

Загальні питання теорії проектування. Програмний продукт персональних комп'ютерів MicrosoftExcel. Особливості програмування. Застосування програмування (макросу) VisualBasic для розрахунків. Обчислення геометричних характеристик плоских перерізів. Визначення центрів важкості елементів колінчастого вала. Строкові перемінні в динамічних розрахунках. Взаємозв'язок між тепловим та динамічним розрахунками на рівні файлових структур. Розробка керуючих програм. Робота з формами в VisualBasic. Проектування в SolidWork, Компас.

Загальний курс кінематики і динаміки приводних пристроїв ДВЗ

Загальні відомості про рухомий склад автотракторного парку. Класифікація і призначення автомобілів І тракторів. Система позначення автомобілів і причепів. Загальний устрій автомобіля і трактора. Технічні характеристики автомобілів і тракторів та їх класифікація. Основні експлуатаційні властивості автомобілів і тракторів. Етапи проектування автомобілів. Специфічні вимоги до зчеплення. Конструктивні схеми та класифікація зчеплень. Коробки передач, карданні передачах. Особливості розрахунку вузлів тракторів й автомобілів.

^ Двигуни зовнішнього згоряння

Розвиток двигунів із зовнішнім підведенням теплоти. Термодинамічний аналіз циклів ДЗПТ. Робочий процес двигуна Стірлінга. Конструктивні схеми двигунів Стірлінга. Двигуни Стірлінга з ромбічним механізмом. Джерела теплоти двигунів зовнішнього згоряння. Регулювання двигунів Стірлінга. Характеристики двигунів Стірлінга та їх основні техніко-економічні показники. Області використання й перспективи розвитку ДЗПТ.

Мала енергетика

Проблеми перетворення і раціонального використання поновлюваних джерел енергії. Можливості споживання не поновлюваних енергоносіїв. Види і форми енергії. Технології видобутку, перетворення й споживання енергії. Парові машини, турбогенератори. Традиційні і альтернативні енергоджерела, їх ресурс. Циклічність енергоспоживання. Рухливі і нерухомі енергоджерела, їх питомі, потужнісні і ресурсні характеристики.

^ Вимоги до рівня підготовки вступників


Учасник іспиту повинен:

знати:

 • конструкцію, методику розрахунку та випробувань, шляхи вдосконалювання систем автоматичного регулювання дизелів;

 • основні етапи проектування елементів ДВЗ; методи розрахунку на ПЕОМ процесів ДВЗ ( за допомогою MicrosoftExcel та мови програмування VisualBasic), основні особливості будівництва блок-схем та їх реалізації на ПЕОМ при розрахунках процесів у ДВЗ;

 • теорію робочих процесів систем наддуву двигунів внутрішнього згоряння різного призначення, виконати розрахунок робочого процесу в лопаткових машинах;

 • принципи дії та загальний пристрій двигунів зовнішнього згоряння, вплив конструктивних і експлуатаційних факторів на техніко-економічні показники силових установок, області їх використання та перспективи подальшого розвитку і використання;

 • пристрій, способи і принципи найбільш ефективного використання та перетворення теплової, електричної, механічної, електрохімічної, термоядерної, хвильової та ін. видів енергії; основи керування енергосистемами:

 • основні етапи математичного моделювання; типи математичних моделей елементів та процесів ДВЗ, поняття обчислювального експерименту;

 • класифікацію, пристрій і принцип роботи різних двигунів; конструкції основних вузлів і деталей; компонування систем двигуна на автомобілі та тракторах; організацію технічного обслуговування і ремонту двигуна та їхніх систем;

 • пристрій і принцип роботи основних систем двигунів внутрішнього згоряння, їх характеристики, вплив конструктивних та експлуатаційних факторів на техніко-економічні показники силових установок, перспективи подальшого розвитку систем ДВЗ;

 • пристрій і роботу двигунів внутрішнього згоряння із самозапалюванням і із примусовим запалюванням, їхні характеристики, параметри робочих процесів та їхній взаємозв'язок з показниками двигунів;

 • хімічний склад палив, масел та охолодних рідин, методи контролю якості і визначення основних експлуатаційних властивостей для двигунів внутрішнього згоряння різного призначення і обсягу, маркування пально- мастильних матеріалів та антифризів.

уміти:

 • виконувати розрахунки перехідних процесів і визначати стійкість систем автоматичного регулювання ДВЗ;

 • проектувати елементи ДВЗ, застосовувати програми MicrosoftExcel та язик програмування VisualBasic для реалізації математичних моделей на ПЕОМ; проводити обчислювальні експерименти та аналізувати їх результати; користуватися програмою проектування узлів ДВЗ SolidWork;

 • проектувати системи наддуву двигунів різного призначення, вибирати їх параметри, розробляти конструкцію основних вузлів і деталей з урахуванням особливостей робочого процесу, проводити розрахунок робочого процесу в порожнинах агрегатів наддуву;

 • визначати параметри робочих тіл і впливу основних факторів на показники циклів різних типів двигунів зовнішнього згоряння, робити вибір конструктивних схем і матеріалів, які використовуються для різних систем двигунів;

 • аналізувати конструкцію ДВЗ, вибирати основні елементи для діагностування і використати існуючі методи та алгоритми для оцінки технічного стану обраних об'єктів;

 • розробляти заходи щодо використання наявних енергоджерєл у ДВЗ, планувати створення комбінованих взаємозалежних енергетичних систем;

 • створювати математичні моделі простих об'єктів ДВЗ, застосовувати стандартні програми для реалізації математичних моделей на ЕОМ; проводити обчислювальні експерименти та аналізувати їх результати;

 • проектувати системи двигунів різного призначення, вибирати параметри систем двигунів, розробляти конструкцію їхніх основних вузлів і деталей з урахуванням особливостей робочого процесу та умов експлуатації;

 • визначати основні параметри робочого процесу при проектуванні двигунів, розраховувати внутріциліндрові процеси і визначати по них Індикаторні та ефективні показники двигунів, обґрунтовувати способи вдосконалювання робочих процесів ДВЗ;

 • застосовувати методи контролю якості та визначення основних експлуатаційних властивостей паливо-мастильних матеріалів і антифризів для двигунів внутрішнього згоряння різного призначення і обсягу.

^ Критерії оцінюванняВідповідь абітурієнта оцінюється згідно відповідності рівня компетенції абітурієнта (“вище середнього”, “на рівні” або “нижче, але достатньо”) критеріям рівня підготовки (“високий”, “середній”, “достатній” або “низький”), та переводиться в 12-ти бальну, 5-бальну та систему оцінювання ECTS як зазначено в таблиці 1.

Таблиця 1.Рівень

Критерій рівня компетенції

Відповідність компетенції

Бал


12-ти

4-ри

ЕСТS

1

2

3

4

5

6

Високий

Вступник глибоко і в повному обсязі засвоїв програмний матеріал, грамотно, вичерпно та логічно викладає його в усній або письмовій формі. При цьому знає рекомендовану літературу, виявляє творчий підхід і правильно обґрунтовує прийняття рішення, добре володіє різносторонніми уміннями та навичками при виконанні практичних задач.

вище
середнього

12

5

А

на рівні
вимог

11

А

нижче
рівня, але достатня

10

В

Середній

Вступник знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його в усній або письмовій формі, припускаючи незначні неточності в доказах, трактуванні понять та категорій. При цьому володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні практичних задач

вище середнього рівня

9

4

В

на рівні
вимог

8

С


нижче рівня, але достатня

7

Достатній

Вступник знає тільки основний програмний матеріал, припускає неточності, недостатньо чіткі формулювання, непослідовність у викладанні відповідей в усній або письмовій формі. При цьому нетривко володіє уміннями та навичками при виконанні практичних задач.

вище середнього рівня

6

3

D

на рівні
вимог

5

нижче рівня, але достатня

4

Е


Низький

Вступник не знає значної частини програмного матеріалу. При цьому припускає принципові помилки в доказах, трактуванні понять та категорій, виявляє низьку культуру оформлення знань, не володіє основними уміннями та навичками при виконанні практичних задач. Студент відмовляється від відповіді на контрольні запитання.

Компетентність
недостатня

2

2

FX^

Порядок проведення співбесідиФахове вступне випробування проводиться у формі співбесіди. Для проведення співбесіди формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до співбесіди ухвалюється рішенням атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

Для проведення співбесіди головами атестаційних комісій попередньо готуються переліки питань відповідно до «Програми фахових вступних випробувань». Програма фахових вступних випробувань оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті (http://www.ccs.snu.edu.ua) та інформаційних стендах кафедри системної інженерії.

Співбесіда проводиться згідно з розкладом фахових вступних випробувань, який затверджується головою атестаційної комісії не пізніше ніж за 10 днів до їх початку. На співбесіду вступник з'являється з паспортом, при пред'явленні якого він отримує «Листок співбесіди». Вступник одержує білет, який містить три запитання, з дисциплін, вказаних у програмі фахових випробувань, і відповідає на них з попередньою підготовкою 30 хвилин в цілому. Користуватися при підготовці друкованими або електронними інформаційними засобами забороняється.

Результати співбесіди оцінюються за 12-бальною шкалою згідно з розділом “Критерії оцінювання” даної пояснювальної записки і відмічаються у «Листку співбесіди». Рівень знань вступника за результатами співбесіди заноситься також до відомості і підтверджується підписами трьох членів комісії. Відомість оформляється одночасно з «Листком співбесіди» вступника і передається до приймальної комісії. Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години

Рекомендована література


 1. Абрамович Г.Н. Прикладная газовая динамика. М.: Наука, 1969. - 824 с.

 2. Автомобиль: Основы конструкции: учебн. для ВУЗов по спец. "Автомобили и автомобильное хозяйство" Н.Н.Вишняков. В.К.Вахламов и др. - 2-е изд. перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 1986. - 304 с.

 3. Автомобильные двигатели внутреннего сгорания / Под ред. И.М.Ленина. Часть 1. М.: Машиностроение, 1978.- 430 с.

 4. Банков Б.П. Турбокомпрессоры для наддува дизелей. М.: Машиностроение, 1986.-212 с.

 5. Биргер И.А. Техническая диагностика. -М. Машиностроение, 1978.-240с.

 6. Горн штейн A.M. Практика решения инженерных задач на ЭВМ. М.: Радио и связь, 1984,- 232 с.

 7. Давыдова Л.Г., Буряк А.А. Энергетика: пути развития и перспективы. - М.: Наука, 1981.- 120 с.

 8. Двигатели внутреннего сгорания. Конструирование и расчет на прочность поршневых и комбинированных двигателей. Под ред. А.С.Орлина - 4-е издание - М.: Машиностроение, 1984. - 383 с.

 9. Двигатели внутреннего сгорания: Системы поршневых и комбинированных двигателей/ Под ред. А.С.Орлина. М.: Машиностроение, 1985. - 456 с.

 10. Дьяченко Н.Х. Теория ДВС. Л.: Машиностроение, Ленинград, отд., 1974. - 551 с.

 11. Исерлис Ю.Э., Мирошников В.В. Системное проектирование двигателей внутреннего сгорания.- Л.: Машиностроение, 1981.- 255 с.

 12. Келлер К О. Диагностика автомобильного двигателя.-Ужгород: Карпаты, 1977,- 159с.

 13. Кириллин В.А. Энергетика сегодня и завтра. - М.: Педагогика, 1983. - 128с.

 14. Колосюк Д.С., Кузнецов А.В. Автотракторные топлива и смазочные материалы. - Киев.: 1987.

 15. Крайнюк А.И., Сторчеус Ю.В. Системы газодинамического наддува. Луганск.: Изд-во ВУГУ, 2000. - 224 с,

 16. Кругов В.И. Сборник задач по автоматическому регулированию двигателей внутреннего сгорания. Учебное пособие, - М. Машиностроение, 1979.

 17. Кругов В.И. Автоматическое регулирование двигателей внутреннго сгорания. Учебное пособие. - 4-е изд., - М. Машиностроение, 1979.

 18. Крутов В.Н., Рыбальченко А.Г. Регулирование турбонадаува ДВС. М.: Высшая школа, 1978. - 213 с.

 19. Кучура Н.А., Ходош М.В. и др. Персональные ЭВМ Единой системы: Бейсик. — М.: Финансы и статистика, 1988. - 207 с.

 20. Левин М.И. Автоматизация судовых дизельных установок. Учебное пособие. - Л., Судостроение, 1969.

 21. Лукин П.П., Гаспарянц Г.А. и др. Конструирование и расчет автомобиля. - М.: Машиностроение, 1984,- 376 с.

 22. Лышко Г.П. Топливо и смазочные материалы.- М.:1985.-175 с.

 23. Максимей И.В. Имитационное моделирование на ЭВМ. М.: Радио и связь, 1988,- 232 с.

 24. Мани Л. Транспорт, энергетика и будущее. М.: МИР, I987.-I60 с.

 25. Никитин Е.А. и др. Диагностирование дизелей. - М.: Машиностроение, 1987 - 224с.

 26. Павлов В.П. Автомобильные эксплуатационные материалы. -М.:1976.

 27. Пахомов Э.А. Методы диагностики при эксплуатации тепловозов.-М.: Транспорт,1974. - 39с,

 28. Покровский Г.П. Топливо, смазочные материалы и охлаждающие жидкости. - М., 1985.

 29. Ридер Р., Хупер И. Двигатели Стирлинга. - М.; Мир, 2006. - 464 с.

 30. Симсон А.Э., Хомич А.З. Куриц А.А. и др. Двигатели внутреннего сгорания (тепловозные дизели и газотрубинные установки).-М.:Транспорт, 1980.- 384с.

 31. Тельдеши Ю., Лесны Ю. Мир ищет энергию. Пер. со словац. Пер. Аркина М.Я. - М.: Мир, 1981.-439 с.

 32. Теоретические основы САПР: Учебник для вузов /В.П.Корячко, В.М.Курейчик, И.П.Норенков,- М.: Энергоиздат, 1987. - 400 с.

 33. Теория и конструкция автомобиля /В.А.Илларионов, М.М.Морин и др. - М.: Машиностроение, 1979. - 303 с.

 34. Трухов B.C., Турсунбаев И.А. Расчет параметров внутреннего теплообменного контура двигателя Стирлинга. Ташкент, 1999. - 40 с.

 35. Уделл Свей. Солнечная энергия и другие альтернативные источники энергии. М.: Знание, 1980. - 88 с.

 36. Уокер Г. Двигатели Стирлинга, М,; Машиностроение, 2005. - 408 с.

 37. Уокер Г. Машины работающие по циклу Стирлинга. М.; Машиностроение, 1985. - 272 с.

 38. Харвей Г. Excel2000 для "чайников". — К.: Диалектика, 2000. - 381 с.

 39. Хомич А.З., Жалкин С.Г., Симеон А.Э., Тартаковский Э.Д. Диагностика и регулировка тепловозов. -М.: Транспорт, 1977.-222 с.

 40. Шахов В.В. Лабораторные работы по курсу "Автоматизированное проектирование ДВС". Методы анализа,- Мн.: Ротапринт БПИ, 1987,- 38 с.

 41. Шеинон Р. Имитационное моделирование систем: Искусство и наука. М.: Мир, 1978.-418 с.Завідувач кафедрою

«Промисловий транспорт» Л.Г. Косоногова


Голова атестаційної комісії О.Г. Крохмальова


Скачать, 113.69kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru