Загрузка...
Категории:

Загрузка...

За переліком дисциплін програми підготовки бакалаврів з економіки підприємства дисципліна "Психологія (загальна)" має код вг-02 І викладається в обсязі 2 кредитів ects. ІІ. Розподіл навчального часу

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 70.33 Kb.
Дата28.03.2012
Размер70.33 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Розподіл за видами занять
VІІ. Методика оцінювання
Rс= 100 балів
Подобный материал:

Опис кредитного модуля (дисципліни)

ВГ-02 “Психологія (загальна)

Статус кредитного модуля (дисципліни): за вільним вибором студентів

Лектор Нелащенко Олена Маратівна, доцент

Факультет соціології і права

Кафедра психології і педагогіки

І. Загальні відомості

Згідно з навчальними планами підготовки бакалаврів за напрямом підготовки “Економіка підприємства” на факультеті менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” дисципліна “Психологія (загальна)” відноситься до вібіркової частини програми, циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки.

За переліком дисциплін програми підготовки бакалаврів з економіки підприємства дисципліна “Психологія (загальна)” має код ВГ-02 і викладається в обсязі 2 кредитів ECTS.


ІІ. Розподіл навчального часуСеместр

Код кредитного модуля

Всього (кред./год)

^ Розподіл за видами занять

(всього год./год. у тижні)

СРС

Модульні контрольні роботи

(кількість)

Індивідуальні заняття (вид)

Семестрова атестація (вид)

Лекції

Практичні/

семінарські

Лабораторні/

комп’ютерний практикум

3

ВГ-02

2/72

36

-

-

36

1

-

залік


ІІІ. Мета і завдання модуля (дисципліни)


Мета: пізнати закономірності психічної діяльності особистості; сформувати потребу в особистісному розвитку; навчитись виявляти психологічні особливості інших людей та будувати позитивні стосунки з оточенням і досягати індивідуальних цілей у процесі навчання.

Завдання: засвоєння основних термінів і понять психології та педагогіки на рівні відтворення, тлумачення та використання їх у повсякденному та професійному житті; формування вмінь і навичок використання психодіагностичних методик відповідно до їх призначення, психологічних знань про людину для аналізу конкретних життєвих ситуацій.


ІV. Зміст дисципліни (кредитного модуля)


Тема 1. Цілі і завдання психолого – педагогічної підготовки. Психологія та

педагогіка як науки.

Тема 2. Психіка та її розвиток.

Тема 3. Формування вияву психіки: психічні процеси, стани і властивості.

Тема 4. Рівні вияви психіки: свідомий та несвідомий.

Тема 5. Особистість. Структура особистості.

Тема 6. Розвиток особистості та «Я-концепція».

Тема 7. Діяльність як форма активності особистості.

Тема 8. Спілкування та міжособистісні стосунки. Педагогічне спілкування.


V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення

Підручники для всього курсу:

 1. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2000.

 2. Основи психології / Під ред. О.В.Киричука, В.А.Роменця. – К.: Либидь, 1995.

 3. Психология и педагогика. – М.: Центр, 1996.

 4. Психологія: Підручник / за ред. Ю.Л.Трофімова. – К.: Либідь, 2000.


Предмет і методи психології

 1. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. – Л., 1968.

 2. Бурлачук Л. Ф., Морозов С. М. Словарь-справочник по психологической диагностике. – К., 1989.

 3. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента: Учеб. Пособие. Пер. с англ. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982.

 4. Кулагин Б.В. Основы профессиональной психодиагностики. – Л., 1984.

 1. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. –М., 1984.

 2. Ткаченко О.М. Принципи та категорії психології. – К., 1979.

 3. Франсила Ф., Баннистер Д. Новый метод исследования личности / Пер. с англ. – М., 1987.

 4. Челпанов Г.И. Учебник психологии. – Одесса, 1907.

 5. Ярошевский М.Г. Психология в ХХ столетии. – М., 1974.


Історичний розвиток уявлень та знань про психіку

 1. Роговин М.С. Введение в психологию. – М., 1969.

 2. Роменець В.А. Історія психології. – К., 1978.

 3. Роменець В.А. Історія психології Стародавнього світу та середніх віків. – К., 1983.

 4. Роменець В.А. Історія психології епохи Відродження. – К., 1988.

 5. Роменець В.А. Історія психології ХVІІ століття. – К., 1990.

 6. Роменець В.А. Історія психології епохи Просвітництва. – К., 1993.

 7. Роменець В.А. Історія психології ХІХ – початку ХХ століття. – К., 1997.

 8. Ярошевский М.Г. История психологии. – М., 1985.

 9. Ярошевский М.Г. Психология в ХХ столетии. – М, 1974.


Розвиток психіки у філогенезі та онтогенезі

 1. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. – М, 1981.

 2. Татенко В.А. Психология в субъектном измерении. – К., 1997.

 3. Фрейд З. «Я» и «Оно». Труды разных лет: Пер. с нем. Книга 1. – Тбилиси: Мерани, 1991.

 4. Эриксон Э.Г. Идентичность: юность и кризис. – М.: Прогресс, 1996.


Психічні процеси

 1. Ананьев Б.Г. Теория ощущений. – М., 1961.

 2. Линдсей П., Норман Д. Переработка информации у человека. – М., 1974.

 3. Роменець В.А. Психологія творчості. – К., 1971.

 4. Роменець В.А. Фантазія, пізнання, творчість. – К., 1965.


Психологія особистості

 1. Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. – М., 1991.

 1. Головаха Е.И., Кроник А.А. Психологическое время личности. – К., 1984.

 2. Донченко Е.А., Титаренко Т.М. Личность: конфликт, гармония. – Киев, 1987.

 3. Леонгард К. Акцентуированные личности. – К., 1981.

 4. Москаленко А.Т., Сержантов В.Ф. Смысл жизни и личность. –Новосибирск, 1989.

 5. Рейнуотер Дж. Это в ваших силах. Как стать собственным психотерапевтом / Пер. с англ. – М., 1992.

 6. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. – СПб., 1999.


Психологія спілкування

 1. Атватер И. Я вас слушаю: (Советы руководителю, как правильно слушать собеседника)// Сокр. пер. с англ. – 2-е изд. – М., 1988.

 2. Гришина Н.В. Обучение психологическому посредничеству в разрешении конфликтов // Моск. психотерапевт. Журнал. – 1992. – №2, с. 145-160.

 3. Жутикова Н.В. Психологические уроки обыденной жизни: Беседы психолога // Для учителей и родителей. – М., 1990.

 4. Киппер Д. Клинические ролевые игры и психодрама// Пер. с англ. – М.,1993.

 5. Корнелиус Х., Фэйр Ш. Выиграть может каждый: Как разрешать конфликты. – М., 1992.

 6. Соснин В.А., Лунев П.А. Учимся общению: Взаимопонимание, взаимодействие, переговоры, тренинг. – М., 1993.VІ. Мова


Дисципліна викладається українською мовою. Для іноземних студентів пропонується викладання російською та англійською мовами.


^ VІІ. Методика оцінювання


Бально-рейтингова система оцінювання якості навчально – пізнавальної діяльності студентів розроблена у відповідності з загально університетськими методичними рекомендаціями щодо розробки та застосування рейтингових систем оцінювання успішності студентів з навчальних дисциплін «Положення про рейтингову систему оцінювання успішності студентів». Сутність РСО з дисципліни, права та обов’язки студентів, тобто всі правила застосування РСО, доводяться до студентів на першому занятті з дисципліни.

Рейтинг студента складається з балів, що отримуються за відповіді на практичних заняттях, балів по МКР.


Розрахунок шкали R рейтингу :

Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає:

^ Rс= 100 балів

Студенти, які набрали протягом семестру рейтинг з кредитного модулю менше 60 балів, забов’язані виконувати залікову контрольну роботу.

Студенти, які набрали протягом семестру необхідну кількість балів (RD≥60), мають можливості:

 • отримати залікову оцінку (залік) так званим «автоматом»

відповідно до набраного рейтингу;

 • виконувати залікову контрольну роботу з метою підвищення оцінки;

 • у разі отримання оцінки, більшої ніж «автоматом» з рейтингу, студент отримає оцінку за результатами залікової контрольної

роботи.


Для отримання студентом відповідних оцінок (ECTS та традиційних) його рейтингова оцінка переводиться згідно з таблицею:


RD

Оцінка ECTS та визначення

Оцінка традиційна

95…100

А

Відмінно

85…94

В

Добре

75…84

С

65…74

D

Задовільно

60…64

E

RD<60

FX

незадовільно

RD <40

F

не допущенийVІІІ. Організація


Заняття проводяться за розкладом, залік у кінці семестру за графіком навчального процесу.

Скачать, 61.85kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru