Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Питання для підготовки до іспиту (заліку) з курсу

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 98.72 Kb.
Дата09.03.2012
Размер98.72 Kb.
ТипДокументы
Подобный материал:

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

від 30.08.2011 р.

Протокол №9


ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ (ЗАЛІКУ) З КУРСУ

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ" ДЛЯ СТУДЕНТІВ

УСІХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ТА УСІХ ФОРМ НАВЧАННЯ 1. МЕВ як економічна категорія: сутність, значення, об'єктивна основа і передумови розвитку .

 2. Рівні розвитку МЕВ: функціональні, економічні, територіальні, за суб'єктами діяльності.

 3. Особливості розвитку МЕВ на сучасному етапі.

 4. Світове господарство: сутність, елементи і суб'єкти формування, фактори розвитку.

 5. Нерівномірність соціально-економічного розвитку країн світу та їх типологія.

 6. Соціально-економічний принцип систематизації країн світу.

 7. Країни Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Країни "Сімки".

 8. Країни, що розвиваються: поняття, загальні ознаки та місце у світовій економіці.

 9. Країни з перехідною економікою, формування їх економічних угруповань і проблеми інтеграції до світової ринкової економіки.

 10. Місце окремих угруповань країн у світовому господарстві і МЕВ.

 11. Проблеми інтеграції до світового господарства країн з перехідною економікою, зміни у розвитку їх МЕВ.

 12. Проблеми інтеграції України до світового господарства (СГ).

 13. МЕВ як елемент структури СГ. Фактори розвитку МЕВ у системі СГ.

 14. Особливості МЕВ окремих груп країн (промислово розвинутих, перехідних суспільств, країн, що розвиваються).

 15. Еволюція МЕВ як зміна їх типів. Новий міжнародний економічний порядок (НМЕП) як концепція перебудови МЕВ.

 16. Види та форми МЕВ, їх взаємозв'язок.

 17. Місце України в системі МЕВ.

 18. Доколоніальний період розвитку МЕВ. Міжнародні торговельні зв'язки стародавнього світу.

 19. Міжнародні економічні відносини епохи середньовіччя.

 20. Колоніальний період формування МЕВ. Епоха Великих географічних відкриттів та їх вплив на розвиток МЕВ.

 21. МЕВ в умовах становлення індустріальної цивілізації. Новий (неоколоніальний) період розвитку всесвітніх економічних зв'язків.

 22. Новітні концепції розвитку світової економічної системи.

 23. Природно-географічне середовище МЕВ, основні його складові впливу на розвиток МЕВ.

 24. Економічне середовище формування МЕВ. Економічні регулятори МЕВ.

 25. Політико-правове середовище. Особливості взаємодії політики й економіки в МЕВ. 27. Соціально-культурне середовище і його значення в розвитку МЕВ.

 26. Інфраструктура сучасних МЕВ. Роль транспорту й інформаційно-комунікаційних систем у розвитку МЕВ.

 27. Особливості дії економічних законів і закономірностей на міжнародному рівні.

 28. Головні економічні закони розвитку світового господарства і МЕВ.

 29. Поняття та система принципів розвитку МЕВ, основні (загальні) і спеціальні принципи.

 30. Система міжнародного поділу праці (МПП) та основні тенденції її розвитку у сучасних умовах.

 31. Суть міжнародної спеціалізації та кооперації виробництва (МСКВ).

 32. Проблеми і передумови участі України в МПП.

 33. Експортна квота, коефіцієнт відносно експортної спеціалізації.

 34. Соціально-економічні та політичні особливості розвитку МЕВ сучасного періоду.

 35. Міжнародне спільне підприємництво: суть та класифікація.

 36. Суперечності нового міжнародного економічного порядку (НМЕП) та його еволюція.

 37. Проблеми зовнішньої заборгованості в МЕВ: форми, структура і масштаби.

 38. Лібералізація зовнішньої торгівлі - загальна проблема сучасних МЕВ.

 39. Розвиток транснаціонального бізнесу та необхідність контролю за діяльністю ТНК.

 40. Сутність, цілі, значення і основні ознаки міжнародної економічної інтеграції (МЕІ).

 41. Передумови і фактори розвитку МЕІ як якісно нового рівня МЕВ. Форми МЕІ.

 42. Етапи формування міжнародних економічних інтеграційних угруповань.

 43. Світові інтеграційні процеси й Україна.

 44. Регіональні інтеграційні об'єднання промислово розвинутих країн.

 45. Об'єктивні передумови, політичні й економічні цілі, основні етапи розвитку західноєвропейської економічної інтеграції.

 46. Проблеми розширення ЄС. Україна і ЄС.

 47. Північноамериканська економічна інтеграція. Формування Північноаме­риканської зони вільної торгівлі (НАФТА).

 48. Інтеграційні процеси в економіці країн, що розвиваються.

 49. Особливості економічної інтеграції країн Латинської Америки.

 50. Проблеми розвитку регіонального економічного співробітництва в Африці. Основні економічні угруповання країн Африки.

 51. Особливості розвитку економічної інтеграції в країнах Азії. Асоціація країн Південно-Східної Азії (АСЕАН).

 52. Проблеми розвитку економічної інтеграції в східноєвропейських країнах в умовах переходу до ринкової економіки.

 53. Поняття, функції, принципи і методи діяльності міжнародних економічних організацій (МЕО).

 54. Сучасна система МЕО, їх класифікація. 56. Економічна діяльність ООН, її рівні. Система головних органів ООН.

 55. Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР). "Велика сімка". Група десяти "Паризький клуб".

 56. Міждержавні загальноекономічні і політичні організації країн, що розвиваються.

 57. Міждержавні галузеві організації.

 58. Організація країн – експортерів нафти.

 59. Міжнародні організації розвитку світового ринку нафти і газу.

 60. Міжнародне співробітництво у сфері сировинного співробітництва.

 61. Україна і міжнародні економічні організації.

 62. Загальні передумови розвитку міжнародної інвестиційної та виробничої діяльності. "Інвестиційний клімат".

 63. Види зарубіжних інвестицій, їх масштаби. Іноземні інвестиції в економіці України.

 64. Головні форми виробничого співробітництва. Роль НТР у його поглибленні.

 65. Міжнародна спеціалізація виробництва. Міжнародне виробниче кооперування.

 66. Особливості природи мультинаціональної компанії.

 67. ТНК головні суб'єкти міжнародної виробничої та інвестиційної діяльності, їх сутність і еволюція, сучасна стратегія.

 68. Спільні підприємства (СП). Передумови й особливості розвитку спільного підприємництва.

 69. Організаційно-правові й економічні форми створення і функціонування СП. Масштаби, рівень і динаміка розвитку СП.

 70. Міжнародне співробітництво у сфері виробництва продовольства (ФАО).

 71. Вільні економічні зони, їх класифікація і особливості функціонування.

 72. Передумови розвитку міжнародної підприємницької діяльності в Україні.

 73. Визначення сутності міжнародного науково- технічного співробітництва (МНТС).

 74. Координаційні міжнародні програми спільних наукових досліджень.

 75. Міжнародні форми передачі технологій.

 76. Міжнародна ліцензія світового господарства та її види.

 77. Розвиток торгівлі ліцензіями і ноу-хау. Захист інтелектуальної власності.

 78. Проблеми НТС у діалозі "Схід-Захід". Перспективи включення науково-технічного потенціалу України до міжнародних науково-технічних зв'язків.

 79. Поняття міжнародної міграції робочої сили, її економічна природа, рушійні сили й етапи розвитку.

 80. Масштаби, форми й основні тенденції розвитку сучасних міграційних процесів. Види міжнародної міграції.

 81. Міжнародний ринок спеціалістів високої кваліфікації ("золотих комірців") і проблема "відпливу умів".

 82. Соціально-економічні наслідки міжнародної трудової міграції.

 83. Загальні закономірності створення світового ринку робочої сили, головні регіони і центри її міжнародного тяжіння й експорту.

 84. Державне і міжнародне регулювання трудової міграції. Міжнародна організація праці (МОП).

 85. Проблеми трудової міграції і ринку робочої сили в Україні.

 86. Національні, міжнародні і світова валютні системи, їх сутність і елементи.

 87. Поняття валюти та її види. Конвертованість валют.

 88. Валютний курс, його види. Валютний паритет. Котирування валют. Крос-курс.

 89. Валютні ринки та валютні операції. Принципи, форми та інструменти валютної політики. 84. Еволюція світової валютної системи. Перехід від золотого стандарту до вільного курсу.

 90. Паризька, Генуезька, Бреттон-Вудська і Ямайська валютні системи.

 91. Європейська валютна система. Валютно-фінансова система країн ЄС.

 92. Сутність валютно-фінансових відносин і механізм міжнародних розрахунків. Платіжний і розрахунковий баланси, їх структура.

 93. Міжнародний кредит, його сутність, роль і функції у сфері зовнішньоекономічних зв'язків. Класифікація кредитів.

 94. Формування і розвиток світового ринку позичкових капіталів (СРПК), його функції. Різновидність операцій на СРПК.

 95. Світовий грошовий ринок і ринок цінних паперів. Операції сек'юритизації.

 96. Міжнародні фінансові центри, передумови їх функціонування. Податкові гавані. Офшорні зони. Система СВІФТ.

 97. Регіональні зміни у сфері зовнішніх позичань. Проблема заборгованості і значення іноземних кредитів для економічного розвитку України.

 98. Група Світового банку, мета створення, функції, структура.

 99. Міжнародний валютний фонд (МВФ) як одна з головних фінансових організацій: компетенція, фінансові кошти, організаційна структура, особливості кредитної діяльності.

 100. Банк міжнародних розрахунків (БМР) у системі регулювання валютно-кредитних відносин. Група десяти ("Паризький клуб"). Лондонський клуб.

 101. Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР). Головні напрями діяльності ЄБРР в Україні.

 102. Регіональні банки реконструкції та розвитку в Африці, Азії, Латинській Америці, їх роль у кредитуванні.

 103. Роль, основні фактори і особливості розвитку міжнародної торгівлі (МТ).

 104. Регіональна структура (географічний поділ) МТ. Структура світового товарообігу за соціально-економічними угрупованнями країн.

 105. Кон'юнктура товарних ринків сутність, фактори формування і розвитку, система показників.

 106. Ціноутворення на світовому ринку. Ціноутворювальні фактори. Поняття "умови торгівлі" і його економічний зміст.

 107. Види і форми МТ. Особливості біржової торгівлі, її еволюція, організація і функції.

 108. Особливості розвитку зовнішньоторговельної політики держав. Протекціонізм і лібералізація торгівлі.

 109. Регулювання міжнародних торговельних відносин. Діяльність міжнародних торговельних організацій.

 110. Діяльність міжнародних торгових організацій (ГАТТ/ ВТО, ЮНКТАД, МТП).

 111. Передумови й особливості участі України в МТ.

 112. Специфічні ознаки міжнародної торгівлі послугами, її значення, динаміка, структура і географічні напрямки.

 113. Види ліцензійних угод. Сучасні умови і фактори міжнародного обміну технологіями, форми їх передачі.

 114. Міжнародний лізинг, його види. Міжнародні інжинірингові та консультаційні послуги.

 115. Суть та значення міжнародного факторингу в системі світогосподарських зв’язків.

 116. Специфіка і суть надання міжнародних форфейтингових послуг.

 117. Мета створення світової організації інтелектуальної власності (СОІВ).

 118. Міжнародний франчайзинг, особливості використання торгового знаку або торгової марки (бренд).

 119. Визначення сутності міжнародного консалтингу.

 120. Роль міжнародного туризму у світогосподарських зв’язках.

 121. Страхові послуги на світовому ринку (геджінг).

 122. Роль транспорту в МЕВ. Види міжнародних сполучень. Міжнародні перевезення.

 123. Міжнародні інститути регулювання міжнародних транспортних перевезень.

 124. Етапи, основні операції і суб'єкти міжнародного перевезення вантажу. Міжнародні правила перевезень "Інкотермс - 2000".

 125. Регулювання міжнародних транспортних відносин міжнародними транспортними організаціями та конвенціями.

 126. Проблеми участі України в міжнародних транспортних послугах.

 127. Необхідність і значення інтеграції України в СГ і МЕВ. Проблеми економічної безпеки.

 128. Світова економічна рівновага, механізм її регулювання.

 129. Рушійні сили й особливості сучасної економічної глобалізації, її головні форми. Моделі економічного розвитку.

 130. Транснаціоналізація світової економіки. Глобальні інвестиційні цикли.

 131. Глобальні проблеми СГ і МЕВ. Міжнародні економічні аспекти розв'язання екологічних проблем.

 132. Регіональні проблеми СГ.

 133. Криза заборгованості у світі.

 134. Продовольча проблема у світі.

 135. Проблема роззброєння і конверсії військового виробництва.

 136. Міжнародні організації в розв’язанні проблем захисту природи.Укладач: І.І. Хільська

Зав. кафедри В.А. Гарбар

Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru