Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Методичні рекомендації щодо проведення III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки І психології у 2010-2011 навчальному році

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 66.67 Kb.
Дата09.03.2012
Размер66.67 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
Содержание
Перший тур
Рекомендована література
Подобный материал:

Методичні рекомендації

щодо проведення III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки і психології у 2010-2011 навчальному році


Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.09.2010 № 891 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів у 2010/2011 навчальному році» започатковано проведення Всеукраїнської предметної олімпіади з педагогіки і психології. Метою олімпіади є популяризація праці педагога, виявлення та відбір талановитої молоді із сформованим бажанням працювати у педагогічній сфері. Згідно з листом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2010 № 1.4/18-5076 «Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки та психології» ІІІ етап олімпіади має певні особливості організації та проведення.

Предмет «Основи психології та педагогіки» не введено до інваріантної частини навчально-тематичних планів загальноосвітніх навчальних закладів. У варіативній складовій окремих навчальних закладів вводяться факультативи, що передбачають вивчення елементів психологічних та педагогічних дисциплін.

Знання учнів з педагогіки і психології стосуються категорій та понять, що розкривають психологічну сутність людини, особливості психічних явищ, закономірності розвитку психічних властивостей та основи ефективної педагогічної взаємодії.

Засвоєння учнями основ психології та педагогіки передбачає оволодіння основними поняттями педагогіки та психології, розуміння основних властивостей психічних процесів, особливостей розвитку, навчання і виховання особистості, уявлення про вікові та індивідуальні особливості людини, про структуру особистості, розвиток психіки і свідомості. На основі набутих знань в учнів мають бути сформовані вміння і навички їх застосування у практичній діяльності.

ІІІ етап олімпіади з психології та педагогіки проходитиме в два тури. ^ Перший тур (теоретичний) передбачає виконання творчої письмової роботи (30 хвилин) і тестів психолого-педагогічної спрямованості (20 хвилин).

Другий тур (практичний) передбачає презентацію домашнього завдання, а саме: проекту «Школа майбутнього» (до 10 хвилин) та проведення фрагменту уроку для учнів початкових класів з учасниками олімпіади (до 10 хвилин).

До завдань олімпіади включено питання, що передбачають виявлення рівня володіння основними поняттями педагогіки та психології, розуміння основних властивостей психічних процесів, особливостей розвитку, навчання і виховання особистості, уявлення про вікові та індивідуальні особливості людини, про структуру особистості, розвиток психіки і свідомості та вміння застосовувати їх у практичній діяльності.

Завдання ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з педагогіки та психології базуються на таких розділах:

 1. Основи педагогіки

1.1. Предмет і завдання педагогіки.

1.1.1. Педагогіка, її місце в системі наук.

1.1.2. Основні етапи розвитку світової та вітчизняної педагогічної думки.

1.2. Теорія навчання.

1.2.1. Процес навчання, його особливості.

1.2.2. Рушійні сили навчального процесу.

1.2.3. Мотиви навчання.

1.2.4. Форми, методи, засоби організації навчання.

1.2.5. Інноваційні педагогічні технології навчання.

1.3. Теорія виховання.

1.3.1. Сутність виховання, його мета.

1.3.2. Основні напрями виховання.

1.3.3. Комплексний підхід до виховання (колективні, групові та індивідуальні форми виховного впливу).

1.3.4. Гуманізм виховання у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського.

1.3.5. Поняття про колектив, його виховний вплив на особистість.

1.3.6.Місце і роль сім‘ї у вихованні.

1.4. Розвиток і формування особистості.

1.4.1. Поняття особистості, її структури та формування.

1.4.2. Фактори, шляхи і вікові періоди розвитку особистості.

1.4.3. Спілкування як фактор розвитку особистості. Педагогічне спілкування.

2. Основи психології

2.1. Предмет і завдання психології, її місце в системі наук.

2.2. Особливості становлення предмета психології.

2.3. Психологія пізнання і навчання.

2.4. Психологія творчості.

2.5. Психологія особистості.

2.6. Основи психології спілкування.

2.7. Емоційно-почуттєвий світ людини.

2.8. Психологія вибору професії.

У разі виникнення суперечливих питань учні можуть подати обґрунтовану апеляцію, але подання та розгляд апеляції не означає обов'язкову зміну оцінки.

Детальна інформація про проведення олімпіад розміщена на порталі інституту ­– www.kristti.com.ua у рубриці «Обдаровані діти».


^ Рекомендована література

для проведення олімпіади з педагогіки і психології

Основи психології

 1. Бондарчук Е. И., Бондарчук Л. И. Основы психологии и педагогики : курс лекций. – К. : МАУП, 2002. – 168 с.

 2. Коломинский Я. Л. Человек: психология : книга для учащихся старших классов. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 1986. – 223с.

 3. Кутішенко В. П. Вікова та педагогічна психологія. Курс лекцій : навч. посібник. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 128 с.

 4. Ложкин Г. В., Повякель Н. И. Практическая психология конфликта. - К. : МАУП, 2000. - 256 с.

 5. Максименко С. Д. Загальна психологія : навч. посібник. – К. : МАУП, 2000. -256 с.

 6. Немов Р. С. Психология : в 3 т. - М. : Просвещение, 1995.

 7. Основи психології / за ред. О. В. Киричука, В. А. Роменця. – К. : Либідь, 1996. – 632 с.

 8. Психологія : підручник для студентів / за ред. Ю. Л. Трофімова. – К.: «Либідь», 1999. – 560с.

 9. Романець В. А. Психологія творчості : навчальний посібник. 2-ге вид., доп. - К. : Либідь, 2001. - 288 с.

 10. Рубинштейн С. Л. Основи общей психологи : в 2 т. - М. : Педагогика, 1989.

 11. Семиченко В. А. Психология эмоций. - К. : «Магистр-S», 1998. – 140 с.

 12. Семиченко В. А. Психология : темперамент. - Киев-Полтава : «Формика», 2001. – 178 с.

 13. Семиченко В. А. Психологія особистості. – К. : Видавець Ешке О.М., 2001. – 376 с.

 14. Фельдштейн Д. И. Возрастная и педагогическая психология. Избранные педагогические труды. – М. : Изд-во Московского психолого-социального института; Воронеж : Изд-во НПО "МОДЕК", 2002. - 432 с.


Основи педагогіки

 1. Веретенко Т.Г. Загальна педагогіка : навчальний посібник. - К. : ВД „Професіонал", 2004. - 128 с.

 2. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки: посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Дрогобич : Коло, 2003. - 528 с.

 3. Власова О. І. Педагогічна психологія : навч. посібник. - К. : Либідь, 2005. - 400 с.

 4. Галузинський В. М., Євтух М. Б. Педагогіка: теорія та історія: навч. посібник. - К.: Вища школа, 1995. - 237 с.

 5. Григорович Л. А., Марцинковская Т. Д. Педагогіка и психология : учебное пособие. - М. : Гардарики, 2001. - 480 с.

 6. Дубасенюк О. А. Практикум з педагогіки : Навчальний посібник. - К. : Центр навчальної літератури, 2004. - 464 с.

 7. Ковальчук Л. О. Практикум з педагогіки : навчальний посібник. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. - 253 с.

 8. Лихачев Б. Педагогика. Курс лекций: Учеб.пособие для студентов пед. учебн. заведений и слушателей ИПК и ФПК. - М. : Юрайт, 1999. - 464 с.

 9. Лозниця В. С. Психологія і педагогіка: основні положення. Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К., 2003. - 304 с.

 10. Мазоха Д. С. На шляху до педагогічної професії (Вступ до спеціальності) : навчальний посібник. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 168 с.

 11. Мазоха Д. С., Опанасенко Н. І. Педагогіка : навчальний посібник. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 232 с.

 12. Мартиненко С. М., Хоружа Л. Л. Загальна педагогіка : навчальний посібник. - К. : МАУП, 2002. - 176 с.

 13. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка. Навчальний посібник. 2-е вид. - 1999 р. - 350 с.

 14. Освітні технології : навчально-методичний посібник / за ред. О. М. Пєхоти. - К. : А.С.К. 2002. - 255 с.

 15. Падалка О. С., Нісімчук А. М., Смолюк І. О., Шпак О. Г. Педагогічні технології : навчальний посібник. – К. : Вид-во "Українська енциклопедія" ім.П.Бажана, 1995, - 254с.

 16. Сухомлинський В. А. Сто советов учителю. - К. : Рад. школа, 1984. - 254 с.

 17. Фіцула М. М. Педагогіка : навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. - К. : Видавничий центр „Академія", 2001. - 528 с.

 18. Шадських Ю. Г. Психологія і педагогіка : навчальний посібник. – Львів: „Магнолія плюс", 2005. - 320с.

 19. Ягупов В. В. Педагогіка : навч. посібник. - К. : Либідь, 2002. – 560 с.

Рекомендації підготували

Пєтушкова Л.А., завідуюча центром

практичної психології і соціальної роботи КОІПОПК,

Аносова А.В., Максимова Н.А., методисти ЦППСР КОІПОПК

Скачать, 130.61kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru