Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Програма та методичні рекомендації до вивчення курсу загальні розлади розвитку: проблеми психологічної допомоги

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 164.99 Kb.
Дата09.03.2012
Размер164.99 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
Содержание
Додаткова література
Завдання для підсумкової роботи
Орієнтовний план підсумкової роботи
Програма психотерапевтичної допомоги аутичній дитині та її родині.
Подобный материал:


Міністерство освіти України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра психології


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Завідувач кафедри психології

____________С.Л.Грабовська

«____»______________ 2009 р.


Програма та методичні рекомендації

до вивчення курсу


загальні розлади розвитку: ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ


Львів 2009

Загальні розлади розвитку: проблеми психологічної допомоги. Програма навчального курсу для студентів базового напряму «Загальна психологія». ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 21 с.


Робоча програму склала канд.. психол. наук, доцент кафедри психології Островська К.О.

/вчена ступінь, звання, прізвище та ініціали автора (ів) програми /

“______”_______________________200__р.


Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри психології

/назва кафедри/

Протокол №________від ”_____”_________________________200____р.


Завідуючий кафедрою_____________________С.Л.Грабовська.___________________

/підпис - прізвище, ініціали/


Робоча програма обговорена та схвалена на засіданні методичної комісії базового напряму «Загальна психологія».


Протокол №_______ від “______”__________________200____р.


Загальні розлади розвитку, або ранній дитячий аутизм (РДА) – це відхилення в психічному розвитку дитини, основним проявом якого є порушення спілкування дитини з оточуючим світом. Причини виникнення аутизму різноманітні.

Української статистики з РДА поки що не існує. В інших країнах частота РДА оцінюється від 5 до 15-20 на 10 тис. дитячого населення. За частотою РДА знаходиться на 4-му місці серед різноманітних видів хронічної нервово-психічної патології у дітей після розумової відсталості, епілепсії та дитячого церебрального паралічу.

Актуальність проблеми РДА обумовлена не тільки високою частотою даної патології розвитку, але й великим процентом інвалідів дитинства. Як показує вітчизняний та зарубіжний досвід, рання діагностика, тривала комлексна адекватна медико-психолого-педагогічна корекція дають можливість більшості аутичних дітей навчатись у школі, нерідко проявляючи обдарованість в окремих сферах знань та мистецтва.

Для проведення ефективної роботи з навчання та виховання дитини з РДА необхідне формування відповідних медико-психолого-педагогічних знань у майбутніх спеціалістів (психологів,педагогів) загальнооосвітніх та спеціальних (корекційних) закладів.

Метою даного курсу є ознайомлення студентів з медико-психологічними концепціями аутизму, різними формами психологічної,соціальної допомоги аутичним дітям та їх родинам, а також формування психолого-діагностичних навичок у дослідженні аутичних дітей.

Викладений матеріал опирається на такі курси, як: спеціальна психологія, психофізіологія, клінічна психологія, патопсихологія, психодіагностика, психотерапія.

В межах занять детально обговорюватимуться окремі діагностичні критерії, а також буде представлений процес діагностики родини аутичної дитини. Будуть подані різноманітні методи психотерапевтичної взаємодії. Розглядатимуться проблеми навчання аутичних дітей.


Для вивчення курсу рекомендується опрацювати таку основну літературу:

 1. Детский аутизм. Хрестоматия: Учебное пособие для студентов высших и средних педагогических, психологических и медицинских учебных заведений / Составитель Л.М.Шипицина. Издание 2-е, переработанное и дополненное. Санкт-Петербург: Изд-во «Дидактика Плюс» – 2001.

 2. Дети с нарушениями развития. Хрестоматия. Учебное пособие для студентов и слушателей спец. факультетов / Сост. В.М.Астапов. – Москва: Международная педагогическая академия, 1995.

3. Каган В.Е. Аутизм у детей. – Москва: Медицина, 1979.

 1. Каган В.Е. Преодоление: неконтактный ребенок в семье. – Санкт-Петербург: Фолиант, 1996.

 2. Лебединская К.С., Никольская О.С. Диагностика раннего детского аутизма. – Москва: Просвещение, 1991.

 3. Лебединская К.С., Никольская О.С., Баенская Е.Р. и др. Дети с нарушениями общения: Ранний детский аутизм. – Москва: Просвещение, 1989.

 4. Лебединский В.В. Нарушения психического развития у детей. – Москва: МГУ, 1980.

 5. Лебединский В.В., Никольская О.С. и др. Эмоциональные нарушения в детском воздасте и их коррекция. – Москва: МГУ, 1990.

 6. Питерс Т. Аутизм. От теоретического понимания к педагогическому воздействию. – Москва: ВЛАДОС, 2002.^

Додаткова література


 1. Башина В.М. Ранняя детская шизофрения (статика и динамика).– Москва: Медицина, 1989.

 2. Башина В.М. Ранний детский аутизм // Альманах “Исцеление”.– Москва, 1993.

 3. Башина В.М., Козлова И.А., Ястребов В.С. и др. Организация специализированной помощи при раннем детском аутизме: Методические рекомендации.– Москва, 1989.

 4. Башина В.М., Симашкова Н.В. К особенностям коррекции речевых расстройств у больных с ранним детским аутизмом // Альманах «Исцеление». – Москва, 1993.

 5. Вроно М.Ш. О раннем детском аутизме (синдром Каннера) // Педиатрия.– №7, 1976.

 6. Гилберг К., Питерс Т. Аутизм: медицинские и педагогические аспекты. – Санкт-Петербург, 1998.

 7. Ковалев В.В. Психиатрия детского возраста.– Москва: Медицина, 1979.

 8. Ковалев В.В. Семиотика и диагностика психических заболеваний у детей и подростков. – Москва, 1985.

 9. Куперник К.Н. Детский аутизм: ведущее поражение // Журн. невропат. и психиатр. им. С.С.Корсакова. – №10.- 1972.

 10. Лебединская К.С. Нарушения эмоционального развития как клинико-дефектологическая проблема. Дисс. на соиск. уч. ст. д-ра психол. наук в форме научного доклада.– Москва: НИИ дефектологи РАО, 1992.

 11. Либлинг М.М. Холдинг-терапия как форма психологической помощи семье, имеющей аутичного ребенка // Дефектология, 1995.

 12. Лисина М.И., Запорожец А.В. Развитие общения у дошкольников. – Москва, 1974.

 13. Никольская О.С. К типологии раннего детского аутизма // Невропат. и психиатр. – №10.– 1987.

 14. Ранний детский аутизм: Сб. научн. трудов / Под ред. Т.А. Власовой, В.В.Лебединского, К.С.Лебединской.– Москва, 1981.

 15. Симсон Т.П. Шизофрения раннего детского возраста. – Москва: МГУ, 1948.

 16. Спиваковская А.С. Нарушения игровой деятельности. – Москва, МГУ, 1980.

 17. Хильда де Клерк. Мама, это человек или животное? Об аутизме. – Санкт-Петербург: ИСПиП, 2001.

 18. Zablocki K. Mozgowe porazenia dziecice w teorii I terapii. – Warszawa, 1998.Лекційні заняття


Тема 1. Вступ до курсу.

План

    1. Предмет, мета та завдання курсу.

    2. Місце аутизму в класифікації психічного дизонтогенезу особистості.

    3. Діагностичні критерії дитячого аутизму.


Контрольні запитання та завдання

       1. Що є предметом курсу «Дитячий аутизм: проблеми психологічної допомоги» та які його основні завдання?

       2. Поєднання яких особливостей раннього розвитку дитини може бути загрозою формування аутистичного дизонтогенезу?

       3. Розкрийте зміст поняття “спотворений розвиток”. Які його найбільш ранні прояви?

       4. Охарактеризуйте дослідницькі діагностичні критерії раннього дитячого аутизму за класифікацією психічних і поведінкових розладів.


Література

1. Баенская Е.Р. Ранние этапы аффективного развития в норме и патологии: Учебное пособие. – Москва: Изд-во УРАО, 2001.

 1. Детский аутизм. Хрестоматия: Учебное пособие для студентов высших и средних педагогических, психологических и медицинских учебных заведений / Составитель Л.М.Шипицина. Издание 2-е, переработанное и дополненное. Санкт-Петербург: Изд-во «Дидактика Плюс» – 2001.

 2. Карманное руководство к МКБ-10: Классификация психических и поведенческих расстройств ( с глоссариями) / Сост. Дж.Э.Куппер; Под ред. Дж.Э.Куппера / Пер. с англ. Д.Полтавца – К.: Сфера, 2000.

 3. Справочник по психологии и психиатрии детского и подросткового возраста / Под общей ред. Циркина С.Ю. – Санкт-Петербург: Изд-во «Питер», 2000.Тема 2. Огляд медико-психологічних концепцій стосовно причин дитячого аутизму.

План

    1. Біологічні теорії аутичних розладів.

    2. Аутизм в етологічних концепціях.

    3. Психоаналітичні концепції аутизму.

    4. Психологічні уявлення про аутичну характерологію дитини.


Контрольні запитання та завдання

1. В чому полягає зміст біологічної теорії аутичних розладів?

2. Які біологічні механізми формування прив’язаності?

3. Охарактеризуйте концепцію Н. Тінбергена.

4. Як відбувалась еволюція поглядів на тему ролі батьків в генезисі раннього дитячого аутизму?


Література

 1. Детский аутизм. Хрестоматия: Учебное пособие для студентов высших и средних педагогических, психологических и медицинских учебных заведений / Составитель Л.М.Шипицина. Издание 2-е, переработанное и дополненное. Санкт-Петербург: Изд-во «Дидактика Плюс» – 2001.

 2. Bobkowicz-Lewartowska L. Autyzm dzieciecy: zagadnienia diagnozy i terapii. – Krakow, 2000.– S.133-138.

 3. Pisula E. Autyzm u dzieci: diagnoza, klasyfikacja, etiologia. – Warshawa, 2001. PWN.

 4. Randall P., Parker J. Autyzm: jak pomoc rodzinie. – Gdansk, 2002.


Тема 3. Соціально-психологічна характеристика дітей з аутизмом.


План

       1. Соціальне життя аутичних дітей.

       2. Комунікація аутичних дітей.

       3. Загальна характеристика поведінки аутичних дітей. Способи аутичного захисту.Контрольні запитання та завдання

1. Яка специфіка соціального функціонування аутичних дітей?

2. Охарактеризуйте специфічні особливості мовлення аутичних дітей.

3. У чому полягає особливість невербального спілкування дітей-аутистів?

 1. 4. Які типи аутичної поведінки ви знаєте?

5. Зробіть порівняльний аналіз між класифікаціями Л.Івз та К.С.Лєбєдінської, О.С.Нікольської?

Література

1. Дети с нарушениями общения: Ранний дет. аутизм / К.С.Лебединская, О.С.Никольская, Е.Р. Баенская и др. – Москва, 1989.

2. Детский аутизм. Хрестоматия: Учебное пособие для студентов высших и средних педагогических, психологических и медицинских учебных заведений / Составитель Л.М.Шипицина. Издание 2-е, переработанное и дополненное. Санкт-Петербург: Изд-во «Дидактика Плюс» – 2001.

3. Bobkowicz-Lewartowska L. Autyzm dzieciecy: zagadnienia diagnozy i terapii. – Krakow, 2000.– S.133-138.

4.Pisula E. Autyzm u dzieci: diagnoza, klasyfikacja, etiologia. – Warshawa, 2001. PWN.

Тема 4. Проблеми психологічної діагностики аутичних дітей.


План

1. Інтелект.

 1. Здібності.

 1. Увага.Контрольні запитання та завдання
 1. Які проблеми виникають при оцінюванні рівня інтелектуального розвитку аутичної дитини?

 2. Які здібності притаманні аутичним дітям?

 3. Яким чином розлади уваги аутичних дітей впливають на їх здатність до навчання?Література


1. Детский аутизм. Хрестоматия: Учебное пособие для студентов высших и средних педагогических, психологических и медицинских учебных заведений / Составитель Л.М.Шипицина. Издание 2-е, переработанное и дополненное. Санкт-Петербург: Изд-во «Дидактика Плюс» – 2001.

2. Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный ребенок: пути помощи. – Москва, «ТЕРЕВИНФ», 1997.

3. Питерс Т. Аутизм. От теоретического понимания к педагогическому воздействию. – Москва: ВЛАДОС, 2002.

4. Pisula E. Autyzm u dzieci: diagnoza, klasyfikacja, etiologia. – Warshawa, 2001. PWN.


Тема 5. Психосоціальний розвиток аутичної особистості.


План

    1. Стадія немовляти та раннє дитинство. Дошкільний період.

    2. Шкільний вік. Юність та вік дорослості.

    3. Прогнози розвитку.Контрольні запитання та завдання

1. Дайте порівняльну характеристику розвитку здорової та аутичної дитини на стадії немовляти та раннього дитинства.

2. Як відбувається психічний розвиток аутичної дитини в дошкільному віці?

3. Охарактеризуйте умови продуктивного розвитку аутичної дитини в шкільний період життя.

 1. Які чинники зумовлюють погіршення розвитку аутиста юнацького віку?

 2. Охарактеризуйте відмінності між дорослими з рисами аутизму та розумово неповносправними.Література


 1. Детский аутизм. Хрестоматия: Учебное пособие для студентов высших и средних педагогических, психологических и медицинских учебных заведений / Составитель Л.М.Шипицина. Издание 2-е, переработанное и дополненное. Санкт-Петербург: Изд-во «Дидактика Плюс» – 2001.

 2. Лебединский В.В. Нарушения психического развития у детей. – Москва: МГУ, 1980.

 3. Pisula E. Autyzm u dzieci: diagnoza, klasyfikacja, etiologia. – Warshawa, 2001. PWN.

 4. Randall P., Parker J. Autyzm: jak pomoc rodzinie. – Gdansk, 2002.Тема 6. Розлади сприймання та інтеграції сенсорних подразників аутичних дітей.

План

1. Особливості сенсорних розладів аутичних дітей.

2. Концепція Карла Делякато.

3. Організація перцептивної інформації у підлітків та юнаків, які страждають на аутизм.

Контрольні запитання та завдання

1. Опишіть деякі поведінкові реакції аутистів на зовнішні подразники.

2. Який взаємозв’язок “дивної” поведінки аутичних дітей з їх сенсорними розладами?

3. Яке стильове співвідношення характерне для перцептивних процесів аутичних підлітків та юнаків?

Література


 1. Dziecko Autystyczne. T.X, nr1 – Warshawa, 2002.

 2. Randall P., Parker J. Autyzm: jak pomoc rodzinie. – Gdansk, 2002.


Тема 7. Основні завдання психотерапевтичної взаємодії з аутичними дітьми.


План

1. Вимоги до психолога при роботі з аутичними дітьми.

2. Огляд ефективних форм психотерапії аутичних дітей.

Контрольні запитання та завдання

1. Охарактеризуйте основні засади недирективних форм психотерапевтичної взаємодії з аутичними дітьми.

2. В чому полягає холдінг терапія аутичних дітей? Які її позитивні та негативні сторони?

 1. Опишіть техніки, які застосовуються в терапії сенсорних розладів.

 2. Яка основна мета методу “Доброго старту” – одного з методів психомоторної терапії?

 3. Назвіть основні положення методу “Розвивального руху”.


Література


 1. Детский аутизм. Хрестоматия: Учебное пособие для студентов высших и средних педагогических, психологических и медицинских учебных заведений / Составитель Л.М.Шипицина. Издание 2-е, переработанное и дополненное. Санкт-Петербург: Изд-во «Дидактика Плюс» – 2001.

 2. Карвасарская И.Б. В стороне. Из опыта работы с аутичными детьми. – Москва: Теревинф, 2003.

 3. Навчання учнів з важкими розумовими вадами. Посібник для учителів / Перекл. з польськ. – Львів: Галицька видавнича спілка, 2001.

 4. Окамото Г. Основи фізичної реабілітації // Перекл. з англ. – Львів: Галицька видавнича спілка, 2002.

 5. Bobkowicz-Lewartowska L. Autyzm dzieciecy: zagadnienia diagnozy i terapii. – Krakow, 2000.– S.133-138.


Тема 8. Застосування поведінкової психотерапії аутичних дітей для формування навичок побутової адаптації.


План

1. Основні принципи поведінкової психотерапії при роботі з аутичними дітьми.

2. Редукція небажаної поведінки за допомогою технік біхевіоральної психотерапії.

3. Модель TEACCН (Лікування і навчання дітей, які страждають аутизмом і розладами спілкування) як програма комплексної допомоги аутичним дітям.

Контрольні запитання та завдання

1. На який аспект поведінкової терапії ставиться акцент при роботі з аутичними дітьми?

2. Яка поведінка аутичних дітей вважається небажаною? Опишіть методи виключення “time-out” та гіперкорекції.

3. Яким чином застосування програми TEACCН може допомогти у вирішенні проблеми адаптації аутичних дітей?

Література


 1. Федоров А.П. Когнитивно- поведенческая психотерапия. – Санкт-Петербург: Питер, 2002.

 2. Детский аутизм. Хрестоматия: Учебное пособие для студентов высших и средних педагогических, психологических и медицинских учебных заведений / Составитель Л.М.Шипицина. Издание 2-е, переработанное и дополненное. Санкт-Петербург: Изд-во «Дидактика Плюс» – 2001.

 3. Bobkowicz-Lewartowska L. Autyzm dzieciecy: zagadnienia diagnozy i terapii. – Krakow, 2000.– S.133-138.


Тема 9. Психологічна підготовка до навчання дітей з раннім дитячим аутизмом.


План

 1. Психологічні проблеми навчання аутичних дітей.
 1. Зміст індивідуалізованого навчального плану.
 1. Особливості організації процесу навчання аутичної дитини.Контрольні запитання та завдання

 1. З чим пов’язані найбільші труднощі аутичної дитини у навчанні?

 2. Опишіть основні етапи створення індивідуалізованого навчального плану.

 3. Як організувати підтримку аутичних дітей під час навчання в школі?Література


 1. Даніелс Е., Стаффорд К. Залучення дітей з особливими потребами до загальноосвітніх класів. – Львів: Товариство “Надія”, 2002.

 2. Никольская О.С. Проблемы обучения аутичных детей // Деффектология. – 1995.– №2. – С.8-17.

 3. Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный ребенок: пути помощи. – Москва, «ТЕРЕВИНФ», 1997.

 4. Шоплер Э., Ланзинд М., Ватерс Л. Поддержка аутичных и отстающих в развитии детей. – Минск: БелАПДИ, 1997.

Практичні заняття


Тема 1. Дослідження комплексу розладів розвитку дитини та їх зв’язок з аутизмом за опитувальником CHAT.

Література


 1. Детский аутизм. Хрестоматия: Учебное пособие для студентов высших и средних педагогических, психологических и медицинских учебных заведений / Составитель Л.М.Шипицина. Издание 2-е, переработанное и дополненное. Санкт-Петербург: Изд-во «Дидактика Плюс» – 2001.– С.25-33.

 2. Bobkowicz-Lewartowska L. Autyzm dzieciecy: zagadnienia diagnozy i terapii. – Krakow, 2000.– S.130-133.


Тема 2. Засади проведення початкового обстеження. Психологічне обстеження дитини за схемою Шоплера. Аналіз поведінки дитини та праці психотерапевта під час психологічного обстеження.

Література


 1. Лебединская К.С., Никольская О.С. Диагностика раннего детского аутизма. – Москва: Просвещение, 1991.

 2. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Психокоррекционная работа с гиперактивными, агрессивными, тревожными и аутичными детьми. – Москва, 2000. – С.131-158.

 3. Шоплер Э., Ланзинд М., Ватерс Л. Поддержка аутичных и отстающих в развитии детей. – Минск: БелАПДИ, 1997.


Тема 3. Соціально-психологічна характеристика сім’ї з аутичною дитиною. Особливості спілкування психолога з батьками про проблеми аутичної дитини. Способи подання інформації батькам про наявні у дитини розлади.

Література


 1. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Психокоррекционная работа с гиперактивными, агрессивными, тревожными и аутичными детьми. – Москва, 2000. – С.133-138.

 2. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. – Санкт-Петербург, 2002.– С.110-119.

 3. Dziecko autystyczne. Krajowe Towarzystwo Autyzmu. – Warszawa, 2001.- S.99-107.


Тема 4. Психолого-педагогічні засади проведення інтерв’ю з батьками аутичної дитини.

Література


 1. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Психокоррекционная работа с гиперактивными, агрессивными, тревожными и аутичными детьми. – Москва, 2000. – С.153-157.

 2. Dziecko autystyczne. Krajowe Towarzystwo Autyzmu. – Warszawa, 2001.- S.33-39.


Тема 5. Соціально-психологічна підготовка батьків до роботи з аутичною дитиною.

Література


 1. Kaufman B.N. Przebudzenie naszego syna. Zwyiestwo milosci nad choroba. – Warszawa: Fundacja “Synapsis”, 1994.

 2. Kaufman B.N. Uwierzyc w cud. – Warszawa: Fundacja “Synapsis”, 1995.

 3. Rodzenstwo osob niepelnosprawnych. // Swiatlo i cienie.– N2.- 1996.


Тема 6. Психологічний профіль інтелектуальних здібностей аутичних дітей.

Література


 1. Pisula Ewa. Autyzm u dzieci.– Warszawa, 2001.– S.58-60.

 2. Bobkowicz-Lewartowska L. Autyzm dzieciecy: zagadnienia diagnozy i terapii. – Krakow, 2000.– S.133-138.


Тема 7. Корекція емоційних розладів аутичних дітей. Налагодження емоційного контакту з дитиною. Корекція страхів та агресивних проявів у аутичних дітей.

Література


 1. Лебединский В.В., Никольская О.С. и др.. Эмоциональные нарушения в детском воздасте и их коррекция. – Москва: МГУ, 1990. – С.76-162.

 2. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Психокоррекционная работа с гиперактивными, агрессивными, тревожными и аутичными детьми. – Москва, 2000. – С.140-163.Тема 8. Планування психотерапевтом допомоги аутичній дитині та її сім’ї. Налагодження співпраці психолога з медичними та педагогічними працівниками.

Література


 1. Шоплер Э., Ланзинд М., Ватерс Л. Поддержка аутичных и отстающих в развитии детей. – Минск: БелАПДИ, 1997.

 2. Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный ребенок. Пути помощи. – Москва: Теревинф, 1997.

 3. Питерс Т. Аутизм. От теоретического понимания к педагогическому воздействию. – Санкт-Петербург: ИСПиП, 1985.


Тема 9. З’ясування результатів ефективності індивідуальної психотерапії аутичних дітей.

Література


 1. Dziecko autystyczne. Krajowe Towarzystwo Autyzmu. – Warszawa, 2001.- S.56-63.

 2. Kaufman B.N. Przebudzenie naszego syna. Zwyiestwo milosci nad choroba. – Warszawa: Fundacja “Synapsis”, 1994.

 3. Kaufman B.N. Uwierzyc w cud. – Warszawa: Fundacja “Synapsis”, 1995.


Самостійна робота

Протягом вивчення курсу “Дитячий аутизм: проблеми психологічної допомоги” студенти відвідують конкретних аутичних дітей та їх родини різного віку та різного типу складності захворювання. Вони ознайомлюються з основними методами діагностування, набувають навички практичної роботи з аутичними дітьми.

^

Завдання для підсумкової роботи


Підсумком вивчення курсу є написання студентами проекту програми психотерапевтичної допомоги аутичній дитині та її родині.

^ Орієнтовний план підсумкової роботи

 1. Результати діагностування:

а) прояви аутизму (спираючись на критерії аутизму МКХ-10);

б) функціонування дитини в різноманітних сферах розвитку.

 1. ^ Програма психотерапевтичної допомоги аутичній дитині та її родині.

Програма складається з двох частин. Перша частина повинна включати короткий опис проведеної раніше психокорекційної роботи з дитиною (матеріал для цієї частини, як правило, одержують з розповідей батьків про перебіг хвороби дитини). Іншими словами, у цій частині накреслюється загальна картина стану аутичної дитини на час її знайомства з групою студентів.

Друга частина програми містить перелік психокорекційних заходів, запропонованих студентами. Програма повинна відповідати потребам аутичної дитини та її родини, враховувати різні напрямки і форми праці, яка планується не тільки на найближчий час, але й в часовій перспективі.


Скачать, 815.35kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru