Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Програма навчальної дисципліни загальна психологія (пізнавальні психічні процеси) (шифр І назва навчальної дисципліни)

Загрузка...
Поиск по сайту:


страница1/4
Дата28.03.2012
Размер0.58 Mb.
ТипДокументы
Содержание
Філософський факультет
ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ (пізнавальні психічні процеси).
Опис навчальної дисципліни (Витяг з робочої програми навчальної дисципліни
Рік підготовки
Практичні, семінарські
Самостійна робота
Мета та завдання навчальної дисципліни
Усього годин
Курсова робота
Усього годин
5. Теми семінарських занять
6.Теми практичних занять
Практична робота № 1. Тема: „Пам’ять”
7. Теми лабораторних занять
8. Самостійна робота
10. Методи контролю
6 балів.Оцінювання практичних занять.
2 бала.Оцінювання змістових модулів.
Оцінювання реферування наукової літератури.
11. Розподіл балів, що присвоюється студентам
...
Полное содержание
Подобный материал:
  1   2   3   4

Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра психології


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора)

з навчальної роботи


___________________________

“______”_______________20___ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ (пізнавальні психічні процеси)

(шифр і назва навчальної дисципліни)


напряму підготовки 6.030102 психологія

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей)______психологія______________________________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації_____________________________________________________________

(назва спеціалізації)

інституту, факультету, відділення ^ Філософський факультет

(назва інституту, факультету, відділення)


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


Львів – 2010


^ ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ (пізнавальні психічні процеси). Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки психологія, спеціальністю психологія. - Львів: ________, 2010.- 29 с.


Розробники: Партико Тетяна Борисівна, кандидат психологічних наук, доцент

(вказати авторів, їхні наукові ступені, вчені звання та посади).


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії)_________

_______________________________________________________________________________


Протокол № ___ від. “____”________________20__ р.


Завідувач кафедрою (циклової, предметної комісії)________________________


_______________________ (__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ р


Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол № ___ від. “____”________________20___ р.


“_____”________________20__ р. Голова _______________( _____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


__________, 20__

 __________, 20__

  1. ^

    Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни

Загальна психологія (пізнавальні психічні процеси)”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів, – 3

Галузь знань

0301 – соціально-політичні науки

(шифр, назва)

Нормативна


Модулів – 1

Напрям

6.030102 – психологія

(шифр, назва)

^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 3

Спеціальність (професійне спрямування)

психологія

2-й
Курсова робота – немає

Семестр

Загальна кількість годин - 108

4-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента - 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

34 год.^ Практичні, семінарські

34 год.Лабораторні^ Самостійна робота

40 год.ІНДЗ: –

Вид контролю – іспит
  1   2   3   4

Скачать, 367.37kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru