Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Рекомендовано науково-методичною радою

Загрузка...
Поиск по сайту:


страница1/4
Дата09.03.2012
Размер0.84 Mb.
ТипДокументы
Содержание
Рекомендовано науково-методичною радою
Загальні положення
Розділ 1. бухгалтерський облік
Бухгалтерський облік
Предметом бухгалтерського обліку
Метод бухгалтерського обліку
Тема 2. Облік грошових коштів та розрахунків
Облік коштів на рахунках у банках
Безготівкові розрахунки
Облік розрахункових операцій
Дебіторська заборгованість
Виникнення заборгованості
Погашення заборгованості
Облік товарних операцій
Тема 3. Облік виробничих запасів. Облік сільськогосподарської продукції
Тема 4. Облік праці і її оплати .
Тарифна сітка
Тарифний розряд
Утримання із заробітної плати
Документування господарських операцій з оплати праці.
...
Полное содержание
Подобный материал:
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ


ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА

ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА

ФІНАНСІВ ТА КРЕДИТУБУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА СТАТИСТИКА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


для вивчення дисципліни та завдання для самостійної роботи студентам

заочної форми навчання спеціальності 6.130102 “Агрономія”


Вінниця

2008

УДК___________________


Викладений матеріал методичних вказівок містить тематику семінарських (практичних) занять та перелік питань для самостійного вивчення по темах з курсу „ Бухгалтерський облік та статистика”. Крім цього додаються перелік рекомендованих літературних джерел, питання до заліку, а також завдання для самостійної роботи з курсу. Методичні вказівки розраховані на студентів агрономічного факультету заочної форми навчання.


Укладачі:

О.Л.Польова, к.е.н., доцент кафедри фінансів та кредиту

О.В.Марценюк, асистент кафедри фінансів та кредиту


Рецензенти:


^

Рекомендовано науково-методичною радою


Вінницького державного аграрного університету

(протокол №____ від ____ ___________________ )


Навчальне видання

Методичні вказівки до вивчення курсу

„ Бухгалтерський облік та статистика ” і завдання для самостійних робіт студентам

агрономічного факультету заочної форми навчанняЗ М І С Т
Загальні положенняТематичний план

Розділ 1.

Бухгалтерський облікТема 1. Предмет та метод бухгалтерського облікуТема 2. Облік грошових коштів та розрахунківТема 3. Облік виробничих запасів.

Облік сільськогосподарської продукціїТема 4 . Облік праці і її оплатиТема 5. Облік витрат та розрахунок собівартості продукції
Завдання для самостійної роботи

Розділ 2.

СтатистикаТема 1. Предмет і метод статистикиТема 2. Зведення і групування статистичних данихТема 3. Середня величина та показники варіаціїТема 4. Ряди динамікиТема.5. Кореляційний аналіз. ІндексиТема 6. Статистика рослинництва
Завдання для самостійної роботиПитання до залікуСписок рекомендованої літератури


^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Курс “Бухгалтерський облік та статистика” для студентів, які навчаються на агрономічному факультеті є фундаментальною дисципліною і складається з двох розділів.

Розділ 1 “Бухгалтерський облік” містить теоретичні дослідження побудови системи обліку підприємницької діяльності за різних форм власності та різних форм господарювання.

В результаті вивчення курсу “Бухгалтерський облік” студенти оволодівають основними принципами ведення бухгалтерського обліку, питаннями методології, організації інвентаризації об’єктів обліку, методикою оцінки господарських об’єктів, відображення інформації в обліку і звітності.

Розділ 2 “Статистика” представляє системний виклад базових теоретичних питань статистики. У ньому наводиться розгорнуте визначення предмета і методів статистики, докладно розглядаються питання статистики рослинництва.

В результаті вивчення курсу статистики студенти повинні вміти провести статистичне спостереження, будувати статистичні таблиці; розраховувати абсолютні, відносні та середні величини, показники динаміки, щільності зв’язку; вміти аналізувати статистичні дані та формувати висновки.

Методичні вказівки повинні полегшити студентам самостійну роботу над курсом, літературою, контрольними завданнями.

Проведення семінарських (практичних) занять є важливою складовою підготовки студентів і має забезпечити досягнення таких завдань:

 1. Закріплення і поглиблення знань студентів, отриманих при вивченні лекційного курсу, а також організація систематичної роботи студентів із додатковою літературою.

 2. Освоєння і розвиток студентами навичок самостійної роботи.

 3. Орієнтація студентів на пошук оптимального варіанту.

 4. Вивчення питань студентами, які призначені для самостійного опрацювання.

Найбільш складні завдання розраховані на аудиторну роботу студентів під керівництвом викладача, частина - для самостійної роботи.

Самостійна робота студентів полягає у вивченні та опрацюванні відповідної літератури, законодавчих та нормативно-правових актів, а також у виконанні навчальних завдань.


Форми контролю самостійної роботи студентів.

 1. Перевірка конспекту самостійної роботи студентів.

 2. Оцінка змісту знань, поставлених студентом на консультації.

 3. Перевірка складеного студентом самостійно опрацьованої літератури з навчальної дисципліни.

 4. Підсумковий контроль знань набутих при вивченні дисципліни у формі здачі заліку.Тематичний план

навчальної дисципліни

«Бухгалтерський облік і статистика»

для студентів заочної форми навчання

спеціальності

Агрономія


№ п.п

Теми

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота

Бухгалтерський облік

1

Предмет та метод бухгалтерського обліку
1

10

2

Облік праці і її оплати
1

5

Статистика

1

Предмет і метод статистики Зведення і групування статистичних даних
1

5

2

Середня величина та показники варіації
1

5

3

Ряди динаміки
1

5

4

Кореляційний аналіз. Індекси
2

10

5

Статистика рослинництва
1

6
Всього
8

46
^РОЗДІЛ 1. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК


Тема 1. Предмет та метод бухгалтерського обліку


Регулювання з питань методології бухгалтерського обліку і фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку і звітності, не можуть суперечити міжнародним стандартам, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності.

^ Бухгалтерський облік – це система безперервного, документально обґрунтованого і взаємопов’язаного відображення господарських засобів, узагальнених в грошовому виразі, для контролю за виробничо-фінансовою діяльністю підприємств, організацій, установ та господарств.

Бухгалтерський облік в Україні поділяється на фінансовий та управлінський.

^ Предметом бухгалтерського обліку є стан і використання засобів підприємства в процесі відтворення.

Об’єктами бухгалтерського обліку є господарські засоби, джерела їх утворення та господарські процеси..

Господарські засоби поділяються на необоротні активи, оборотні активи і витрати майбутніх періодів.

Джерела утворення господарських засобів: власний капітал, забезпечення майбутніх витрат і платежів, довгострокові зобов’язання, поточні зобов’язання, доходи майбутніх періодів.

Господарські процеси: процес постачання, процес виробництва, процес реалізації.

^ Метод бухгалтерського обліку - це сукупність способів та прийомів, які дозволяють йому здійснювати свої контрольні, аналітичні та управлінські функції.

Він складається з таких елементів:

 • документація;

 • інвентаризація;

 • рахунки;

 • подвійний запис;

 • оцінка;

 • калькуляція;

 • баланс;

 • звітність.

Документація – спосіб первинної реєстрації господарських операцій для безперервного і суцільного відображення змін у складі об’єктів обліку.

Інвентаризація – спосіб перевірки в натурі товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів шляхом перерахування, зважування, обміру й оцінки всіх залишків господарських засобів і порівняння з даними бухгалтерського обліку.

Рахунки призначені для обліку наявності і руху господарських засобів, коштів та їх джерел.

У бухгалтерському обліку існують рахунки активні, пасивні й активно-пасивні.

Подвійний запис – це принцип тотожного відображення господарських операцій на рахунках, що зумовлює рівність оборотів по дебету і кредиту кореспондуючих рахунків, тобто кожна операція водночас записується на двох взаємопов’язаних рахунках в одній і тій же сумі – по дебету одного рахунку і по кредиту іншого рахунку.

Оцінка – це відображення об’єктів бухгалтерського обліку в єдиному грошовому вимірнику з метою узагальнення їх в цілому по підприємству.

Калькуляція – це розрахунок витрат, пов’язаних з виробництвом продукції, виконаних робіт та наданих послуг або обчислення собівартості продукції, виконаних робіт та наданих послуг.

Бухгалтерський баланс – це спосіб узагальненого відображення в грошовій оцінці на певну дату стану господарських засобів за складом і розміщенням та за джерелами їх утворення і цільовим призначенням.

За формою бухгалтерський баланс – таблиця, яка складається з двох частин: актив, де представлені господарські засоби, і пасив, де згруповані джерела господарських засобів.

В балансі загальні підсумки активу і пасиву мають дорівнювати один одному.

Звітність – це система взаємопов’язаних в взаємозумовлених показників, що відображають господарсько-фінансову діяльність підприємства за визначений період.


^ Тема 2. Облік грошових коштів та розрахунків

Облік касових операцій

Під грошовими коштами розуміють готівку, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання.

У відповідності до порядку ведення касових операцій в народному господарстві України всі державні, кооперативні, акціонерні, орендні, колективні, спільні та інші підприємства, об’єднання, організації та установи, незалежно від форми власності та виду діяльності, мають поточні рахунки в банку і зобов’язанні зберігати свої грошові кошти в банківських установах.

Для здійснення розрахунків готівкою кожне підприємство повинно мати касу.

Каса – це спеціально обладнане та ізольоване приміщення, яке призначене для приймання, видачі і тимчасового зберігання готівки. Каса охоплює всі наявні грошові кошти, які знаходяться на певний період часу на підприємстві, як в монетах, так і в паперових грошових знаках.

Посадову матеріальну особу, яка завідує касою, видачею і прийманням грошей та цінних паперів на підприємстві, називають касиром.

Касові операції оформлюються документами:

- КО-1 “Прибутковий касовий ордер”;

- КО-2 “Видатковий касовий ордер”;

- КО-3, КО-3а “Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів”;

- КО-4 “Касова книга”;

- КО-5 “Книга обліку прийнятих та виданих касиром грошей”.


^ Облік коштів на рахунках у банках

Для зберігання коштів і здійснення розрахунків в установі банку за місцем реєстрації підприємства або будь-якому банку України за згодою сторін відкриваються такі рахунки: поточні, поточні бюджетні, депозитні, інші рахунки.

Отримання грошей з банку здійснюється через касира, або іншу уповноважену на те особу по грошовому чеку, виписаному на її ім’я.

На операцію по здачі грошей до банку касир оформляє об’яву на внесення готівки (крім видаткового касового ордеру).

Документи, що надходять до банку, дійсні лише при наявності підписів, ідентичних підписам у банківській картці. В розрахункових документах не допускаються різного роду виправлення, незалежно від того, хто вносить ці зміни – клієнт, чи банк.

Виписка з банку – це документ, що видається банком підприємству і відображає рух грошових коштів на поточному рахунку.

Грошові платежі здійснюються за допомогою не лише готівки, а в безготівковій формі.

^ Безготівкові розрахунки – це перерахування грошових коштів з рахунку підприємства-платника на рахунок підприємства-одержувача. Фінансовим посередником в цих розрахунках є банк, який надає послуги своїм клієнтам. Сфери застосування готівкових та безготівкових платежів чітко визначенні в законодавчому порядку. Платежі, що здійснюються за допомогою готівки, використовуються в процесі взаємовідносин господарських організацій із населенням, обслуговують рух його грошових доходів та витрат. У розрахунках між суб’єктами господарської діяльності майже всі господарські платежі здійснюються безготівковим переказуванням коштів із рахунка платника на рахунок одержувача.

Безготівкові розрахунки можуть здійснюватися на підставі таких розрахункових документів:

- платіжних доручень;

- платіжних вимог-доручень;

- чеків;

- акредитивів;

- векселів;

- платіжних вимог;

- інкасових доручень (розпоряджень).


^ Облік розрахункових операцій

Здійснюючи свою виробничо-господарську діяльність сільськогосподарські підприємства вступають в розрахункові відносини з іншими підприємствами, організаціями і особами.

^ Дебіторська заборгованіст - сума грошей, їх еквівалентів або інших активів, яку юридичні та фізичні особи заборгували підприємству внаслідок минулих подій.

За строками платежу дебіторська заборгованість класифікується на відстрочену (строк здійснення обов’язків по якій ще не настав) і прострочену (строк здійснення обов’язків по якій вже наступив).

На суми оплати за відвантажену продукцію, виконані роботи та надані послуги підприємство надає розрахункові документи покупцю або замовнику (таблиця ).
  1   2   3   4

Скачать, 2249.03kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru