Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Ї освіти є створення сприятливих умов для особистісного становлення І творчої саморегуляції, формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя вихованців

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 233.66 Kb.
Дата09.03.2012
Размер233.66 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Стратегія модульних змін
Стратегія системних змін
Подобный материал:

Кущенко Едуард Борисович

Костянтинівський район

Районний Центр дитячої та юнацької творчості


ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ОЗДОРОВЧОЇ ФУНКЦІЇ ОСВІТИ В КОСТЯНТИНІВСЬКОМУ РАЙОННОМУ ЦЕНТРІ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ


Актуальність теми. Домінантною метою сучасної позашкільної освіти є створення сприятливих умов для особистісного становлення і творчої саморегуляції, формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя вихованців. Серед найважливіших стратегічних завдань національної програми „Діти України” та закону “Про освіту” були визначені всебічний розвиток людини й становлення її духовного, психічного та фізичного здоров’я. Ці ж завдання визначено й Концепцією формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя (2004 р.), яка передбачає формування у вихованців свідомого ставлення до власного здоров’я як до найвищої соціальної та особистісної цінності, сприяє їх фізичному розвитку й формує основи здорового способу життя.

Освіта та здоров’я є взаємодоповнюючими компонентами успішного повсякденного буття дітей та молоді. Зміни в суспільній свідомості зумовили появу нової оздоровчої парадигми позашкільної освіти. Модернізація позашкільної освіти у контексті здоров’язберігаючих технологій обумовлюють ситуацію, коли навчання в позашкільному закладі освіти пов’язується зі сприйняттям та засвоєнням вихованцями значної кількості інформації за обмежений час, що спричиняє збільшенню навантаження на центральну нервову систему, зоровий та слуховий аналізатори, опорно-руховий апарат, на весь організм у цілому. Спостерігається поширення серед підлітків психогенних захворювань типу неврозів, які негативно впливають на функціональний стан організму вихованців, успішність у навчанні, формування особистості.

Дослідження, проведені методичним відділом нашого центру в гуртках та інших творчих об’єднаннях свідчать, що з 400 опитаних усього 186 (46,5 %) вихованців молодшого шкільного віку та 252 (63%) середнього шкільного віку розуміють, що означає поняття «здоровий спосіб життя», дотримуються ж його лише третина вихованців обох вікових категорій, а 28 (7%) дітей молодшого шкільного віку взагалі ведуть нездоровий спосіб життя: мало рухаються, не дотримуються правил гігієни, режиму харчування та сну. Майже 51 (43%) із 120 вихованців старшого мають ті чи інші хронічні захворювання.

Таким чином, результати досліджень свідчать про необхідність зосередження зусиль педагогів на пошук найбільш ефективних форм та методів роботи саме з навчання дітей здоровому способу життя та формування позитивного ставлення до власного здоров’я.

Відповідно до поставленої проблеми методичним відділом центру були визначені основні напрямки роботи педагогічного колективу:

  • дослідження проблеми навчання здоровому способу життя (в педагогіці, психології, медицині та біоритмології, а також у педагогічній практиці);

  • перевірка ефективності застосованих програм, форм та методів навчально-виховної роботи в умовах конкретного позашкільного закладу;

  • розробка методичних матеріалів з проблеми формування навичок здорового способу життя та ціннісного ставлення до власного здоров’я педагогів, батьків вихованців.


Головним у розробці і застосуванні системи інноваційного навчання в нашому закладі є ситуація спільної продуктивної та творчої діяльності педагога і дитини, педагога та групи дітей, що впливає на навчання як на процес становлення особистості, її усвідомленої активності, її самоорганізації.

Методичною службою Центру творчості були визначені три основні стратегії нововведень:

стратегії локальних змін - раціоналізація, оновлення окремих ланок діяльності (оновлення програмного забезпечення мережі гуртків, секцій, творчих об'єднань).

В умовах нашого центру це:

- робота над авторськими програмами та над робочими трирівневими програмами;

- модернізація навчально-виховного процесу. Використання на заняттях психологічних вправ, завдань, які взяті з авторських здоров’язберігаючих програм. Методичним відділом Центру ведеться моніторинг, пошук шляхів для більш повного застосування цих програм, їх адаптація до умов позашкільного навчального закладу. Це освіта на основі життєвих навичок, яка підтримує основні правила здорового способу життя, незалежно від виду творчої діяльності;

- інновації-трансформації, які змінюють форму занять. Приклад: методична програма «Вчимося бути здоровими» - нетрадиційні форми проведення занять і виховних заходів.

^ Стратегія модульних змін - реалізація кількох комплексних нововведень одночасно на різних рівнях: навчальному, виховному, організаційному.

Це співпраця гуртків спортивно-оздоровчого і художньо-естетичного напрямків.

Оздоровча тематика органічно введена у структуру гуртків декоративно-прикладного напрямку («Рушничок», «М’яка іграшка», «Берегинька»).

Впроваджено вивчення основ здорового способу життя на заняттях гуртків образотворчого мистецтва («Різьбляр», «Паперове макетування», «Зернятко»).

Вводяться початкові знання із здоров’язберігаючих технологій відповідно до профілю гуртків інформаційно-комунікативних технологій («Комп’ютерна азбука», «Комп’ютерні технології» «Комп’ютер і кіно»)

^ Стратегія системних змін - докорінна реконструкція закладу, його ланок, змісту й організації, діяльності, мети та завдань, технології тощо.

Це перспективний напрямок у впровадженні здоров’язберігаючих технологій для педагогічного колективу нашого позашкільного закладу.

Система науково-методичного забезпечення, підвищення кваліфікації педагогів, націлення педагогічного колективу на впровадження здоров’язберігаючих технологій передбачає залучення педагогів до інноваційної діяльності. Ми розглядаємо інноваційні технології методичної роботи з педкадрами як стимулюючий процес, що характеризується прагненням педагога репрезентувати власне розуміння мети навчання та виховання. Із цією метою більшість масових заходів проходять у нетрадиційних формах. Перш за все це тренінги, які добре прижились у закладі. Тренінговими методиками успішно оволодівають усі працівники закладу, елементи тренінгів використовуються при проведенні гурткових занять, виховних заходів.

Розпочата в закладі робота над здоров’язберігаючими проектами. Вихованці гуртків під керуванням педагогів є учасниками обласного конкурсу учнівських проектів «Вчимося бути здоровими», підсумки якого будуть підбиті у травні і вересні 2010 року.

Основними завданнями педагогічного колективу Центру у 2009–2010 році визначено:

-апробацію та подальше вдосконалення розроблених спеціальних програм по навчанню дітей та підлітків здоровому способу життя;

-опанування тренінговими методиками роботи;

-розробку відповідних методичних матеріалів для тематичного збірника та тематичного розділу сайту Центру;

підготовку до Міжрегіональної обласної науково-практичної конференції «Здоров’я засобами позашкільної освіти».


Великі можливості у справі популяризації використання інноваційних здоров’язберігаючих технологій розкривають тематичні тижні, кількість і тематика яких постійно зростає. У поточному навчальному році до традиційних тематичних тижнів «За здоровий спосіб життя», «Тиждень валеології», «Екологічний тиждень» додались «Тиждень руху», «Тиждень сучасної та естрадної хореографії», «Тиждень юного спортсмена», «Туристичний тиждень». Тематичні тижні досить насичені, добре організовані і дають змогу проявити себе як педагогам, так і вихованцям закладу. Інформація про тематичні тижні широко висвітлюється в засобах масової інформації.

Застосування інноваційних здоров’язберігаючих технологій в нашому закладі дає підстави зробити висновок, що важливими умовами виховання у підлітків прагнення до ведення здорового способу життя є досягнення єдності цілей учасників виховного процесу, застосування інтегративного підходу та дотримання наступності виховних впливів зацікавлених сторін на засадах співтворчості, співпраці у проведені оздоровчої роботи. Це дало змогу здобути об’єктивні результати й розробити методичні рекомендації керівникам гуртків щодо застосування здоров’язберігаючих технологій у процесі гурткових занять.

Протягом останніх років на базі Центру пройшли також апробацію й експериментальну перевірку авторські навчальні програми, навчально-методичні посібники та методичні рекомендації з валеології для гуртків еколого-натуралістичного профілю, метою яких є підвищення рівня валеологічної обізнаності та компетентності, що в подальшому допоможе зберегти та зміцнити здоров’я особистості гуртківця.

Результати проведеної роботи із застосування інноваційних підходів до реалізації оздоровчої функції освіти в нашому закладі свідчать про те, що завдяки впровадженню спеціальних програм з використанням інтерактивних методик у вихованців підвищилися знання та вміння щодо оздоровчих дій, зріс рівень гігієнічної культури, відбулась позитивна динаміка в їх фізичному розвитку та мотивації на дотримання здорового способу життя, за відносно короткий проміжок часу у вихованців були сформовані життєво необхідні навички здорового способу життя.


ЛІТЕРАТУРА

  1. Бондар Т.В., Карпенко О.Г., Дикова-Фаворська Д.М. та ін. Формування здорового способу життя молоді : (Навч.-метод. посіб. для пра¬цівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді) /– К. : Держ. ін-т проблем сім’ї та молоді, 2005.
  1. Леонтьєва О.І. Формування здорового способу життя підлітків засобами культурно- просвітньої діяльності/ Київський національний ун-т культури і мистецтв. - К., 2005.
  1. Шаповалова Т.Г. Валеологізація навчально-виховного процесу позашкільного закладу // Збірник наукових праць Бердянського держ. пед. інституту ім. П.Д.Осипенко (Педагогічні науки). У 2-х ч. – БДПІ, 2002 – №1. – С. 226-232.
  1. Шаповалова Т.Г. Роль еколого-натуралістичного позашкільного закладу у формуванні творчої особистості гуртківця // Збірник наукових праць Бердянського держ. пед. інституту ім. П.Д. Осипенко (Педагогічні науки). – Бердянськ: БДПІ, 2000. – №3. – С. 80-88.
  1. Яременко О.О., Вакуленко О.В., Галустян Ю.М. та ін. Формування здорового способу життя молоді: стратегія розвитку українського суспільства.– К.: Держ. ін-т проблем сім’ї та молоді, 2005.Скачать, 408.12kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru