Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Напрям: Економіка І підприємництво

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 125.07 Kb.
Дата09.03.2012
Размер125.07 Kb.
ТипДокументы
Содержание
II. Міжнародна економічна діяльність України
III. Міжнародні фінанси
IV. Транснаціональні корпорації
V. Макроекономіка
VI. Мікроекономіка
Подобный материал:

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУНапрям: Економіка і підприємництво

Спеціальність: Міжнародна економіка (0801)


I. Економіка зарубіжних країн


1. Національні економіки в системі світового господарства

Загальні закономірності світового економічного розвитку. Класифікація країн. Тенденції розвитку економічних систем світу. Макроекономічні показники. Поняття, порядок обрахунку, вплив на громадське благополуччя.


2. Варіативність моделей економічного розвитку держав світу

Економічні механізми світового розвитку. Класифікація капіталізму та неринкових моделей економічного розвитку.


3. Детермінанти економічного успіху країн-лідерів

Економіка країн ОЄСР. Загальна характеристика. Регулювання суспільних відносин. Економіка провідних країн Західної Європи. Економіка США і Канади. Економіка малих країн Західної Європи. Економіка Японії. Економіка країн «переселенського капіталізму».


4. Економіка країн, що розвиваються

Особливості економічного розвитку нових індустріальних країн. Економіка країн – експортерів нафти. Економіка Індії. Економіка країн Південно-Східної Азії. Нові індустріальні країни Латинської Америки. Економіка країн Африки.


5. Країни з перехідною економікою

Економіка країн Центральної та Східної Європи. Економіка країн Балтії. Економіка країн Співдружності Незалежних Держав. Економіка Росії.


6. Економіка Китаю

Китайські реформи: універсальні тенденції та специфічні особливості.


^ II. Міжнародна економічна діяльність України


1. Інтеграція України у міжнародну економічну діяльність

Сутність, політичні та економічні передумови і принципи міжнародної економічної діяльності в Україні. Сучасні проблеми інтегрування України в міжнародну економічну діяльність.


2. Економічні умови розвитку ефективного міжнародного економічного співробітництва

Міжнародний поділ праці, регіоналізація, глобалізація та інтернаціоналізація світової економіки. Відкритість національної економіки як умова розвитку світового ринку.


3. Входження України до світових ринків: валютно-фінансового та кредитного, ринку капіталів та інвестицій, ринку праці

Міжнародний ринок капіталів та інвестицій. Міжнародний валютно-фінансовий та кредитний ринок. Міжнародний ринок праці.


4. Входження України до світових ринків: науково-технічного та інноваційного, інтелектуальної власності та ринку послуг

Міжнародний науково-технічний та інноваційний ринок. Міжнародний ринок інтелектуальної власності. Міжнародний ринок послуг.


5. Міжнародне співробітництво у торговельно-виробничій діяльності

Організаційні форми міжнародної торговельно-виробничої діяльності. Залучення маркетингових засобів для підвищення ефективності міжнародної економічної діяльності підприємств.


6. Фінансові зовнішньоекономічні операції

Організація розрахунків в іноземній валюті з міжнародних економічних операцій в Україні. Операції кредитування та страхування в міжнародній економічній діяльності.


7. Організація зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств

Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств в Україні. Формування підприємствами ефективної зовнішньоекономічної діяльності.


^ III. Міжнародні фінанси


1. Система міжнародних фінансів.

Складові елементи і функції міжнародних фінансів. Міжнародне фінансове право.


2. Еволюція світової фінансової системи.

Еволюція розвитку ринку іноземних інвестицій. Еволюція розвитку світового валютного ринку.


3. Комунікаційні системи у сфері міжнародних фінансів.

Міжнародні платіжні системи: SWIFT, CHIPS, Fed Wir, TARGET. Механізми виникнення і погашення заборгованостей на міжнародному фінансовому ринку.


4. Різновиди операції на світовому фінансовому ринку, інструменти фінансового ринку.

Поточні і строкові операції . Технології міжнародного кредитування та інвестування.


5. Міжнародні розрахунки та платіжний баланс.

Організаційні засади міжнародних розрахунків, система кореспондентських відносин між банками у сфері міжнародних фінансів. Форми міжнародних розрахунків. Складові платіжного балансу. Методи регулювання стану платіжного балансу.


6. Регулювання міжнародних валютно-фінансових відносин.

Концепції оподаткування суб’єктів міжнародних фінансів. Елементи оподаткування і умови звільнені від податків суб’єктів міжнародних фінансів.


7. Міжнародні фінансові потоки і управління компаніями за кордоном.

Управління дочірніми фірмами і активами за кордоном. Механізм “офшору”, схеми міжнародних фінансових потоків.


8. Сучасний стан світової фінансової системи.

Сутнісні ознаки сучасної глобальної капіталістичної системи. Перспективи стабілізації світових фінансових ринків і місце України на світовому фінансовому ринку.


^ IV. Транснаціональні корпорації


1. Транснаціональна корпорація як суб’єкт міжнародного бізнесу.

Сутність ТНК, критерії належності фірми до ТНК. Особливості впливу ТНК на країни, що розвиваються.


2. Формування ТНК як результат процесу інтернаціоналізації фірми.

Сутність та етапи процесу інтернаціоналізації фірми. Мотиви і завдання початкового етапу інтернаціоналізації. Вибір форм виходу на закордонні ринки. Локальна ринкова експансія як проміжний етап у формуванні ТНК. Умови і зміст транснаціонального етапу інтернаціоналізації фірми.


3. Теорії прямих закордонних інвестицій і ТНК.

Огляд теорій міжнародної торгівлі та теорії прямих закордонних інвестицій. Теорії і моделі ТНК.


4. Економічні основи діяльності ТНК.

Сутність, переваги, чинники і перспективи процесів інтерналізації для ТНК. Економічні моделі транснаціональної діяльності. Формування та реалізація стратегій ТНК.


^ V. Макроекономіка


1. Макроекономіка як наука.

Вступ до макроекономіки. Місце макроекономіки в економічній науці. Об'єкт і предмет макроекономіки. Цілі та інструмент макроекономіки. Макроекономічна політика та її практичні завдання. Історія розвитку макроекономічної науки. Змішана економіка: приватний та державний сектор. Кругообіг доходів, ресурсів і продуктів в економіці.


2. Макроекономічні показники економічної діяльності в системі національних рахунків.

Система національного рахівництва та її методологічні принципи. Основні макроекономічні показники економічної діяльності. Валовий внутрішній продукт (ВВП). Уникнення подвійного рахунку. Кінцева і проміжна продукція. Додана вартість. Невиробничі операції. Два підходи до ВВП: видатковий і доходний. Особисті споживчі видатки. Валові і чисті внутрішні інвестиції, державні закупівлі товарів і послуг, чистий експорт. Доходи від виробництва та їх види. Інші макроекономічні показники: чистий національний внутрішній продукт (ЧВП), національний дохід (НД), особистий дохід (ОД), використовуваний дохід (ВД). Вимірювання рівня цін в економіці. Індекси цін та дефлятор ВВП. Номінальні та реальні макроекономічні показники. Національний дохід: його виробництво, розподіл та використання. Виробнича функція. Розподіл доходу у відповідності з граничною продуктивністю факторів виробництва.


3. Макроекономічна нестабільність.

Ділові (економічні ) цикли. Фази циклу. Нециклічні коливання. Вплив циклів на виробництво товарів тривалого користування і товарів щоденного вжитку. Теорії ділових циклів. Прогнозування ділових циклів. Зайнятість і безробіття. Визначення рівня безробіття. Вимір рівня безробіття, види безробіття. Визначення „повної зайнятості”. Природний рівень безробіття. Втрати від безробіття. Закон Оукена. Структура і тривалість безробіття. Інфляція суть, причини, види, наслідки. Крива Філліпса.


4. Споживання, заощадження та інвестиції.

Споживання та заощадження як функція використовуваного доходу. Використовуваний дохід – основний фактор споживання та заощадження. Інші фактори, що впливають на споживання та заощадження. Довготермінові тенденції в споживанні, що впливають на величину поточного споживання. Теорія постійного доходу Фрідмана і теорія життєвого циклу Модільяні. Графіки функцій споживання та заощаджень. Середня і гранична схильність до споживання та заощаджень. Інвестиції та фактори, що на них впливають. Очікувані норми чистого прибутку та процентні ставки як головні фактори, що впливають на величину інвестицій. Крива попиту на інвестиції. Фактори, що переміщують криву попиту на інвестиції. Нестабільність інвестицій.


5. Макроекономічний аналіз: сукупний попит та сукупна пропозиція. Макроекономічна рівновага.

Сукупний попит. Сутність сукупного попиту та його відмінність від індивідуального попиту. Крива сукупного попиту. Цінові фактори сукупного попиту: ефект процентної ставки, ефект багатства, ефект імпортних закупок. Нецінові фактори сукупного попиту та їх вплив на криву сукупного попиту. Сукупна пропозиція. Вплив рівня цін на сукупну пропозицію. Крива сукупної пропозиції залежно від фаз економічного циклу. Нецінові фактори сукупної пропозиції. Сукупна пропозиція в короткостроковому і довгостроковому періодах. Рівноважний рівень цін і рівноважний обсяг виробництва. Графічне зображення.


6. Модель сукупних видатків та економічна рівновага.

Класична теорія і закон Сея. Кейнсіанська революція. Кейнсіанська аналітична економія. Економічна рівновага в моделі сукупних видатків. Рівноважний ВВП: підхід „видатки = обсяг виробництва”. Рівноважний ВВП: підхід „витікання – ін’єкції”. Мультиплікативний вплив сукупних витрат на ВВП. Міжнародна торгівля і рівноважний обсяг виробництва. Державні закупівлі і рівноважний ВВП. Простий і складний мультиплікатор. Рівноважний обсяг виробництва в умовах неповної і повної зайнятості. Інфляційний і рецесійний розриви в економіці та їх графічна інтерпретація.


7. Макроекономічна модель IS-LM.

Альтернативні економічні теорії. Сучасний монетаризм. Теорія раціональних очікувань. Теорія економіки пропозиції.


8. Фіскальна політика, бюджетні дефіцити і державний борг.

Суть фіскальної політики. Дискреційна фіскальна політика. Державні закупівлі і податки як інструменти фіскальної політики. Вплив державних закупівель і податків на рівноважний обсяг національного виробництва. Дискреційна фіскальна політика в ході економічного циклу. Автоматична фіскальна політика (політика вмонтованих автоматичних стабілізаторів). Обмеженість вмонтованих стабілізаторів. Фіскальна політика та бюджетний дефіцит. Джерела фінансування бюджетного дефіциту. Фактичний, структурний і циклічний бюджети та дефіцити. Економічні наслідки дефіциту бюджету. Державний борг та його вплив на економічне зростання.


9. Фінансові ринки. Гроші і банківська справа. Механізм грошово-кредитної політики.

Гроші і фінансові ринки. Попит на гроші. Процентні ставки. Рівновага на грошовому ринку. Банківська справа і пропозиція грошей. Функції комерційних банків. Часткове банківське резервування. Процес створення депозитів. Грошовий мультиплікатор. Центральний банк, його функції. Грошово-кредитне регулювання економіки і його основні інструменти. Операції з державними цінними паперами на відкритому ринку, процентна політика, нормування обов’язкових резервів комерційних банків. Політика „дешевих” та „дорогих” грошей. Механізм антиінфляційної і стимулюючої грошово-кредитної політики.


10. Міжнародні аспекти національної економіки. Механізм зовнішньоекономічної політики.

Зовнішньоекономічна діяльність та її структура. Міжнародна торгівля, її основи та особливості. Теорії зовнішньої торгівлі. Теорія зовнішньої торгівлі А.Сміта. Теорія порівняльних переваг Рікардо. Розвиток теорії зовнішньої торгівлі Е.Хекшером та Б.Оліним. Платіжний баланс країни і його структура. Рахунок поточних операцій. Рахунок руху капіталу. Офіційні резерви. Форми руху капіталу між державами. Регулювання платіжного балансу. Валютні курси і валютна система. Номінальний і реальний валютний курс. Фактори, що впливають на валютний курс. Девальвація і ревальвація валюти та їх вплив на економіку. Міжнародна система валютних курсів. Головні аспекти світової економіки. Міжнародні фінансово-економічні організації. Інтеграційні процеси в світовій економіці. Міжнародні корпорації. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Протекціонізм і вільна торгівля. Митні і немитні засоби регулювання зовнішньої торгівлі.


11. Механізм політики зайнятості та соціального захисту населення.

Ринок праці і механізм його функціонування. Державне регулювання зайнятості населення. Проблеми нерівності в розподілі доходів. Крива Лоренца. Держава як суб’єкти соціального захисту населення. Межа бідності – абсолютна та відносна. Державні інструменти соціального захисту населення: програми соціального захисту населення, програми соціального забезпечення, програми державної допомоги.


12. Економічне зростання.

Суть і вимір економічного зростання. Економічне зростання як мета. Фактори економічного зростання. Динаміка економіки Сміта і Мальтуса. Модель економічного зростання Харрода – Домара. Сучасна модель економічного зростання Солоу. Фактори економічного зростання в моделі Солоу. Людські ресурси. Природні ресурси. Капітал і капіталоозброєність. Інноваційний розвиток економіки України.


13. Проблеми економічного розвитку сучасного світу.

Економічний розвиток промислово розвинених країн. Проблеми економічного розвитку країн з перехідною економікою. Економічне зростання країн, що розвиваються.


^ VI. Мікроекономіка


1. Предмет і метод мікроекономіки.

Проблема обмеженості ресурсів і необхідність вибору. Можливості та обмеження мікроекономічної теорії. Методологія мікроекономіки. Нормативний і позитивний аналіз. Мікросистема: поняття, різновиди. Мета, роль і особливості функціонування мікросистем у ринковій економіці. Матриця ринкових форм. Характеристика дії мікросистем у різних ринкових ситуаціях. Мета та завдання дисципліни. Взаємозв’язок з іншими дисциплінами.


2. Основи попиту і пропозиції.

Попит. Закон попиту. Фактори, що впливають на зміну попиту. Пропозиція. Закон пропозиції. Фактори, що впливають на зміну пропозиції. Ринкова рівновага. Ринковий механізм. Павутиноподібна модель.


3. Поведінка споживача і теорія граничної корисності.

Поняття корисності. Сукупна і гранична корисність. Система переваг споживача. Функція корисності. Перший закон Госсена. Закон спадної граничної корисності. Криві байдужості. Бюджетні обмеження. Споживчий вибір. Виявлення переваги. Суть раціонального вибору споживача. Поняття рівноваги споживача. Другий закон Госсена.


4. Моделювання поведінки споживача на ринку товарів.

Зміна індивідуального попиту під впливом цінових змін та змін доходу. Криві Енджела. Ефект доходу та ефект заміщення. Товар Джіффена.


5. Ринковий попит.

Від індивідуального до ринкового попиту. Особливості ринкового попиту та його обчислення. Еластичність попиту, її види, чинники та обчислення. Еластичність пропозиції, її види, чинники та обчислення. Утворення споживчого надлишку. Сіткові зовнішні впливи: ланцюговий ефект, ефект снобізму.


6. Теорія виробництва.

Підприємство як суб’єкт ринкових відносин. Економічна організація, важливий різновид мікросистем. Технологія виробництва. Функція виробництва. Ізокванти. Виробництво з одним змінним вихідним ресурсом. Середня та гранична продуктивності. Закон спадної віддачі від ресурсів. Виробництво у довгостроковому періоді. Віддача від масштабів.


7. Витрати виробництва.

Оцінка витрат. Економічний та бухгалтерський підходи до їх визначення. Безповоротні витрати. Витрати у короткостроковому періоді (постійні, змінні, граничні, середні). Детермінанти витрат. Форми кривих витрат. Витрати у довгостроковому періоді. Вибір ресурсів. Лінія однакових витрат – Ізокоста. Економія на масштабах.


8. Максимізація прибутку та конкурентна пропозиція

Гранична виручка, максимізація прибутку, вибір рівня виробництва у короткостроковому періоді. Максимізація прибутку і прибутковість конкурентної фірми у довгостроковому періоді. Вибір обсягу виробництва в довгостроковому періоді. Нульовий прибуток. Конкурентна рівновага. Крива пропозиції фірми і крива ринкової пропозиції в короткостроковому періоді. Виробничий надлишок. Крива тривалої галузевої пропозиції. Галузі з постійним, зростаючим і спадним рівнями витрат.


9. Економіка ринку досконалої конкуренції.

Поняття ринкової структури. Види ринкових структур. Досконала конкуренція і рівновага у короткостроковому періоді. Довгострокова рівновага в умовах досконалої конкуренції. Ефективність конкурентного ринку.


10. Влада над ринком: монополія та монопсонія.

Монополія. Ознаки чистої монополії. Види монополії. Середня та гранична виручка. Вибір обсягу виробництва. Правило ціноутворення. Зміщення попиту. Вплив податку. Монопольна влада. Джерела монопольної влади. Ціна монопольної влади для суспільства. Монопсонія. Боротьба за споживчий надлишок. Цінова дискримінація. Між часова цінова дискримінація та ціноутворення в пікові періоди.


11. Теорія олігополії.

Олігополія: поняття і поширення. Теорія ігор. Рівновага на олігополістичному ринку. Модель Курно. Модель Бертрана. Модель Стакелберга. Моделі олігополії у сфері ціноутворення. Економічна ефективність олігополістичного ринку.


12. Ринок монополістичної конкуренції.

Становлення монополістичної конкуренції. Рівновага в короткостроковому та довгостроковому періодах. Економічна ефективність в умовах монополістичної конкуренції.


13. Ринки ресурсів.

Попит на ресурси. Крива ринкового попиту. Оптимальне співвідношення ресурсів. Пропозиція ресурсів для фірми. Ринкова пропозиція ресурсів. Ринки ресурсів та рівновага на конкурентному ринку ресурсів виробництва в умовах монополії та монопсонії.


14. Капіталовкладення, час і ринки капіталу.

Запаси і потоки. Капітал і процентний доход. Сьогоднішня дисконтова на вартість. Критерій чистої сьогоднішньої цінності у прийнятті рішень. Реальні та номінальні ставки дисконту. Поправки на ризик.


15. Загальна рівновага та економічна ефективність.

Аналіз загальної рівноваги. Ефективність обміну. Діаграма Еджуорта. Ефективні розподіли. Крива контрактів. Парето-ефективний розподіл. Ефективність у виробництві. Виробництво у скриньці Еджуорта. Ефективність виробничих витрат. Парето-оптимальний розподіл ресурсів. Межа виробничих можливостей. Ефективність на ринках товарів. Загальна ефективність конкурентних ринків. Причини неефективності ринків.

Скачать, 1134.69kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru