Загрузка...
Категории:

Загрузка...

М. В. Остроградського Індивідуальне навчання учнів з особливими освітніми потребами Методичні рекомендації

Загрузка...
Поиск по сайту:


страница3/13
Дата09.03.2012
Размер2.7 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
Звуки і букви.
Навчання грамоти (64 год., 4 год. на тиждень)
Букварний період – 96 год.
Графічна схема слова
Основні вимоги до знань і вмінь учнів.
I семестр. Навчання грамоти – 64 год. (4 год. н/т)
Післябукварний період - січень II семестру 2 класу – 12 год.
II семестр. Читання і розвиток мовлення 32 годин + 3 (2 год на тиждень)
Мова, мовлення і правопис
Звуки і букви (8 год.)
3 клас. Читання і розвиток мовлення (64 год. – 2 год. на тиждень)
Речення (6 год. і протягом року).
Звуки і букви (22 год.)
Слово. (24 год.)
Читання і розвиток мовлення. (64 год. 2 год. на тиждень)
Українська мова та література (5-6 класи)
Читання і розвиток мовлення
Мова, мовлення і правопис.
5 клас. Українська література (39 год. на рік)
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Українська мова (1-4 класи)


П о х о ж а й В. К.


Українська мова є одним із провідних предметів. Навчання української мови дітей, що навчаються індивідуально, має практичний характер.

За період навчання учні повинні навчитися правильно, усвідомлено і, по можливості, виразно читати доступні їхньому розумінню тексти; оволодіти навичками грамотного письма; розвинути діалогічне і монологічне мовлення; навчитись логічно і граматично правильно висловлювати власні думки в усній і письмовій формі. Вчитель повинен в учня сформувати інтерес до книги; максимально скоригувати мову та мислення розумово відсталої дитини.

Програма складається з таких розділів:

  • навчання грамоти (1-2 кл.);

  • читання і розвиток мовлення (2-4 кл.);

  • мова, мовлення і правопис (2-4 кл.).

Провідним принципом, за яким організується вивчення цих розділів, є розвиток зв’язного мовлення.

Діти з вадами розумового розвитку до початку шкільного навчання не досягають такого рівня мовного розвитку, який забезпечив би успішне засвоєння знань і вмінь з мови. Це обумовлено рядом причин: процес оволодіння мовленням відбувається значно повільніше порівняно з нормою внаслідок неповноцінності їхнього психічного розвитку; період дошкільної мовленнєвої практики значно коротший, бо ці діти починають говорити значно пізніше, ніж діти з нормальним інтелектом. До того ж значна кількість дітей, що потребують навчання за індивідуальною формою зовсім не підготовлені до навчання: в них грубо порушені процеси пізнавальної діяльності (сприймання, уявлення, пам’яті, уваги, працездатності, мови й мислення), недорозвинені моторика й емоційно-вольова сфера.

Вони потребують тривалішого добукварного періоду, значно меншого й простішого за структурою обсягу знань і вмінь, більш повільного темпу навчання.

Вчитель, який буде працювати з даною категорією дітей, повинен мати право вносити свої власні корективи щодо темпу проходження навчального матеріалу, тривалості вивчення окремих розділів програми (виходячи з індивідуальних можливостей дитини, яку навчають).

Навчання грамоти

Навчання грамоти триває протягом 1-го класу і I семестру 2 класу. Воно включає в себе три періоди – добукварний, букварний і післябукварний і здійснюється аналітико-синтетичним методом.

Добукварний період триває два, можливо, три місяці.

Основні завдання добукварного періоду: вивчення рівня загального і мовленнєвого розвитку і підготовленості учнів до навчання; підготовка до оволодіння навичками читання і письма; виховання інтересу до навчання, накопичення життєвого досвіду.

У цей період починається робота з формування в дітей навичок мовлення, слухового сприймання, корекції та удосконалення звуковимови і зорового сприймання та просторової орієнтації, а також підготовка до письма м’язів руки. Навчання здійснюється в процесі ознайомлення з різними предметами і явищами, під час дидактичних ігор та ігрових вправ. Учні вчаться розуміти звернену до них мову, правильно будувати речення – відповіді на запитання, розуміти словесні інструкції. Основними видами роботи в цей час є бесіди, розповіді дітей, інсценування, сюжетно-рольові ігри, заучування з голосу вчителя віршів, загадок, скоромовок.

Для удосконалення звуковимови застосовують спеціальні артикуляційні вправи.

Уточнення і розвиток слухового сприймання і мовного слуху в добукварний період є основою для засвоєння звуків. Учні навчаються розрізняти звуки навколишнього середовища, розкладають речення на слова, слова на склади, виділяють окремі звуки на початку і в кінці слова, практично знайомляться з поняттям “слово”, “склад”, “звук”, складають речення за малюнками, завданням і запитаннями вчителя.

Розвиток зорового сприймання й просторової орієнтації спрямований переважно на підготовку до сприймання образу букви, просторового розташування її елементів, поєднання з іншими буквами. Така робота запобігає неточному сприйманню друкованих або написаних слів.

Діти вчаться розрізняти кольори, геометричні фігури, розташування їх у просторі (зліва направо, зверху вниз тощо).

У добукварний період на уроках письма формується вміння учнів користуватися олівцем, ручкою (вони малюють за трафаретом і розфарбовують геометричні фігури, орнаменти, малюнки, які нагадують обриси букв; вивчають написання елементів букв).

Букварний період (II ч. I семестру, II семестр 1 кл. I семестр 2 кл.)

Завданнями цього періоду є: сформувати в дітей уявлення про звукову структуру слів; допомогти опанувати механізмом читання прямого складу з орієнтацією на голосний та слова з опорою на голосні й наголос; навчити писати рукописні букви та слова, написання яких збігається з вимовою; сформувати вміння слухати, відповідати і запитувати, правильно висловлюватись.

Засвоєння звука передбачає виділення його з мови, правильну й чітку вимову, розрізнення у поєднанні з іншими звуками, диференціацію змішуваних звуків.

Букву вивчають в такій послідовності: сприймання її форми, вивчення елементів та їх розташування, порівняння з іншими, раніше вивченими або добре знайомими буквами. Якщо учень знає букву, то пригадується її назва, коригується звуковимова, аналізується склад букви (елементи, їх розташування). Відповідальним моментом є співвіднесення звука і букви.

Злиття звуків у склади й читання складових структур здійснюється поступово: склади-слова (ау, уа), обернені склади (ах, ух), прямі відкриті склади (ма, му), склади із збігом приголосних. Читати слова учні починають після вивчення складових структур.

Основним методом навчання читання є читання “по слідах” аналізу.

Дуже важливо навчити учнів правильно писати букви, з’єднувати їх у склади, слова. Вправи на написання складів, слів, речень базуються на звуко-буквенному аналізі, попередньому умовно-графічному записі та складанні складів, слів з букв розрізної азбуки.

При навчанні грамоти обов’язковим є використання каси букв розрізної азбуки, каси складів, складових таблиць.

Післябукварний період припадає на січень II півріччя (семестру) 2 класу. Його завдання закріпити вміння зливати букви у склади, правильно і свідомо читати слова, речення, тексти; давати правильні відповіді на запитання вчителя за змістом прочитаного; повторити письмо вивчених букв, удосконалити списування з друкованого і рукописного текстів, уміння писати на слух після аналізу, контролювати своє письмо шляхом зіставлення; розширювати уявлення про навколишній світ, розвивати усне мовлення.

Учнів залучають до виконання вправ на списування слів, речень, письмо під диктовку, по пам’яті, підписування предметних малюнків, усне складання речень за малюнками, спостереженнями, з власного досвіду. Така робота здійснюється на основі звуко-буквенного, поскладового аналізу, умовно-графічного запису слів і речень.

У післябукварний період в процесі читання й письма учні навчаються розрізняти звук і букву, склад і слово, подібні приголосні, дістають знання про групи голосних і приголосних звуків, правопис великої букви на початку речення, в іменах, по батькові та прізвищах людей, у кличках тварин.

Читання і розвиток мовлення

Воно є основним предметом і водночас ефективним засобом навчання, виховання і розвитку.

До важливих завдань читання належать: оволодіння свідомим, правильним, виразним читанням в оптимальному (для кожного учня) темпі вголос і мовчки; формування найпростіших умінь повноцінного сприймання художніх і науково-пізнавальних текстів; розвиток діалогічного і монологічного мовлення; на основі аналізу змісту прочитаного і ставлення до нього; виховання в учнів позитивних рис особистості; формування інтересу до книжки, до самостійного читання і вибору книжки.

У 2-4 класах в дітей починають формуватися навички правильного, плавного, свідомого читання. Техніка читання правильного (вміння читати відповідно до правил української орфоепії, не плутаючи слова, сході за буквеним складом, чітко вимовляти слова, словосполучення, речення) вдосконалюється послідовно.

Плавність читання (читання вголос у темпі розмовної мови) формується поступово. У 2 класі закріплюється навичка поскладового читання з поступовим переходом до читання цілими словами (допускається поскладове читання важких слів). У наступних класах вдосконалюється.

Навичка читання мовчки починається з кінця 2 або з початку 3 класу.

Систематичне формування навички виразного читання починається у 3-4 класі.

Усвідомлення змісту прочитаного здійснюється в процесі роботи над текстом.

Робота з розвитку усного мовлення має бути спрямована на те, щоб діти розуміли зміст прочитаного, навчилися граматично правильно будувати речення і зв’язно висловлюватись.

Мета позакласного читання – ознайомити учнів з різноманітною літературою, сформувати інтерес до книжки, виховати позитивне ставлення до самостійного читання 15-20 хв. на одному з уроків читання (1 раз на два тижні) – у 1-4 класах.

Мова, мовлення і правопис

Учні отримують елементарні відомості з мови на різних рівнях – фонетико-графічному, лексичному, граматичному, орфоепічному, орфографічному, а також на рівні тексту (зв’язного висловлювання).

Відповідно до цього учні вивчають такі розділи: “Текст, речення, словосполучення і розвиток мовлення”, “Слово, будова слова”, “Частини мови”, “Звуки і букви”.

Розвиток мовлення передбачає: засвоєння правильної вимови, збагачення словника, оволодіння граматичною будовою мови; вироблення вміння слухати чуже мовлення і створювати власні висловлювання.

Складовою частиною навчання рідної мови в початкових класах є вдосконалення в учнів графічних навичок, а саме: писати букви та їх сполучення, списувати з рукописного і друкованого текстів, писати під диктовку.

Текст, речення, розвиток мовлення. Цим розділом розпочинається програма для кожного класу. Основним завданнями розділу є навчити учнів логічно і граматично правильно, з елементами виразності усно і письмово передавати почуте, побачене, пережите, прочитане, спілкуватися з дорослими і однолітками.

^ Звуки і букви.

В 2-4 класах звукобуквений аналіз є основою формування фонетично правильного письма.

Починаючи з 3 класу учнів навчають писати, користуючись правилом, однак його не заучують, а систематично застосовують під час виконання вправ.

У період вивчення даного розділу важливо привчити учнів контролювати своє письмо проговорюванням слів по складах та поясненням правильного написання тих слів, до яких застосовується правило, - коментуванням. Це започатковує в них виникнення звички самоконтролю та орфографічної зіркості.

Слово, будова слова. З 2 класу учні вивчають розряди слів – назви предметів, їх дій та ознак (3 клас). Можна відразу познайомити їх із термінами “іменник”, “дієслово”, “прикметник”.

З роботою над збагаченням словникового запасу учнів та розвитком їх зв’язного мовлення тісно пов’язане ознайомлення з будовою слова в молодших класах. Вони здобувають практичне уявлення про значущу частину слова – корінь і його закінчення. При цьому звертається увага на зміну форми слова і добір до слова споріднених (спільнокореневих) слів.

З граматичними ознаками слів учні ознайомлюються під час вивчення частин мови.

Вправи на графічне написання букв застосовуються в 1-4 класах по 5-8 хвилин на кожному уроці.


1 клас. ^ Навчання грамоти (64 год., 4 год. на тиждень)


Добукварний період (32 год.)

1. Формування навичок навчальної діяльності.

Вміння правильно сидіти за партою (столом), вставати, слухати пояснення і вказівки вчителя, просити дозволу. Перерви, їх призначення.

2. Розвиток усного мовлення.

Практичне знайомство з реченням. Виділення речення з живого мовлення, поділ його на слова. Складання речень з одного-двох слів за предметними і сюжетними малюнками, за виконуваною дією. Формування вміння слухати казки та оповідання, вивчати напам’ять короткі й зрозумілі віршики з голосу вчителя; відповідати на запитання вчителя, переказувати казки за ілюстраціями та запитаннями; називати зображене на малюнках; чітко висловлювати свої прохання.

3. Уточнення і розвиток слухового сприймання учнів. Розвиток мовного слуху.

Розрізнення звуків (стук, дзвін, гудіння, дзижчання тощо) і нескладних мовних словосполучень.

Вироблення вміння чітко повторювати слова і речення, сказані вчителем; розрізняти слова, схожі за звуковим складом (палка – лапка).

Поділ простого речення (з двох-трьох слів) на слова. Поділ простих за структурою слів на склади (о-са, ра-ма, ма-ши-на).

Виділення із слів деяких голосних: а, о, у та приголосних: м, д, ж, в; розрізнення їх у словах (розпізнавання та називання слів, що починаються з даних звуків).

4. Уточнення та розвиток зорового сприймання.

Розрізнення основних кольорів (чорний, білий, червоний, синій, зелений, жовтий).

Сприймання і відтворення найпростіших комбінацій з прямих ліній і фігур шляхом добору їх дублікатів з паличок або паперових смужок різного кольору (зоровий диктант).

Малювання простих, добре знайомих дітям предметів (будиночок, столик, драбинка, лавка, паркан, віконна рама, ялинка тощо).

Вироблення в учнів уміння показувати і називати зображення предметів у певній послідовності (в горизонтальному положенні, зліва направо), розрізняти предмети за формою, розміром, кольором.

5. Спеціальна підготовка до письма. Вироблення навичок правильно сидіти за партою під час малювання й письма, правильно розміщувати по парті зошит, користуватися олівцем, орієнтуватись в зошиті.

Розвиток і координація рухів кисті руки і пальців. Ліплення, складання фігурок з тонких паличок, кольорової соломки, паперових смужок за зразком. Робота з мозаїкою.

Уміння малювати крейдою на дошці, олівцем на папері прямі лінії у різних напрямках (вертикально, горизонтально, похило), переходити з одного напряму на інший; дотримуватися меж під час заштриховування прямими лініями. Обведення олівцем на папері фігур за трафаретом (коло, квадрат, трикутник), розфарбовування й заштриховування їх, малювання прямих ліній і нескладних предметів з них (конверт, прапорець тощо).

Написання основних елементів рукописних букв в такій послідовності: пряма довга й коротка палички з різними інтервалами, пряма паличка у поєднанні з похилою, пряма паличка із заокругленням вгорі, із заокругленням внизу, із закругленням вгорі і внизу, пряма паличка з петлею внизу, лівий і правий напівовал, овал.

Визначення рівня загального розвитку та готовності учнів до навчання.


^ Букварний період – 96 год.

Послідовне вивчення звуків і букв, засвоєння основних складових структур згідно обраного вчителем букваря.

Співвіднесення звуків з відповідними буквами, визначення їх місця у словах (чи є певний звук у даному слові, виділення першого звука в слові, стоїть звук на початку чи в кінці).

Практичне розрізнення голосних і приголосних звуків. Наголос у слові. Роль голосного у слові.

Утворення й читання обернених і прямих складів, порівняння їх, читання їх протяжно і відразу.

Утворення й читання трибуквенних закритих складів (сом).

Утворення й читання прямих відкритих і закритих складів з твердими й м’якими приголосними на початку слова: па, лі, жар, віз.


^ Графічна схема слова

Складання й читання слів із засвоєних складових структур. Читання речень. Графічна схема речення.

Засвоєння написання малих і великих букв. Письмо складів і слів.

Списування прочитаних та проаналізованих слів, простих речень.

Велика буква на початку речення, крапка в кінці, в іменах людей і кличках тварин.

Складання (з допомогою вчителя) з розрізної азбуки слів з 3-4 букв з наступним їх записом.

Для сильніших учнів: уміння вставити пропущену букву в словах під час списування їх з дошки чи книжки.


^ Основні вимоги до знань і вмінь учнів.

Учні повинні знати: вивчені букви та звуки; напам’ять короткі вірші (2-3), вивчені з голосу вчителя;

Учні повинні уміти: розрізняти звуки на слух; аналізувати слова за звуковим складом, складати слова з букв і складів розрізної азбуки, визначати місце звука в слові (на початку, в кінці); читати по складах слова, речення; відповідати на запитання за змістом прочитаного; писати малі та великі букви; списувати з дошки чи букваря прочитані й проаналізовані слова, невеликі речення з 2-3 слів; правильно сидіти під час письма, користуватись письмовим приладдям, орієнтуватись в букварі та на сторінці зошита.


2 клас. ^ I семестр. Навчання грамоти – 64 год. (4 год. н/т)


Букварний період.

Повторення і закріплення звуків і букв – 36 год.

(Планування залежить від вибраного на розсуд вчителя букваря та особливостей засвоєння навчального матеріалу учнем).

Сполучення дз у словах – 4 год.

Сполучення дж у словах – 4 год.

Апостроф у словах - 4 год.

Розрізнення на слух і під час читання голосних и – і, приголосних д – т,

б – р, з – с, ж – ш, к – г, г – г – 16 год.

Розширення уявлень про речення (протягом семестру. Поділ тексту на речення, речень на слова. Відмежування речень під час усного мовлення (пауза) та на письмі (крапка).

Складання речень з одного – трьох слів за предметними і сюжетними малюнками, за даним початком. Графічна схема речення.

Упорядкування деформованих речень (слова дані в правильній граматичній формі).


^ Післябукварний період - січень II семестру 2 класу – 12 год.

Читання невеликих текстів букваря, списування слів, речень, письмо під диктовку, по пам’яті, підписування предметних малюнків, усне складання речень за малюнками, спостереження з власного досвіду.


^ II семестр. Читання і розвиток мовлення 32 годин + 3 (2 год на тиждень)


Тематика читання

Зимонькозима (8 год.) Читання творів на зимову тематику.

У світі казки чарівної ( 2 год.)

Надійшла весна прекрасна (10 год.)

З життя пташок і тварин (6 год.)

Надходить літо (4 год.)


Розвиток навичок читання та вміння працювати над текстом твору.

Усвідомлене, правильне читання по складах невеликих за обсягом текстів.

Читання напам’ять коротких віршів.

Відповіді на запитання за змістом прочитаних речень, оповідань, розглянутих малюнків.

Знаходження в тексті за завданням учителя окремих слів, висловлювань, описів, їх читання про себе і вголос.

Позакласне читання дитячих книжок. Правила користування книжкою, збереження її. Визначення теми книжки (про що в ній розповідається) за ілюстраціями на обкладинці та в тексті.


Учні повинні знати: назви прочитаних творів; напам’ять 2-3 коротких вірші;


Учні повинні уміти: правильно читати по складах слова, тексти; слухати невелику казку, вірш, загадку; за ілюстраціями та запитаннями вчителя розповідати про що читали (слухали).


^ Мова, мовлення і правопис

32 год. (26 + 6) – 2 год. на тиждень

Поняття про усне і писемне мовлення. Речення як одиниця мовлення (2 год. і протягом року).

Виділення речень з усного мовлення і текстів.

Складання речень за запитаннями і картиною, даним початком і малюнком, за запитанням і опорним словосполученням.

Поширення речень за запитаннями. Побудова схеми простого речення (без прийменників).

Складання за допомогою вчителя письмових відповідей на запитання (усне опрацювання, запис).

Складання речень за серією з 2-3 малюнків.

Формування вміння списувати з дошки та з підручника (по складах, проговорюючи вголос кожний склад).


^ Звуки і букви (8 год.)

Закріплення вивчених звуків і букв, вміння аналізувати слова.

Розрізнення звука і букви. Голосні і приголосні звуки і букви.

Склад як частина слова. Поділ слів на склади.

Перенос слів (нескладні випадки).


Слово (16 год.)

Практичне ознайомлення із словами, що означають назви предметів – 4 год.

Велика буква в іменах, по батькові та прізвищах людей, кличках тварин – 4 год.

Ознайомлення із словами, що означають назви дій. – 4 год.

Закріплення умінь практично вживати у реченнях слова – назви предметів та слова, що означають їх дії (узгоджувати ці слова між собою). – 4 год.


Повторення та узагальнення вивченого за рік (4 год.)

Учні повинні вміти: розрізняти звук і букву, склад і слово, слово і речення;

голосні і приголосні у вимові й на письмі; складати речення за завданням вчителя; аналізувати прості слова за їх звуко-буквенним складом; списувати по складах з рукописного та друкованого текстів; писати під диктовку слова, написання яких не відрізняється від вимови, а також тексти з простих речень після попереднього аналізу.


^ 3 клас. Читання і розвиток мовлення (64 год. – 2 год. на тиждень)


Тематика читання.

Школа відчиняє двері нам свої. (6 год.)

Будьмо сильні і здорові. (6 год.)

Спасибі, осінь за твої щедроти! (6 год.)

Людина починається з добра. ( 6 год.)

Прийшла білосніжна зима. (8 год.)

Барвінковий край мій, Україно. (10 год.)

Знай, люби і бережи рідну природу. (8 год.)

Надійшла весна-красна. (10 год.)

Надходить літо. (4 год.)


^ Речення (6 год. і протягом року).

Поняття про речення. Види речень за інтонацією (розповідні, питальні, окличні). Розділові знаки в кінці цих речень.

Виділення в реченнях тих слів, в яких про когось або про щось говориться.

Побудова простих речень за запитаннями, за зразком, за малюнком. Графічна схема речення і побудова речень за даною схемою.

Відновлення деформованих речень (слова, дані у правильній граматичній формі).


^ Звуки і букви (22 год.)

Алфавіт. Розташування букв в алфавітному порядку з орієнтацією на першу букву

Голосні і приголосні звуки і букви. (2 год.)

Розрізнення подібних голосних звуків і букв: и – і, і – ї, а – я, у – ю, е – є. (4 год.)

Розрізнення подібних приголосних звуків і букв: з – с, б – п, в – ф, ж – ш. (4 год.)

Приголосні тверді і м’які, їх розрізнення. Пом’якшення приголосних за допомогою ь (м’якого знака) в кінці і середині слова. (2 год).

Поділ слів на склади. Визначення кількості складів у слові за кількістю голосних. Перенос слів (2 год.)

Сполучення букв ьо, йо в словах. Правила переносу слів з цими буквосполученнями. (2 год.)

Сполучення букв дз, дж. (2 год.)

Наголос. Уявлення про наголошений склад. Визначення наголосу в двоскладових і трискладових словах. (4 год.)


^ Слово. (24 год.)

Слова, що означають назви предметів. (4 год.)

Розширення кола власних імен: назви міст, сіл, вулиць, річок. Велика буква у словах Батьківщина, Україна, Вітчизна. Знання домашньої адреси. Напис адреси на конверті. (4 год.)

Слова, що означають назви дій предметів. (6 год.)

Слова, що фіксують ознаки предметів. (6 год.)

Написання прийменників окремо від інших слів. (4 год.)

Свідоме, правильне читання вголос по складах з поступовим переходом до читання цілими словами після опрацювання тексту з учителем.

Поскладове читання важких за будовою слів.

Дотримання під час читання розділових знаків.

Вибіркове читання за завданням учителя.

Відповіді на запитання за змістом прочитаного.

Поступовий перехід до самостійного переказу окремих епізодів прочитаного тексту.

Позакласне читання дитячих книжок. Відповіді на запитання за змістом прочитаного та вміщеними в книзі ілюстраціями.


Учні повинні знати: авторів та назви прочитаних творів; напам’ять 3-5 віршів;

Учні повинні уміти: свідомо і правильно читати знайомий текст вголос і цілими словами; відповідати на запитання за змістом прочитаного, ілюстраціями; усно розповідати про ігри, розваги, працю, спостерігати сезонні зміни в природі.


Мова, мовлення і правопис 64 години (2 год. на тиждень)

Повторення (4 год.)

Речення, його ознаки. Речення розповідні і питальні.

Складання, поширення речень. Упорядкування деформованих речень. Розділові знаки в кінці речень.

Відомості про усне й писемне мовлення (4 год.) (і протягом року)

Речення як одиниця мовлення. Засоби відмежування речень в усному (пауза) та писемному (велика буква на початку речення, крапка чи знак питання в кінці його) мовленні.

Слова ввічливості, які вживаються під час зустрічі і прощання.

Текст (4 год.; протягом року)

Розрізнення групи окремих речень і тексту.

Визначення за допомогою вчителя теми тексту.

Заголовок, його відповідність темі. Добір заголовків до текстів і сюжетних малюнків.

Відновлення деформованих текстів (з 3-5 речень) після усного опрацювання з учителем за серією картин.

Усний детальний переказ прослуханого тексту у вигляді відповідей на 2-3 питання після опрацювання з учителем.

Складання поздоровлення друзям, рідним.

Повторення вивченого протягом року. (4 год.)


Учні повинні знати: алфавіт; алфавітні назви букв; голосні і приголосні звуки і букви; правила переносу слів;

Учні повинні уміти: аналізувати слова за звуко-буквеним складом; розрізняти голосні і приголосні звуки і букви; визначати кількість складів у слові за кількістю голосних; ділити слово на склади, переносити його; ставити наголос у словах і визначати наголошений склад; власні назви писати з великої букви; виділяти з речень слова, що означають назви предметів, назви дій та ознак предметів за запитаннями; писати речення з великої букви, в кінці ставити крапку; складати речення, упорядковувати деформовані речення; писати під диктовку окремі речення та зв’язні тексти.


4 клас. ^ Читання і розвиток мовлення. (64 год. 2 год. на тиждень)


Тематика читання.

Осінні барви (8 год.)

У колі рідної сім”ї та школи (8 год.)

Роби невтомно, вміло, хоч мале та добре діло. (8 год.)

Білий килим стеле по землі зима. (10 год.)

Любіть Україну (10 год.)

Природу рідної землі ми дуже бережемо. (8 год.)

Кучерява, запашна в гості йде до нас весна. (8 год.)

Надходить літо. (4 год.)


Формування навичок читання та роботи над змістом творів проходить так як і в 3 класі.

Додається тільки формування вміння читати мовчки та робити висновки з прочитаного за допомогою вчителя.


Мова, мовлення і правопис (64 год. 2 год. на тиждень)

Повторення (4 год.)

Речення і текст. Ознаки речення. Ознаки тексту. Тема тексту.

Знаходження в реченнях тих слів, в яких про когось або про щось говориться, що саме говориться.

Види речень за інтонацією (розповідні, питальні, окличні). Розділові знаки в кінці речень.

Відомості про усне і писемне мовлення. (2 година і протягом року).

Значення мови в житті людини.

Закріплення знань про усне і писемне мовлення, засоби відмежування речень в усному і писемному мовленні.

Культура мовлення і спілкування. Практичне засвоєння вміння вести діалог.

Текст. (4 год. і протягом року)

Розрізнення групи окремих речень і тексту. Визначення за допомогою вчителя теми та основної думки тексту. Заголовок, його відповідність тексту. Добір заголовків до текстів і сюжетних малюнків.

Формування уявлень про будову тексту: речення-зачин, основна частина, заключна частина. Спостереження за будовою розповідних текстів, виділення в них заголовку і складових частин.

Відновлення текстів з деформованих складових частин після усного опрацювання з учителем.

Переказ (детальний) розповідних текстів за даним планом у вигляді відповідей на запитання плану (під керівництвом вчителя).

Складання текстів (усно) за серіями малюнків, за даним планом, заголовком і опорними словами; за даним зачином та ілюстрацією.

Дотримуватись культури мовлення і спілкування.

Складання під керівництвом учителя письмового поздоровлення та листа своїм рідним, друзям. Написання адреси на конверті.


Речення. (8 год. і протягом року)

Головні члени речення підмет і присудок. Другорядні члени речення (без поділу на види).

Встановлення за допомогою запитань зв’язку між словами в реченнях.

Практичне вправляння у складанні речень за зразком і схемою; завданням вчителя з опорою на малюнки, картину, модель; відновлення днформованого порядку слів (слова задані у правильній граматичній формі).


Звуки і букви. (26 год.)

Алфавіт. Голосні і приголосні. Наголос у слові. Наголошені й ненаголошені склади (повторення). – 4 год.

Наголошені й ненаголошені голосні. Ненаголошені голосні е – и. Перевірка їх написання змінюванням слова (верба – верби). – 8 год.

Дзвінкі та глухі приголосні. Сумнівні приголосні в кінці і середині слова. Перевірка їх написання змінюванням форми слова (гриб – гриби – грибок). – 6 год.

Апостроф після б, п, в, м, ф, р перед я, ю, є, г. Вимова, написання і перенос таких слів. – 4 год.

Подвоєння приголосних у найуживаніших словах. Перенос таких слів. – 4 год.


Слово. (20 год.)

Розрізнення за запитаннями основних категорій слів: слова-назви предметів; ознайомлення з терміном “іменник”; слова-назви дій предметів (дієслова); слова-назви ознак предметів (прикметники). Узгодження цих категорій слів у реченні. Розбір речень за частинами мови і членами речень. (12 год.)

Велика буква у власних назвах. (2 год.)

Розширення кола власних імен: назва власної держави – Україна, назви інших держав.

Роздільне написання прийменників із словами. (2 год.)

Правила переносу слів (узагальнення вивченого). (2 год.)

Повторення вивченого протягом року. (2 год.)


Учні повинні знати: алфавіт, алфавітні назви букв; спосіб перевірки ненаголошених голосних і сумнівних приголосних; правила переносу слів; розділові знаки в кінці речення (крапка, знак питання, знак оклику).

Учні повинні уміти: аналізувати слова за звуковим складом (кількість складів, склади наголошені й ненаголошені; голосні й приголосні звуки, ненаголошені голосні, сумнівні приголосні; правильно вимовляти, писати й переносити слова з апострофом; писати прийменники окремо від інших слів; писати велику букву у власних назвах; визначати підмет і присудок у реченні; розрізняти речення за інтонацією; виконувати опрацьовані протягом року види робіт з розвитку зв’язного мовлення.


Каліграфічне письмо.

Вправи з каліграфічного письма виконуються на кожному уроці (5-8 хвилин) сприяють виробленню навички правильного, охайного письма і списування, прискорення темпу письма.

Включає написання малих і великих букв, їх поєднань, творче та вибіркове списування, написання під диктовку слів і речень.

Матеріал підбирається вчителем на власний розсуд.

Позакласне читання при навчанні за індивідуальною формою слід проводити протягом 15-20 хвилин на одному з уроків читання (один урок на два тижні).


^ Українська мова та література (5-6 класи)


Тютюнник Л.М.


Рекомендований розподіл годин

Клас

В тиждень разом

В рік разом

В тиждень

Укр. мова

В тиждень

Укр. літ.

5

2

68

1

1

6

1

34

0,5

0,5

7

1

34

0,5

0,5

8

1

34

0,5

0,5

9

1

34

0,5

0,5


Пояснювальна записка

У спеціальній школі українська мова є одним з провідних предметів і має на меті:

- навчити учнів правильно, усвідомлено й виразно читати доступні їхньому розумінню тексти;

- виробити навички грамотного письма ;

- розвинути діалогічне і монологічне мовлення, навчити логічно й граматично правильно створювати власні висловлювання;

- сформувати інтерес до книжки.

Спеціальним завданням української мови в спеціальній школі є розвиток і корекція мовлення та мислення розумово відсталих дітей.

Особливої уваги потребують діти, які в умовах спеціально організованого навчання здатні дати значну динаміку в розвитку і засвоїти багато знань, умінь і навичок. Для таких учнів і розроблена особлива програма для індивідуального навчання українській мові та літературі. Метою таких є індивідуальна робота з корекції розвитку учнів, ліквідації недоліків попереднього навчання, направлена підготовка до засвоєння ними навчального матеріалу.

Програма складається з таких розділів: читання і розвиток мовлення (5-9 кл); мова, мовлення і правопис (2 -9 кл).

Вивчення цих розділів організовується з урахуванням розвитку зв’язного мовлення.

Програма розрахована на учнів 2–го відділення спеціальної школи. Це діти, в яких порушені процеси пізнавальної діяльності, недорозвинені моторика і емоційно –вольова сфера. Вони потребують значно меншого і простішого за структурою обсягу знань і вмінь, застосування спеціальних прийомів роботи і індивідуалізації роботи.


^ Читання і розвиток мовлення.

Читання є основною формою набуття людством знань і здобуття інформації. Для учнів спеціальної школи є основним предметом і ставить такі завдання :

  • оволодіння свідомим, правильним, виразним читанням в оптимальному

(для кожного учня ) темпі в голос і мовчки;

  • формування найпростіших умінь сприймання художніх і науково – пізнавальних текстів;

- розвиток діалогічного і монологічного мовлення;

- формування в учнів інтересу до книжки.

У програмі для кожного класу дається орієнтовна тематика читання, яка добирається з урахуванням розвитку пізнавальних інтересів дітей. Техніка читання вдосконалюється послідовно. Передусім потрібно формувати правильне читання, навчити дітей читати відповідно до правил української орфоепії, чітко вимовляти слова, словосполучення, речення.

У 5-9 класах також вдосконалюється навичка плавного читання, виробляється швидкість читання вголос і мовчки. Усвідомлення змісту прочитаного здійснюється в процесі роботи над текстом. Учні вчаться відповідати на запитання за змістом прочитаного, а також самостійно переказувати спочатку невеликі епізоди, а потім увесь прочитаний текст після аналізу змісту ( за допомогою вчителя).

У процесі навчання читання особливу увагу слід приділяти роботі з ілюстративним матеріалом, як одним з ефективних засобів формування пізнавальної діяльності учнів і корекції недоліків їхнього розумового розвитку.

Важливо навчити дітей формувати запитання до вчителя за змістом прочитаного. Слід навчити їх використовувати такі виразні засоби як жести, міміку, інтонацію, а також емоційно виразно читати. Уся робота з розвитку усного мовлення має бути спрямована на те, щоб діти розуміли зміст прочитаного, навчити граматично правильно будувати речення і зв’язано висловлюватись.


^ Мова, мовлення і правопис.

У спеціальній школі учні отримують елементарні відомості з мови на різних рівнях. Відповідно до цього учні вивчають такі розділи : „ Текст, речення, словосполучення і розвиток мовлення”, „ Слово, будова слова”, „ Частини мови”, „ Звуки і букви”.

У всіх розділах програми визначено вимог, який враховує пізнавальні і вікові особливості школярів.

Тексти, речення, розвиток мовлення.

Цим розділом розпочинається програма для кожного класу, щоб протягом навчального року систематично опрацьовувати і практично закріплювати його зміст на кожному уроці. Основним завданням розділу є навчити учнів логічно граматично правильно усно і письмово передавати почуття, побачене, спілкуватися. Слід також навчити учнів правильно, емоційно сприймати мовлення. Учнів практично ознайомлюють з текстами різних типів, вчать правильно їх будувати. Працюючи над текстами, увага учнів спрямовується на попередження мовних помилок, на удосконалення висловлювань як за змістом, так і за формою.

Із видів зв’язного писемного мовлення учнів навчають складання переказів, невеликих творів, а також ділового мовлення.

Звуки і букви.

Оволодіння граматикою і правописом у розумово відсталих учнів утруднюється характерними для них фонетико – фонематичними порушеннями. Тому в спеціальній школі серйозна увага приділяється звуко – буквеному аналізу. У процесі вивчення даного розділу в учнів закладаються основи грамотного письма.

Слово, будова слова.

З 5 класу починається систематичне елементарного руху курсу граматики і правопису. З граматичними ознаками слів учні ознайомлюються під час вивчення частин мови.

У 9 класі особлива увага звертається на повторення і узагальнення тих знань і вмінь з мовлення, якими учні опанували протягом попередніх років навчання. Граматичний матеріал використовується як основний засіб розвитку зв’язного мовлення учнів і має практичну спрямованість.

Орієнтовна кількість слів у текстах призначених для контрольних диктантів в кінці року така:

5 кл. - 40-45 слів 6 кл. - 50-55 слів

7 кл. - 60-65 слів 8 кл. - 65-70 слів

9 кл. - 65-70 слів


^ 5 клас. Українська література (39 год. на рік)

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Поиск по сайту:

Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru