Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Програма курсу " теоретична фізика класична механіка" (III-IV семестр)

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 40.24 Kb.
Дата09.03.2012
Размер40.24 Kb.
ТипДокументы
Содержание
2. Рух при наявності в`язей.
1. Принцип найменшої дії.
2. Теорема Ньотер і закони збереження.
3. Вступ до теорії коливань.
4. Динаміка твердого тіла.
C. Основи механіки суцільного середовища.
1. Рівняння Гамільтона.
2. Канонічний формалізм.
1.Релятивiстська кiнематика.
2.Релятивiстська динамiка.
Подобный материал:

ПРОГРАМА КУРСУ

ТЕОРЕТИЧНА ФІЗИКА 1. КЛАСИЧНА МЕХАНІКА”

(III-IV семестр)


Вступ. Предмет та метод теоретичної фізики. Класична механіка як розділ курсу теоретичної фізики. Межі застосування класичної (неквантової) механіки. Огляд основних понять класичної механіки.

А. Ньютонова механіка.

1. Дослідження рівнянь руху і законів збереження.

Динаміка системи частинок. Типи сил. Закони збереження. Задача двох тіл: зведена маса, рух у центральному полі, задача Кеплера, переріз розсіяння, формула Резерфорда, лабораторна система відліку і система відліку центра мас. Механічна подібність. Теорема віріала.

^ 2. Рух при наявності в`язей.

Типи в`язей. Віртуальні переміщення. Принцип Д'Аламбера. Рівняння Лагранжа першого роду.

B. Лагранжева механіка.

^ 1. Принцип найменшої дії.

Узагальнені координати та швидкості, стан системи, конфігураційний простір. Інтегральне формулювання законів фізики. Основна задача варіаційного числення. Принцип Гамільтона, рівняння Лагранжа другого роду. Узагальнений імпульс. Властивості функції Лагранжа, асимптотична адитивність. Принцип відносності Галілея, розширена (неоднорідна) група перетворень Галілея. Функція Лагранжа частки та системи часток. Функція Лагранжа у зовнішньому полі. Узагальнена енергія. Узагальнений потенціал, дисипативна функція. Рівняння Лагранжа для неконсервативних систем.

^ 2. Теорема Ньотер і закони збереження.

Динамічні змінні. Інтеграли руху і закони збереження. Симетрії. Теорема Е. Ньотер (E. Noether). Закони збереження як наслідки теореми Ньотер.

^ 3. Вступ до теорії коливань.

Одновимірний рух. Осцилятор поблизу положення рівноваги. Рух у швидкоосцилюючому полі. Згасаючі коливання. Вимушені коливання. Малі коливання систем з багатьма ступенями вільності, власні частоти, нормальні коливання. Поняття про нелінійні та параметричні коливання.

^ 4. Динаміка твердого тіла.

Модель твердого тіла. Координати, швидкостi i прискорення точок твердого тiла. Матриця повороту. Кути Ейлера. Тензор i вектор кутової швидкостi. Динамiчнi змiннi твердого тiла. Тензор інерції. Кiнетична енергiя. Система рiвнянь руху твердого тiла вiдносно нерухомого та рухомого базисiв. Piвняння Ейлера. Дзиги. Рiвняння Лагранжа твердого тiла. Узагальненi сили, узагальненi iмпульси, узагальнена енергiя твердого тiла. Опис руху твердого тiла в системi вiдлiку, що обертається вiдносно iнерцiальноi системи вiдлiку.

^ C. Основи механіки суцільного середовища.

Основні поняття механіки суцільного середовища. Тензор швидкості деформацій. Рівняння неперервності. Тензор механічних напружень і закони збереження імпульса та момента імпульса. Рівняння для енергії. Вектор Умова. Рівняня руху ідеальної рідини. Стаціонарна течія і інтеграл Бернуллі. Теорема Томсона про збереження циркуляції швидкості. Потенціальна течія. Нестислива рідина. Звукові хвилі в рідинах та газах. Рівняння Нав’є-Стокса. Ламінарна і турбулентна течії в’язкої рідини.

D. Гамільтонова механіка.

^ 1. Рівняння Гамільтона.

Перетворення Лежандра. Функція Гамільтона. Рівняння Гамільтона. Функція Гамільтона як енергія системи. Приклади. Фазовий простір. Фазові траєкторії. Теорема Ліувілля. Варіаційний принцип для рівнянь Гамільтона.

^ 2. Канонічний формалізм.

Дужки Пуассона, їх властивості. Теорема Пуассона. Зв`язок дужок Пуассона з законами збереження. Канонічні перетворення (КП). Приклади. Властивості КП. КП для осцилятора. Загальний підхід до теорії канонічних перетворень. Метод Гамільтона-Якобі. Приклади застосування. Змінні “дія-кут”. Приклади. Адіабатичні інваріанти. Оптико-механічна аналогія.

E. Рeлятивiстська механiка.

^ 1.Релятивiстська кiнематика.

Фiзика i геометрiя. Псевдоевклiдова структура простору-часу. Iнтервал. Свiтовий конус подiй. Перетворення Лоренца як наслiдок інваріантності iнтервалу, iх фiзична та геометрична iнтерпретацiя. Наслiдки перетворень Лоренца. Принцип вiдносностi як вiдображення псевдоевклiдовоi геометрiї простору-часу. 4–вектори: 4–радiус-вектор, 4–швидкiсть, 4–прискорення, перетворення 4–векторiв.

^ 2.Релятивiстська динамiка.

Дiя для вiльноi частки. Релятивicтськi iмпульс i енергiя. 4–iмпульс. Рiвняння Гамiльтона-Якобi вiльноi частки. Взаємодiя в теорiї вiдносностi. Функцiя Лагранжа як чотиривимiрний скаляр. 4–сила та її перетворення. Зв'язок 4–сили i 4–iмпульса. Рівняння Мінковського. Дiя i функцiя Лагранжа заряда в заданому електромагнiтному полi, 4–потенцiал, рiвняння Гамiльтона-Якобi. Iнварiантнiсть фази електромагнiтноi хвилi, 4–хвильовий вектор, перетворення частоти i 3–хвильового вектора.


Література:

 1. Г. Голдстейн. Классическая механика. М., 1975.

 2. А.М. Федорченко. Теоретична фізика. Т. 1 Класична механіка і електродінаміка. К., 1992.

 3. Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. Теоретическая физика. Т. 1 Механика. М., 1988.

 4. Э. Шмутцер. Основные принципы классической механики и классической теории поля (канонический аппарат). М., 1974.

 5. В.И. Арнольд. Математические методы классической механики. М., 1974.

 6. Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. Теоретическая физика. Т.2. Теория поля. М., 1988.

 7. Ю.Г. Павленко. “Лекции по теоретической механике” М., 1991 р., або наступні видання.

 8. Ю.Г. Павленко. Задачи по теоретической механике. М., 1988 р., або наступні видання.

 9. Г.Л. Коткин, В.Г. Сербо. Сборник задач по классической механике. М., 1977.

 10. О. В. Кравцов. Задачі з класичної механіки. К., НТУУ "КПІ", 2006.

 11. Е.Н. Полякова. Сборник задач по аналитической механике. Л., Изд. ЛГУ, 1982.

 12. И.И. Ольховский. Курс теоретической механики для физиков. М., Изд. МГУ, 1978.

 13. Я. П. Терлецкий. Теоретическая механика. М., Изд. Ун-та дружбы народов, 1978.

 14. Д. тер Хаар. Основы гамильтоновой механики. М., 1974.

 15. Ф.Р. Гантмахер. Лекции по аналитической механике. М., 1966.

 16. К. Ланцош. Вариационные принципы механики. М., 1965.

 17. Л.С. Полак. Вариационные принципы механики (их развитие и применение в физике). М., 1960.

 18. Е. Вигнер. Этюды о симметрии. М., 1975.


Програму склав: доц. каф. ІБ Кравцов О.В. 7.07.2007 р.

Скачать, 261.37kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru